Munkedal – Mæbyvej 2 – matrikel 85c

Munkedal, Mæbyvej 2, Klemensker

Fra 1813 bestod ejendommen af følgende parceller af den udstykkede Kørsegård, 8. vornedgård, i Klemensker: Nummer 1.søndre del, parcel nr. 4. og parcel nr.6,. hvor huset lå.

Huset blev fjernet 2013/2014 (i flg. luftfotos)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Efter udskiftning matrikel 85c, som i hartkort blev sat til 1 tdl, 6 skp. og 2½ album

Skøde- og panteprotokollen 1. rk. For parcellerne: Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og panteprotokol 2 rk Arkivalieronline (sa.dk)

Ejendommens ejer fik tildelt en arvefæstelod, matrikel 175fr. Endeligt skøde ¼ 1861 tillige med matr. 175fr – se  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra 1900 tillige matrikel 36c Nyker og 1910 tillige matrikel 36h

Munkedal på det ældste matrikelkort, der har været i brug o 1824-1858. Bebyggelse er som i 1786.

Ældste historie

Ejendommens historie går tilbage til 1700tallet. Første sikre beboer er Thomas Larsen, der døde 1778,  Hans far var sandsynligvis Lars Thomesen, der betalte skat af et udbyggersted i 1754. Jeg antager at Lars Thomesen overdrog hus og fæsteretten til sønnen Thomas Larsen.

Det blev forsikret første gang i 1846. Dele af stuehuset ses på luftfotografierne 1949 og senere.

 

Beboere/ejer

-1754- Lars Thomesen

Lars Thomesen var 47 år i 1771 (Oeders efterretninger) altså født o 1724. Hans hustru, hvis navn var ukendt, var 52 år i 1771.

Lars Thomesen betalte skat fra 1754

 

-1778 Thomas Larsen og Bodil Kirstine Mortensdatter

Thomas Larsen døde i 1778 (skifte 12/5)

Bodil Mortensdatter blev født o. 1751. Forældre: Morten Hansen (død 1784) og Maren Jensdatter på 16. slg. gr.

Thomas og Bodils barn: Thomas Larsen f. o. 1778, som blev født efter hans far døde. Se skifte 12/5 1778 (pag. 77b) Arkivalieronline (sa.dk)

I skiftet læses at enkens lauværge var hendes husbonde, Peder Espersen Kofoed, på 8. vg. Boets værdi blev opgjort til 360 slettedaler. Boets gæld blev ikke opgjort, da husbonden kautionerede for enken, således at hun kunne blive boende og svare sine kreditorer.

Bodil blev hurtigt gift igen. Hvornår vides ikke, men sandsynligvis allerede i 1778.

 

1778-1812 Morten Olsen og Bodil Kirstine Mortensdatter

Morten Olsen blev født o 1743 og døde 77 år gl. på 8. vg. gr. den 13/6 1820

Bodil Mortensdatter blev født o. 1751. Forældre: Morten Hansen og Maren Jensdatter på 16. slg. gr.

Deres børn: Karen Mortensdatter, f. o 1781, Maren Mortensdatter, f. o 1784, Ole Mortensen, f. o 1788

I årene 1786-1806 optræde Morten Olsen som skattebetaler som 1. eller 2.  udbygger på 8. vg.

Morten Olsen overdrog huset og retten til jordfæstet til sin søn Ole Mortensen.

 

Fra 1812 parcellister

I 1812 blev Kørsegaard solgt til løjtnant Casper Kofoed og parcellerne udstykket og solgt. Parcellerne blev solgt ved direkte salg eller på auktion. Parcellerne 1, 4 og 6 blev i første omgang solgt til nærboende bønder, der kort efter solgte til Ole Mortensen, der var avlsbruger og ejede beboelseshuset.

Skøde 22/4 1812 læst 26/6 1812 pag 460b Arkivalieronline (sa.dk) 

Fra Casper H. Kofoed til Ole Mortensen 640 rd. Salget omfattede parcel nr. 4, som var i hartkorn ansat til 1 skp 3 fdk 2 album. Ifølge betaling af kendelsespenge blev denne parcel solgt til Ole Mortensen i 1812.

Auktionskøde 28/11 1812, læst 18/12 1812, pag. 495b Arkivalieronline (sa.dk) Solgt til bonden, Peder Olsen Riis, for 545 rd. Parcel nr. 6 var i hartkorn sat til 2 skp 2 fdk Peder Olsen var gårdmand på Almegaard 14 slg i Nyker. Ifølge betaling af kendelsespenge blev denne parcel solgt til Ole Mortensen i 1813

Ole Mortensen betalte kendelsespenge for den søndre del af parcel nr. 1 i 1816. Han købte af Arred Andersen Kure. Kure havde købt parcel nr 1 af løjtnant Caspar H. Kofoed i 1812.

 

1812/13-1822 Ole Mortensen og Cecilie Larsdatter

Ole Mortensen blev født o. 1788 født og døde den 15/8 1822 på ejendommen. Da han blev gift var forloveren Niels Mortensen, udbygger ved kirken, dvs. Klemens kro– se denne.

Ole Mortensen og Cecile Larsdatter blev gift 11/9 1819.

Cecilie Larsdatter blev født o. 1799. Hendes mor hed Johanne Jensdatter, som senere blev gift med Thor Pedersen. Hendes søster hed Johanne Larsdatter på Simblegårds grund( skifte 14/9 1824 – side 344) Se forsvundet ejendomme på Simblegårds grund Matrikel 61e – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Ole Mortensen anmeldte sin mors, Bodil Kirstine Mortensdatters død den 12/8 1821 på 8. vg. grund

Deres børn: Gundel Christine Olsdatter, f. 24/6 1820 på 8. vg. gr., Ole Mortensen, f. 5/10 1822

Skifte 31/10 1822 Arkivalieronline (sa.dk)

Enken Cecilie Larsdatters ville skifte med sine børn, så hun kunne gifte sig igen. Boet blev registreret og vurderet. Boet omfattede den søndrfe del af parcel nr. 1, parcel nr 4 og nr 6, samt huset på 11 fag. Med ind og udbo blev værdien opgjort til 470 rigsdaler sølv. Gælden var 230 rd.. Enken ville give sine børn 120 rd fordelt således at sønnen fik 80 og datteren 40 rd.

 

1823-1826 Anders Andersen og Cecilie (Axilie) Larsdatter

Anders Andersen  var ungkarl da han giftede sig med enken Cecilie den 9/2 1823. Han var da 27 år og kom fra Rønne

De fik en datter, medens de boede på ejendommen, nemlig: Elisabeth Johanne den 4/11 1824. Senere fik de datteren Ane Kirstin o. 1831.

Familien flyttede 17/10 1827 til Østerlars for senere at flytte til Vestermarie. I ft 1834 boede de på en parcel på 12. slg. grund, Vestermarie, sammen med Anders Jørgensen (Anders far?)

Skøde 9/12 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Andersen sælger til Jørgen Nicolai Nielsen, boende i Østerlars, sit iboende hus på 11 fag, samt parcellerne 1, søndre del (hartkorn 2 fdk, 2 alb, 1 ¾ pot , Parcel nr 4 (hartkorn 1 skp 3 fdk 2 alb, samt parcel 6 (hartkorn 1 sld, 2 fdk, 3 ¼ pot ) hvor huset stod. Købssummen var 200 rd. I skødet er nævnt, at overformynderiet havde pant i huset på 120 rd tilh. Ole Mortensen og Gundel Kirstine Olsdatter, dat. 9/12 1826

 

1826-1861 Jørgen Nicolai Nielsen og Bodil Kirstine Espersdatter

Jørgen Nicolai Nielsen blev født o 1792 i Nexø. Han døde som parcellist på 8. vg. gr. (ejendommen) den 30/1 1861 69 år gammel.

Bodil Kirstine Espersdatter blev født o 1789 i Nylars

Deres børn: Niels Jørgensen (Niels Jørgen Nielsen), f. 1820 i Klemensker, Christian Jørgensen, f. 6/9 1822, Stine Maria Jørgensen, f. o 1824, Anna Maria Jørgensen, f. 1826 iu Klemensker, måske uægte Arkivalieronline (sa.dk), Blolline Christine Jørgensen, f. 24/1 1832 i Klemensker

1822 boede familien på 49. slg. gr..

Pantebrev ml april 1830 og 18/7 1834 pag. 158b (ikke fundet??)

Pantebrev 16. januar 1841 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Nicolai Nielsen 1. prioritet i et hus på parcel nr 1 søndre del, samt nr 4 og 6 til den mindreårige Ole Mortensen, med den beskikkede kurator Ole Hansen Dam. Lånet var på 120 rd med sikkerhed i hus og den søndre del af parcel 1 og parcellerne 4 og 6 på 8. vg.                                                                  

Overformyndererklæring 16/1 1841 Arkivalieronline (sa.dk) 120 rigsdaler blev frigivet til Ole Mortensen, som lige fyldt 18 år, som han sammen med sin kurator kvitterede for.

Brandforsikret første gang i 1846

Brandforsikring 22. juni 1846 Arkivalieronline (sa.dk)

Et huus på 8. Vornedegaards Parcel, Jørgen Nicolai Nielsen.

a. Huset bestaar af 14 Fag. 9 Alen bred, 3 ¾ alen høj, opført af Ege-undertømmer, blandings overtømmer, klinede vægge og straatag, 2 bræddegavle, 1 Skorsten, 1 Bageovn, 7 Fag med Bræddeloft, 5½ fag Vinduer, 7 Døre, indrettet: 7 Fag til beboelse og Kiøkken og de øvrige 7 Fag til Lo, Lade og Stalde, taxerede saaledes: 7 Fag stuehus a 50 rd er 350 rd, 7 Fag ladehus a 35 rd er 245 rd

I alt 595/600 rd.

Forsvarlig imod Ildsraade og ej forhen forsikret. Af Brandredskaber manglede en hus stige som ejeren blev paalagt at anskaffe inden 14 Dage.

 

Skøde ¼ 1861  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Jørgen Nicolai Nielsens enke, Bodil Kirstine, til Ambros Michael Møller i Rø og hans forlovede Signe Anine Marker for 1800 rd. Salget omfattede matr. 86c og 175fr, som var Kongens udmarksjorde med hartkorn fastsættelse på 2 ¼ album.

 

1861-1867 Ambros Michael Møller og Signe Anine Marcher

Ambros Møller blev født 24/2 1830 i Rø. Forældre: Peder Mogensen Møller og Kirstine Margrethe Ambrosdatter, 27. slg. i Rø

Signe Anine Marcher blev født 7/3 1837 i Rutsker. Forældre Hans Jensen Marcher og Ane Katrine Lund, 8. slg. i Rutsker

Deres barn: Hans Andreas Møller, f.  1863 i Klemensker

Skøde 10/2 1867 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Ambros Michael Møller til Andreas Peter Rasmussen. Ambros Michael Møller var flyttet til Lykkegård, 27. slg. i Rø. Salget omfattede den søndre del af parcel 1, parcel 4 og parcel 6 med bygninger, samt udmarkslodden matrikel 175fr  (se skødeprotokollen Arkivalieronline (sa.dk) )

 

1867-1900 Andreas Peder Rasmussen  og Kirstine Marie West

Andreas Rasmussen blev født  16/11 1837 i Klemensker. Forældre: gårdejer Rasmus Rasmussen og Johanne Kirstine Poulsen, 22 slg.

Kirstine Marie West blev født 22/2 1842 i Nyker. Forældre: Gårdmand Jørgen West og Kirstine Marie Munch på 11. vg.

Deres børn: Johanne Marianne Rasmussen, f. 29/6 1870 i Klemensker, Richard Jørgen Rasmussen, f 7/3 1873 i Klemensker

Matrikel 175fr blev solgt til Peder Nielsen den 20/12 1868.

Skøde 18/6 1900, læst 27/6 1900

Skøde fra Andreas Peter Rasmussen til sønnen Richard Jørgen Rasmussen

 

1900-1922 Richard Jørgen Rasmussen og Karen Margrethe Lund

Richard Rasmussen født 7/3 1873 – forældre: se forrige ejer.

Karen Margrethe Lund blev født 6/4 1879 i Nyker. Forældre: ugifte Caroline Marie Lund på Vallengårds grund

Deres børn: Kristine Rasmussen f. 12/5 1907 i Klemensker, Andreas Rasmussen, f. 18/7 1909, d. 1996

Tegning i brandforsikringspolice 1910

Forsikring 22. december 1910

a. Stuehus, 8 fag 27½ alen langt, 9 alen bredt og 4 alen højt, Ydermure af Egetræsbindingsværk, stråtag. Benyttes til beboelse, bræddeloft og gulv, murstensgulv i køkken og forstue. 1 murstensgavl.

a. Kostald, 5 fag, 16 alen langt, 11 1/8 alen bredt og 4 alen højt, egebindingsværk og mursten, stråtag. Bræddeloft og betongulv, alle indvendige vægge af mursten. I alt 5.500 kr

b. Roehus 2 fag, kostald 2 fag, lo i 3½ fag, køreport 1½ fag, lade 4 fag og to bræddegavle. 13 fag i alt, længde 47½ alen, bredde 11 fag, højde 4½ fag, bindingsværk, mursten og brædder, stråtag. Forsikret for 3.360 kr

c. Vognport 2 fag, svinehus 3 fag, hestestald og foderlo 3 fag, karlekammer og huggehus 2 fag. 10½ fag, 35 1/8 alen langt, bredde 8 ¾ alen, 4 alen højt. Egebræsbindingsværk, mursten og beton, stråtag. Betongulv i 6 fag, brosten- og murstensgulv i hestestalden, 2 bræddegavl. Forsikret for 2.400 kr

d. Hønsehus og vognport, bræddeloft og betongulv, 2 bræddegavle, 4 fag, 10½ alen langt, 5½ alen bredt, 3 alen højt, egebræsbindingsværk. Forsikret for 500 kr

e. Tværbygning til litra b. Hesteomgang med bræddegulv, 4 fag, 13 5/8 alen langt, 13 1/8 alen bredt og 4 ¼ alen højt. Forsikringsværdi 800 kr

f.  Retirade af brædder og cinktag (zinktag) forsikringsværdi 40 kr

Forsikringsværdien var i alt på 12.600 kr

Østifternes brandforsikring

Ejendommen var forsikret i Østifterne fra 1909. Se forsikringspolicerne her: Munkedal forsikringer 1909 til 1947

 

Skøde 16/3 1922Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Richard Jørgen Rasmussen til avlsbruger Magnus Mogensen. Allerede ved folketællingen i 1921 var Magnus Mogensen registreret på 85c og landbrug som erhverv.

 

1922-1929 Magnus Mogensen og Amanda

 Magnus Mogensen blev født 5/3 1891 i Klemensker

Amanda blev født 3/3 1894 i Knudsker

Deres barn: Helga Mogensen, f. 3/11 1919 i Vestermarie

I Ft 1921 boede hos ejendomsindehaveren en kaolinarbejder Andreas Mogensen, f. 1/12 1894 i Klemensker

Skøde 11/11 1929  fra gårdejer Magnus Mogensen til forpagter Svend Ove Svendsen på matrikel 85c og 36c og 36h, Nyker. Købssum 25.000 kr.

 

1929-1945 Svend Ove Svendsen og Gudrun Helene Laurensigne

Svend Ove Svendsen blev født 23/7 1902 i Knudsker

Gudrun Helene blev født 27/8 1902 i Rønne

Deres børn: Judith Svendsen, f. 8/7 1923 i Knudsker, Karl Kristian Svendsen f. 3/10 1929 i Klemensker

Skøde 28/6 1945  fra Svend Ove Svendsen til landmand Andreas Christian Madsen. Købssum 23.400 kr

 

1945-1955 Andreas Christian Madsen og Grethe Lilli, f. Idorn

Munkedal som gengivet i “Sladrebogen”, 1950

Bornholms Landbrug og dets Biografier, Rønne 1950

85c – »MUNKEDAL« pr. Nyker. 8. Vdg. Pc. 16,3 ha – Htk. 3-1-3-2 – Ejdsk. 27,600 – Grdsk. 13,900. Overtoges 1945 af: Andr. Christian Madsen, f. 24. 11. 1920 i Nylars (S. af Janus Andr. M. og Johanne Rebekka, f. Eilertsen). Elev paa L. Mfs. Højskole 1939-40. G. m. Grethe Lilli, f. !dorn, d. 26. 8. 1918 i København (D. af Christian I. og Sofie, f. Hansen). Elev paa L. Mfs. Højsk. 1940.

Munkedal 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Munkedal 1950-1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Munkedal 1951. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 2/11 1955 på matr. 85c fra A.C.Madsen til Gunni Westh. Købssum 40.000 kr

Skøde 24/11 1966 på matr. 36c Nyker sogn fra Ruben John. Madsen til Gunni Westh

 

1955-1971 Gunni Westh og Grethe

Gunni West blev født 1921 på Højvang i Nyker. Han døde 21/8 1998

Gift i Vestermarie 1953

Skøde 31/3 1971 fra Gunni Westh til fhv. gårdejer Svend Holm Stender, Rønne. Købssum 142.000 kr

 

1971-1977 Svend Holm Stender og Kate Kofod

Skifteretsattest som adkomst for Kate Kofod

Munkedal 1990. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1977-1996 Kate Kofod

Skøde ¼ 1996 til Steen Kofod, købssum 722.500 kr

1996-2008 Steen (Stender) Kofod

huset blev nedbrudt 2013/14