Matrikel 61e

Matrikel 61e – Parcel nr 6 af Simblegårds jorde. 5 skp ¾ album.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Oversigt i Skøde og panteprotokollen for jorden matr. 61e, der blev samlet under matr. 61f (Fredensborg)

Udbyggerstedet var et af de store og relativ attraktive. Det Simblegårds første udbyggersted der blev brandforsikret.

Hammers kort 1750 med udbyggerne 61e og 61f syd for Balsmyre

Huset har eksisteret langt tilbage i tiden – sandsynligvis en af de ældste udbyggere på Simblegårds grund. Ejendommen er med på Hammers kort fra 1750, samt det ældste matrikelkort o. 1786.

Ældste matrikelkort med markering af ejendommen

Den sidste beboer var Claus Clausen, som døde på ejendommen i 1887. Huset er med på kortet i 1888, selv om jorden (matr. 61e) blev drevet sammen med Fredensborg (matr. 61f). Fredensborg købte jorden i 1899. Huset var sandsynligvis revet ned inden.

Beboerliste

-1810 Peder Jensen Dahl

(Det har ikke været muligt, at finde oplysninger om Peder Jensen Dahl)

Fæstebrev 1810

Jesper H. Holm livsfæste til Lars Christensen og hustru 31 juli 1810 på den jord, som “i alle tider” havde hørt til huset. Huset havde tilhørt Peder Dahl, Årligt betales 6 rd. Lars Christensen binder sig til at arbejde for Simlegård 10 dage i sædshøsten for 10 sk om dagen og 5 dage i hø og græshøsten for 8 skilling om dagen, og 6 dage i for og efterhøsten for 8 skilling om dagen.

Der undtages mosestykkerne og engen, som Simblegård skulle bruges til tørvedyng, men som kunne bruges af husmanden, når Simblegård ikke havde brug for den. Træ og brændsel på grunden tilhørte Simblegaard.

Hvis husmanden ikke selv kunne arbejde, så måtte han skaffe en anden duelig mand.

Indfæstningen var 100 rd og Lars Christensen havde betalt 66 rd 4 mk. Hvis Lars Christensen eller hans hustru ville sælge hus og overdrage grunden til en anden inden der var gået 10 år, så  der betales 33 rd og 2 mark til husbonden.

Gårdens beboer havde ret og myndighed til at lade der såkaldte Sukkerhul udskære og lægge tørv på den tilliggende grund, imod erstatning i form af avlsjhord eller græsgang i samme størrelse.

 

1810-1814 Lars Christensen (1753-1814) og Johanne Jensdatter (1769-1837)

Lars Christensen blev født o. 1753. Han døde på Simblegårds grund og blev begravet 5/8 1814 61 år gl.

Johanne Jensdatter blev døbt 23/3 1769 i Allinge. Forældrene var tømmermand Jens Ambrosen og Gundel Jørgensdatter i Allinge. Hun døde 2/4 1837.

Deres børn: Jens Larsen, f. o 1797 og døde 1801, Axcilie Larsdatter, f. o 1799, Karen Larsdatter, døbt 1/3 1801, Dødfødt søn i 1803, Johanne Larsdatter, døbt 3/2 1805

Lars og Johanne ejede og boede på 8. slg. indtil 1810, hvor de solgte gården og flyttede til udbyggerstedet på Simblegårds grund.

 

Skifte efter Lars Christensen 7/6 1814

Lars Christensen havde været gift to gange. I det første ægteskab med Axcilie Toxverds var der tre sønner: Christian, Peder og Lars og to døtre Kirstine og Anne Elisabeth, som blev gift med Niels Mortensen boende ved kirken.

Et overslag af boets indtægter var på 500 rd og gælden omtrent 200 rd, så det var et forholdsvis rigt bo. Enken beholdt huset og det dertil hørende fæstejord fra Simblegaard. Enken giftede sig hurtigt efter med Thor Pedersen.

1814-1824 Thor Pedersen (1770-1826) og Johanne Jensdatter (1769-1837)

 Thor Pedersen blev født o. 1770 i Olsker

Thor Pedersen var tjenestekarl i 1801 på 2 slg., Nordholt, 34 år.

Han blev gift med enken Johanne den 23/7 1814. Forlover var præstebonden Peder Jensen Pihl.

Skøde 1824

Thor Pedersen skøde på hus til Hans Mogensen 1. maj 1824. Huset består af 14 stolperum hus på Simblegårds grunden. Med i salget var al løsøregods og boskabsvarer. Salget var til ungkarl Hans Mogensen af Rutsker og hans forlovede Johanne Larsdatter for 480 rd. Med i salget fulgte parcellerne 7, 10 og 12 fra 8. selvejergård i Klemensker.

Undentagskontrakt 1824

Kontrakt blev indgået samme dag som salget af huset den 1. maj 1824.Hans Mogensen og hans kæreste Johanne Larsdatter indgik en aftægtskontrakt med Thor Pedersen og Johanne Jensdatter. De skulle have alt hvad de behøvede inkl. Den daglige påklædning uldent og linned, sko og tøfler. Dog skulle de arbejde til fælles gavn for huset, hvis deres helbred tillod det. – Kontrakten blev udslettet den 22. febr. 1839.

Undentagskontrakten blev ikke aktuel på denne ejendom længere end et år fordi Thor Pedersen og Johanne Larsdatter fik fæstekontrakt på Bolbygårds jord, som senere blev Rosenvænge. Se og læs mere her.

1824-1839 Hans Mogensen (1799-1857) og 1. Johanne Larsdatter (1805-1824)  og 2. Kirstine Pedersdatter (1801-1866)

 Hans Mogensen blev født 1799 i Klemensker. Han døde på 10. vg. parcel i Klemensker 10/6 1857.

Johanne Larsdatter, f. 1805 i Klemensker. Hun døde 1/9 1824

Hans og Johanne blev gift 14/3 1824 i Klemensker Hans var ungkarl i Rutsker 24 ¾ år gl.

Skifte 1824 efter Johanne

Der findes et skifte efter Johanne Larsdatter 14/9 1824 Arkivalieronline (sa.dk)  Huset på 14 fag blev vurderet til 90 rd og værdi af  parcellerne 7, 10 og 12 var 50 rd . Dødsboet var rigt, bla. en kobber brændevinspande til 41 rd. Indtægter i alt 494 rd 3 m 8 sk.

 

Kirstine Pedersdatter blev døbt 30/8 1801 i Rutsker. Hun døde 3/12 1866 i Klemensker.

Hans Mogensen havde fået skøde på huset den 1. maj 1824. Gift med Kirstine den 11/12 1824 i Hasle.

Han købte 47. slg. i Klemensker for 800 rd af Claus Clausen, der så købte hans hus på 53. slg. grund.

Deres børn: Johanne Kirstine, f. 15/12 1826, Kirstine Margrethe, f. 11/11 1827, Mogens Peter Hansen, f. 30/4 1830, Hans Anker Hansen, f. 7/10 1832, Caroline Hansen, f. 19/11 1834, Mads Engel Hansen, f. 3/3 1837, Hansine Kirstine Hansen, f. 3/3 1837, Ane Margrethe Hansen, f. 28/10 1839 på 47. slg.

 

Brandforsikring 1834

23/9 1834 Et Hus paa Simlegaards grund, ejes af Hans Mogensen-

  1. 7 Fag, 9½ alen bred, 4 Alen høj paa Stolperne, opført ege og fyrrebindingsværk, klinede Vægge og Straatag, 1 Skorsten, Bageovn, Bræddeloft, Bræddegulv i 2 Fag, indrettet til Stue, Sahl, Kammer, Kiøkken m.v. taxeret a Fag 50 rd er 350 rd – 340 rd Sølv
  2. Ladehus i forbindelse med Stuehuset, 8 Fag, samme brede og høide og samme bygningsmaterialer, indrettet til Lade, Loe og Stalde, taxeret a Fag 30 rd er 240 rd.
  3. En længe til vesten til, 3 Fag, 8 Alen bred, 4 Alen høj paa Stolperne, opført i Eegebindingsværk, klinede Vægge og Straatag, indrettet til Vognskuue, Faar- og Svinehus(?), taxeret af Fag 20 rd er 60 rd

I alt 630 rd.

Forsvarlig mod Ildebrand og ei forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes ikke, hvorimod Ejeren palagdes at anskaffe samme inden 14. Dage,

I Brandforsikringsprotokolen fra 1852 læses at Claus Clausen (første gang 23/9 1834) Der var 192 alen til nærmeste nabo. (Fredensborg)

 

1839-1887 Claus Clausen (1806-1887) og Ane Marie Hansdatter

Claus Clausen blev døbt 2/11 1806 i Klemensker. Faderen var Claus Clausen i Bedegade. Han døde på 53. slg.gr. 19/8 1887 80 år gl.

Ane Marie Hansdatter blev døbt 7/12 1810. Forældrene var gårdmand Hans Andersen Bech og Karen Kirstine Jørgensdatter på 55 slg. Søndre Risbygård. Ane Marie døde på 37. slg. parcel i Klemensker den 20/9 1903 92 år gammel

De blev gift 30/10 1830 i Klemensker

Deres børn: Hans Peter Clausen, f. o 1831, Caroline Elisabeth, f. o. 1833, Andreas Peter Clausen, f. o 1835 (– snedker 1860), Antonette Marie, f. o 1837, Elise Kirstine Clausen, f. 1844, Julius Clausen. F. o 1851, Ane Marie Clausen, f. 1854 – alle født i Klemensker

Claus Clausen og Ane Marie Hansdatter købte i 1832 47. selvejergård Trommeregård i Klemensker – gården mageskiftede de med Hans Mogensen i 1839:

Skøde 19/3 1839

Claus Clausens købspris for det 17 fag store hus var 300 rd.  Underskrevet den 19/3 og læst 6/12 1839.

For at finansiere købet udstedet Claus Clausen den 19/3 1839 en panteobligation på 300 rd til Simblegaards ejer Hans Holm.

 

Fæstebrev 20/2 1839

Løjtnant Hans Holm udsteder et 50 år fæstebrev til Claus Clausen og Ane Marie Hansdatter. Tidligere fæster var Hans Mogensen, der ejede huset på grunden. Huset var nu overtaget af Claus Clausen. Den årlige afgift var 9 rd og han skulle præstere 13 dages arbejde på Simblegaard – 5 dage i høhøsten og 8 dage i sædhøsten, samt en dag gødningskørsel med vogn og en mand.

Simblegaard betingede sig at optage tørv i Balsmyre eller i Sukkerhullet (?) som er ligger omkring disse moser og deriblandt de saakaldte Mosesletter, til derpaa at lægge Tørv. Fæsteren gives fuld erstatning i form af anden jord fra Simblegaards grund

Claus Clausens  lån af løjtnant Holm – H 544

Foto taget fra bakken, hvor det forbrændingsanlægget lå i 1970erne. I midten markering hvor ejendommen lå. Bag det resterne af ejendommen Fredensborg. Foto JVH juli 2022

Ejendom nedlagt o. 1890

Claus Clausen var sandsynligvis den sidste husmand på grunde. Jorden kom i selvejer i 1899 under Fredensborg, som allerede havde jorden i fæste fra Simblegård.

Skøde 25/3 1899

Fra løjtnant H. Holm til husmand Andreas P. Andersen for 2.700 kr. For at finansiere jordkøbet udstedte Andreas P. Andersen til ritmester N.Holm i Rønne en obligation på 2.200 kr. Han stillede sikkerhed i matrikel 61e, samt den af ham tilhørende matrikel 61f og påliggende bygninger.