Forsvundet ejendom på Aagaardsvej – matrikel 85i/85o

Gammelmønts forgænger

Fra 1887 matrikel 85o Se skøde og panteprotokollen før 1887

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Indtil 1887 matrikel 85i – se skøde- og panteprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

Udstykket af 85i i 1887 – se skøde og panteprotokollen efter 1887 Arkivalieronline (sa.dk)

Matrikelkort brugt 1858-1892

 Matrikelprotokollen 1827 (før udskiftningen): Ejer: Morten Pedersen, bruger Mauritz Jørgensen. 9 13/14 tønder Land. Matrikel 85m. En bebygget samlet Lod nordøst for gaarden matrikel nr. 85a.

Matrikelprotokollen 1846 (efter udskiftningen): Ejer Peder Hansen, 10 2/7 tønder Land. Matrikel 85i, En samlet bebygget lod nord ved 8. Vornedes Hovedparcel

Ejendommen markeret på udsnit af kort fra 1888

Den ældste historie

Jorden lå under Kørsegård og var bebygget tilbage i 1700-tallet, men fæstebrevene er ikke bevarede og beboerne er svære at bestemme. Sandsynligvis var der to ejendomme, hvilket forklarer, at jorden var delt i to fæstebreve i starten af 1800-tallet. Det er også muligt, at de to ejendomme var sammenbyggede.

Kørsegårds parceller blev udstykkede i 1811 og parcellen nr. 16 blev solgt i 1816 til 9. vornedgårds ejer Morten Pedersen. Herefter er ejendommens jord- og husejere ikke nødvendigvis de samme som beboerne. Frem til 1871 var beboere og/eller husejere beslægtede, hvorfor tinglysninger ikke altid skete på overtagelsestidspunktet. Brandforsikringens oplysninger om ejerforholdene stemmer ikke altid overens med virkeligheden, hvilket gør det vanskeligt at bestemme eksakte overtagelsestidspunkter. Bemærkningen ”køberen har for længst overtaget hus og jord” kan dække over mere end 10 år – som for eksempel med Hans Jensen Pihl.

 

Jordejere, men ikke beboere

Skøde 10/10 1816 Arkivalieronline (sa.dk)

Løjtnant Caspar Henrich Kofoed af Nyker sogn solgte 8.vg. parcel nr. 16 til Morten Pedersen, der ejede Aagaard (9. vornedgård). Skødet blev først læst på tinget i 1848. Jorden var sat i hartkorn til 2 skp 3 fdk. Morten Pedersen ejede desuden parcel nr. 19.

1816-1840 Morten Pedersen og Gertrud Marie, f. Kjøller

Skifte 13/3 1840 Arkivalieronline (sa.dk) efter Morten Pedersen, der efterlod sig en parcel på 8. vg. grund og et hus, der i alt blev vurderet til 150 rd.

I skiftet ses, at han efterlod sig 6 børn:

  1. Hans Mortensen, der 1840 var på sørejse fra København.
  2. Niels Mortensen, der ejede og boede på Kørsegård (8. Vg. hovedlod).
  3. Peder Mortensen Kjøller, der var klokker i Rønne.
  4. Karen Katrine, der var gift med murer Peder Hansen, og som boede på 8. vg.gr. i Klemensker (altså den beskrevne ejendom).
  5. Marie Caroline Mortensdatter, gift med Bent Rasmussen, 25. Sg.grund Klemensker.
  6. Anne Margrethe Kjøller, gift med Morten Pedersen, Aagaard, 9. vg.

Efter 1840 blev parcel 16 delt i to arveparter. Den ene del gik til sønnen, klokkeren i Rønne, Peder Mortensen Kjøller og den anden part til datteren Karen Katrine, der var gift med murer Peder Hansen. Sidstnævnte datter og svigersøn boede på ejendommen.

1851-1865 Peder Mortensen Kjøller og Margrethe Kirstine Kjøller, født Petersen

De havde aldrig boet i huset eller dyrket jorden.

Skøde 2/12 1865 Arkivalieronline (sa.dk)

Ægtefolkene klokker Peder Kjøller og Margrethe havde ingen børn og livsarvinger, hvorfor den længstlevende måtte disponere over deres fælles bo og formue.

Peder Mortensen Kjøllers enke Margrethe Kirstine solgte jord og hus til Hans Jensen Pihl for 1000 rigsdaler. I samme skøde og panteprotokol findes gengivet et testamente fra 19/12 1843, som blev adkomstbevis (16/12 1865) for enken på parcel nr. 16 af 8. vg. Arkivalieronline (sa.dk)

Adkomstbeviset og huset blev tinglæst samme dag som skødet til Hans Jensen Pihl. I margin er noteret, at Peder Kjøller havde forsikret huset for 296 rd 4 mk 7 sk.

 

Beboere

Ejendom A

A er enten et selvstændigt hus eller sammenbygget med B. A er tilsyneladende det ældste hus på parcel nr. 16 Det blev flyttet i 1841 ifølge brandtaksationen.

-1812-1834 Mauritz Markmann Jørgensen og Annike Hansdatter

Mauritz Jørgensen blev født o 1753 og døde 9/12 1829 76 år gammel

Mauritz var i  folketællingen i 1801 gift med Karen Svendsdatter (f. o. 1735) og bosat i Nyker. I 1801 betegnet som husmand med jord og soldat.

Karen Svendsdatter døde 68 år gammel og begravet i Nyker 30/8 1801. Der er et skifte efter hende, se Arkivalieronline (sa.dk) Ifølge skiftet, havde de ingen børn. Hendes søskendebørn arvede ½delen af boet, som Maurits Jørgensen satte til 100 rd. Kvitteringen  3/2 1802 for arvelodderne findes på Arkivalieronline (sa.dk)

Annike Hansdatter og Mauritz blev gift o. 1802 i Nyker. Hendes alder blev opgivet meget forskelligt i folketællingerne. Fødselsåret efter opgivelserne svinger fra 1764 til 1774 i Knudsker. I folketællingerne 1845 og 1850 oplyser fødested til Knudsker. Hendes far er sandsynligvis Hans Esbersen, der døbte en datter Annike den 12/6 1774 .

Mauritz og Annikes børn: Karen Kirstine døbt 4/6 1803 i Nyker, Hans Jørgen, døbt i Nyker 18/9 1804, Jørgen, døbt i Nyker 15/4 1808, Else Kirstine, født 9/2 1812 på 8. vg. grund i Klemensker

I matrikelprotokollen 1827 nævnes at jorden brugtes af: fæstehusmand Maurits Jørgensen. Desuden står på denne grund en vejrmølle med hus, som tilhørte Mogens Hansen Kjøller – se www.bornholmerting.dk/udbyggere-og-husmaend/klemensker-8-vornedgaards-grund-koersegaard/koersegaardsmoelle-paa-bodilsmindes-grund/  Møllegrunden kom til at høre under Bodilsminde i den endelige udskiftning ordning.

 

Skøde og undentagskontrakt 5/2 1834 Arkivalieronline (sa.dk)

Annike Andersdatter, Mauritz Jørgensens enke solgte sit 7 fagshus med al løsøregods på 8. vg. grund til sin hjemmeboende søn Jørgen Mauritzen. Købesummen var 50 rd mod at sønnen forpligtede sig til at føde og klæde hende resten af hendes liv, samt sørge for hendes renlighed og opvartning i særdeleshed i sygdomstilfælde. Hendes seng skulle blive stående i stuen, som var forsynet med kakkelovnsvarme. Til slut skule sønnen sørge for en anstændig begravelse ”efter hende stand og kår”.

Hvis en af parterne blev misfornøjede med aftalen, skulle enken betales yderligere 50 rd og tillades at medtage hendes kiste og gangklæder, sengen med sengeklæder og lagener, rokken, stol, vandspand og en gryde.

Hendes fæsterettighed af grunden, hvor huset ligger, blev overdraget sønnen i hendes levetid.

Hun lovede i kontrakten, at være behjælpelig i huset så meget hendes helbred rakte.

I margin står: Udslettet 12/2 1836

I ft 1834 boede enken Anneke Hansdatter hos sin søn Jørgen Mauritsen, der senere købte nabohuset på parcel nr. 19 – se denne.

 

1834-1836 Jørgen Mauritsen

Jørgen blev døbt i Nyker 15/4 1808

Opsigelse af beboelse på 16. vg. grund den 30. januar 1836 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Mauritzens beskrev situationen, at han havde indgået en kontrakt om at forsørge sin mor Annike Andersdatter (fejlskrivning – burde være Hansdatter!), så længe hun levede mod at han havde fæsteretten af jorden på den 16. parcel så længe hun levede. Dette dokument blev udslettet den 8/12 1843 efter kvittering fra den 2. marts 1842. I folketællingerne 1845 og 1850 boede hun (Annike Hansdatter) hos sønnen Hans Mauritzen. Jeg har ikke fundet hendes død i kirkebogen.

 

1836-1839 (1841) Jens Jørgen Pihl (1802-1876) og Karen Marie Jensdatter Schou

Jens Jørgen Pihl blev døbt 4/4 1802 i Nyker, faderen var snedker Jørgen Jensen.

Karen Marie blev døbt 23/3 1805 på 10. vg. grund Klemensker. Faderen var Jens Schou.

Den 4/12 1832 blev han kaldt snedker og parcellist på 8. vg.gr. Jens var tømmermand (ft 1845, 1850) og senere møller i 1855 og 1860. 

Deres børn: Barbara Kirstine Phil, f. 25/11 1830 på 8. vg. grund i Klemensker, Jørgen Jensen Pihl, f. 4/12 1832 8.vg. parcel i Klemensker, Jens Jørgen Pihl, f. 6/11 1834 8. vg. parcel Klemensker,  (I 1870 boede han midlertidigt hos forældrene i Hasle, var snedker og bosat i København)

Brandforsikring 1836

Forsikret første gang den 15. november 1836 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 8. vornedgaards grund, ejes af Jens Jørgen Pihl. Huset bestaar af 7 Fag, 5 fags stuehus og 2 fags ladehus, 7½ alen bred, 3½ alen høj paa stolperne, opført af egebindingsværk, blandede overtømmer, 3 fag loft, og tilbygget 2 Lu…(?), 1 skorsten, overalt klinede vægge of Straatag; de 5 Fag stuehus a fag 30 rd er 150 og 2 fag ladehus a 25 er 50 rd – i alt 200 rd.

Ej forhen forsikret og mod Ildsraade forsvarlig.- De befalede brandredskaber forefandtes ikke; men ejeren paalagdes, og lovede inden 14 dage, at anskaffe somme i vedbørlig stand- skorstenen var i god stand.

Genforsikret 4. juni 1840 Arkivalieronline (sa.dk)

Ejer: Jens Jørgen Pihl. Huset bestod af 6 fag, 7½ alen bred, 3½ alen høj paa stolperne, opført af egebindingsværk, blandede overtømmer, klinede vægge og straatag, indrettet til stuehus og ladehus, 1 skorsten, taxeredes 4 fag stuehus a 25 rd er 100 rd, 2 fag ladehus a 20 rd er 40 rd. I alt 140 rd.

I forsikringsprotokollen er forsikringen overstreget og der noteredes, at ejendommen er flyttet i juli kvartal 1841.

Pihls’ adresser efter 1839

Hans Jørgen Pihl fik 60 års fæstebrev på jord på Tyndekulles grund den 17/4 1839, læst 21/3 1840 – udslettet 17/10 1855. Den 12/3 1840 lånte Jens Jørgen Pihl 200 rd af husmand Jens Jensen på Simblegårds grund. Som sikkerhed satte han sit 7 fags store hus på Tundekulles grund og hans fæstejord samt løsøregods – bl.a.et 7 dages stueur. Lånet blev udslettet 8/3 1854.

I 1848 boede han og Karen Marie på 15. slg. grund i Klemensker (Skifte 17/2 1848 efter Erich Nielsen Staale og Barbara Johanne i Vestermarie)

I 1853 ejede Jens Jørgen Pihl hus og mølle på matrikel 16a – 8. slg. hovedparcel – på lejejord. Han lånte 400 rd med pant i hus og stubmølle den  16/12 1853 – I folketællingen 1855 og 1860 nævnes han som møller,

Han forsikret et hus på 8. selvejergårds parcel i Klemensker den 25/9 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

I kirkebogens afgangsliste findes oplysning om, at 62årige Jens Jørgen Pihl og Karen Kirstine flyttede den 21/3 1864 til Hasle.

I 1869 betalte Klemensker fattigvæsen Hasle Købstad 10 rd 1 mark for understøttelse af Jens Jørgen Pihl. Pihl var forsørgelsesberettiget fra Klemensker. Senere på året fik han bevilget 3 mark ugentlig af fattigkassen fra Klemensker sogn.

I Ft 1870 boede familien på matr. 75a i Hasle. Han var 68 år, snedker, hustru Karen Marie, og den 35 årige fraskilte søn Jens Jensen Pihl, som boede i København, men som var på midlertidigt ophold i Hasle. (han var døbt Jens Jørgen Pihl) I 1870 forsørgedes han af Klemensker sogn.

Jens Jørgen Pihl døde 4/4 1876 i Hasle,  74 år, fattiglem, forhenværende snedker, søn af Jørgen Pihl i Nyker, født 1802

 

Ejendom B

1829-1838 Jens Christophersen og Anne Marie Jensdatter

Jens Christophersen blev født o 1770 og han døde på 8. vg. gr. 13/5 1838 – 68½ år gammel. Jens var gift første gang med Margrethe Rasmusdatter, der døde i 17/12 1818 på 21. slg. grund , 41 år gammel.

Anden gang gift med Anne Marie Jensdatter, der blev født o 1773.

Jens og Margrethe Rasmusdatters børn: Christian Jensen, f. o 1799, Christopher Jensen, f. o 1802, Anne Jensdatter. Døbt 7/10 1804 29. slg. grund i Klemensker, Hans Jensen , døbt 5/11 1809 i Klemensker, Marta Jensdatter, døbt 5/7 1812 i Klemensker, Margrethe Jensdatter, f. 5/1 1814 på 22. slg. grund.

Fæstebrev 26. januar 1832 Arkivalieronline (sa.dk) Fæstebrevet blev først læst 12/2 1836

Jordejer Morten Pedersen på Aagaard bortfæstede parcellen i 50 år til Jens Christophersen og hustru Anne Jensdatter, som ”boede i det på parcellen liggende hus”. Den årlige leje var 6 rigsdaler i sedler, som betales til nytår. Desuden betale 7 pund smør – efter kapiteltaksten – til amtstuen. Desuden skulle der leveres seks dages mandsarbejde til jordejeren: To om sommeren, to i græshøsten og to i sædhøsten. Det blev bemærket, at fæsteren først fik hele jordfæstet til dyrkning, når Maurits Jørgensens enke døde. Hun havde halvdelen af parcellen på livstid, som hun betalte 1,5 pund smør efter kapiteltaksten og fire dags mandsarbejde.

Afgivelse af halvdel af fæstejord 10/1 1835 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Christensen afgav halvdel af sin fæstejord til Jens Jørgen Pihl og hustru Karen Kirstine Schou. Jens Jørgen Pihl og hustru kunne først overtage jorden når Maurits Jørgensens enke var død.

 

Brandforsikring 1836

Brandforsikret for første gang 15. november 1836 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 8. vornedsgaards grund, ejet af Jens Christophersen:

Huset bestaar af 6 Fag, 4 Fags Stuehus og 2 Fag Ladehus, 8 Alen bred, 3½ alen høj paa Stolperne, opført af Egebindingsværk, blandings overtømmer, 1 Skorsten, 2 fag loft, klinede vægge og straatag. De 4 fags stuehus taxeredes a fag 35 rd er 140 rd og 2 fags ladehus a 30 rd er 60 rd – i alt 200 rd

Ej tilforn er dette stæd forsikret og forsvarlig imod ildsraade. Ingen Brandredskaber forefandtes, men ejeren lovede inden 14 dage  at anskaffe samme. – Skorstenen befandtes god.

Skifter efter Jens Christophersen

Skifteregistrering 15/5 1838 efter Jens Christophersen: Arkivalieronline (sa.dk)

Et lille skab 4 mk, 1 bænk 8 sk,i bord 3 mark, 1 viserur 1-3-0, 1 sædestol 1 mk, 1 jernkakkelovn 2 rd, og andet husgeråd, kobberkedel 3 rd, 6 skjorter og 2 lagener 3 rd, hakkelseskiste 1 rd ,,,,, 1 sort ko 12 rd… 10 pund kød og 5 pølser 5 rd… 3 får, 1 vædder og 4 lam 5 rd, … i alt 73 rd 3 mk

Skiftehandlingen fortsatte 20/5 1838 Arkivalieronline (sa.dk) 

Enken Anne Jensdatter havde Erik Holm fra 2 vg. i Nyker som laugværge 6 børn: Christian Jensen fra 4 sg. grund, Christopher Jensen på 27 sg fortov i Rutsker, Hans Jensen boende i Rønne. Alle tre sønner var myndige. Ældste datter var Anne, enke efter Niels Christensen i Rønne, Martha, 26 år gammel, yngste datter Margrethe, 23. år.

Huset var på 6 fag med fæsterettighed til den til huset liggende grund fra 8. vornedgaard. Fæstebrevet var fra 26/1 1832 – hus og fæstebrev blev sat til 200 rd

Af gæld nævnes  et krav fra Morten Pedersen for pantebrev af  24. juni 1830 60 rd.

Hus og fæsteretten skulle på 3 af hinanden følgende auktioner start fra fastelavn 1839. Enken kunne blive boende til mikkelsdag 1838 ”fri beboelse”

Skifteforretning 24/3 1839 Arkivalieronline (sa.dk) Huset med fæsteret blev beregnet til 161 rd og boets løsøre til 101 rd. i alt 202 rd – fratrukket gæld blev der 272 rd til deling. Enken fik 128 rd 6 mk 11 sk. og resten til børnene. Sønnerne Christian, Christopher og Hans fik hver 14 rd 4 mk 11 1/9  sk.. Døtrene Anne, sal Niels Christensen i Rønne, Martha og Margrethe fik hver 7 rd 2 mk  11/18 skilling.

Kirkebogen 2/11 1845 – Ane Kirstine Gjertruds død 68 år gl., Jens Christophersens enke på 8 vg.gr.

 

Ejendommens ejerforhold

Efter Christophersens død boede murer Peder Hansen og hustru Karen Katrine i huset, men ikke som ejere. Arveforhold gør sagen kompliceret og der er ikke konsekvens med brandforsikring og skødeholder! Christophersens enke boede tilsyneladende i huset til hun døde i 1845

 

1838-1849(-1865) Peder Hansen og Karen Katrine Mortensdatter

Peder Hansen blev født o 1793 i Klemensker. Forældre husmand Hans Jørgensen og Kirstine Hansdatter, 29. slg. gr. (Senere gårdmand på 45. sg. Carlsgård i Klemensker). Han dør som enkemand på 8. vg. grund 10/3 1867 74 år gammel.

Han var murer og gift med Aagaards ejer Morten Pedersens datter:

Karen Katrine Mortensen blev født o 1794 i Klemensker. Forældre Hans Mortensen og Gertrud Marie, 9. vg. Aagaard. Karen Cathrine døde 18/6 1866  på 8. vg. parcel

29/12 1814 blev Peder og Karen Katrine gift i Klemensker.

I 1819 overtog han sin farbrors gård, Carlsgård, 45. sg. i Klemensker, hvor de boede indtil 1837

Deres børn: Kirstine Margrethe, f. 18/1 1822 (der blev gift med Hans Jensen Pihl – se herunder), Peder Hansen, f. 1825 i Klemensker, Jens Peder Hansen, f. 1827 i Klemensker, Niels Pedersen, f. 2/4 1831, Andreas Pedersen (Hansen), f. 1835 i Klemensker, Andreas Jørgine Pedersen, f. o. 1835, Anne Marie Caroline, f. 24/8 1838 i 8. Vg. parcel

Fæste og ejerforhold 1841

Skøde 27/8 1841 læst 3/9 1841 Arkivalieronline (sa.dk) Dødsboet efter Morten Pedersen på 9. vg. i Klemensker solgte parcel 16 fra den 8. vg. samt det på grunden stående hus for 200 rd. til Peder Hansen. I skødet bemærkedes, at der på grunden var tinglyst et fæste på 50 år til Jens Christophersen og hustru ved fæstebrev af 26/1 1832, læst 12/2 1836. Fæstebrevet var afstået halvdelen af fæstejorden til Jens Jørgen Pihl og hustru ved fæstebrev af 10/1 1832 og læst samme dato som ovenanførte.

Peder Hansen lånte 260 rd af Hans Jensen på Bjørnegård 27/8 1841 Arkivalieronline (sa.dk) . Som sikkerhed satte han sit iboende hus, samt parcellen  nr. 16 og al løsøregods. Udslettet 31/7 1846. I pantebrevet nævntes, at Morten Pedersen havde manglet tinglyst adkomst til huset. Her nævntes også fæstebrevet på jord til Jens Christophersen og halvdelen til Jens Jørgen Pihl

 

Hus og grund på auktion 1849

Skødet 5/8 1851  Arkivalieronline (sa.dk)

Nævner en auktion 20/7 1849 på jord, parcel nr. 16 og hus tilhørende murer Peder Hansen, blev solgt til højestbydende Hans Jensen Pihl for 630 rbd. Hans Jærgen Pihl var Peder Hansens svigersøn. Skødet blev transporteret videre til klokker Peder Mortensen Kjøller i Rønne, søn af den tidligere ejer af parcel nr. 16, Morten Pedersen på Aagaard..  Huset synes at forblive i murer Peder Hansen. Han genforsikrer huset i 1855. I forsikringsprotokollen henvises til tidligere forsikringsnummer, hvilket beviser at det er Christophersens tidligere bolig.

Brandforsikring 1855

Genforsikret 1. december 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 8. vornedegaards parcel, tilhørende Peder Hansen, forhen forsikret nr 177, tilbygget og forbedret.

Huset bestod af 12 Fag, 8 Alen bredt, 3½ alen højt paa Stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og straatag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 6 fag, 6½ fag vinduer, 14 døre, indrettet til beboelse, kjøkken, lo, lade og stald, taxeredes saaledes:

6 fag stuehus a 55 rd er 330 rd, 6 fag ladehus a 30 rd er 180 rd i alt 510 rd, forsvarlig imod ildsvaade.

Skøde 2/12 1865 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Mortensen Kjøllers enke Margrethe Kirstine solgte jord og hus til Hans Jensen Pihl for 1000 rigsdaler.

Sambolig

I folketællingen 1860 ses at murer Peter Hansen og hustru Karen Katrine Mortensdatter boede sammen med svigersønnen Hans Jensen Pihl og datteren – hans hustru – Kirstine Margrethe Hansen og  børnebørn.

Hverken hus eller jord tilhørte Peter Hansen eller Hans Jensen Pihl, men Margrethe Kirstine enke efter klokker Peder Mortensen Kjøller i Rønne. Peder Mortensen Kjøller havde reelt ejet grunden siden 1840 og huset siden 1849. Først i 1865 blev jord og hus solgt til Hans Jensen Pihl.

 

(1846-)1865-1871 Hans Jensen Pihl og Kirstine Margrethe Pedersdatter/Hansen

Hans Jensen Pihl blev født 18/5 1823 i Vestermarie. Forældre: selvejer 35. slg. Christen Hansen Pihl og Karen Jensdatter. Hans Jensen Pihl døde i Vestermarie den 22/8 1902. Han blev gift anden gang med Margrethe Kirstine Stender, Vestermarie.

Kirstine Margrethe Hansen blev født 18/1 1822 i Klemensker – forældre selvejer 45. sg Peder Hansen  og Karen Cathrine Mortensdatter (Kjøller). Kirstine Margrethe døde 8/4 1892 i Østerlars.

Deres børn: Hans Anias Petersen Pihl, f. 22/4 1846 på 8. vornedgårds grund (InsidderHans Jensen Pihl), Laurits Peter Hansen Pihl, f. 16/5 1852 på 8. vg. parcel i Klemensker, Augusta Caroline Kristine Pihl, f. 11/8 1854 i Klemensker – plejedatter: Andrie Jensine Kofoed, f. o 1863 i Østerlars

Hans Jensen Pihl var foruden husmand også skomager.

Skøde 21/1 1871 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Jensen Pihl til Johan Peter Kure fra Nylars sogn for 1.800 rd.

 

1871-1873 Johan Peter Kure og Josefine Andrea, f. Lyster

Johan Peter Kure blev født 10/12 1841 i Vestermarie. Forældre: Udbygger på 63. slg.gr. Anders Nielsen Kure og Maren Elisabeth Pihl (i 1860 boede de i Klemensker)

Josefine Andrea Lyster født 2/4 1844 i Klemensker. Forældre: 42. slg. ejer Hans Andersen Lyster og Karen Kirstine Nielsdatter.

Deres barn: Hans Martin Kure, f. 1867 i Nylars

Skøde 20/1 1873 Arkivalieronline (sa.dk) Fra husmand Johan Peter Kure til husmand Hans Peter Jensen for 1.800 rigsdaler. Salget omfattede matrikel 85i, parcel nr. 16 fra 8. vg. – skyldsat til 6 skp 1 fdk ¼ alb  og de på grunden stående bygninger dog undtaget kakkelovn og murgryde. Sælger betingede sig ret til kreaturfoder til og med den 14. februar, hvor sælger flytter fra ejendommen.

 

1873-1883 Hans Peter Jensen og Bodil Kirstine Jensen, f. Larsen

Hans Peter Jensen blev født o 1824 i Olsker (o 1826 i Aaker?) Aakirkeby

Bodil Kirstine Larsen blev født 6/1 1823 i Klemensker. Forældre: udbygger Niels Pedersen og Else Marie Hintzesdatter på 69 slg. grund

Deres børn: Ane Kirstine Jensen, f. 3/1 1853 i Klemensker – hun boede hjemme i 1880 og var sypige. Hanne Kirstine Jensen, f. 17/7 1857 i Klemensker, Caroline Kirstine Jensen, f. 17/7 1857 tvillinger.

I 1853 og 1870 boede familien på 44 slg. fortov.

Skøde 28/4 1883 (pag. 715 er oversprunget i arkivalieronline se 716: Arkivalieronline (sa.dk).  Fra H.P. Jensen til Hans Peter Sonne.

 

1883-1889 Hans Peter Sonne

Hans Peter Sonne blev født 1/1 1858 i Klemensker. Hans far var urmager Edvard Sonne, (28/8 1826-1906) og Bodil Kirstine Margrethe Jensdatter (1828-1895) (se herunder). Hans Peter Sonne døde 15/1 1943 i Klemensker.

Snedker – senere urmager ligesom sin far.

Skøde 23/3 1889  Arkivalieronline (sa.dk) Fra snedker Hans Peter Sonne til Christian Hansen Sonne for 4.300 kr.  I skødet nævnes, at køber for længst har overtaget ejendommen og at han for egen regning forbedret og forøget ejendommens bygninger, kompletteret besætningen og foretaget dræning og mergling af jorden, siden han tiltrådte ejendommen.

Hans Peter Sonne var flyttet til sin nyopførte ejendom på grunden kaldet Gammel Mønt, som beholdte matrikelnummeret 85i, men minimeret til  2 ¼ album hartkorn. Matrikel 85o, der i hartkorn blev ansat til 6 skp 1 fdk ¼ album, kom til at omfatte den gamle ejendom.

 

1889 Christian Hansen Sonne (1841-1914) og Sofie Petrea Persson (1837-1924)

Christian Hansen Sonne blev født i Klemensker 5/5 1841. Forældre udbygger Hans Jensens hustru Elsebeth Marie Jørgensdatter på 49. slg. fortov i Klemensker (kirkebogens oplysninger!) Han døde i Nyker 15/1 1914.

I 1890 blev han betegnet som fyrbøder.

Skøde 17/8 1889 Arkivalieronline (sa.dk) fra Chr. Hansen Sonne til Edvard Sonne. Alt – inkl. 1 ko og 2 svin fulgte med salget på nær kakkelovn og murkar. Købssum var 4.000 kr.

 

1889-1896 Edvard Sonne og Bodil Stine Margrethe Jensdatter

Edvard Sonne blev født 28/8 1826 i Klemensker. Forældre: Udbygger på 19. slg. gr. Hans Jørgen Sonne og Ellen Kirstine Hansdatter. Han døde 6/11 1906.

Bodil Stine Margrethe blev født 24/11 1828 i Nyker. Forældre udbygger Peder Jensen og Anne Margrethe Andersdatter 14. vg. grund. Hun døde 4/2 1895 på ejendommen på 8. vg. parcel.

I 1901 boede Edvard Sonne (enkemand) hos sin datter Andrea Kristine og svigersøn Peter Anias Jørgensen på matrikel 88b (11. vg. parcel). Edvard Sonne var urmager.

Skøde 1/9 1896 Arkivalieronline (sa.dk) Fra Edvard Sonne til Andreas Nielsen for 4.750 kr. Købssummen indbefattede hus med nagelfast inventar, samt kakkelovn,  komfur og murgryde og al afgrøde.

 

1896-1910 Andreas Nielsen og Hansine Dorthea Elisabeth, f. Espersen

Andreas Nielsen blev født 9/9 1867 i Jylland, døde 27/12 1910

Hansine Dorthea Elisabeth blev født Nyker den 1. februar 1869. Hun døde 7/12 1945

Deres børn var: Hans Peter Espersen Nielsen, f. 20/11 1898, Ove Christian Andreas Nielsen , f. 26/7 1903, Gudrun Christine Dorthea Nielsen, f. 20/4 1905

Udskrift 16/10 1912 fra skifterettens bestemmelse den 30/11 1911, som adkomst til ejendommen til enken.

 

1910-1918 Hansine Dorthea Elisabeth, f. Espersen og Frants Johan Kristian Hansen

Hansine giftede sig i 3/12 1914 med ungkarl Frants Hansen (f. 10/11 1885 i Klemensker).

I 1917 blev der indgået en købekontrakt med Julius Mathias Falk  ejer af Bodilsminde, matr. 85l. Skøde af 22/2 1918 Arkivalieronline (sa.dk) blev ejendommen med bygninger og inventar solgt for en købssum på 7.500 kr. Sælgerne kunne bo gratis i stuelængen til 15. marts 1918. Hansine og Frants flyttede til Østerlars.

Rønnes gamle rådstuebygning

Under Bodilsminde har jeg skrevet om ildebranden i 1922. Her nævnes den gamle Rønne rådstue som i 1889 blev nedbrudt og solgt til en husmand fra Klemensker, der boede tæt øst for Bodilsminde, altså den ejendom som bliver beskrevet her. Husmanden er enten Hans Peter Sonne, Christian Hansen Sonne eller Andreas Sonne.  Raadstuens Bindingsværk blev genrejst som en Staldbygning, som Karl Thorsen fik udfærdiget en pålidelig rekonstruktionstegning, således som den havde set ud før nedbrydningen. Da Falk købte naboejendommen og  slog de to ejendommen sammen, nedbrød han ”Raadstue-Stalden” med øvrige bygninger på det østre husmandssted og benyttede materialerne til opførelse af en stor østre længe på Bodilsminde, hvor stolper og bjælker fra det gamle Rådhus kom til at gøre tjeneste for tredje Gang.

Læs hele artikel som Thorsen omtaler i Bornholms Tidende her: 1920 Karl Thorsens artikel om Rønne Raadstue hvor resterne brændte på Bodilsminde.

 

Efter 1918 har der sandsynligvis ikke boet nogen på ejendommen. Resterne af bygningerne blev først fjernet nogle år efter. Det første fuldt reviderede kort er fra 1945 – her er bygningerne helt væk.