Bodilsminde, Aagaardsvej 36 – matrikel 85l

Bodilsminde, Aagaardsvej 36, Klemensker

Oprindelig parcel nr. 18 af 8. vornedgaard, Kørsegaard i Klemensker

Indtil o. 1854 var ejendommen med stubmølle og møllehus – se Kørsegårdsmøllen

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen, 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Jorden var oprindelig en del af Klemens Kirkemark. Fra før 1700 stod her en stubmølle, der fra slutningen af 170tallet blev kaldt for Kørsegårdsmøllen. I 1812 blev Kørsegaard udparcelleret og ejendommens jord solgtes til den daværende møller på grunden. Stubmøllen forsvandt omkring 1854, hvorefter ejendommen var et almindeligt husmandssted, der efterhånden voksede i størrelse ved at omkringliggende jorde blev købt. I dag er det oprindelige matrikelnummer 85l blev større og omsluttede tilmed modergården Kørsegård.

Bodilsminde er opkaldt efter Bodil Kirstine, f. Hansen, der døde i 1917 – svigermor og mor til Julius Mathias Falk og Engeline Boldine, f. Vevestsen.

Der har været bygninger på grunden tilbage til i hvert fald slutningen af 1600tallet. Ejendommen nedbrændte totalt i 1922 og genopført umiddelbart nord for den gamle beliggenhed. Stor kvægbesætning fra sidste halvdel af 1900tallet. Fra o. 1999 var ejendommen ikke beboet – stuelængen forsvandt nogle år efter.

Beboere/ejere efter 1861

I perioden 1837 til 1861 var Hans Jensen Kjøller ejer af ejendommen (se Kørsegaardsmøllen)

Hans Jensen Kjøller blev døbt 11/10 1812 i Klemensker . Forældre: Mogens Hansen Kjøller og Kirstine Hansdatter f. o 1777 i Olsker. Han var ugift og døde 19/2 1892 i Knudsker.

Hans Jensen Kjøller flyttede i 1861 til Knudsker –Ejendommen solgt på auktion.

Skøde 25/3 1862 Arkivalieronline (sa.dk)

Den 8/8 1861 blev Hans Jensen Kjøllers hus på 8. vornedegaards parcel, samt 8. vg. parcel nr. 18 og lejeretten til 8 til 10 tønder land fra 2. vg. i Nyker, sat på auktion for tredje gang. Huset var i skødet defineret som det der solgtes den 22/12 1837 til Hans Jensen Kjøller. Lejebrevet til jord i Nyker sogn var udstedt til Hans Dick Larsen. På ejendommen var tinglyst et pantebrev på 284 rd til Møller Peder Hansen i Nyker, som var et resultat ved et forlig, hvor Hans Jensen Kjøller havde kautioneret for Peder Hansen.

Ungkarl Hans Hansen Lyster gav et overbud og erhvervede ejendommen for 1695 rd.

Hans Jørgen Lyster lånte 600 rd af Jens Jørgen Riis i Bolleriis. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146209#146209,23899793

1862-1866 Hans Hansen Lyster

Skøde 2/1 1866, pag. 476 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146669#146669,24048360

Hans Hansen Lyster, der blev forpagter af præstegaarden i Klemensker, solgte hus og jord til Hans Peter Vevstsen. Købssummen for parcellen, matr. 85l og påstående bygninger var 1200 rd. Med salget fulgte adkomst til lejeretten på 8-10 tønder land jord fra den 2. vornedegård i Nyker, ifølge lejebrev på 50 år af dato 11/5, læst 23/5 1853.

1866-1900 Hans Peter Vevestsen og 1. Ellen Marie Jensdatter 2. Bodil Kirstine, f. Hansen

Hans Peter Vevestsen blev født i Østerlars 12/5 1830. (Døbt Vævestsen) Forældre: Gårdejer Vævest Peter Andersen  og Bodil Mortensdatter, 32. slg. i, Østerlars. Hans Peter Vevestsen døde på 25/9 1910 på 8. vg. parcel

Efternavn blev stavet meget forskelligt for eksempel i folketællingen 1870 som Wævestsen. 1880: Vævesten, 1901 Vejvesten og i kirkebogen 1910: Vevestsen

Ellen Marie Jensdatter blev født i Østerlars 22/6 1835. Forældre: Udbygger Jens Mogensen og Dorthe Kirstine Pedersdatter, 41. slg. grund. Hun døde 31/12 1879 på Ejendommen.

Hans Peter og Ellen Marie blev gift 18/7 1860. Den 27/7 1860 flyttede de til Nyker, hvor han kaldtes for husmand. Den 27/4 1865 flyttede de fra Nyker til Klemensker. Der var oprettet et testamente, der overlod arv og gæld til enkemanden – Ingen af dem havde børn eller andre arvinger. Arkivalieronline (sa.dk)

Bodil Kirstine blev født i Østerlars 13/3 1850. Forældre: Skomager Arist Hansen og Bodil Margrethe Vævestdatter, 32. slg. grund. (OBS: Hans Peter Wevstsen var fadder til Bodil i 1851! Var Bodil hans niece (?). Bodil døde 23/7 1917 på 8. vg. parcel i Klemensker. Se privat skifte herunder.

Hans Peter Wevstsen og Bodil blev gift 11/4 1882.

Deres børn var Engeline Boldine Vevstsen, f. 2/2 1883 i Klemensker, Hansine Cecilie Vevstsen, f. 19/3 1885 i Klemensker, Mine Margrethe Vevstsen, f. 17/4 1889 i Klemensker.

Bornholms Tidende 9/11 1918

Privat skifte og arvedeling 8/8 1917 Arkivalieronline (sa.dk) De tre døtre: Eneline Boldine Falk, gift med avlsbruger Julius Mathias Falk, på 8. vg. parcel, Sygeplejerske i København ugifte Hansine Cecilie  og ugifte Marie Margrethe Vevestsen. Afdøde efterlod sig 15.600 kr til deling mellem de tre døtre.

Skøde 26/9 1900 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Hans Peter Vevstsen til Peter Mathias Munch i Hasle vedr. matrikel 85l, matrikel 85q, matrikel 36d af 2. vg. i Nyker, samt de på matr. 85l stående bygninger inkl. 2 kakkelovne, komfur og murkar. Avl, afgrøde, besætning og inventarium. Indbefattet 20 høns og en hane, samt nærmere aftalt indbo. Ejendommen var overtaget af køber. Købssum 12.000 kr.

Der var tinglyst lejebrev på matrikel 36d i 50 år dat. 11/5 1853

1900-1913 Peter Mathias Munch og Marie Vilhelmine Magdalene, f. Larsen

Peter Munch blev født 29/10 1874 i Vestermarie. Forældre: gårdejer 11. vg. Jørgen Peter Munch og Kirstine Margrethe, f. Westh. Peter Munch døde på Solhøj, Storegade 23 I Klemensker den 7/3 1956.

Marie Larsen blev født 25/3 1881 i Klemensker. Forældre: Plantør Lars Larsen og Mette Marie, f. Hansen, 37. slg.parcel. Marie døde 1/5 1954.

De blev gift 28/12 1900 i Klemensker.

 I omtale af deres guldbryllup 28/12 1950 i avisen oplyses: Efter at have drevet Bodilsmiinde i 13 år købte de Kæmpegaard, som de drev til 1930. Derefter boede ægteparret på Villa Solhøj i Klemensker. De Havde fem børn: Ella boede i Sydamerika, Poul i Jylland, Johan på Sjælland, Marie på Agregaard og Henry i Klemens by (Bornholms Tidende 23/12 1950)

Deres børn: Einar Leo Mathias Munch, f. 14/4 1904 i Klemensker, Ella Dorthea Maria Munch, f. 29/3 1906, Ida Sofia Pernille Munch, f. 24/9 1907, Poul Anker Hansen Munch  f. 24/6 1909

Skøde 18/12 1913 Arkivalieronline (sa.dk) og købekontrakt 26/8 1913

Fra Peter Mathias Munch til Julius Mathias Falk, fra Aaker, på matr. 85l og 85q for 21.000 kr

1913-1934 Julius Mathias Falk og Engeline Boldine, f. Vevestsen

Julius blev født i Pedersker 31/7 1878. Forældre: Møller og husejer Anders Morten Falk og Vilhelmine Marie Beck. Han døde 5/4 1952 på Rønne Sygehus, begravet i Klemensker.

Engeline Boldine Vevstsen, f. 2/2 1883 i Klemensker. Forældre Bodil og Hans Peter Vevstsen (se ovenfor). Engeline døde i Vestermarie 24/6 1954-begravet i Klemensker.

Deres børn: Theodor Falk, f. 22/2 1906 i Aaker, Vilhelm Falk, f. 20/11 1907 i Aaker, Ellen Falk, f. 15/3 1914 i Klemensker, Dagmar Falk, f. 20/1 1918, Inger Falk, f. 17/8 1920 i Klemensker

Indtil 1913 var Julius Falk parcellist på 8. slg. parcel i Aaker.

Bornholms Tidende 5.og 7. juli 1915

I 1898 købte Julius Mathias Falk nabohuset ”Gammel Mønt” Her boede svigerforældrene Bodil og Hans Peter Vevestsen deres sidste år. (Se “Gammel Mønt”)

Ildebrand 25. oktober 1922

Avlsbygningerne på Brogård i Nyker nedbrændte og flager fra paptaget blev ført af den kraftige blæst 2 km væk og satte ild på Bodilsminde. Bodilsminde nedbrændte totalt. Ejendommen var forsikret i Husmændenes Brandforsikring for 20.000 kr . Ilden på Brogård skyldtes et motortærskeværk opstillet vest for bygningen.

11 køer, 4 kalve, 1 so, 20 svin, 1 hest og ca 40 stk fjerkræ indebrandte på Bodilsminde. (Bornholms Tidende 25/10, 26., 27. og 30. oktober 1922)

Rekonstruktionstegning af den gamle rådstue, som omtales i nedenstående artikel.. ”Bornholms Tidende” februar 1920

Bornholms Tidende 30. oktober 1922 skriver ”KT” (Karl Thorsen) efter at have beskrevet Brogaard:

Men ogsaa til Ejendommen Bodilsminde knyttede sig Bygningsminder af historisk Værd. Med dens Brand forsvandt de sidste Rester af den gamle Rønne-Raadstue. Denne, der indtil 1889 laa tværs for Amtstuen i Rønne, og fra det 16. Aarh. Til 1834 –  forbedret ved Restaurering – havde tjent som Sæde for Rønne Byraad og Byret osv., blev førstnævnte Aar nedbrudt og solgt til en Husmand fra Klemensker, boende paa Ejendommen tæt øst for Bodilsminde. Her blev Raadstuens Bindingsværk genrejst som en Staldbygning, og heldigvis paa en saadan maade, at det ved Opmaaling blev muligt at foretage en paalidelig Rekonstruktionstegning af den mindeværdige Bygning, saaledes som den havde set ud før nedbrydningen. Thi desværre havde man i 1889 glemt ved fotografi eller Opmaaling at sikre sig Billeder af den.

Og denne Rekonstruktion, hvorom Tekst og Billede er at finde i et Par numre af ”Bornholms Tidende” februar 1920, viste sig at være foretagen i sidste Øjeblik! Thi Eleren af Bodilsminde, Hr, J, Falck, slog snart derefter de to Ejendommen sammen, nedbrød ”Raadstue-Stalden” med øvrige Bygninger paa det østre Husmandssted og benyttede Materialerne til opførelse af en stor østre Længe på Bodilsminde, hvor Stolper og Bjælker fra det gamle Raadhus kom til at gøre Tjeneste for tredje Gang.

Hvad kunne dette Tømmer ikke have fortalt os, hvid det kunde tale? Retstragedier fra Inkvisitionens Tid og Gabestokkens Tid. Nu endte det sine Dage for Luerne paa en Toft uden paa Landet. Men som en Fugl Phønix af Asken stiger det atter frem, baaret af Minderne fra dets Storhedsdage. Og disse Ord er skrevet for at bevare Mindet. K.T.

Læs hele artikel som Thorsen omtaler i Bornholms Tidende her: 1920 Karl Thorsens artikel om Rønne Raadstue hvor resterne brændte på Bodilsminde

Skøde 25/5 1934 Fra Julius Mathias Falk til Ejner Johannes Kofoed på matr. 85l, 85o og 85q, samt 36d i Nyler. Købssum 29.800 kr.

1934-1973 Ejnar Johannes Kofoed og Sofie Oline, f. Hansen

Bodilsminde 1946 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbrugets og dets Biografier, 1950

85l- »BODILSMINDE« pr. Nyker, Tlf. Klemensker 173x. 8.Vdg. Pc. 16,8 ha- Htk. 2-4-2-1½ -Ejdsk. 28,800 – Grdsk.
13,300. Overtoges 1934 af: Ejnar Johs. Kofod, f. 5. 1. 1907 paa Ll. Krusegd. i Bodilsk. (S. af Niels Chr. K. og Kristine, f. Jørgensen). G. m. Sofie Oline, f. Hansen, d. 20. 10. 1911 paa Granly i Østermarie (D. af Otto Chr. H. og Johanne, f. Kofoed). Børn: Kirsten Johanne, f. 5. 5. 1937. Ingrid Elise, f. 17. 2. 1940. Rosa Elinor, f. 14. 2. 1943. Niels Chr. f. 8. 2. 1948.

Bodilsminde 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Bodilsminde 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Bodilsminde 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Ejnar Kofoed blev portrætteret af ”eg” i anl. af sin 85 års fødselsdag i Bornholms Tidende 4-5. januar 1992 – Bornholms Tidende (e-pages.pub)

Tilladelse til sammenlægning af Bodilsminde, matrikel 85l og jorden til Kørsegård ,matrikel 85a,  blev givet af landbrugsministeriet i 1972.

I Bornholms Tidende 18/4 1986 omtales Karl Andersen, Nyker , derdøde i en alder af 77 år. Han var ugift og boede i en overgang på Kørsegård og Bodilsminde. Han krævede ikke meget og boede i et transportabelt træhus, som han i hans sidste tid i haven på Kirkemarksvej i Nyker 

1973-1980 Jytte Kofoed og Niels Chr. Kofoed (-1979)

I 1978 opførtes ny kostand på 960 m2 og ny magasin på 511 m2

Skøde 13/3 1980 fra Jytte Kofoed til Holger Gert Sørensen. Købssummen var 3.035.686 kr

1980-1999 Holger Gert Sørensen

I 1986 bestod besætningen af 70 malkekøer

Areal af 36d, Nyker sogn, var på 5 ha 1905 m2

Areal af 85l var på 42 ha og 4879  m2

Efter 1999 er Bodilsminde ubeboet.

1999-2019 Jens-Axel Hjorth-Larsen

Jens-Axel Hjorth-Larsen boede på Sosegaard, Hallegårdsvej 5, Vestermarie. Han ejede og drev flere gårde under firmanavnet Milkco I/S,sammen med Lars-Ole Hjorth-Larsen. 

I samarbejde med St. Munkegård, Sdr. Landevej 160, Aakirkeby, blev der søgt nedrivning af to bygninger og i 2004 tilladelse til at forny gyllebeholderen fra 700 m3 til 3000 m3.

Luftfoto 2008 – Stuehuset er nedrevet

2019- Kim Nielsen

Kim Nielsen fik skøde på matriklerne 85l og 85u (Klemensker) og matriklerne 7b og 36d (Nyker). Kim Nielsen driver landbrug fra Østre Pilegård, Centralvej 8, Klemensker.

I BBR er ejendommens bygninger registreret under tiloversblevne landbrugsbygninger. 

Bodilsmindes jordtilliggende i 2023