Lærkelund, Splitsgårdsvej 10 – matrikel 34c

Lærkelund, Splitsgårdsvej 10, Klemensker

Parcel nr. 2 af Østre Pilegård

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Lærkelund på kortet fra 1914
rød nuværende tilliggende (2014)
Gul tilliggende i 1914.

Skøde og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Lærkelund på det ældste matrikelkort 1828- De tre jordlodder har en svag hvid indramning.

Matrikelprotokollen før udskiftningen o. 1827

Ejeren Niels Hendriksen West. Brugeren Hans Madsen. En bebygget Ager og Skovlod østen for kirken og Æggebjerg, en Ager og Englod sydøstlig for Kirken og en ager og Kratlod længere sydøst for Kirken, østen for Gården Matr. 56.[Tornegård]. Godt 16  tøndeland.

Ældste historie

Lærkelund er, sammen med Jonstrup, de to ældste ejendomme på Østre Pilegårds grund. Det er svært at placere beboere i 1700-tallet, da der få tinglyste skøde og fæstebreve. Det er bemærkelsesværdigt, at beboeren ejede hus og drev jorden i meget lange perioder.

Husejere/beboere

Efter 1774? Christen Madsen

Født o 1713

Christen Madsens første hustru døde 1764 medens de boede på 21. slg. fortov. Den anden hustru Margrethe Hansdatter (f. o 1738 – døde 1774) også på 21. slg. fortov., som var et 13 fags hus. Skal Christen Madsen efter 1774 have erhvervet sig Lærkelunds fæstejord og hus?

-1787-Henrich Mogensen og Anne Mortensdatter

Henrich Mogensen blev født o. 1733

Livsfæstebrev 11/10 1815 læst 19/1 1816 pag 77 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Pilegårds ejer Jørgen Peter Pihl til Hans Madsen og hustru.

Det drejede sig om det som tidligere var fæstet til Christen Madsen og hans hustru:

En Ager vesten for Splitsskov, Skovageren kaldet, og en eng deroptil kaldet Skovengen, denne førstnævnte skoveng tillades ikke at hugge nogen skovvarer, man kand tøjre og vogte derudi; Nok en Ager beliggende synden for denne ovennævnte, paa den anden side bækken, med en dertil hosliggende eng, og i samme eng en liden opbrøden ager, samt en Ager beliggende østen og fra Torngaarden, og en derhos liggende eng, denne forskrevne jord, af ager og eng, haver jeg således bortfæstet til Hans Madsen og hans nuværende hustru Ana Thomasdatter i begge deres levetid. De måtte dyrke agerjorden, høste engen for græs for en årlig afgift af 6 rd sølvværdi, samt yde gårdens beboere 8 pund smør og 4 dagens mandsarbejde.

Som indfæstning havde de betalt 100 rd nyværdi.

Ældste matrikelkort med hovedlodden med bygningen matrikel 34B og skov- og englodden 34B

1798-1843 Hans Madsen og Ane Thomasdatter

Hans Madsen blev født o. 1771 Hans Madsen døde 30/9 1843 – 82 år gammel skrev præsten, men vitterlig var han ”kun” 72-73 år.

Hans Madsen var enkemand i 1834 – hans datter Anne Marie Hansdatter på 25 år var husholderske for ham.

Ane Thomasdatter blev født o 1770. Hun døde 26/12 1830 på 26. slg. gr. 61 år gammel

Deres børn: Karen Kirstine f. o 1798 (gift med Anders Olsen i Rø), Mads Hansen døbt 1/5 1801 (I 1843 boede han i Wallensgårds huse i Aaker), Boel Cathrine døbt 30/12 1804 (gift med skrædder Jacob Jacobsen i Klemensker), Anne Marie døbt 13/12 1807 og begravet 13/3 1808, Anne Marie døbt 7/5 1809 (ugift i 1845) , Hans f. 1812 – døde 3 uger gammel og begravet 7/6 1812.

Skifte efter Hans Madsen 3/10 1843 Arkivalieronline (sa.dk)

Boet blev registreret og vurderet. Det er ret rigt på løsøre. Huset bestod af 10 fag. Med fæsterettighed til jord. Vurderet til 60 rd.

Der findes et skifte efter Hans Madsen den 30/1 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Arvinger var en søn og tre døtre. Hus og løsøret blev solgt på auktion. Huset indbragte 112 rd 4 mk og løsøret 282 rd 9 sk. Hans Jørgen Dam (18. slg.) skyldte boet 31 -2 -5 , Christian Olsen skyldte 9 rd og de myndige børn havde fået i forskud 130 rd. I alt i indtægt 565 rd 1 sk. Fratrukket udgiftern på 113-1-5 var der 449 rd 4 mk, Alle fik lige i arv i alt 112 rd 2 mk 8 sk.

(1845) 1848-1874 Mads Mogensen Kjøller og Margrethe Cathrine Hansdatter

Mads Mogensen Kjøller blev født o 1803 i Klemensker

Margrethe Cathrine Hansdatter blev f. o 1814 i Rønne

Ungkarl Mads Mogensen 30 år gift med pigen Margrethe Cathrine Hansen, hjemme på 27. slg i Klemensker gift 20/7 1845 i Klemens kirke

Deres børn: Hans Madsen Kjøller f. 24/12 1845 på 25. slg. grund, Jens Peter Kjøller f. 13/3 1848 på 26. slg. grund, Andreas Madsen Kjøller f.9/2 1851, Peder Kjøller f. 11/10 1856

Panteobligation overtagelse 28/11 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Mads Mogensen Kjøller boede i det 10 fags store hus på 26. slg. grund, da han købte det og det tilhørende fastebrev. I hus og fæsterettigheden til jordstod et lån på 200 rd til Hellis Poulsen, som han overtog. Det bemærkedes ti panteprotokollen, af Mads Mogensen ikke havde tillyst adkomst i hverken hus eller fæsterettighed.

I 1890 boede hun hos søn og svigerdatter på Lærkelund med titlen ”rentenyderske”

Brandforsikret 4/4 1864  Arkivalieronline (sa.dk)

Forsikringsprotokollen. Hus tilh. Mads Kjøller på 26. slg. grund parcel: Stuehus og lade øst/vest, den 31 oktober 1864 forsikringssummen ændret fra 630 rd til 795 rd for 6 fag a 65 rd og 9 fag a 45 rd

Skøde 17/12 1874  Arkivalieronline (sa.dk)

Enke Margrethe Cathrine Kjøller solgte til sin søn Andreas Madsen Kjøller og hans hustru Christine Margrethe f. Larsen følgende:

Parcel nr. 2 af 26. selvejergård skyldsat for hartkorn 1 td 3 skp 3 fdkr 2 ¾ alb. De på grunden stående bygninger samt arvefæstelodden nr. 100 – skyldsat for 1 skp 2 fdkr 2 alb, samt alt ind- og udbo, kreaturer, avl, afgrøde – alt uden undtagelser. Købssummen var 4.500 rd, hvoraf den faste ejendom udgjorde 3.500 rd

1874-1909 Andreas Madsen Kjøller og hans hustru Kristine Margrethe f. Larsen

Andreas Madsen Kjøller blev født 9/2 1851 på 26. slg.gr. Forældre udbygger Mads Mogensen Kjøller og Margrethe Cathrine Hansdatter

I 1870 var Andreas tjenestekarl på Østre Pilegård. 18. juni 1917 døde Andreas Madsen Kjøller på Bolbyvej.

Christine Margrethe Larsen blev født 19/3 1847 i Vestermarie. Forældre: Udbygger Lars Peter Marcher og Birthe Magrethe Hansdatter på 8. vg. grund.

Andreas og Christine blev gift 23/10 1874 i Vestermarie.

Deres børn: Marie Laurensine Kjøller f. o. 1877, Anna Margrethe Kjøller f. 13/9 1878 på Lærkelund matr. 34c [Gift med Martin Johan Hansen se Damskov, Splitsgårdsvej 19 – matrikel 31b – Bornholms historie (bornholmerting.dk)], Peter Andreas Kjøller f. 1883,  Emma Dorthea Kjøller f. 13/6 1884 26. slg. pc, Martin Christian Kjøller f. 21/5 1886 på 26- slg. pc.

I 1909 flyttede de til Den gamle smedje på Bolbyvej – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Skøde 7/10 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Andreas Madsen Kjøller solgte til sin søn Martin Christian Kjøller alt hvad han havde erhvervet ved skødet den 17/12 1874 for en købssum på 12.000 kr, hvoraf løsøret var ansat til 3.000 kr.

1909-1913 Martin Christian Kjøller og Abelone Katrine

Martin Christian Kjøller blev født 21/5 1886. Han døde på Bøjden, Hore Sogn på Fyn i 1976. Forældre: se ovenfor.

Abelone Katrine blev født 7/6 1880 på Fyn

Skøde 29/7 1913  Arkivalieronline (sa.dk)

Martin Christian Kjøller solgte til Hans-Emil Ipsen på 33. slg. parcel for 16.000 kr. Med salget af matrikel 34c, arvefæstelodden nr 100 og alle bygninger fulgte brændsel, planker og brædder, fodpose, 2 kørertæpper, dækkener, saltekar, mejeriinventar, mælkespande, transportspande. Sælgeren beholder saltekar og et vaskekar.

Lærkelund 1946 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1913-(1951) Hans-Emil Ipsen og Nora Margrethe

Hans-Emil Ipsen blev født 26/8 1883 i Klemensker. Forældre Esper Ipsen på 33. slg. parcel.

Nora Margrethe blev født 25/5 1890 i Frederiksberg

De blev gift 1916.

Deres børn: Børge Johannes Ipsen f. 19/11 1917, Ejnar Aage Ipsen f. 8/6 1920, Edith Elisabet Ipsen f. 12/5 1923, Hans Anker Ipsen f. 21/8 1925

Hans-Emil lånte 4.000 kr af sin far på 33. slg. parcel i forbindelse med køb af ejendommen Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Ipsen var formand for Husmandsforeningen i Klemensker 1933-1936 og 1939-1944

Bornholms Tidende 23. august 1968

1948-1951 Ejner Ipsen (Ikke ejer – se teksten i Sladrebogen herunder)

Skøde 20/12 1951 fra Hans Emil Ipsen til Joel Lundborg Kofoed for 45.000 kr

Lærkelund 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier. Rønne 1950

34c – »LÆRKELUND«, Klemensker, Tlf. 190. 26. Sig. Pc. 9,3 ha – Htk. 1-5-2-1% – Ejdsk. 16,200 – Grdsk. 7,700. 1/4 Td. Ld. er Skov og Eng. Ejend. overtages 1948 af: Ejner lpsen, f. 8. 6. 1920 (S. af Hans I. og Margrethe, f. Iversen). Elev paa Vallekilde Højskole 1938-39 og paa Korinth Landbrugssk. 1945-46. G. m. Signe, f. Rasch, d. 7. 3. 1925 paa Ringebygd. i Vesterm. (D. af Hans Peter R. og Lisbeth, f. Dam).

Lærkelund 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1951-1963 Joel Lundborg Kofoed

Skøde 4/10 1963 fra J.L.Kofoed til Arne Kofoed Andersen for 80.000 kr

Lærkelund 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1963-2019 Arne Kofod Andersen

Født 11/5 1935  Død 1. februar 2019 i flg. dødsannonce i Tidende

Lærkelund 1991 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

-2024- Ernst Elg Tobisch

Lærkelund – foto 2023 JVH