Damskov, Splitsgårdsvej 19 – matrikel 31b

Damskov, Splitsgårdsvej 19, Klemensker

Matrikel 31b (og 32f)

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Jorden lå under 23. slg. men huset stod i 1800tallet på 24. slg. jord.I folketællingen 1870 er ejendomme stadig placeret på 24. slg. gr.

Se også Skøde- og panteprotokollen for 24. slg. Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Ældste matrikelkort. før 1858

Ejendommen er med på det ældste matrikelkort, hvor de ældste veje og eksisterende huse blev tegnet o. 1786. Damskov eksisterede altså allerede dengang. Udskiftningen i 1830/40 ændrede skellet en del, men der er divergens i stedsangivelser i forketællinger og kirkebog. Nogen steder står 24. slg. grund/parcel.

Beboere

-1758-1776 Lars Haagensen

Født o 1701

Hustru født o. 1715 (kilde: Oeder 177k)

1758 -1766 er han nævnt som 3. udbygger på Store Dammegårds jord

1776- før 1787 Jørgen Pedersen Lang og Kirstine Jørgensdatter

Jørgen Lang blev født o. 1746. I folketællingen 1801 kaldes han tømmermand og husmand uden jord. Han døde på 61. slg. gr. den 26/3 1811 64½ år gammel.

Kirstine Jørgensdatter blev født 1748 i Klemensker. Forældre: Jørgen Larsen og Maren Pedersdatter på 23. slg. Lille Dammegaard. Kirstine døde 2/7 1837 89½ år gammel.

Fæstebrev 31/12 1776

Arkivalieronline (sa.dk)  Livsfæste på jord udstedt af gårdejer Jørgen Nielsen til Jørgen Lang  (Først læst 14. juni 1793  og udslettet 6/12 1876)

Jørgen Larsen gav et fæstebrev til Jørgen Lang, som var gift med Jørgen Nielsens datter, Kirstine Jørgensdatter. Fæstebrevet meddelte at det drejede sig om jord, som Lars Haagensen tidligere havde haft i fæste og som godvilligt havde afstået.

Det var Brendeløkken og så meget som henhører til Damstædet både agerjord og enges bund. Desuden var dem tillige tildelt en havre-ager der lå vesten for Jens Jensen på Dammegården og kaldes for Hyldeageren. Årligt skulle der svarers 3 tønder havre til amtsstuen . Til Lille Dammegård skulle der gives to dages arbejde med at holde gårdens udgærde, samt to dages arbejde til gårdens bedste.

Det var tilladt fæsteren at skære og plødre tørv, så meget som to karle kunne overkomme i fire dage. Svigersønnen måtte om sommeren have to køer græssende sammen med gårdens andre kreaturer. Afgift til gården var ansat til et halvt lispund smør.

Deres børn: Peder Jørgensen f. o. 1770, Karen Jørgensdatter f. o. 1776, Jørgen Jødik Jørgensen, f. o 1778, Herman Jørgensen f. o. 1780, Gertrud Jørgensdatter, f.  o 1785, Anneke, f. o 1792

I folketællingen 1787 er familien bosat på 12. vornedgaards grund. Men da livsfæstebrevet på jorden blev læst på tinget før 14/6 1793 må familien have brugsretten til jorden, men ikke bosat her.

-1786-1801) Anders Mogensen og Margrethe Hansdatter

Anders Mogensen blev født o 1726 – gift 3 gang, sidste gang med Margrethe Hansdatter. Men han fik ikke børn, der kunne arve ham, da han døde i 1796

Margrethe Hansdatter blev født o. 1735 gift førhen og havde en søn ved navn Anders Hansen, f. o 1777 (ft 1787)

Skifte 12/7 1797 på 24. slg. grund Arkivalieronline (sa.dk)

Efter Anders Mogensen. Hans arvinger var en helsøster Seigne Mogensdatter, enke efter Niels Mogensen på Gildesgård i Rø. Øvrige arvinger var Vefst Monson i Rutsker, Malene Mogensdatter (død), Kirstine  gift med Anders Larsen Kongens Mark i Klemensker, Ane Mogensdatter, død, Karen Mogensdatter gift med Peder Arristsen “oven” Tejn, og Margrethe Mogensdatter, død

I folketællingen 1801 står “Margretha” 65 år gammel- to ægteskaber – som familie nr. 4 på 24. slg. grund. Hun boede sammen med Anne, som var hendes datter af 1. ægteskab 30 år gammel.

1801-1841 Mads Pedersen og 1. Anne Margrethe Hansdatter og 2. Karen Kirstine Hansdatter

Mads Pedersen blev født o. 1770 og han døde 28/11 1841 70 år gl. på 23. slg. gr.

Gift med Anna Margrethe Hansdatter den 7/11 1801

19/12 1824 døde Anne Hansdatter, 50 år gl. Mads Pedersens hustru på 24. slg.gr. 12/2 1825 giftede Mads Pedersen, enkemand og udbygger på 24. slg. gr. med Karen Kirstine Hansdatter fra 18. slg. fortov, 40 år gl.

Mads Pedersen

Fæstebrev 31/12 1803 læst 23/1 1807  Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Rasmussens livsfæste på jord til Mads Pedersen og Anne Hansdatter der boede i huset. Jorden var på 3 tønder havrejord og noget skovkrat, Bommelund kaldet. Jorden grænser mod nord og øst til 23. slg. jorde og mod vest til degnens jorder og mod syd til Splitsgårds jorde. Skovkrattet må bruges til at tøjre eller vogte kreaturer, men ikke hugge skovens træer. Indfæstningen var 20 slettedaler. Årlig afgift var 1 slettedaler og 3 mark hvert nytår. Tillige ydes en mands dagsarbejde ved høsten

I ft. 1834 læses, at de levede af ”en liden jordlod”

Fæstebrev 8/11 1841 Arkivalieronline (sa.dk)

Lille Dammegårds ejer og beboer, Christian Olsen, bortfæster en jordlod til Peter Petersen og hustru Karen Margrethe Westh. Jorden grænser mod øster til 24. slg. og mod syd til samme gårds skov og mod vest til 25.slg og 10. vornedgårdes jorde og i nord til mosevand. Årsafgiften var 4 rd til nytår og 1 lispund smør, som leveres om sommeren og som enten ydes i naturalier eller i penge efter kapitaltaksten. Der skulle ydes 2 tages markarbejde af en ”forsvarlig karl” – en om høsten og en om efteråret. Der var betalt 200 rd i indfæstning.

Det bemærkes i fæstebrevet at en del af jorden var bortfæstet til Mads Pedersen, hvilket skulle respekteres så længe som Mads Pedersen levede.

Gårdejeren havde ret til at optage tørv i den tilstødende mose i en 50 alens længde. Fæsteren havde ligeledes ret til at lægge tørv i en bredde af 6 alen og 50 alens bredde. Udslettet 3. okt. 1862.

Matrikelkort i brug 1858 til 1951. Damskov indtegnet som det så ud o. 1786

1841-1885 Peder Pedersen (Sonne) og Karen Margrethe Nielsdatter, f. Westh

Peder Pedersen blev døbt 24/1 1813 i Klemensker. Han døde 6/1 1898 på 23. slg. parcel som forhenværende husmand og 84 år. Hans forældre var Peder (Sonne) Rasmussen og Ane Marie Pedersdatter, Lille Dammegårds ejer

Karen Margrethe Westh blev født o 1814 i Klemensker (Rutsker?). Hun døde 3/6 1898 på 23. slg. parcel, 83 år gammel.

Deres børn: Niels Peder Sonne, f. 12/12 1837 24. slg. gr., Anthon Peder Sonne, f. 3/10 1840, Ane Margrethe Sonne, f. 8/6 1843, Hans Peder Sonne, f. 5/1 1846 på 24. slg. gr., Petrea Margrethe Sonne, f. o. 1848(ikke fundet?), Caroline Margrethe Sonne, f. 24/1 1851 Niels Peder Sonne, f. 3/1 1854 på 24. slg. gr.

Brandforsikring af hus 30/8 1849

Arkivalieronline (sa.dk) Hus på 23. slg. gr. ejedes af Peder Pedersen Sonne. Huset består af en længe på i alt 12 fag, 8 alen bredt, 4 alen højt på stolperne, opført af egebindingsværk, klinede vægge, stråtag, 2 bræddegavle, skorsten og bageovn, bræddeloft i 5 fag, 4 fag vinduer, 6 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo, lade og stald, over 300 alen til nabo, takseredes således:

5 fag stuehus a 40 rd er 200 rd
7 fag ladehus a 30 rd er 210 rd
I alt forsikret for 410 rigsdaler
Forsvarlig imod ildsråde og ej forhen forsikret.

Jorden i selvejer 1862

Skøde 29/11 1862 Arkivalieronline (sa.dk)

Lille Dammegaards ejer Hans Lou solgte jordlodden matrikel 31b til Peder Pedersens Sonne og Karen Margrethe, f. Westh, som boede på 24. slg. grund. I hartkorn var den ansat til 7 skp 2 fdr ½ album. Salgssummen var 770 rd. I købskontrakten fremgår, at Peder Pedersen Sonne havde den solgte jord i fæste, ”dog således at den nordre skel imod hovedloddens jorder bliver efter en lige linie trukket fra Store Dammegaard til Splitsgaards skel.”

Pantebrev 29/11 1862 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Pedersen Sonne, som er husmand på 24. slg. gr. erkender at være skyldig til Hans Lau på Lille Dammegaard 750 rigsdaler rigsmønt for købet af matrikel 31b. Som sikkerhed satte han matrikel 31b, og hans tilhørende hus på 24. slg. gr. og fæste og lejeretten til jorden hvor huset står.

Mageskifteskøde 26/6 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Peter Sonne ejede kirkeparcellen/arvefæstelodden på Sandershøjvej – se Forsvundet hus på Sandershøjvej – matrikel 8b – Bornholms historie (bornholmerting.dk). Bygninger på jorden, samt lejejord fra Trommeregård mageskiftede han med sin far Peder Pedersen Sonne. Værdien blev opgjort til 1600 kr.

Skøde 26/6 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Pedersen Sonne solgte ejendommen Damskov til sønnen Hans Peter Sonne. Huset stod på 24. slg. grund og jorden var på 23. slg. grund. Alt sat i værdi 3200 kr. Der blev samtidigt oprettet en undentagskontrakt.

Undentagskontrakt 26/6 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Peter Sonnes forældre skulle bo på ejendommen på Sandershøjvej og modtage 50 kr til underhold om året. Når de ikke selv kunne klare husholdningen, skulle de flytte tilbage på Damskov, hvor de skulle modtage føde, klæder, lys, varme og renlighed. Sønnen skulle bekoste forældrenes begravelse.

1885-1906 Hans Peder Sonne og Caroline Kirstine f. Hansen

Hans Peder Sonne, blev født 5/1 1846 på 24. slg. gr – forældre ovenstående Peder Pedersen Sonne og Karen Margrethe. Han  var skrædder og landbruger (ft. 1901). Gift 2/5 1876 med Caroline. Hans Peder døde hos sønnen Jens Peter Sonne , der boede på 8. slg.parcel i Klemensker den 3/12 1910.

Caroline Kirstine blev født 21/11 1848 i Østerlars. Forældre: Gårdejer 10. vg. Jens Hansen Riis og Ane Kirstine Thomasdatter. Caroline døde 2/2 1930 i Klemensker.

Skøde 15/12 1906 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Peder Sonne til Martin Johan Hansen, af ”Lille Dammegaard”. Salget var for parcellen 32b, skyldsat til 7 skp 2 frk ½ album med bygninger og jorder. Med medfulgte to kakkelovne, 1 komfur og murkar, besætning, avl og afgrøde, trillebør, hakkelsesmaskine og rensemaskine. Køberen havde overtaget ejendommen den 2. oktober 1906. Købesummen var 5.800 kr

Martin Johan Hansen og Anna med plejebarnet Emil Jensen til venstre. Ældste datter Ingeborg foran moderen. På stolen ses Thomas Hansen i kjole. Postkortfoto tilh. JVH

1906-1941 Martin Johan Hansen og Anne Margrethe, f. Kjøller

Martin Hansen blev født 1/12 1873 i Rutsker. Forældre: Hans Peter Hansen og Pertrea Johanne Kofod, som i 1873 var gårdejere i Rutsker og senere Lille Dammegård i Klemensker. Martin døde 24/6 1946

Anna Margrethe blev født 13/9 1878 i Klemensker. Forældre parcellist Andreas Madsen Kjøller og Kristine Margrethe f. Larsen. Anne døde 22/9 1961 i Klemensker.

Martin og Anna blev gift 26/10 1906

Deres børn: Ingeborg Hansen f. 9/7 1907, Thomas Peter Hansen, f. 22/6 1909, Anton Julius Hansen, f. 10/7 1911, Petrea Kristine Hansen 24/7 1913 og Hans Frederik Hansen f. 11/2 1915 i Klemensker

Plejebarn: Emil Jensen f. 25/4 1900 i Klemensker (opl. fra Ft 1911, men ikke fundet i Klemens kirkebog)

Skøde 6/10 1941 på matr. 31b og 32f fra Martin Johan Hansen til Anton Julius Hansen. Købssum 8.000 kr

Damskov luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

1941-1969 Anton Julius Hansen og Asta

Anton blev født 10/7 1913. Forældre Martin og Anne Hansen, se ovenfor.

Anton Julius Anton døde 7/11 1986 bopæl Åkirkebyvej 103, Knudsker

Asta Hansen døde september 2002 86 år gammel. Født i Østerlars. Nekrolog i Bornholms Tidende 20. september 2002

1969-1981 Harry Aastradsen

Matrikel 31b blev 4/10 1973 målt til 3139 m2

Skøde 30/3 1981

Fra Harry Astradsen til Anne Grethe Nielsen. Købssum 315.000 kr

1981- Anne Grethe Nielsen

Ejer ejendommen okt. 2023 i flg. Tingbogen

Damskov 1990. Tilhører Kgl. Bibliotek