Sorgenfri, Splitsgårdsvej 45 – matrikel 175gv

 

 

Sorgenfri, Splitsgårdsvej 45, Klemensker

Parcel af matrikel 175æ, der hørte under Virkelyst, matrikel 139 (140)

Navnet Sorgenfri nævnes i Vejviseren for 1938. Ejendommen navn er sandsynligvis brugt tidligere, men jeg kender ikke baggrundshistorien.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol fra 1881 Arkivalier online (sa.dk)

Skøde og panteprotokollen efter 1927 Arkivalieronline (sa.dk)

Matrikelkort i brug fra 1858 til 1922

Matrikelkort i brug mellem 1922 og 1983

Udparcelleret matriklen 175me i år 1961, hvilket minimerede matrikel 175gv blot blev 874 m2 – hvilket blev accepteret af amtsrådet selv om det var under minimumsarealet for ejendomme.

Ældste historie

Ejendommen Sorgenfri bygges sandsynligvis mellem 1871 og 1876 af Jens Peter Pedersen. Med til den historie hører Splitsmøllen og en skilsmissebevilling! Jens Peter Pedersen flytter meget rundt og tilsyneladende er han ophavsmand til flere ejendomme. Han havde flere færdigheder (og tilbøjeligheder?) Han omtales som smed, møller og husmand. Der er flere oplysninger på ham og konen under Splitsmøllen (Når jeg kommer så langt!).

I 1871 blev Jens Peter Pedersen møller på Splitsmøllen indtil 1876, hvor han mister ejendomsretten til sin fraseparerede kone Caroline Margrethe, f. Lyster. Jens Peter Pedersen fik ejendomsretten til arvefæstelodden 175æ, som havde tilhørt Virkelyst og hvor der var opført et hus. Dette hus er Sorgenfri.

Mageskiftebrev 16/12 1871 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Peter Mathias Jensen mageskiftede sin fæste/lejeret til jord samt hus og stubmølle på Splitsgårds grund til Jens Peter Pedersen. Jord og hus vurderedes til 400 rd og mølle til 400 rd. Christian Jensen modtog fra Jens Peter Pedersen arvefæstelodden matrikel 110 samt hus på lodden (Nyholt på Dyndegårdsvej/29. slg. fortov), som blev vurderet til 1400 rd.

Skilsmissebevilling 11/10 1876 Arkivalieronline (sa.dk)

Amtmanden bebudede pr. 4/11 1876, at da ægtefolkene møller Jens Peter Pedersen og hustru Caroline Margrethe Pedersen af Klemensker havde søgt om at leve separerede og efter at de havde gennemgået gejstlig og verdslig mægling, så ville han tillade det ansøgte. Separationsperioden var 3 år før en endelig skilsmisse kunne bevilges. Parterne kunne ikke indgå nyt ægteskab i separationsperioden. Betingelserne var:

a. Konen beholdt hus og mølle på 25, selvejergård Splitsgårds grund og den tilhørende lejeret mod at tilgå gælden på 800 kr.

b .Konen beholdte boets løsøre, kakkelovn, væv, klæder til en seng, tre rokke, et klædeskab, et bord og tre stole, samt hendes gangklæder – alt andet løsøre tilfaldt manden.

c. Manden beholdte matrikel 175gv, der var en del af parcellen fra Jørgen Dams arvefæstelod (175æ tilh. Virkelyst) på Splitsgårds fortov. På matrikel 175gv var et hus, som Jens Peter Pedersen fik, mod han svarer den gæld, der måtte hvile på denne ejendom, som modsvarede de nævnet 800 kr., der påhvilede fællesboet.

d. Manden overtog den fremtidige forsørgelse af deres ældste datter Laurentsine Caroline Pedersen. Konen fik forsørgelsen af den yngste datter Eline Marie Pedersen. Ægtefællerne havde kun disse to børn.

e. Underholdsbidrag påhvilte ingen af parterne.

f.Formuefællesskabet hævedes.

Denne bevilling er samtidig konens adkomst til splitmølle og beboelseshuset samt lejeret som vurderedes til 700 kr

1876-1879 Jens Peter Pedersen

Efter separationsbevillingen boede han på Sorgenfri.  Data på Jens Peter Pedersen, se under Splitsmøllen.

Jens Peter Pedersen kunne ikke svare ejendommens gæld, hvorfor den gik på tvangsauktion i 1879. Auktionsskødet blev først udstedt i 1881.

Auktionsskøde 13/9 1881 Arkivalieronline (sa.dk)

Den ejendom som tilhørte Jens Peter Pedersen, matrikel 175gv skyldsat hartkorn 1 skp 1fdk 1 alb med de på grunden stående bygninger blev tilslået smed Herman Kofoed af 9. slg. fortov i Klemensker for 910 kr.

Auktionskontoret tillod Herman Kofoed at overdrage skødet til Andreas Pedersen (på Nymønt se denne).

Transport af skøde 30/7 1881 Arkivalieronline (sa.dk)

Smed Herman Kofoed, der var højestbydende på den 3. auktion den 12/11 1879 med 910 kr på den ejendom, der tilhørte husmand Jens Peter Pedersen, udmarkslodden 175gv for hartkorn 1 skp 1 fdk 1 alb uden gammel skat med de påstående bygninger på grunden til smed Andreas Pedersen på den 25. slg. parcel

Smeden Andreas Pedersen ejede desuden Nymønt indtil 10/2 1884. Han forlod konen og sine børn og drog til Amerika. Formue overdrog han til konen Caroline Margrethe f, Holm. Se Nymønt.

 

1881-(1884)-1909 (Andreas August Pedersen) og Caroline Margrethe f. Holm

Generalfuldmagt 10/2 1884 Arkivalieronline (sa.dk)

Smed Andreas August Pedersen boende på 25. slg. fortov havde til sinds at rejse til Amerika. I generalfuldmagten overdrog han hus, avl og afgrøde til sin hustru. Hun fik fuldmagt til at bestyre hele formuen – intet undtaget – pantsætte eller sælge den faste ejendom. Desuden fik hustruen bemyndigelse til at indgå forlig ved eventuelle retssager.

I folketællingen i 1890 findes oplysningen om at Caroline er separeret. Hendes mor boede hos hende.

Skøde 11/1 1909 Arkivalieronline (sa.dk)

Caroline sælger ”på vegne af min bortrejste mand smed Andreas August Pedersen til min fuldmyndige søn Karl Peter Christian Pedersen” den ejendom som Andreas August Pedersen fik skøde på i 1881. Salgssummen var 5.500 kr med besætning, udbo mm

 

1909-1912 Karl Peter Christian Pedersen og Inger Johanne Grønvall

Karl Peter se ovenfor og Nymønt. Karl var murer. Karl døde 6/7 1966.

Inger Johanne Grønvall blev født 4/2 1889 i Klemensker. Forældre: arbejdsmand  Anders Grønvall og Ingrid Hansson. Inger døde 19/11 1968

Karl og Inger blev gift i Klemensker 26/2 1906.

Deres børn: Emma Marie Karoline Pedersen f. 31/5 1906 i Klemensker, Anne Petrea Ingeborg Margrethe Pedersen f. 23/7-1907 i Klemensker, Karla Marie Pedersen f.  8/9-1909 i Klemensker, Karl Anker Johannes Pedersen f. 24/11-1910 i Klemensker, Inger Pedersen f. 24/9-1913 i Bodilsker, Erna Pedersen f. 13/4-1914 i Bodilsker, Ida Pedersen f. 10/10 1916 i Bodilsker, Arne Pedersen f. 28/1 1918 i Bodilsker, Aase Pedersen f. 23/5 1919 i Bodilsker

Familien flyttede til ”Fælled” i Bodilsker 1912, hvor de boede til deres død.

Skøde 8/9 1912 Arkivalieronline (sa.dk)

Karl Peter Christian Pedersen solgte til arbejdsmand Johan Nielsen i Nyker. Med i salget fulgte alle avlsredskaber,  en 2 hjulet vogn, ajlepumpe, 2 høtyve, grev, skovl, kost, 2 save, mejele, roerasper, mælkekande en bunke brænde, 5 stk tagpap alt for 4.400 kr.

 

1912-1919 Johan Nielsen

Han har sandsynligvis boet i huset nogle år, men i folketællingen for 1916 er Anders Persson, der boede der. De købte først ejendommen i 1919. Ft 1916 AO genvej (salldata.dk)

Skøde 14/1 1919 Arkivalieronline (sa.dk)          

Skøde fra Johan Nielsen (tidligere Klemensker nu Rønne)  til avlsbruger Anders Pedersen (Anders Persson) for 5.050 kr. Med salget fulgte en ko og en kalv, 5 tønder blandingssæd og 50 tønder roer, samt alle redskaber.

 

1916-1923  Anders Persson (Anders Pedersen) og Marie f. Fast

Anders Person blev f. 26/2 1861 i Bolshög, Skåne.

Marie Fast blev f. 2/10 1864 i Borrby, Skåne. Hun havde opholdsbog fra Nexø Politikammer 27/7 1881. Den 8. maj 1887 kom hun i tjeneste hos Dalby på Lille Krashavegård (Tyendeprotokollen for Klemensker). Da hun blev gift var hun tjenestepige på Spiltsgård.

I folketællingen 1916 oplyses at deres indkomst var 500 kr og havde ingen formue Skyldte skat til kommunen i alt 11,55 kr.

Deres børn: Oskar Persson f 21/4 1890 på rejse i Herstad, Kristianstad i Sverige og døbt i Rønne, Henrik Persson f. 30/8 1894, Hulda Persson f 25/5 1904 Lille Madsegade 84, Rønne

11/12 1889 gift i Klemensker, hvor han var tjenestekarl på Splitsgård. I maj 1890: Arbejdsmand i Rønne

Deres barn (rettere barnebarn ifølge ft 1921): Knud Børge Pedersen f. 30/11 1919 (Efternavn overstreget og skrevet Knud Børge Holmberg) I kirkebogen ved dåb: Søn af ugifte tjenestepige Hulda Elisabeth Pedersen, ophold på 10månedersdagen på Brogård i Nyker. Barnefader var ugifte arbejder Frants Kristian Leonard Johannes Holmberg f. 16/10 1901 – de blev viet i Allinge 3/11 1922)

Skøde 24/8 1923 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Anders Pedersen til arbejdsmand Olaus Andersen matrikel 175gv med bygninger, 1 hest, 1 ko, 1 so, 1 gris, 6 høns – sælgeren medtager 3 grise – medfølger også alt udbo, sele fjedervogn, letharve, hakkelsesmaskine, 2 transportspande, avl og afgrøde, gødning og fodersager i alt for 9.000 kr

 

1923-1940 Olaus Andersson og Hanna f. Grønvall

Olaus blev født i Ingelstad i Kristianstads län i Sverige 12/8 1871

Hanna Grønvall blev født i Løderup i Kristianstads Län 17/5 1868

De kom til sognet i 1888. De blev gift 29/11 1893 i Klemensker. Olaus var arbejdsmand i 1893 på 26. slg. fortov i Klemensker og Hanna var tjenestepige på 26. slg. fortov. I 1897 husmandsfolk på 28. slg. fortov – Grønvang, Lundehusvej 1. I 1911 samme sted på 28. slg. fortov – da var Olaus skovarbejdsmand og husmand. I 1921 bosat på matrikel 175he (som i 1911). I 1940 købte de “Havely” Splitsgårdsvej 29 –  se denne.

Deres børn: Johannes Sigfred Andersen f. 12/2 1897 i Klemensker, Henrik Gotfred Andersen f. 3/5 1898 28. slg. fortov i Klemensker, Sofie Elisabet Andersen f. 19/11 1900 28. slg. fortov i Klemensker

Skøde 21/12 1940 fra Olaus Andersen til Hans Andreas Pihl for 7.800 kr

Såning på Splitsgaards marker. I baggrunden Virkelyst og Sorgenfri, Start 1940’erne. Ukendt fotograf, Bornholmske Billeder

1940-1941 Hans Andreas Pihl

Sandsynligvis Hans Andreas Pihl f. 18/10 1879 i Pedersker og gift med Martha Ottoline f. 21/12 1902 i Olsker

Skøde 19/8 1941 fra Hans Andreas Pihl til Georg Kornelius Kuhre for 7.737,25 kr

 

1941-1942 Georg Kornelius Kuhre

Georg Kornelius Kuhre født i Nylars 3/12 1889. Forældre Peter Jørgen Kuhre og Emma Elena Mathilde f. Pedersen

Skøde 22/4 1942 fra Georg Kornelius Kuhre til avlsbruger Anton Edvard Haagensen for 8.000 kr

Udsnit af luftfoto fra 1951. Sorgenfri i midten. Ejendom ikke fundet i KBs arkiv, som fotograferet særskilt fra luften

1942-1960 Anton Edvard Haagensen og Karoline

Født 16/12 1881 i Olsker. Forældre: Anders Håkonsson Hörmann og Alna Pehrsdotter. Anton døde 4/1 1966

Nekrolog i Bornholms Tidende 12. juni 1968

Efter 1960 flyttede Haagensens til De gamle Hjem i Klemensker, hvor de døde henh. 1966 og 1968

 Skøde 14/10 1960 fra Anton Edvard Haagensen til sønnen Anker Konrad Haagensen for 8.500 kr

 

1960-1992 Anker Konrad Haagensen

Skifteretsmeddelelse 18/8 1992,  hvorefter der blev afholdt tvangsauktion og udstedelse af skøde 5/4 1993 for bud på 1.000 kr til Arne Wulff Nielsen (husets vurdering var 150.000 kr)

 

1993-1995 Arne Wulff Nielsen

Boede på Frederiksberg

Skøde 28/12 1995 fra Wulff Nielsen til Hanne Lise Jürgensen og Günter Ralf Jürgensen til 95.000 kr

 

1995-2017- Hannelise og Günter Ralf Jürgensen

I 1997 blev hus renoveret og tilføjet carport

Sorgenfri, Foto JVH 9/11 2023

-2023- Wieland Friedrich Eydner