Nymønt, Splitsgårdsvej 16 – Matrikel 33k

Nymønt, Splitsgårdsvej 16, Klemensker

Matrikel 33k var en parcel af Splitsgård matrikel 33a, samt lynglodden matr 175gæ

Areal: matrikel 33k i 1969 1206 m2 og 175gæ 118 m2

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Kort 1914

Skøde- og panteprotokollen matrikel 33k  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol matrikel 175gæ Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og pantebrev matrikel 33k efter 1927 Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Ejendommen ligger på to jordlodder. I 1881 fik smed Andreas August Pedersen på matrikel 33k og den lille matrikel 175gæ, hvor han allerede havde bygget et lille hus. Han fik desuden overdraget skøde på hus og grund på den anden side af vejen, nemlig matrikel 175gv Sorgenfri, som var blevet solgt på tvangsauktion i 1879 – Se Sorgenfri, Splitsgårdsvej 45 – matrikel 175gv – Bornholms historie (bornholmerting.dk).

Den eksakte oprindelseshistorie kender jeg ikke, men mon ikke Splitsgård ønskede at fremme smedeerhvervet i gårdens nærhed? Prisen, som smed Andreas Pedersen måtte betale var beskedne 230 kr for dels matrikel 175gæ på 118 m2 og matrikel 33k på 1.206 m2. Grundene var små, hvilket vel umuliggjorde avl som supplement. Jord fik han ved at overtage skødet på Sorgenfri, som Herman Kofoed havde købt på auktion.  Mon Herman Kofoed havde haft planer om at flytte fra 9. slg. fortov til Splitsgård?

Andreas August Pedersen blev den første smed på Splitsgårds jord, men han blev der ikke længe. Han havde planer om at søge lykken i Amerika. I 1884 forlod han for altid Bornholm, solgte Nymønt til Hermansen og overlod Sorgenfri til hustruen.  I 1909 overdrog hun Sorgenfri til sin søn. Andreas August Pedersen var ikke vendt tilbage i 1909 – se under ”Sorgenfri”.

Skøde 29/7 1881 Arkivalieronline (sa.dk)

Gårdejer Otte Jespersen på Splitsgård solgte smed Andreas August Pedersen jordlodden matrikel 33k og 175gæ, som Indenrigsministeriet den 25/5 havde godkendt til udstykning fra matrikel 33a. Smeden fik desuden den lille udmarkslodden matrikel 175gæ hvor køberens egen ”iboende hus” lå. Prisen var for begge lodder 230 kr.

Auktionsskøde 13/9 1881 Arkivalieronline (sa.dk) på Sorgenfri

Ejendommen, som tilhørte Jens Peter Pedersen, matrikel 175gv skyldsat hartkorn 1 skp 1fdk 1 alb med de på grunden stående bygninger, blev solgt på auktion for 910 kr i 1879 til smed Herman Kofoed der boede på 9. slg. fortov i Klemensker. Auktionskontoret tillod Herman Kofoed at overlade skødet på jord og hus til smed Andreas Pedersen for samme pris.

Transport af skøde 30/7 1881 Arkivalieronline (sa.dk)

Smed Herman Kofoed havde på den tredje auktion den 12/11 1879 købt Sorgenfri for 910 kr på den ejendom, der tilhørte husmand Jens Peter Pedersen. Sorgenfri bestod af udmarkslodden 175gv for hartkorn 1 skp 1 fdk 1 alb uden gammel skat med de påstående bygninger. Transporten af skødet til smed Anders Pedersen på den 25. slg. parcel blev bekræftet.

Ejer/beboere på Nymønt

1880-1884 Andreas August Pedersen og Caroline Margrethe f. Holm

Andreas Pedersen født 27/8 1856 i Bodilsker. Forældre: Udbygger Christian Peter Raag og Caroline Margrethe Mogensen. Rejste til Amerika 1884 – ingen oplysninger om hvor han blev af.

Caroline Margrethe Holm blev født i Klemensker 1/4 1849. Forældre 9. vg. udbygger og skomager Peder Hansen og Karen Margrethe Jørgensen. Caroline Margrethe døde på ”Fælled” i Bodilsker 28/10 1924. Præsten i Bodilsker skrev i kirkebogen i 1924 om Caroline:: Hun var ”aldersrentenyder og fraskilt fra smed Andreas August Pedersen, som rejste til Amerika for over 40 år siden”.

Deres børn: Karl Peter Christian Pedersen f. 5/2 1880, Andreas Christian Pedersen, f. 1882

Ft 1880 nævnes ”deres søn” Otto Marius Hansen Aaberg, men som vel er en plejesøn? Han blev f. 23/9 1873 i Østerlars af forældrene Henrich Hansen Aaberg og Margrethe Christine Mortensen husmandsfolk på 44. slg.gr. i Østerlars. Da han blev døbt i Østerlars kirke var bærekonen husmand Peder Hansen Holms hustru Karen Margrethe Jørgensen af Klemens! Otto udvandrede 1/3 1891 til Peru, Illinois.

Ft 1880 smedefamilien sammen med Carolines mor enken Karen Margrethe Holm f. o. 1823 i Vestermarie.

Generalfuldmagt 10/2 1884 Arkivalieronline (sa.dk)

Smed Andreas August Pedersen boende på 25. slg. fortov havde til sinde at rejse til Amerika og gav derfor sin hustru fuldmagt til at bestyre hele formuen – intet undtaget – pantsætte eller sælge den faste ejendom. Desuden fik hustruen bemyndigelse til at indgå forlig ved eventuelle retssager.

Skøde 10/2 1884 Arkivalieronline (sa.dk)

Smed Andreas Pedersen sælger til smed Herman Hermansen den ejendom som han selv købte den 29/7 1881 for 1.550 kr. Salget bestod af a. matrikel 33k fra den 25. slg.  sat i hartkorn til 1 fj. Og b. Udmarkslodden 175gæ med 3 fags bygning som smedie med boremaskine, 5 fags stuehus og en halvtagsbygning.

Matrikelkort gældende fra 1859 til 1888

Matrikelkort af højlyngen gældende fra 1858 til 1922

1884-1922 Herman Anton Hermansen og 1. Caroline Rethoria f. Pedersen og 2. Anna Margrethe Vesth, f. Pedersen

Herman var smedemester

Herman Hermansen f 1/10 1858 i Klemensker. Forældre: Peter Christian Hermansen og Petrea Antonette. Herman døde 16/11 1928 i Klemensker.

Smed Herman Anton Hermansen. Billede af Herman fra Aner til Smed Herman Anton Hermansen Maskinfabrikant (jornmn.dk)

1.hustru: Caroline blev født i Klemensker den 12/12 1859. (I kirkebogen synes jeg at præsten har skrevet ”Caroline Rectoria Pedersen” andre steder ”Viktoria”) Forældre: 16 slg. udbygger Esper Pedersen og Ane Margrethe Thorsen. Caroline var indlagt på Sanatoriet ved Rønne i 1911. Hun døde i Klemensker den 8/2 1912.

2.Anna Margrethe Vesth, født Pedersen den 23/12 1874 i Østermarie. Forældre: Udbygger Jens Jørgen Pedersen og Juliane Katrine Marker 78 slg. fortov.  I 1914 kom hun til sognet fra Rø, enke efter Hans Leo Nikolaj West (d. 23/6 1906 i Rø) og blev husholderske hos Herman Hermansen. De blev gift 16/4 1916. Hun døde 22/6 1946 på Rønne Sygehus og blev begravet i Hasle.

 Herman og Carolines børn: Karl Antonius Hermansen f. 19/2 1886 døde 7 år gammel den 4/5 1893, Petra Anina Hermansen f. 1887, Laura Karoline f. 17/9 1888 i Klemensker (Blev gift med Anton Kofoed, som købte Virkelyst i 1922), Thora Hermansen f. 11/10 1892, Carl Herman Andreas Hermansen f. 26/11 1894, Inga Ingelise Antonette Hermansen, f. 23/9 1897 (nogle steder med navnen ”Engeline”), Asta Hermansen f. 11/8 1901

Herman og Annas børn: Aage Gunnar Nimand Hermansen f. 3/3 1916 i Klemensker, Vinifred Sylvie Hermansen f. 25/5 1917 i Klemensker.

I 1911 boede på Nymønt følgende personer: Valdemar Mortensen f. 14/11 1881 i Pedersker, smedesvend, og Ingrid Persson f. 11/3 1847 i Sverige, pensionær (Kilde: AO genvej (salldata.dk))

Ft 1916: Anna Margrethe West var Tjenestepige f. 24/ 8? 1874 enke AO genvej (salldata.dk) og to smedesvende: Niels Nielsen f. 6/5 1894 og Frederik Tornberg f, 17/9 1896

Ft 1921: desuden en smedelærling Valdemar Karlsen, f. 19/8 1901 i Allinge, der kom fra Rønne i 1920.

Lærkenborg

Herman Hermansen købte i 1903 huset “Lærkenborg” Splitsgårdsvej 45a og fik 2 tøndeland lejejord, der gik op til Nymønt. Han havde huset til 1909. Muligvis var dette hus bolig for hans medarbejdere inden han byggede et ekstra hus ved Nymønt?

To beboelseshuse

På kortet fra 1914, som er gengivet øverst på siden, ses tydeligt to huse. Huset mod øst er det ældste, og som i 1884 bestod af tre fags smedie og 5 fags stuehus med en halvtagsbygning. Bygningen mod vest må være et beboelseshus til medarbejdere og familie. Jeg ved ikke hvornår det blev opført. Fra 1922 muligvis som aftægtsbolig for den gamle smed Hermansen?

De to beboelseshuse ses bedst på et senere luftfoto fra 1949:

Luftfoto 1949 af dobbelthuse til Nymønt. Til. Kgl. Bibliotek.

Skøde 22/2 1922 Arkivalieronline (sa.dk)

Herman Hermansen sælger til sin søn smed Carl Hermansen ejendommen matriklerne 33k og 175gæ for 17.000 kr. Salget omfattede bygninger og inventar og alt som blev brugt i den drevne smedeforretning dog undtagen en blæsebælg, ambolt, skruestik og boremaskine.

I 1923 flytter den gamle smedemester Herman Hermansen fra “Nymønt” til “Gammelmønt” på Sandershøjvej 3 i Klemensker.

1922-1959 Carl Hermansen og Andrea Petrea Pedersen

Carl Herman Andreas Hermansen blev f. 26/11 1894: Forældre se ovenfor. Carl døde 20/10 1982 i Klemensker(Fabriksvej 1). Carl var Smedemester, som sin far.

Andrea Petrea Pedersen blev født i Rø 14/2 1905 og døde 30/10 1985 på de gamles hjem i Klemensker.

Carl og Andrea blev gift 14/2 1924

Deres børn: Svend Aage Hermansen f. 2/12 1924, Kaj Helge Hermansen f. 3/2 1927, Else Marie Hermansen f. 10/5 1929, Børge Andreas Hermansen f. 17/1 1935, Jens Ole Hermansen f. 31/3 1938

Skøde 12/5 1959 fra Carl Hermansen til Kaj Hermansen. Købssum 22.100 kr matrikel 33k og 175gæ.

Matrikelkort i brug fra 1951 til 1983 med tilkøb af grund (33an) der senere blev forenet med 33k

1959-2016 Kaj Helge Hermansen og Emmy

Kaj Helge Hermansen blev født 3/2 1927 se ovenfor

I 1959/60 blev en værkstedsbygning opført 9×16,25 m (Tegning i filarkivet). I 1967 tilføjes en 20 meters tilbygning. I 1971 tilføjes en tilbygning bag værkstedsbygningen fra 1960 til brug for et maskinværksted.

Nymønt 1968. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Kaj solgte virksomheden i 2016 og blev portrætteret i Bornholms Tidende 24/9 2016 af Holger Larsen. Fortæller, at Kaj ”klikker på en mappe med gamle billeder fra Nymønt, han har fået scannet ind. Han viser billeder og fortæller om de mange til- og ombygninger. Det fremgår også, at Nymønt har ændret navn flere gange. Nymønt startede som smede-, maskin- og karetmagervirksomhed. Kunderne har været øens landmænd, og virksomhedens arbejdsområder har ændret sig efter behovene. Til slut hed den Maskinforretningen Nymønt. Kaj Hermansen solgte i gamle dage de danske Bukh-traktorer og senere Zetor, og han solgte i en periode også mejetærskere.”

Reklamefoto omkr. 1965 for Maskinforretningen “Nymønt”

Det  var i 1960erne at Kaj Hermansen forhandlede BUKH traktorer

-2023- Claus Frederik Borby Kristoffersen