Karlshøj, Dammegårdsvej 8 – matrikel 32b

Karlshøj, Dammegårdsvej 8, Klemensker

Matrikel 32b – parcel nr. 2 af 24. slg. Store Dammegård

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Hartkorn: 2 td. 1 skp 2 fj 2½ alb

Skøde- og panteprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Ejendommen er sandsynligvis den ældste på Store Dammegårds grund og har været beboet tidligt i 1700-tallet. 

De ældste matrikelkort i fru fra o 1827 til 1858. Karlshøj er markeret.

Beboere

1798-1802 Niels Andersen (Holm) og Kirstine Margrethe Hansdatter

Niels Andersen Holm blev født o. 1772, døde 28/5 1832 60 år gammel på 20. slg. grund i Rø sogn

Kirstine Margrethe Hansdatter blev født o. 1772 og døde 4/6 1838 i Rø 66 år gammel. Niels Holm var møller og flytte i 1802 til 8.vg. grund, efter at han havde købt Kørsegårdsmøllen. 

I 1811 købte Niels Andersen Holm Onsbjerggård, 8. slg. Året efter solgte han gården til Caspar Henrich Kofoed for 2000 sld. Kofoed udstykke Onsbjerggård i parceller.  Arkivalieronline (sa.dk). Caspar Henrich Kofoed udstykkede ligeledes Kørsegård og den 17/4 1812 overtog Niels Andersen Holm hovedparcellen for netop 2000 sld.

Niels og Kirstine boede på Kørsegård indtil 1822, hvor de flyttede til Rø.

De døde barnløse, så derfor arvede deres søskende de få midler der efterlod sig. De havde indgået et testamente den 19/6 1812 (tinglyst 18/9 1812 – ikke fundet i Nørre tings skøde og panteprotokol) hvorfor der ikke var skiftet efter Niels Holms død, men først da Kirstine døde. Niels havde 2 brødre og en halvbror, som alle var døde. Kirstine havde en søster, der levede.

Der findes et skifte fra 21/8 1838 efter dem begge Se skiftet her.

Livsfæstebrev 6/7 1798 Arkivalieronline (sa.dk)

24. slg.Store Dammegårds ejer Jens Jensen bortfæstede en del bygjord og noget havrejord til Niels Andersen og hustru Kirstine Hansdatter. Jorden grænser mod nord til den såkaldte Moserende og i øst og syd til diget og i vest til den i dag nedsatte markskelstene. Tillige skal de have en eng øst ”i damstedet” hvor der ligeledes er sat markskel. Når denne moserende bliver opgravet skal det borttages af denne gårds ejer uden betaling (af den bemeldte eng, hvor det bliver lagt på) I årlig afgift skulle betales 10 slettedaler til Sankt Hans, 1 lispund smør og 4 dages mandsarbejde om høst hvert år.  Indfæstningen var på 100 rd.(i margin: Fæster ? Kirstine Hansdatters forældre?)

Panteobligation 17/12 1798 Arkivalieronline (sa.dk)

Udstedt af Niels Andersen Holm til Morten Pedersen på 9. vg. i Klemensker på 100 slettedaler. Med sikkerhed i hans hus på 24. slg. grund, samt i det fæstebrev der blev udstedt af Jens Jensen på jord til ham. Udslettet 20/11 1804.

Mølleejer

Niels Holm ejede mølle på Rågelundsgård i Rø i et par år, men har sandsynligvis ikke boet i Møllehuset på grunden. Om har virkede som møller, kan ikke verificeres. Sikkert er, at Niels Holm var aktiv møller. I 1802 ejede og drev han Kørsegårdsmøllen på 8. vg.grund.

Skøde 24/1 1801 Arkivalieronline (sa.dk)

Niels Andersen Holm solgte sin tilhørende mølle med tilhørende møllehus og den tilliggende haveplads på Hans Rasmussens grund til Sejer Andersen for 399 slettedaler. Salget var fulgt af rettighed til at lade møllehus og mølle blive stående på grunden eller til at flytte den. Hans Rasmussens grund var 8. slg. Raagelundsgård i Rø.

Panteobligation 23/12 1802 Arkivalieronline (sa.dk)

Niels Andersen Holm, der boede på 8. vg. grund, udstedte en obligation til Sct. Clemens Kirke på 200 rd. Som sikkerhed stillede han sin vejrmølle på 8. vg. grund, inventarium og tilhørende møllehus på 10 stolperum.

1803-1807 Jørgen Jensen (Sonne) og Lisebeth Wevstdatter

Jørgen Jensen Sonne lev født o 3/10 1776 i Rutsker Forældre Jens Olsen Schou og Karen Kirstine Jørgensdatter Sonne, 23. slg. i Rutsker. Jørgen død 48 år gammel på 6. slg. fortov

Elisabeth Kirstine Weustdatter blev født o 1780. Datter af Weust Haagensen Bech og Elsebeth Pedersdatter 17. slg. i Klemensker

Deres børn: Marthe Marie døbt 7/12 1800 på 10. vdr.gr., Else døbt 16/1 1803 på 24. slg. gr. , Jens Olsen døbt 11/11 1804 på 24. slg. gr.,  Karen Kirstine døbt 26/12 1807 i Nyker, Jørgen Jørgensen Sonne døbt 1/11 1812 i Nyker, Niels Jørgen, f. 4/10 1816 på 29. slg. i Olsker, Hans Jørgen Sonne

Familien flyttede til Nyker o. 1806  og i 1815 overtog de 29. slg. i Olsker. Senere flyttede til 6. slg. fortov                                

1807-1819 Erich Jensen og 1. Else Cathrine Pedersdatter og 2. Margrethe Hansdatter

Erich Jensen blev født o 1785 Forældre var gårdfolk på Store Dammegaard Jens Jensen og Karen Berildsdatter, som senere overtager 27. slg. Kuregård.

Else Cathrine Pedersdatter blev født o 1781. Forældre Peder Jørgensen og Karen Kirstine Andersdatter på 26. slg. Østre Pilegård. og døde 22/2 1825 på 29. slg. grund

 Erich og Else blev gift 7/3 1806. Omkring 1819 flyttede de til 29. slg. grund som udbyggere.

Efter Else Catrhine giftede Erich Jensen sig med Margrethe Hansdatter.

Barn med Else:: Karen Marie døbt 29/10 1809, Jens Jensen, begravet 8 dage gammel 28/3 1813, Anna Cathrine født 13/12 1814 på 24. slg.gr.

1821-1838 Hans Jørgen Dam og Karen Margrethe Jensdatter

Hans Jørgen Dam blev født o 1780 i Klemensker. Hans forældre var sandsynligvis 23. slg. ejer Jørgen Larsen og Ellen Rasmusdatter. Hans Jørgen døde 18/4 1859 78½ år gammel på 24. slg.gr. – han modtog fattighjælp.

Karen Margrethe Jensdatter blev født o 1781 i Rø. Karen døde 3/10 1859 på 24. slg. gr. Hun modtog også fattighjæp da hun døde.

Hans Jørgen og Karen blev gift 4/8 1804 i Klemensker

Deres børn: Ellen Cathrine Hansdatter døbt 5/5 1805 på 23. slg. grund . Jens Hansen Dam døbt 30/10 1808, dødfødt søn 12/9 1813

Familien boede på Kløven 1808 til 1820 Kløven, Dammegårdsvej 12 – matrikel 31d – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Hans Jørgen Dam havde allerede i 1821 erhvervet fæsteret til jorden på livstid, hvilket den nye ejer af Store Dammegård ændrede til 50 år i stedet.

Fæstebrev 28/1 1828 Arkivalier online (sa.dk)

Ejer af Store Dammegård, Peder Poulsen, udsteder fæstebrev til Hans Jørgen Dam på jord i 50 år. Jorden grænser i nord mod den såkaldte Moserende. Østen Sønder og Vester til diget alt efter de fra arilds tid bastante grænsesten og ifølge fæstebrev af 17. november 1821 til Hans Jørgen Dam og hustru på deres livstid. Denne jord bortfæstes nu til Hans Jørgen Dam og Karen Jensdatter i 50 år fra nytår 1828. Årlig afgift til amtstuen på 2½ tønde havre og 1 tønde til kirken, samt 1½ lispund smør den første ydedag og dernæst 1 lispund årligt. 8 dages markarbejde, heraf 2 om sommeren til mosearbejde, 4 dage i sædhøste og 2 dage om efteråret til at lægge gødskning og levere bæster og vogn der til. – (Udslettet 18/6 1862 Arkivalieronline (sa.dk) )

Skøde på hus og fæsterettighed 6/11 1838 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Jørgen Dam, boende på 24. slg. grund sælger sit 13. fags store hus , løsøregods, ind- og udbi, kreaturer, sød og sødevarer til hans søn Jens Hansen Dam og hustru. Med overdragelsen fulgte fæstebrevet på jord fra 24. slg. af 28/1 1828. Købssum 200 rd

Undentagskontrakt 6/11 1838 Arkivalieronline (sa.dk)

Med overdragelse af hus til sønnen blev udstedt en kontrakt. Forældrene Hans Jørgen Dam og Karen Margrethe Jensdatter ”skulle have deres seng stående i stuen, hvor den nu står, nyde vort gode ophold af mad og drikke ved eget bord, klæder til fornødent slid, vask, renlighed og opvartning især i sygdom og svagelighed, fri rådighed i stuen med kakkelovnsvarme, foruden andre fornødne møbler, samt fri og uhindret til at tage spise og drikke til hvilken tid på dagen de ville”.

Forældrene skulle på livstid have ophold i huset, men ved fraflytning skulle de have en række genstande med sig samt betales 200 rd.

I folketællingen 1840 boede de stadig hos søn og svigerdatter, men i 1845 ses, at de havde fået selvstændig bolig. Hans Jørgen Dam flyttede ind i det hus, som Poul Konrad Kofoed havde bygget sydvest for Store Dammegård.

I flg. Fattigprotokollen havde Hans Jørgen og Karen fået fattighjælp siden 31/ 10 1856 i for af kostportioner 28 stk 4 skp rug 4 skp byg og 4 rigsdaler om året.

Jens Dam indfandt sig i Mødet og androg paa, at der maatte tilstedes hans Moder, enke efter Hans Dam, en Kostportion extra forindeværende Aarsrtal, of ligeledes 2 Extrakostportioner for 4de Qvartal, hvorimod hand oav Afkald paa den hende i Mødet 29. April tilstaaede 1 Skæppe Rug, og forpligtede sig til at forsyne hende med alt fornødent Brændsel, indtil Aarets Udgang for en Godtgjørelse af 1 rdlr 4 mark. Fattigprotokollen for 5. august 1859 (opslag 138)

1838-1855 Jens Hansen Dam og Elsebeth Olsdatter Kloe

Jens Hansen Dam blev døbt i Klemensker 30/10 1808. Forældre husmand Hans Jørgen Dam og Karen. Han døde i Allinge 23/6 1894 Pilestræde nr. 211h (matrikelnummer)

Elsebeth Kloe blev født 9/2 1816 i Rutsker. Fader gårdejer af Myseregård Ole Kloe. Hun døde 3. april 1899 i Allinge.

Deres børn: Hans Christian Dam f. o 1839 i Klemensker, Jens Olsen Dam f. o 1842, Ole Jørgensen Dam, f. o 1844

Brandforsikring 22/11 1841 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 24. slg. grund tilhørende Jens Dam. Ej før forsikret.

Huset består af 13 fag, 3 ¾ alen højt, 8 alen bredt, opført af egeunder- og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 11 døre, 4 gaf vinduer, 1 skortsen, 1 bagerovn, 2 bræddegavle, indrettet til beboelse, lo, lade og stalde. 7 fag a 40 rd 280 rd, 3 fag a 30 rd til 75 rd og 3 fag a 15 rd 45 rd. I alt forsikringssum på 400 rd

Obligation 12/3 1844 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Hansen Dam, ejer af et hus på 24. slg. grund, erkender sin ”gældskyldighed” på 300 rd til Esper Christensen boende på  30. slg. grund. Jens Hansen Dam stillede sikkerhed i sit 14 fags hus på 24. slg. grunds jord, som han havde fæstebrev på. Det originale fæstebrev blev givet 28/1 1828. Desuden satte han al løsøregods, ind- og udbo. Huset var assureret for 400 rd.

Jens Dam og Elsebeth flyttede i 1855 til Huset sydvest for St. Dammegård – se denne.

1855-187+ Mogens Hansen Bidstrup og Kirstine Margrethe f. Hansdatter

Mogens Hansen blev født 9/4 1817 i Klemensker. Forældre udbygger Hans Hansen og Elisabeth Andersdatter på 42. slg.gr. (oplysninger er usikre) Mogens Hansen Bidstrup døde 4/1 1878 hos datter og svigersøn Herman Hansen Thorsen på 1. vg. parcel (Bedegademøllen). Han blev 60 år gl. som enkemand og arbejdsmand

Kirstine Margrethe Hansen blev født o 1821 i Klemensker døde 44 år gl.  23/12 1864. Blev begravet med tilføjelse i kirkebogen: ”Hører til Frimenigheden”

De blev gift 8/5 1842 i Klemensker. Han var på 10. vg. og hun var på 3. vg. gr.

Deres børn: Engeline Kirstine Lovise,  f. 7/11 1845, 11 slg. udbyggere i Klemensker, Andrea Margrethe Bidstrup f. o 1848 i Rutsker. Hun blev gift o 1871 med møller Herman Hansen Thorsen. Bedegademøllen Bedegademøllen i Klemensker – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Genforsikret 13/11 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 14. slg. grund tilhørende Mogens Hansen Bidstrup. Forsikringsnummer 352. Tilbygget og forbedret.

a. stuelænge 14 fag, 8 alen bredt, 3 ¾ alen højt på stolperne, opført af egeunder- og blandingsovertømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 5 fag, 4½ fag vinduer, 9 døre, 2 luger og 1 vognport, indrettet til beboelse, køkken, stald, lo, lade og vognskur, takseres således:

5 fag stuehus a 50 rd er 250 rd, 7 fag ladehus a 40 rd er 280 rd er 530 rd

b. Vestre længe. 4 fag, 8 alen bred, 3 ¼ alen høj på stolperme, opført af egeunder og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 1 bræddegavl, 1 dør og 2 luger, indrettet til lo og lade, takseres pr fag 30 rd er 120 rd

I alt forsikret for 650 rd  Forsvarligt imod ildsråde

 Det gamle stuehuset lå mod nord, men ejendommen blev i 1866 tilføjet et nyt stuehus mod syd på 6 fag, hvorefter ejendomme havde tre længer. Den nye bygning var fritliggende og forsikret a fag 70 rd  i alt 420 rd. Det gl. stuehus blev tilsvarende vurderet lavere til 420 rd.

Skifte efter Mogens Hansen Bidstrup 19/1 1878 Arkivalieronline (sa.dk)  og Arkivalieronline (sa.dk)

Han efterlod sig følgende arvinger: Hans Peter Bidstrup på St Hallegårds grund i Olsker, svigersøn Laurits Peter Funch, boende i Skovløberhuset ved Retten i Almindingen i ægteskab med datteren Engeline Louise Christine Bidstrup, og svigersøn Herman Hansen Thorsen  (Bedegademøllen)i ægteskab med datteren Andrea Margrethe Bidstrup.

1880- Christian Jørgensen Kofoed

Christian udstedte to obligationer. A. på 1200 kr dateret den 24/7 1880 til bogholder Jens Peter Jensen i Rønne Arkivalieronline (sa.dk) og den anden på 1200 kr til Laurits Peter Funch, Statsskoven i Almindingen Arkivalieronline (sa.dk).

Christian Jørgensen Kofoed kunne ikke afdrage lånene, så Jens Peter Jensen overtog ejendommen dog uden at flytte til Klemensker.

1883-1885 Jens Peter Jensen

Udlægsskøde ved Kongens Foged 19/9 1883 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Peter Jensen boede i Vestermarie og var gårdejer. Han overtog ejendommen ved et fogedudlæg efter den tidligere ejer Christian Jørgensen Kofoed. Christian Jørgensen Kofoed havde den 24/1 1880 lånt 3000 kr af J.P. Jensen Arkivalieronline (sa.dk) og Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Peter Jensen, der var bonde på 19. slg. i Vestermarie flyttede ikke til Klemensker. Jens Peter Jensen, født 7/9 1842, var søn af skolelærer og degn i Klemensker Ole Jensen og Alexine Cathrine Lund. Jens Peter solgte Karlshøj i 1885:

Skøde 16/2 1885 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Jens Peter Jensen til Otto Hansen Lyster. Køberen havde overtaget ejendommen fra den 1. januar 1885. Købssum 9.950 kr.

1885-1897 Otto Hansen Lyster og Oline Georgine Kristine, f. Schow 

Otto Hansen Lyster blev født i Allinge 21/4 1842. Forældre: daglejer Hans Lyster og Margrethe Kirstine. Otto døde 19/1 1920 i Rønne

Oline Georgine Kristine Schau født 20/2 1841 i Olsker. Forældre: Hattemager Jens Jensen Schow Oline døde 21/12 1912 i Rønne

Deres børn: Marie Johanne Ottoline Lyster f. 25/6 1876 i Hasle, Emilie Juliana Theodore Amanda Lyster f. 7/4 1879 i Hasle

Plejebarn Anna Maria Thekla Petrea Madsen f. 24/9 1883 I Rutsker. Moder ugifte Ingrid Marie Madsen, 20 år tjenestepige på 30 slg. Gr.

Otto var stenhugger i 1876 og arbejdsmand i 1879

8/9 1897 Fogedudlæg til Anthon August Marcher  Arkivalieronline (sa.dk)

Otto Lyster blev erklæret konkurs og ejendommen gik på tvangsauktion. Panthaver Jens Peter Jensen var enestebydende ved auktionen og havde budt 6.000 kr. Østifternes kreditforenning havde 4872 kr stående i huset. Jens Peter Jensen havde 2000 kr i huset og renter fra 1886.  Anton Marcher i Nyker havde udlån 2.000 kr i 1886 til Lyster, men havde kun fået dækning for 1040 kr. Jens Peter Jensen overlod huset til Anton Marcher mod at han betalte de 6.000 kr., auktionsomkostninger 550 kr og ejerskifte og landgilde 575,25 kr i alt 7.125,25 kr

1897-1902 Anthon August Marker og Janusine Marie, f. Madsen

Anthon August Marker blev født 22/8 1863 i Vestermarie. Forældre indsidder Jens Jensen Marker og Margrethe Kirstine Hansen. Anthon døde i Rønne 14/9 1925.

Janusine Marie Madsen blev født 1/3 1871 i Nyker. Forældre udbygger Christian Peter Madsen og Gjertrud Petrea Kofoed 1. vg. gr. i Nyker. Janusine døde i Rønne 14/2 1921

Deres børn: Jens Kristian Marcher f. 4/1 1894 i Nyker, Thorvald Andreas Marcher, f. 19/10 1895 i Nyker, Agnes Marie Marcher, f. 14/11 1898 i Klemensker

Anton var murer og jordbruger.

Skøde 22/8 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Anthon August Marcher sælger til Laurits Carl Peter Johansen for 11.000 kr

1902-1914 Laurits Carl Peter Johansen og Christiane Guldine Marie f. Steenberg

Laurits Johansen blev født 4/10 1851 i Knudsker. Forældre udbygger Lars Johansen på 29. og 30. slg.gr. og Hansine Petrea Andersen. Laurits døde i Knudsker 27/12 1927 og begravet i Klemensker.

Christiane Guldine Steenberg blev født 21/10 1852 i Nylars. Forældre Fisker Jacob Steenberg og Christiane Sofie Olsen.

De blev gift 1/1 1876. I følge folketællingen 1901 havde de i alt 8 levendefødte børn

Deres børn: Andrea Kristine Marie Johansen, f. 21/4 1891 i Klemensker, Otto Oliver Julius Johansen, f. 2/6 1893 i Klemensker

Laurits Johansen og hans familie var allerede ved folketællingen 1901 registrete på ejendommen.

Skøde 7/11 1914 Arkivalieronline (sa.dk)

Laurits Carl Peter Johansen sælger til Otto Oliver Julius Johansen for 20.000 kr

1914-1916 Otto Oliver Julius Johansen og Gerda Dorthea Alvilda Pedersen

Otto var barn af ovennævnte Carl og Christiane Johansen. Født 2/6 1893

Gerda Pedersen blev født 6/2 1896 i Sandvig. Forældre avlsbruger Sven Carl Persson og Ingrid f. Braun

De blev gift i 1/5 1914 i Klemensker

Skøde 12/4 1916 Arkivalieronline (sa.dk)

Otto Oliver Julius Johansen solgte til Jørgen Peter Hansen for 20.000 kr

Karlshøj 1946. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1916-1956 Jørgen Peter Hansen og husbestyrerinde Marie Karoline Mogensen

Jørgen Peter Hansen blev født 19/5 1882 i Rø. Forældre Janus Julius Hansen, smed og husmand i Rø, og Nikoline Elisabeth Sonne på 19. slg. parcel

Marie Karoline Mogensen blev født 29/2 1885. I 1921 var hun husbestyrerinde. På ejendommen og da hun døde den 26/5 1956 nævnes i kirkebogen at hun døde på Karlshøj, ugift og husbestyrerinde.Datter af husmand Laurits Andreas Mogensen og Ingrid f. Persdåtter.

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

32b – “KARLSHØJ”, Klemensker, Tlf. 128y. 24. Sig. Pc. 9,1 ha – Htk. 2-1-1-1 – Ejdsk 17,400 – Grdsk. 7,500. 1 Td. Ld. er Skov og Klipper. Overt. 1916 af: ]ørgen Peter Hansen, f. 19.5.1882 i Rø (S. af Julius H. og Nikoline Elisabeth, f. Sonne).

Skøde 3/12 1956 fra Jørgen Peter Hansen til Holger Ejner Hansen for 44.000 kr

Karlshøj 1951. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

 

Karlshøj 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1956-1967 Holger Ejner Hansen

Skøde 2/4 1963 på matrikel 32h fra Knud Valdemar Byder (Dambo matr. 32c) til Holger Ejner Hansen

Skøde 4/11 1967 fra Holger Ejner Hansen til Svend Henriksen for 78.000 kr

Karlshøj 1968. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1967-2006 Svend Aage Henriksen

I 2006 godkendte kommunen ”principielt” ændring  af ejendommens status til sommerhus, hvis landbrugspligten blev ophævet. Ejendommen havde to stuehuse et på 56 m2 og et på 105 m2, samt driftbygninger på 323 m2. De nye ejere bibeholdte helårsstatus. En del jord blev udmatrikuleret (32k) og solgt.

Karlshøj 1990. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

2006-Theis Hagen Hansen og Lillian Frøhling Hansen

Karlshøj. Foto JVH 9. nov. 2023