Kløven, Dammegårdsvej 12 – matrikel 31d

Kløven, Dammegårdsvej 12, Klemensker

Også kaldt “Kleven” og i 1949 “Bakkedal” på KBs luftfoto.

Matrikel 31d, 137 og 175x – I dag lagt til matrikel 30a Bakkegård

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Oversigtskort 1914 med Kløven, matrikel 31d

Skøde- og panteprotokollen 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og panteprotokollen matrikel 137 og 175x Arkivalieronline (sa.dk)

Ejendommen i hartkorn:
Matrikel 31d: 6 skp 1 fdk ¾ album
Matrikel 137: 6 skp
Matrikel 175x: 2skp ½ album

Ældste historie

Ejendommen kan følges tilbage til 1726, men er sandsynligvis ældre. Ejendommen lå nordøst for Lille Bakkegård og havde dyrkningsret til gårdens nordligste arealer ud mod kongens udmark. Den ældst kendte udbygger, Anders Larsen, havde bemægtiget sig en del jord på kongens udmark, hvorfor udbyggeren i 1727 fik tildelt retten til at dyrke den.

Udbyggeren gav afkald den kongelige fæstejord i 1745 og i stedet blev det ejeren af  Lille Dammegård, der fik udmarksjorden i fæste. Jorden må være den der senere fik matrikelnummer 137. Brugsretten til kongens udmarks, samt en del lyngjord (matrikel 175x), forblev i gårdens regi indtil 1814. Herefter var det igen udbyggeren på ”Kløven”, der havde jordene til leje/fæste, indtil de fik arvefæsteskøde på den. Arvefæsteskødet fulgte herefter Kløven.

Matrikelprotokollen o 1827 nævner Hellis Poulsen som bruger af jorden matrikel 155 (senere nr. 137): En samlet lod nordøst for gåden matr. No 31a østlig i sognet ved højlyngen. Jordene er af Kongens Udmark og ifølge forordningen af 18. april 1818 ansat til 1 skp 2 fkr hartkorn. Bruger Hellis Poulsen

Bortset fra den ældst kendte beboer, Peder Larsen, er beboerne på jordlodden frem til 1790 svære at få styr på.

Ejendommen blev opkøbt af naboen Bakkegård, som i 1972 nedlagde ejendommen som helårsbeboelse. Siden har der vist ikke boet noget i huset. Bygningerne står der stadig (2023), men er svært forsømte.

Kløvens beboere

-1726-1745- Peder Larsen

Peder Larsen var 23. slg. udbygger på Lille Dammegårds jorde og det er sikkert, at det var ham der boede på ”Kløven”, da hans fæstejord lå ud til Kongens udmark. Det originale kongelige fæstebrev på jord findes i original.

Fæstebrev på kongens udmarksjord til udbygger Anders Larsen fra 1727. Rigsarkivet. Foto: Bent Andersen

Landkommissionens gennemgang i 1720 af kongens jorde afslørede, at han dyrkede kongens jord. For at lovliggøre forholdet og for øvrigt få afgifter til kogen, fik han fæstebrev på 6 tønder land sædsjord på livstid.  – se Kommissioner – Bornholms historie (bornholmerting.dk) i 1726 fik han fæstebrev på jorden.

Han fik bøde 2/8 1744 for yderligere at have dyrket 1 tønde sædsjord af kongens jord uden tilladelse. I 1745 afgav han sin fæste af udmarksjoden til Lille Dammegaards ejer Anders Nielsen.

-1762-1771- Jep Erichsen

Født o 1725 og hans hustru o 1730 (Oeders efterretninger)

-1778-1783- Adolph Espersen

(Jeg kender intet til ham)

1790-1812 Hans Jørgensen og 1. Karen Hansdatter og 2. Karen Olsdatter

Hans Jørgensen blev født o 1750 og døde 8/1 1818 på 23. slg.grund. 67 år gammel.

Karen Hansdatter blev født o. 1729 og døde 75 år gammel og blev begravet 17/6 1804

Ifølge kirkebogen blev en Hans Jørgensen, enkemand, gift 25/5 1805 igen med Karen, salig Peder Hansen, Karen Olsdatter døde imidlertid som 51 årig og blev begravet 16/8 1807.

Ft 1801 oplyser, at Hans Jørgen var 47 år og Karen 68 år. Hendes alder stemmer ikke overens med kirkebogens dødsoplysninger. Kirkebogens aldersangivelser ved gamle menneskers død er som regel overdrevne!

Sæderetten til Lille Dammegård

Jørgen Larsen døde inden 1/2 1787 og der blev skiftet efter ham 5. maj 1787 Arkivalieronline (sa.dk) Enken Ellen Rasmusdatter giftede sig igen med sadelmager Hans Pedersen på 21. slg. fortov. Ellen døde allerede året efter i 1788 – se skifte 20/2 1788 Arkivalieronline (sa.dk), hvor den yngste søn både kaldtes Hans Jørgensen og Hans Dam.

Hans Jørgensen Dam fik, som yngste søn efter Jørgen Larsen, sæderetten til Lille Dammegård. Hans Jørgensen Dam var blot 7 år gammel, så han var for ung til at overtage gården. Hans Mor Ellen fik retten til at overtage gården, men valgte at sælge til husmand Jørgen Jørgensen på 21. slg. grund (fortov?) Der må have sket et mageskifte. Jørgen Jørgensen fik gården, Lille Dammegård, og Ellen overtog husmandsstedet på 21. slg. gr. (fortov?), giftede sig med sadelmager Hans Pedersen. Se Arvefæstelodden 136 – Dammegårdsvej 14 – Bornholms historie (bornholmerting.dk) Ellen døde allerede året efter efterlod sig 3 børn, hvoraf den ene, Hans Jørgensen Dam, der havde ret til Lille Dammegård, når han blev myndig.

Da sæderetten stadig tilhørte Hans Jørgen Dam, jeg tænker, at han har fået tilbudt “Kløven” som kompensation. Om det sket efter hans giftermål i 1804 eller senere kan jeg ikke se. Det er interessant at læse skiftet efter Jørgen Larsen. Heri står, at sadelmager Hans Pedersen var kautionist for Ellen, sammen med Bistrup i Hasle. Ellen giftede sig altså med sin kautionist!

Undentagskontrakt 18/12 1812 Arkivalier online (sa.dk)

Hans J. Dam undentagskontrakt til Hans Jørgensen, som boede ”til holds” på ejendommen. Hans Jørgen Dam overtog hus og hans penge mod at han skulle give Hans Jørgensen husly, varme og mad og hvad han ellers behøvede. Til sidst skulle han have en anstændig begravelse. Han efterlod sig ingen livsarvinger og var gammel og svag. Hans brødre var indforstået med undentagskontrakten, således at han ikke skulle falde offentligheden til byrde.

1808-1820 Hans Jørgen Dam og Karen Margrethe Jensdatter

Hans Jørgen Dam blev f. o. 1780. Hans forældre var sandsynligvis bonden på 23. slg. Jørgen Larsen og Ellen Rasmusdatter se teksten til sæderetten herover. Hans Jørgen Dam døde 78½ år gammel på 24. slg. grund. Han fik fattighjælp og var stadig gift med Karen Margrethe. Karen Margrete døde kort efter 79 år gammel på samme adresse 24. slg. gr. Hun modtog også fattighjælp.

Ungkarl Hans Jørgen Dam blev gift med pigen Karen Jensdatter den 4/8 1804.

Hans Jørgen og Karens børn: Ellen Cathrine Hansdatter døbt 5/5 1805 på 23. slg. grund. Jens Hansen Dam døbt 30/10 1808, dødfødt søn 12/9 1813 Jens på 23. slg. gr. der blev døbt den 30/10 1808. De fik desuden mindst et dødfødt barn og et barn, der døde 1 uge gammel.

Kgl. Fæstebrev 14/3 1814

Hans Jørgen Dam fik fæstebrev på kongens jord, som forhen var lagt til 23. slg. i Klemensker, men som bonden Hans Jensen havde afstået.  I alt 6 tønder land sædsjord. Afgift årligt til amtsstuen var 4 td 4 skp havre.

Familien flyttede til Karlshøj, matrikel 32b, Dammegårdsvej 8 _ se denne. Datteren Ellen Cathrine Hansdatter blev gift i 1825 med nabosønnen Hans Andersen på Kløvendal (se denne)

1821-1845 Hellis Poulsen og Kirstine Margrete Andersdatter

Hellis Poulsen født o 1792 i Klemensker. Hellis Poulsens forældre var Povl Hellisen og Karen Kirstine Nicolajsdatter på 24. slg. Store Dammegård i Klemensker. Han var bror til Peder Poulsen på 26. slg Østre Pilegaard i Klemensker, som han lånte penge af i 1859. Hellis Poulsen døde 11/2 1865 på 55. slg. grund.

Kirstine Margrethe Andersdatter født o 1791. Hun døde 4/12 1844 53 år gl. på 23 slg. grund.

De havde ingen børn sammen, hvorfor de 3/2 1842 udfærdigede et testamente om, at den længstlevende skulle beholde fællesbo uden indskrænkning. For at slippe for boregistrering og vurdering lovede de 10 rbd i kendelsesafgift til skifteforvaltningen.

Arvefæsteskøde 19/22 1821

Hellis Poulsen fik kgl. Fæstebrev på udmarksjorden på 6 tønderland i fæste på livstid – netop den lod som Hans Jørgen Dam sidst havde haft i fæste og som han skriftligt havde afstået.

Hellis Poulsen blev gift igen 25/4 1845 med Gunhild Kirstine Jacobsen. Herefter overtog de fæstejord  på 18. slg. grund – Se Bakkehuset – Grusvejen 2 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Brandforsikring 19/9 1834

Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 23. slg. grund, ejer Hellis Poulsen.

a. Stuehus 5 fag, 8½ alen bredt, 3½ alen højt på stolperne, opført af egebindingsværk, blandet overtømmer, klinede vægge, og straatag, indfrettet til stuekammer, køkken, i1 skorsten, bræddeloft , takseret af fag25 rd er 125 rd-120 rd sølv

b. Ladehus 9 fag, samme bredde og højde og samme bygningsmateriale, takseret a fag 14 rd er 126 rd – 120 rd sølv

i alt 251 rd- 240 rd sølv

Imod ildsraade forsvarlig og ej forhen forsikret – Ejeren blev paalagt at anskaffe brandredskaber inden 14 dage.

1845-1949 Nicolai Hansen og Kirstine Andersdatter

Nicolai Hansen blev døbt 15/8 1802 født på Hallegårds grund i Olsker. Forældre: Hans Andersen. Snedker

Kirstine Andersdatter født o 1811 i Rutsker

Deres børn: Ellen Kirstine Hansen, f. 1834 i Rø, Hans Andersen, f. 1839 i Rø

Fæstebrev i 100 år 6. januar 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Jensen Rasch på 23. slg. bortfæster den jord som Hellis Poulsen tidligere havde haft i livsfæste, til snedker Nicolai Hansen og hustru Kirstine født Nielsen fra Rø. Jorden blev først ledig når Hellis Poulsen døde.

Årlig afgift var 5 rd og 8 pund smør, som betales i penge på gården. Det stod fæsterne frit for at ophugge grunden, men skulle respektere den over grunde løbende ”drift” til lyngen. I indfæstning betaltes 90 rd.

I fæstebrevet margin læses: Vedrører ikke matrikel 31c korrigeret 1/6 1881 se Arkivalieronline (sa.dk) Fæstebrevet udslettet 24/1 1906.

Transport af Leje og forpagtningskontrakten af 6/1 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

Nicolaj Hansen overdrog leje og forpagtningskontrakten den 2/1 1849 til Peder Andreasen og hustru, Ane K. Sonneoverdragelse 2/1 1849, men først læst 19/10 1859. Værdisat til 100 rd

1849-1859 Peder Andreasen og Ane Catrine Rasmusdatter Sonne

Peder Andreasen døbt 4/12 1805 i Østerlars, død 16/1 1858 52 år gammel. Forældre Andreas Nielsen og Anna Svendsdatter i Salene i Østerlars.

Ane Cathrine Sonne er døbt 8/1 1809 i Klemensker. Forældre Rasmus Nielsen Sonne og Anne Cathrine Andersdatter, 54. slg. Risbygård i Klemensker.

Peder Andreasen var i 1834 til 1845 bonde på 16. vg. i Østermarie

Deres barn: Ane Cathrine Pedersdatter, f.  24/7 1834 i Østermarie

Ejendommen blev genforsikret 17/9 1851 Arkivalieronline (sa.dk)

Huset på 23. selvejergaards grund Peder Andreasen, forsikringsnr. 85, Huset er for en del ombygget og forbedret.

a. Nordre længer 13 fag, deraf 7 fag 9 alen bredt, 4 alen højt på stolperne opført af fyrrebindingsværk, klinede vægge og stråtag, breddegavl, skorsten, bageovn, bræddegavl i fire fag, 6 fag vinduer, 9 døre, indrettet til beboelse og køkken, indrettet til beboelse og køkken, taxeredes a fag 50 rd er 350 rd.

De øvrige 6 fag, 7 ¾ alen bredt, 3½ alen højt, opført af blandingstømmer, klinede vægge og straatag, bræddegavl, indrettet til lo, lade og stald a fag 20 rd er 120 rd  i alt 470 rd.

b. Vestre længe 4 fag, 9 alen bred, 3½ alen høj, opført af fyrrebindingsværk, klinede vægge og straatag, 1 bræddegavl, sammenbygget med forlige længe, indrettet til lo, lade og port, takseret a fag 30 rd er 120 rd

i alt forsikret for 590 rd

Forsvarlig imod ildsraade.

Skøde 22/9 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

Enke efter Peder Andreasen Ane Cathrine overdrager arvefæste-lodderne af statens udmarksjord matrikel 137, 175x samt huset på 23 slg. grund for i alt 700 rd. til Peder Espersen

1859-1860 Peder Espersen og Ane Cathrine Nielsdatter Kure

Peder Esbersen blev født o 1815

Ane Cathrine Nielsdatter blev født o 1817. Hun døde 22/4 1869 på 38. slg. parcel i Østerlars

Peder Espersen havde overtaget Skindermyregård (43. slg.) i 1839 efter sine forældre. Han blev gift med Ane Cathrine i 1841. De solgte gården i 1858.

Deres børn: Ane Cathrine Espersen, f. o 1848, Cecilie Margrethe Espersen, f. o 1950, Rebekka Marie Espersen, f. o 1852, Hans Jensen Esbersen, f. o 1854, Otto Peter Esbersen, f. 14/6 1857 på Skindebygård, Jens Nias Espersen født 2/2 1860 på 23. slg. fortov, altså ”Kleven”.

Flyttede til Vestermarie den 13/7 1860 og blev udbygger på 54. slg. grund. I Vestermarie kirkebog skriver præsten, at familien var flyttet til sognet i ”foraaret”.

Peder Espersens 1 prioritet obligation i hus og lejeret til jord mm til Peder Andreasens enke Ane Catrine dat 16/10 læst 19/10 1859 700 rd. (udslettet 29/11 1865)

Den 6/5 1867 flyttede Peder Esbersen, hustru og to yngste børn til Østerlars. De boede på 38. slg. parcel. Her døde Ane Cathrine, hvorefter Peder Espersen flyttede tilbage til Vestermarie

I 1870 boede enkemand Peder Esbersen på 49. slg. grund i Vestermarie.

Skøde 11/8 1860 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Espersen solgte hus på 23. slg. grund, arvefæstelodderne 137 og 175x for i alt 700 rd. til Anders Christian Olsen, der tidligere havde boet i Østermarie sogn

1860-1865 Anders Christian Olsen og Karen Marie Rasmussen

Anders Christian Olsen blev født 15/8 1824 i Nyker. Forældre Christen Olsen og Karen Kirstine Svendsdatter på 9. vg. Vintrægård i Nyker. Anders Olsen døde 26/2 1902 i i Vestermarie, men blev begravet i Nyker, hvor han havde boet siden 1865 (på 24.  slg. gr.)

Karen Kirstine Rasmussen f. 9/12 1815 i Bodilsker. Hendes første mand var Rasmus Rasmussen, gårdmand på 74. slg. Hjulmagergård i Østermarie. Rasmus Rasmussen døde og der findes et skifte efter ham fra den 26/3 1855.

Anders Olsen købte Hjulmagergård af enken i 1855 og giftede sig med hende umiddelbart efter.

Karen Marie og Rasmus Rasmussens børn: Christine Caroline Rasmussen, f. o 1846, Kirstine Marie Rasmussen f. o 1848,  Ane Margrethe Rasmussen, f. o 1850, Hans Peter Rasmussen, f. 1855 i Østerlars.

Deres fælles barn: Caroline Christine Augusta Olsen, f. 21/8 1856 I Østermarie.

I skødet fra 1860 oplystes, at Anders Christian Olsen tidligere havde boet i Østermarie. Og i kirkebogens tilgangsliste ses, at Anders Christian Olsen flyttede til Klemensker den 2. maj 1860 med familie

Oplysning i Brandprotokollen efter 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 24/11 1865 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Christian Olsen solgte hus på 23. slg. grund og lejeretten til jorden fra 23. slg. for 500 rd, samt arvefæstelodderne 137 og 175x af statens udmarksjorde til Christian Ipsen Lind fra Nyker for 1000 rd.

Overdragelse af lejeretten den 9/1 1861 af 6 tønder land jord fra 23. slg. fra Peder Espersen til Anders Christian Olsen og Karen Marie f. Rasmussen. Arkivalieronline (sa.dk)

1865-1866 Christian Ipsen Lind

Christian Ipsen udstedte en panteobligation til Peder Andreasens enke i Rønne Ane Cathrine Andreasen, på 700 rd. Arkivalieronline (sa.dk) Lånet blev udslettet 10/1 1872.

Christian Ipsen udstedte en panteobligation til Anders Christian Olsen på 600 rd. Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 31/1 1866 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Ipsen Linds skøde på hus og fæste på jord til Jørgen Peter Munk. Christian Ipsen Lind var flyttet til 10. vornedgaards grund i Nyker. Salget omfattede arvefæstelodderne 137 og 175x, huset og lejeretten til jorden tilhørende Lille Dammegård. Prisen for arvefæstelodderne, hus og lejeret vra 1500 rd.

1866-1871 Jørgen Peter Munk og Margrethe Kirstine, f. Westh

Jørgen Peter Munk kom fra Risby i Klemensker

Skøde 25/10 1871 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Peter Munch solgte hus og fæsteret til jord, samt arvefæstelodderne 137 og 175x til Peder Rasmussen for en samlet pris på 1300 rd.Jørgen Peter Munk og familie var flyttet til Rutsker

Obligation 18/10 1871 Arkivalieronline (sa.dk)

Peter Rasmussen lånte 700 rd af Andreasens enke Ane Catrine mod sikkerhed i hus og lejeret til jord tilh. 23. slg.

Den 17/1 1872 overtog Peter Rasmussen obligationslån på 1300 rd til A.C.Lind på 30. slg. og C. Rasmussen på 21. slg.  mod sikkerhed i hus, lejeret og arvefæstelodder. Arkivalieronline (sa.dk)

 

1871-1875 Peder Rasmussen og Stine Margrethe, f. Møller

Peder Rasmussen blev født i Klemensker 23/10 1834. Forældre: Rasmus Rasmussen og Johanne Poulsdatter, gårdfolk på 22. slg Bakkegård i Klemensker.

Stine Margrethe Møller f. 20/3 1827 i Rø. Forældre: Peder Pedersen Møller og Kirstine Margrethe Ambrosdatter

De var gårdmænd på 27. slg. Lykkegaard i Rø fra 1855 til 1867

Deres børn: Peder Michael Rasmussen f. 7/9 1859 på 27. slg. i Rø

Peder Rasmusens skøde til Hans Jørgen Munch på hus og fæsteret 10/ 1875 læst 6/9 1876.

1875-1876 Hans Jørgen Munch og Christine Margrethe Vest

Hans Jørgen Munch blev født 6/7 1849 i Klemensker. Forældre Hans Christian Munch og Martha Marie Bistrup, 20. slg. udbygger (i 1855 er Hans Christian registreret som husmand i Rø)

Christine Margrethe Vest blev født 22/11 1847 I Klemensker. Forældre: udbygger på 62. slg. gr. Hans Henrik Vest og Ane Kirstine Poulsdatter.

I 1870 var parret gift og boede i Rø på hus 14, 8. slg. fæstejord. Os dem boede Hans Jørgens forældre snedker Hans Christian Munch og Marthe Marie.

Børn: Mathilde Kirstine Munch, f. o. 1872 i Rø, Hans Andreas Munch, f. o 1874 i Klemensker, Helene Rasmine Munch f. 24/6 1875 på 23. slg. gr.,Julius Christian Munch, f. o 1877,

Skøde 19/12 1876 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Jørgen Munch sælger statens udmarksjorde/ arvefæstelodderne 137 og 175x, hus, lejeret til jord fra Lille Dammegaard og overdrager lejeretten af jord fra 23. slg. til Laurits Peter Christensen i Rø sogn for 6.000 kr

1876-1911 Laurits Peter Christensen og Christine Maria f. Holm

Laurits blev født 5/8 1851 i Klemensker, Laurits døde 6/2 1923 Havely, Splitsgårdsvej 29 – se denne

Kirstine Marie Holm, født i Rø 15/2 1847. Forældre: husmand Daniel Nielsen Holm og Axcilia Pedersdatter på 24. slg. grund

De blev gift i Rø 7/11 1876 Laurits opholdte sig på 20. slg. i Rø og Christine Marie Holm på 24. slg. grund i Rø

Deres børn: Georg Andreas Christensen, f. 27/12 1876 (forældre indsiddere på 2. slg. lynglod i Rø), Kamille Hansine Christensen, f. 5/5 1879 i Klemensker, Laurentsine Christine Christensen, f. 8/11 1881 i Klemensker, Anna Alhilda Christensen, f. 23/1 1884 i Klemensker, Karl Mathias Christensen, f. 2/11 1890

Laurits Peter Christensen og Kathrine Marie Holm. Billedet tilhører Lene Bechsgaard Thomsen

Lene Bechsgaard Thomsens kommentar til ovenstående billede (2023): Min farmors morfar og mormor boede i Kløven/ Kleven Laurits Peter Christensen og Kathrine Marie Holm. Deres barnebarn, altså min farmor Jenny Andersen gift med Peder Andreas Mogensen som byggede Kajbjerg, som ligger nabo til Lille Dammegård.

Overdragelse af lejebrev 29/12 1876 og skøde på arvefæstelodderne 137 og 175x af statens udmarksjorde Arkivalieronline (sa.dk)

Jorden hvor huset stod i selveje

Skøde 28/12 1905 Arkivalieronline (sa.dk)

Peter Hansinius Hansen, gårdejer af Lille Dammegård, sælger matrikel 31d til Lauritz Peter Christensen. Grunden var sat i hartkort til 6 skp 1 frk 3/4 album. Salgssum 1000 kr, Grunden var lejet af køberen ifølge overdragelse af 19/12 1876, tinglæst 10/1 1877. Lejebrevet var oprindelig udstedt 6/1 1845, tinglæst 10/1 1845

Skøde 17/6 1911 Arkivalieronline (sa.dk)

Laurits Peter Christensen sælger til sønnen Karl Mathias Christensen for 14.000 kr

Laurits Peter Christensen flyttede til matrikel 33y, som var en parcel fra 25. slg.

Luftfoto fra 1949. Huset blev her kaldt “Bakkedal”. Tilhører Kgl. Bibliotek.

1911-1958 Karl Mathias Christensen (Kristensen) og Katrine, f. Hansen

Karl Mathias Christensen f. 2/11 1890 og døde 9/10 1957. Begravet i Klemensker.

Katrine Hansen blev født 8/6 1891 i Rø. Forældre: husmand og fisker Laurits Peter Hansen og Julie Margrethe f. Hansen. Katrine døde 29/1 1958 på Kløven, 23. slg. parcel.

Ifølge landbrugsministeriets skrivelse af 10/7 1918 blev matriklerne 31d, 137 og 175x lagt under matrikel 30a

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

31d -»KLØVEN«, Klemensker, Tlf. 131y. 23. Slg. Pc. 10,6 ha -Htk. 1-4-2-2-Ejdsk. 12,500-Grdsk. 5,700. 5½ Td. Ld. er Skov, Lyng og Klipper. Overtoges 1911 af: Carl Mathias Kristensen, f. 2.11.1890 paa Ejend. (S. af Laurits Peter K. og Kristine, f. Holm). G. m. Katrine, f. Hansen, d. 8. 6. 1891 i Rø (D. af Laurits Peter T. og Julie, f. Hansen). Børn: Alfa Margrethe, f. 21. 7. 1911. Jørgen Laurits Peter, f. 8. 1.1913. Agnethe Viktorie, f. 12.11.1914. 

Carl Kristensen var avlsbruger på ”Kløven” 23. slg. parcel i vejviseren 1948 og fejrede sin 65års fødselsdag på Kløven 2/11 1955

Luftfoto 1951 Karl Christensens ejendom. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1958-1968-Jørgen Laurits Peter Kristensen

Jørgen Kristensen blev født 8/1 1913. Forældrene var ovennævnte Karl og Katrine Kristensen

Luftfoto 1968 Ejendom tilhørende Jørgen Christensen. Tilhører Kgl. Bibliotek

1972 Ejendommen nedlægges som landsbrugsejendom.

Bakkegårds ejer, Arne Kofod, der ejede nabogården ”Kleven” søgte i 1972 og at nedlægge Kleven som helårsbolig. Hasle Kommune godkendte ansøgningen. På kommunens brev er tilføjet et notat fra 27/7 1982, at Arne Kofod telefonisk meddelte at stuehuset for længst var inddraget til driftsbygning fra landbrugsdriften.

I 1973 blev matriklerne 30a, 31d og 137 samt  175b, 175u, 175x og 175gn slået sammen til et nummer, nemlig 30a.

Luftfoto 1990. Ejendommen er forladt og bruges af Bakkegård som avlsbygninger.Tilhører Kgl. Bibliotek