Arvefæstelodden 136 – Dammegårdsvej 14

Nedbrudt hus, Dammegårdsvej 14, Klemensker

Hvor Bakkegård ligger i dag lå indtil sidst i 1940erne en æld gammel ejendom.

Arvefæstelodden matrikel 136 – omtales oftest beliggende på 21. slg. fortov.
Fra 1934 blev matrikel 136 inddraget i matrikel 30a og blev omtalt som 22. slg. Bakkegård

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde- og panteprotokol realregister 1 række 2. sæt Se denne.

Skøde- og panteprotokol matrikel 136 Se denne

Skøde- og panteprotokol matrikel 30a Se denne

Hammers kort fra 1750

Den gamle ejendom ses nord for Bakkegård på luftfotografiet fra 1946

Ældste historie

Ejendommen kan følges tilbage til 1701 og er sandsynligvis endnu ældre. Jeg mener, at det er den ejendom der kan ses på Hammers kort fra 1750, hvor udbygger Niels Larsen ejede den. Lille Krashavegårds ejede havde jorden i perioden 1752-1784, men huset har måske været ejet og beboet af andre. Oplysninger herom savnes.

De tilhørende fæstejorde har sikkert omfattet større arealer. Sandsynligvis blev matrikel 30b udskilt fra det samlede areal efter 1785.

Ejendommen synes at have været ejet af beboerne indtil 1889. Herefter var det 22. Selvejergård Lille Splitsgård/Bakkegård, der havde ejendomsretten. fra 1889 og årtier frem blev det benyttet som fodermesterbolig til Bakkegård. Da Bakkegård brændte i 1934, blev 22. selvejergård genopbygget syd for den gamle ejendom. få efter efter luftfotografiet i 1946 blev resterne af huset nedrevet.

Ejerliste/beboere 

1688-1701 Hans Andersen og Margrethe Jensdatter

Hans Andersen var bror til Peder Andersen, der var gårdejer (1701) på Lille Krashavegård.
Samfrændeforretning skulle have givet Peder Andersen gården Lille Krashavegård, hvorimod Hans Andersen fik udbyggerhuset på grunden.
Et skifte efter Hans Andersen (1/6 1701) oplyser at på gården grund stod et fem fagshus med ”en røste i hver ende” (halvtags bygning på hver gavl). Værdien af huset var blot 7 sld. Stervboet blev i alt vurderet til 57 sld. 1 mk 6 sk.
Lille Krashavegård fordrede leje af jordlodden (Løkken) 5 mark 8 skilling

Enken Margrethe Jensdatter blev gift med Niels Larsen. Hun døde i 1725 og der blev holdt skifte den 21/9 1725.

1701-1752 Niels Larsen og Margrethe Jensdatter

Hans hustru Margrethe døde i 1725 og der blev holdt skifte den 21/9 1725.
Det fremgår af skiftet, at jorden var ”indtaget” for 6 år siden, altså 1719. Den 2/12 1720 fik Niels Larsen fæstebrev på udmarksjord, der blev målt til at være 1 tønderland ”halv sædsjord” og ½ tøndeland Kløvgang og derfor svarede han årlig skat på 2 mark 4 skilling.

Huset er i alt bestående af 8 stolperum, hvoraf de 3 stolperum er ”ovenreed nedfalden”, med stuehus med tegl kakkelovn, med vinduer og døre, lade huus og steerhus for 8 daler og en røste (halvtagshus) med 2 stølter vesten til for 1 mark.

Udbygger Niels Larsen afgav fæstejord til gårdejer Anders Pedersen på Lille Krashavegård den 11/8 1752

1752-1765 Anders Pedersen

Anders Pedersen var gårdejer på Lille Krashavegård. Man må formode, at han har udlejet huset til en familie

Fæstebrev 23/1 1765

(Fæsteprotokol 1758-1768, side 341)
Fæstebrev på livstid til 21. slg. ejer Peder Andersen på 2 td 4 skp sædsjord og 1 td. Kløvgang. Den tidligere fæster var den tidligere ejer af gården Anders Pedersen. Årlig afgift var 1 tønde og 7 skp. Havre og 3 skålpund efter udmarksjordebogen 4/10 1729

1765-1768 Hans Andersen (1738-1820) Sidsele Andersdatter (1740-1812)

Peder Andersen var ældre bror til Anders Andersen, der som yngste søn, gårddrøntet, skulle have gården, såsnart han blev myndig. Peder Andersen var således forvalter for sin lillebror og så sådan skulle han overtage fæstebrevet for huser. Imidlertid døde Anders Andersen inden han blev myndig og den næste i arvefølgen var Hans Andersen.

Hans arvede senere Lille Krashavegård, som han havde til 1785. I 1785 fik han fæstejord og ejendommen, der senere kaldtes Skyldvang (se denne). Det var en del af hans undentagskontrakt.

Fæstebrev 16/3 1768

(Fæsteprotokol 1758-1768, side 512)
Fæstebrev på livstid til 21. slg. udbygger Peder Andersen på 2 td 4 skp sædsjord og 1 td. Kløvgang som tidligere fæster var hans bror Hans Andersen, der havde afstået fæstet Peder Andersen, da han selv skulle have gården. Årlig afgift var 1 tønde og 7 skp. Havre og 3 skålpund efter udmarksjordebogen 4/10 1729


1768-1784 Peder Andersen

Peder Andersen var sandsynligvis også beboer i huset på fæstejorden.

Fæstebrev 31/1 1784

(Fæsteprotokol 1782-1791. side 89)
Fæstebrev på livstid til 21. slg. udbygger Anders Jørgensen på 3 td Sædsjord og 2 td. Kløvgang, samt et hus med kålhaveplads uden for den 21. selvejergårds fortov som udbygger Peder Andersen forhen har haft og nu ved bevis af dags dato har overdraget til denne fæstende. Afgiften var to tønder og 2 skæpper havre og fem skålpund smør efter jordebøgerne 4/10 1729 og 28/12 1743. Fæstebrevet skulle være gyldigt fra 1/1 1784.

1784-1786 Anders Jørgensen

Fæstebrev 14/2 1786

(Fæsteprotokol 1782-1791, side 218)

til Jørgen Jørgensen, 21. slg udbygger på 21. slg. fortov. Fæster 3 td sædsjord og 2 td kløvgang, samt et hus med kaalhaveplads indenfor 21. slg. fortov, som udbygger Anders Jørgensen tidligere have haft og som mod bevis dags dato har overgivet fæstet til Jørgen Jørgensen

1786-1787 Jørgen Jørgensen og Maren Pedersdatter

Folketællingen 1787: Jørgen Jørgensen 32 år husmand og nat. Soldat på 21. slg. grund. Maren Pedersdatter, 33 år. Søn Peder Jørgensen 2 år.

Jørgen Jørgensen købte Lille Dammegård i 1787 og overlod udbyggerhuset og fæstejord til Jørgen Larsens enke Ellen Rasmusdatter og sadelmager Hans Pedersen.

Fæstebrev 20/12 1787 (Fæsteprotokol 1782-1791. side 332)
Fæstebrev til 21. slg. udbygger Hans Pedersen på 3 td Sædsjord og 2 td. Kløvgang samt et hus med kålhaveplads udenfor den 21. selvejergårds fortov som udbygger Jørgen Jørgensen forhen har haft og nu ved bevis af dags dato har overdraget til denne fæstende. Afgiften var efter jordebogen fra 28. dec. 1743 var to tønder havre og fem skålpund smør. Fæstebrevet skulle gælde fra den 1. januar 1788.

matrikelkort 1892-1983

1787-1788 Hans Pedersen og Ellen Rasmusdatter

Sadelmager. Giftede sig med enken efter Jørgen Larsen på Lille Bakkegård i 1787. Se mere om historien på ejendommen “Kløven”,

Fæstebrev 11/3 1788

(Fæsteprotokol 1782-1791 side 344)
Fæstebrev til 21. slg. udbygger Jørgen Hansen på 3 tdl. Sædsjord og 2 td kløvgang, samt et hus og kålhaveplads på 21. slg. fortov som 21. udbygger Hans Pedersen forhen havde haft og nu ved bevis af dags dato har overdraget til denne fæstende. Afgift efter jordebogen af 28. december 1743 2 td 2 skp havre og ? skålpund smør


1788-1823 Jørgen Hansen (o. 1751-1820) og Ingeborg Madsdatter (1750-1830)

Jørgen Hansen døde på 21. slg. fortov 64 år gammel den 2. september 1820. Der blev afholdt skifte ham den 18/1 1823) se skiftet Arkivalieronline (sa.dk)

Boets værdi blev opgjort til 264 rd sølv

I ft 1801 var han 50 år husmand med jord og ved Herreds Kompagniet.
Ingeborg Madsdatter blev i 1801 registreret som værende 51 år gammel. Hun døde på 23. slg. grund 79½ år gammel. Hun blev begravet 17/3 1830.

Deres børn: Peder Sommer (død inden 1823) Hans Sommer, Mads Sommer (i 1823 bosat i Tejn), Johanne Jørgensdatter, Anne Marie Jørgensdatter, Karen Jørgensdatter, f. o. 1786 (hun bliver gift med Peder Jørgensen, som overtager hus og fæstejord) Ingeborg Jørgensdatter, Maren Kirstine Jørgensdatter, f. o 1797.

Skifte 18/1 1823

Se skiftet her
Boets værdi blev opgjort til 264 rd i sølv, hvoraf børnene fik 132 rd


1823-1828 Peder Jørgensen og Karen Jørgensdatter

Peder Jørgensen blev døbt 15/2 1801 i Klemensker. Hans far var sandsynligvis udbygger Jørgen Hermansen på 26. slg. gr.

Karen Jørgensdatter blev født på ejendommen o. 1786. Forældre Jørgen Hansen og Ingeborg Madsdatter (se ovenfor)
Gift 2/6 1822

Fæstebrev 8/2 1823 til 21. slg. udbygger Peder Jørgensen på 3 tønder sædsjord og 2 tønder kløvgang, samt et hus- og kålhaveplads tilsammen sat for hartkorn 1 skp. 1 fdkr, som afdøde Jørgen Hansen havde og som den efterladte enke ved bevis af 25. januar 1823 havde afstået. Fæstebrevet var givet for livstid. (Fæsteprotokol 1822-1837, side 14)

Deres børn: 14/5 1823 dødfødt barn, Ingeborg Pedersdatter f. 3/12 1824

 

1829-1833 Jens Michael Olsen (1792-1858) og Karen Kirstine Hintzedatter (1794-1881)

Jens Michael Olsen blev født o. 1782 i Klemensker. Forældrene var Ole Michelsen og Birgitte Jørgensdatter
Karen Kirstine Hintzedatter blev født o. 1794 i Klemensker. Forældrene var Hintze Tønnesen og Ane Cathrine Jensdatter Schou, Mosevang på 20. Slg. fortov (se denne ejendom).

Jens Michael Olsen mageskiftede med Jens Mogensen i 1833. Kæmpegård (51. slg.) i Klemensker som blev værdisat til 1000 rd.

Fæstebrev 28/2 1829 til 21. slg. udbygger Jens Michael Olsen, 3 tønder sædsjord og 2 tønder kløvgang, samt et hus- og kålhaveplads tilsammen sat for hartkorn 1 skp. 1 fdkr, som Peder Jørgensen sidst havde haft, men ved bevis af 22. december 1829 havde afstået. Fæstebrevet var givet for livstid. (Fæsteprotokol 1822-1837, side 175)

Brandforsikring 19/9 1834

Se dokumentet her

Et Huus paa 21de Selvejergaards fortov, ejes af Jens Mogensen. – Capit. Koefoed tiltraadte Forretningen som Taxeringsmand.
a. Stuehus. 5 Fag, 8½ Alen bred, 3½ Alen paa Stolperne, opført af Eegebindingsværk, blandingsovertømmer, klinede Vægge og Straatag, indrettet til Stue, Kammer, Kiøkken, 1. Skorsten, Bræddeloft, taxeret a Fag 25 r – 125 rd (nedrundet til) 120 r sølv
b. Ladehus 9. Fag, samme bredde og høide og samme Bygningsmaterialier, taxeret a Fag 14 r er 126 r (nedrundet til) 120 r
I alt 251 r (nedrundet til) 240 r. sølv
Forsvarlig imod ildsvaade og ei tilforn forsikret, befalede Brandredskaber forefandtes ikke, hvorimod eieren blev paalagt at forskaffe samme inden 14 Dage fra Dato.


1833-1853 Jens Mogensen (1798-1852) og Ingeborg Kirstine Jensdatter (1799-1872)

Jens Mogensen var tidligere gårdmand (1823-1833) på Kæmpegård, 51. slg. i Klemensker
Jens Mogensen blev født i Rø o. 1797. Forældrene var Mogens Pedersen og Ane Jensdatter på 13. slg. Dalbygård i Rø.

Ingeborg Kirstine Jensdatter blev døbt 33/3 1799 i Østerlars. Hendes forældre var Jens Pedersen og Maren Kirstine Olsdatter på 38. slg. Aagård i Østerlars. Hun døde 5/5 1872 på 21. slg. fortov.

Fæstebrev 22/9 1834, Til Jens Mognsen, 21. slg. udbygger, jordlod på 3 td sædsjord og 2 td. Kløvgang, samt hus- og kålhaveplads, ansat for hartkorn 1 skp. 1 fr, som Jens Michael Olsen sidst havde haft i fæste. Han havde afstået ved bevis den 23. oktober forrige år (Fæsteprotokol 1822-1837, side 395)

Kirkebog 11/5 1852: Jens Mogensen døde på 21. slg. grund. Han blev 54 år.

I skifteprotokollen for 5/6 1829 nævnes, at enken var testamentarisk arving læs testamentet her Udfærdiget, da de boede på 51. selvejergård Kæmpegård i Klemensker.

Da Ingeborg giftede sig med Jens Kofoed i 1853 blev testamentet oplæst for parterne og underskrevet, dog med ført pen, da ingen af dem kunne skrive se dokumentet her.
Da Ingeborg Kirstine Jensdatter døde i 1872 blev testamentet læst og gennemgået. Da der ingen livsarvinger var, så arvede Jens Kofoed alt, hvilket blev beregnet til en værdi af 1333 rd 2 mk, hvilket der skulle svares 13 rdl 32 sk. i arveafgift af.

1853-1881 Jens Kofoed (1815-1894) og Ingeborg Kirstine Jensdatter (1799-1872) og 2. Elen Kirstine Pedersen (1833-1904)

Jens Kofoed giftede sig 5/2 1853 med den 16 år ældre enke på ejendommen Ingeborg Kirstine Jensdatter.

Jens Kofoed blev født i Olsker 13/1 1815, Hans forældre var Morten Andersen og Martha Malene Conradsdatter, Heslegård. Han døde i Hasle 31/3 1894.

Hans hustru nr 2, Ellen Kirstine Pedersen, blev født i Rutsker 1/3 1833 og døde i Hasle 5/6 1904.

Ombygning 1853

I brandforsikringsprotokollen læses om huset på 21. slg. fortov Jens Mogensen-Jens Kofoed i 3. kvartal 1853.
Se protokollen her

Ejendommen blev færdig til syn den 12. september 1853

Se taksationsprotokollen her  Transskriberet således:
Et huus paa 21, Selvejergaards fortov, tilhørende Jens Kofoed. Forskr, no. 84, paa grund af Ombygning.
a. Nordre Længe 14 Fag, 8 ¾ Alen bred, 4 Alen høi paa Stolperne, opført af Ege Undertømmer, Blandings Overtømmer, dels murede og dels klinede Vægge, 2 Bræddegavle, Skorsteen, Bageovn, Bræddeloft i 8 Fag, Brædegulv i 4 Fag, 7½ Fag Vinduer, 10 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken, samt Lo. Lade og Stald, taxeres: 8 Fag Stuehus a 60 rd er 480 rd oh 6 Fag Ladehus a 45 rd. i alt 270 rd, i alt 750 rd
b. Østre Længe 2 Fag, 8 Al, bred, 3½ Alen høi paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl. Tilbygget forrige længe, indrettet til Port, Mayeskuur og Svinehus, taxeres a Fag 30 rd er 6 rd.
Alt i alt vurderet til 810 rd
Forsvarlig imod Ildebrand

Fæstebrev 10/12 1853

(Fæsteprotokollen 1846-1860, side 257)

Jens Kofoed, 21. slg. udbygger: Fæstede 3 td. Sædsjord og 2 td. Kløvgang, samt en hus- og haveplads, der var ansat for gammelskat 30 sk og hartkorn 1 td. 2 skp 2 fdkr, som Ingeborg (overstreget) Jens Mognsen sidst i fæste havde, men som fra døden

Arvefæste og Skødebrev 18/2 1859

læs arvefæsteskødet her
Til Jens Kofoed fik overdraget to jordlodder: Matrikel 136 for ager og eng i hartkoen 1 tdl. 2 skp. 2 fdk og matr 175u i hartkorn 2 tdl. 4 skp. 2 fdk 1½ alb.

Skøde 27/2 1881 fra Jens Kofoed til Andreas Peter Hansen Krogh https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146677#146677,24051099 Salget omfattede matr. 136 med det på grunden stående hus og matr. 175u. Købssummen var 8.000 kr

1881-1889 Andreas Peter Hansen Krogh (1855-1930) og Emma Hansine, f. Poulsen (1857-1909)

Andreas blev født 23/2 1855 i Rø. Forældre: Husmand Hans Andersen Krogh og Ellen Caroline Mogensdatter. Han døde 18/7 1930.

Emma Hansine blev født 24/6 1857 i Klemensker. Forældre: Poul Andersen og Karen Kirstine Andersen på 18. slg. Sdr. Bedegadegård . Hun døde den 28/5 1909 i Klemensker på 24. slg. parcel.

Børn: Nanna Eleonora Deodora Krogh, f. 19/2 1896 i Klemensker, Ragnhild Sara Krogh, 5/3 1917 i Klemensker, Ejner Kristian Krogh, f. 16/7 1919 i Klemensker

Familien flyttede i 1889 til 24. slg. fortov.

Skøde fra Krogh til Lille Splitsgaards ejer Mads Engell Hansen læs skødet her . Købsprisen var 7.000 kr


Underlagt 22. selvejergård Lille Splitsgård

Fra 1889 blev ejendommen opkøbt af ejeren sandemand Mads Engell Hansen af 22. selvejergård ”Lille Splitsgård”, matrikel nr 30a. Ejendommen skiftede navn til Bakkegård., som dengang lå nord for Lille Dammegård.

Ejendommen var i 1901 var ubeboet, men blev ind i mellem brugt som fodermesterbolig.

Jordejerne var

1889-1910 Mads Engell Hansen

1910- 1932 Hans Peter Hansen

1932-1934 Niels Christensen Engell

Lejere/logerende på ejendommen

-1920-1921- Aksel Martin Hansen og Else Marie Karoline, j. Jørgensen

Aksel Martin Hansen blev født i Hasle 27/2 1896. Moderen var ugifte Marie Hansine Hansen, der var forsørgelsesberettiget i København. (Ingen far nævnt i kirkebogen). Marue Hansine blev gift i Klemensker den 12/12 1897 med Peter Mortensen. De boede i 1901 på 12. vg. grund.

Else Marie Karoline Jørgensen blev født 14/4 1901 i Klemensker. Forøldre: Husmand Laurits Peter Jørgensen og Helene Ottonie Hansen. Else Marie døde i Gudhjem 15/5 1990, begr. i Tejn.

I 1920 var han telefonarbejder,  i 1921 var hans arbejdsgiver gårdejeren på Bakkegaard.

Deres børn: Holger Johannes Hansen, f. 18/3 1920

I 1921 havde de en logerende: Fodermester Peter Mortensen, 2/12 1861 i Sverige, enkemand

Bakkegårds brand i 1934

Bornholms Tidende 7. maj 1934


22. selvejergård ”Bakkegaard” brændte den 7. maj 1934. Ejendommen blev solgt til udstykning. Hovedparcellen (22. selvejergård, matrikel 30a) blev flyttet til den nuværende placering, Dammegårdsvej 14.

På den gamle gårds plads blev opbygget et husmandssted kaldet Kajbjerg på adressen Dammegårdsvej 9 (matrikel 30d).

Bornholms Tidende 15. august 1934

Den “nye” Bakkegård

Bornholms Tidende 1/6 1934

Bakkegaard skal udstykkes

Bornholms Udstykningsforening har af Gdr. Niels Engell købt Bakkegaard for 52.000 kr, hvortil kommer 2000 kr, som paahviler Gaarden i Forbindelse med Elektricitetsværket Til Gaarden hører ca. 100 Tdr. Land, hvoraf 20 er Skov og udyrket Jord. Det er hensigten at udstykke Gaarden i fire Parceller paa hver 15 Tdr. Land og en Hovedparcel, omfattende det øvrige.
Købet er sket under forbehold af Godkendelse af Statens Jordlovsudvalg, og overtagelsen finder sted til 10. September, men Foreningen har sikret sig Ret til at bygge forinden.
Ejeren beholder Besætningen, Udbo (herunder Kværnen), Halm og Roer, og bliver paa Gaarden, til det er afhøstet.

Bornholms Tidende 15. oktober 1934:

Bakkegaard solgt

Udstykningsforeningen har nu solgt Hovedparcellen fra Bakkegaard til avlsbruger Alfred Kofoed, Anhøj i Pedersker, en sønnesøn af Plantør H.C.Kofoed, Graneli, for en Købesum af 13.000 kr. Hovedparcellern er paa 57 Tdr. Land, hvoraf 37 er Avlsjord, 10 Skov og 10 udyrkede Græsgange og Lyng. Der hører ingen Bygninger til Hovedparcellen udover en mindre Bygning, der tidligere har været benyttet til Fodermesterbolig.
Der er kun en Parcel tilbage af Jorden fra Bakkegaard.

1934- Alfred Kofoed og Anna, f. Madsen

Luftfoto af Bakkegård 1946 – tilh. Kgl. Bibliotek

Landbrugets og dets Biografier, 1950

30a – »BAKKEGAARD«, Klemensker, Tlf. 13lu. 22. Slg. 31,4 ha – Htk. 2-6-3-0 – Ejdsk. 42,000 – Grdsk. 18,700. Overtoges 1934 af: Alfred Kofod, f. 27. 10. 1907 i Pedersk. (S. af Karl Math. K. og Andrea K.) G. m. Anna, f. Madsen, d. 2. 5. 1913 i Aaker (D. af Ludvig Andr. M. og Johanne, f. Carlsson). Børn: Hedvig Andrea, f. 22. 12. 1936. Arne, f. 25. 9. 1939. Solveig Elisabeth, f. 16. 1. 1946.

Luftfoto af Bakkegård 1949 – tilh. Kgl. Bibliotek

Luftfoto af Bakkegård 1990 – tilh. Kgl. Bibliotek