Fredly – Dammegårdsvej 16

Matr 135 og matr. 175t

Arvefæstelod og 21. slg. fortorv

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde- og panteprotokol realregister 1 række 2. sæt Løs protokollen her
Skøde- og panteprotokol realregister 2. række Læs protokollen her

Hammers kort fra 1750. Ejendommen, der senere hed Fredly, er sandsynligvis den der er markeret med rød ring

 

Ejendommens ældste historie

På Hammers kort fra 1750 er der indtegnet et hus med husplads og kålhave, som kan være det senere Fredly. Imidlertid er der ingen konkrete oplysninger på husets ejere og beboere før 1829.

Fredly markeret på de ældste matrikelkort. Ejendommene er indtegnet på kortet o. 1786

På det ældste matrikelkort er indtegnet en hus, der helt sikkert er Fredly, hvorfor vi med sikkerhed kan sige, at huset eksisterede i 1786, hvor matrikelkortets ejendomme er tegnede ind på kortet.

Kongens udmarksjord

Kongens jord var i brug i 1721. I første store udmarkskommission fra 1718-1721 bestemtes, at brugerne skulle betale fæsteafgift for brugen af kongens jord. Gårdejerne var fortørnede, da de mente at de havde ret til brug af jorden efter gammel sædvane. Kommissionen fik held til at taksere og måle en del jord og udstede fæstebreve.
Det var selvejerne og vornedgårdene der fik fæstebrevene tilbudt i første omgang, men hvis de ikke ville have jorden i leje, så gik fæstemuligheden videre til udbyggerne og husmændene.

For Fredlys vedkommende, ser det ud til, at det  var Lille Krashavegård, der fæstede matrikel 135 frem til 1830. Dermed ikke sagt, at jorden ikke var bebygget. Både Hammers kort og de tidligste matrikelkort peger på, at det var et hus med kålhave. Huset kunne være i privateje, hvilket var det almindeligste. Husejeren/beboeren betalt afgift til gårdeejeren i for af penge og/eller dagsarbejde.

Desværre er det meget vanskeligt at følge ejerne af husene, da stort set intet hussalg blev tiinglyst.

Fæstebrevene 1775-1829

I amtsskriverens fæsteprotokoller kan man følge fæsteaftalerne. Fæsteaftalen for gårdejerne fulgte med ejendomsretten til gårdene. Solgtes gården blev fæstejorden overført til den nye ejer, der måtte betale indfæstning samt årligt afgift.

Fæstebrev 1/4 1775 (Fæsteprotokol 1768-1782, side 247)
21. slg. ejer Hans Andersen fik fæstebrev på 1 td sædsjord og 1 td kløvgang af udmarken, efter Rentekammerkollegiet ordre af 28. januar 1775. Ordren gav ejeren af 21. slg. brugsret til jordlodden, så længe som han havde gården. Afgiften blev fastsat til 6 skæpper havre 2 skålpund smør. Indfæstningen var 1 rigsdaler og fire mark.

Fæstebrev 12/4 1785 (Fæsteprotokol 1782-1791. side 169) 21. slg. ejer Hans Hansen fik fæstebrev på 1 td sædsjord og 1 td kløvgang af udmarken, som Hans Andersen sidst havde i fæste. Afgiften var efter jordebogen af 28/12 1743 på 6 skæpper havre 2 skålpund smør

Fæstebrev 29/7 1799 (Fæsteprotokollen 1797-1807, side 111) 21. slg. ejer Frederich Hansen fik fæstebrev på 1 tdl. Sædsjord og 1 tdl kløvgang som gårdens forrige ejer og beboer Hans Hansen havde i fæste.

Fæstebrev 14/2 1801 (Fæsteprotokollen 1797-1807, side 221) 21. slg. ejer Hans Hansen fik fæstebrev på 1 tdl. Sædsjord og 1 tdl kløvgang som gårdens forrige ejer og beboer Frederich Hansen havde i fæste.

Fæstebrev 11/8 1808 Gårdejer Anders Christiansen fik kgl. Fæstebrev på jordlod (Fæsteprotokol 1808-1822, side 35) 1 tdl. Sædsjord og 1 rdl kløvgang.

 

Ejer/beboerliste

1829-1830 Jens Andersen

Vist nok den Jens Andersen (f. o. 1804 i Olsker), som senere blev udbygger på 5. slg. fortorv. Gift med Anna Pedersdatter.

Kgl. Fæstebrev 22/8 1829 på jordlod 1 tdl. Sædsjord og 1 tdl. Kløvgang, tilsammen sat til hartkorn 1 fdk. Jorden var tidligere fæstet til gårdejer Anders Christiansen på 21. slg. (Fæsteprotokol 1822-1837, side 194)


1830-1846 Niels Andersen Kure (1777-1835) og Engeline Kirstine Monsdatter (1777-1849)

Niels Andersen Kure blev født o. 1777 på Hyldelyst. Han døde 7/9 1835 59 år gammel som udbygger på 21. slg. fortorv (Fredly).
Engleke Kirstine Madsdatter blev født o 1777. I ft 1840 ernærer hun sig ved håndarbejde og lever af sin jordlod. Engleke Madsdatter døde på 21. slg. fortorv den 20/7 1849.

Niels Andersen Kure ejede tidligere  Hyldelyst til 1830 – se denne . Niels Andersen Kure flyttede fra Hyldelyst til 21. slg. fortorv. I folketællingen står, at han var husmand med ”liden jord”. Efter Niels død blev enken og datter boende i huset. Engleke havde en 20årig tjenestedreng, Christian Jensen, som senere blev gift med datteren Karen. De overtager huset og fæstet til ejendommen på 21. slg. fortorv..

Deres børn: Karen Marie Kure, f. 10/6 1813 i Klemensker, Elisabeth Dorthea Kure, f. 8/2 1816 Gertrud Malene Kure, f. 10/3 1819 i Klemensker
Niels Andersen Kure modtog kgl. Fæstebrev 6/4 1830 på 1 tdl. Sædsjord og 1 tdl. Kløvgang, tilsammen sat til hartkorn 1 fdk. Jorden var tidligere fæstet til Jens Andersen, som havde afstået jorden den 31/12 1829, altså blot efter godt tre måneder. (Fæsteprotokol 1822-1837, side 227)

Brandforsikring 1837

Se forsikringsprotokollen
Huset blev brandforsikret for første gang den 11/3 1837. Teksten i taksationsprotokollen lyder:

Et hus paa 21de Selvejergaards Grund, ejes af Niels Kures Enke.-
Huset bestaar af 11 Fag, 7½ alen bredt, 3½ alen høi paa Stolperne, opført af Eegebindingsværk, blandings overtømmer, klinede Vægge og Straatag, deraf
a. 4 Fag, Indrettede til Stue, Kammer og Kiøkken, med Brædeloft, 1. Skorsten og Bageovn, Taxeret a Fag 25 rd, er 100 rd
b. De øvrige 7 Fag indrettede til Ladehus og Tørvehus, meget gammelt, taxeret a Fag 10 rd er 70 rd,
(i alt 170 rd.)
Forsvarligt imod Ildsvaade og ei forhen forsikret, Ildstedet blev efterseet og befattedes i god Stand, saavel under som oven Loftet.- Af Brandredskaber manglede 1 Brandhage, som Enken paalagdes at anskaffe inden 14. Dage

Skøde på hus 24/6 1846

se skødet her
Engeline Kirstine Monsdatter, enke efter Niels Andersen Kure på 21. slg. fortorv (matr. 135) solgte huset til sin dattermand Christen Jensen og hans hustru Karen Marie Nielsdatter Kure og arvinger. Huset var på 10 fag og det blev solgt med løsøre, ud- og indbo for 100 rdl. Der var oprettet en kontrakt.

Undentagskontrakt 24/6 1846

læs undentagskontrakten her (matr. 135)
Engeline skulle have frit ophold, husly, føde og drikke, renlighed, oppasning og pleje i hendes alderdom, sengested stående i stuen med fornøden kakkelovnsvarme. Hun kunne færdes i hele huset og kunne tage spise og drikke hvornår hun lyster. Hun skulle love at deltage i husets førelse og forestå noget arbejde så længe hun kunne., men dog efter fri vilje. Hvis hun skulle blive ”misfornøjet” af fællesskabet og ønskede at flytte, skulle hun betales med 100 rbd. og kunne medtage en række opremsede møbler og køkkenudstyr. Slettet 13/8 1856

1846-1856 Christian Jensen og Karen Marie Kure

Christian Jensen blev født 22/7 1820 i Klemensker. Om forældrene kan man læse i kirkebogen ved hans dåb: ”Løs Qvinde Karen Kirstine Engels på 18. slg. grund, udlagt til Barnefader: Udb. Jens Christophersen på 21. slg. grund.

Karen Marie Kure, f. 10/6 1813 i Klemensker, Forældre Niels Andersen Kure og Ingeline (se ovenfor)

I 1840 var han i kirkebogen betegnet som inderste på 21. slg. fortorv. I 1843, 48, 52 som udbygger på 21. slg. gr.. den 5/6 1855 var han udbygger på 25. slg. grund.

Deres børn: Andrea Marie Jensen, f. 25/9 1840 i Klemensker, Niels Jensen, f. 7/6 1843 i Klemensker, Hans Jørgen Christian Jensen, f. 4/1 1848 i Klemensker, Engeline Kristine Marie Jensen, f. 3/6 1852 i Klemensker, Janus Mathias Ananias Jensen, f. 5/6 1855 i Klemensker.

Fæstebrev 2/7 1846

Et kgl. Fæstebrev blev udstedt til Christian Jensen 21. slg. udbygger på 1 td sædsjord og 1 td kløvgang. Jordlod som Niels Andersen Kure havde haft. (Fæsteprotokollen 1846-1860, side 4)

Ildebrand 30/3 1855

Se forsikringsprotokollen her

Ejendommen brændte i januar kvartal (30/3 1855) Ifølge brandforsikringsprotokol, var det et hus på 21. slg. fortorv tidligere ejet af Niels Kures enke. Ved genopførelsen står ejeren af ejendommen til at være Lars Kure. Lars Hansen Kure var bygmester og smed på Bolbyvej 5. Han har ikke boet på Fredly. Tilsyneladende havde han overtaget brandtomten og bygget det nye hus på stedet.
Lars Hansen Kure blev i 1860 dømt 12 års tugthusarbejde på grund af ildspåsættelse flere steder i sognet. Se ”Den gamle smedie på Bolbyvej”

Huset blev genforsikret 24/1 1856

Læs forsikringen her

Det er beskrevet således: Huset er opført af brugte Materialier, 9 Fag, 9½ Alen bredt, 4 ¼ Alen høj paa Stolperne, størstedelen af fyrretømmer, Bindingsværk, klinede Vægge og Straatag. 2 Bræddegavle, en Skorsten, Bræddeloft i 1 Fag, 5½fag Vinduer, 9 døre, indrettet til beboelse og Kiøkken, Smedeværksted, samt Lo, Lade og Stald, taxeret saaledes:
50 rd a Fag er 450 rd.
Forsvarlig imod Ilderaade

Skøde på 9 fags hus 22/7 1856

læs skødet her
Christian Jensen på den 25. selvejergårds grund i Klemensker sælger og overdrager sit 9 fags store hus på 21. slg. fortorv til husmand Jørgen Larsen Dam for 400 rd. Det var tidligere solgt til Christian Jensen af Niels Andersen Kures enke. I skødet fremgik at ikke var tinglæst adkomst til huset tidligere end 24/6 1846, se skødet herover. Det oplystes, at der ikke var oprettet nogen skriftlig købekontrakt – både sælger og købet underskrev med ført pen.

1856-1860 Jørgen Larsen Dam (1809-18?) og Gjertrud Kirstine Jørgensdatter (Kaas) (1801-1859)

Jørgen Larsen Dam født 5/8 1809 i Østerlars. Forældrene var degnebonden Lars Jørgensen og Kirstine Mogensdatter.
Gertrud Kirstine Jørgensdatter er født i Rutsker, døbt 29/3 1801. Faderen var udbygger Jørgen Hansen Kaas på 25. slg. gr. – Gertrud døde på 19. slg. grund den 23/12 1859.
Børn med Gjertrud Jørgensdatter: Dorthea Dam (f. 1830), Jørgen Laurits Dam, (f. 1833 i Olsker), Jens Jørgen Dam (f. 1836 i Olsker), Hans Jørgensen Dam f. 1838 i Klemensker), Amalie Kirstine Dam (f. 1841 i Klemensker) og Christian Dam (f. 1844 i Klemensker)


Pantebrev 22/7 1856

læs pantebrevet her
Jørgen Larsen Dam lånte 400 rd af enkefru Marine Margrethe Rømer i Rønne. Heri står at Jørgen Dam forpligtede sig til at indløse arvefæstelodden, som huset stod på. Som sikkerhed sattes hus, kreaturer, ind og udbo, samt assurancesummen. Udslettet 16/1 1861.

Arvefæste og Skødebrev 18/2 1859

Læs skødet her
Til Jørgen Koefoed overførtes 2 jordlodder: matr. 135 ager og eng for hartkorn 4 skp 1 ¾ alb og matrikel 175t på 2 fdk 2 alb.

Jørgen Larsen Dam flyttede til Lyngkær, Krashavevej 17 – se denne.

Jørgen Larsen Dam byttede ejendom med Jens Grønbech – vel nærmest et mageskifte af huse og jorde mellem tre personer.

Skøde 17/3 1860

læs skødet her
Jens Grønbek boende på 21. slg.s fortorv solgte til Christian Jørgensen Stenberg, de som han den 18/6 (læst 14/9) 1859 tilhørende udmarkslodder af statskassens jorder i Klemensker, nemlig matr. 135, skyldsat for ager og eng i hartkorn 4 skp. 1 ¾ album samt matr. 175t af hartkorn 2 fdk 2 alb for en købesum på 200 rd

Skøde 19/3 1860

læs skødet her
Jørgen Larsen Dam boende på 19. selvgårds grund sælger sit 9 fags store hus på 21. slg. fortorv til Christian Jørgensen Steenberg for 200 rd

1860-1882 Christian Jørgensen Steenberg (1833-1905) og Anne Elisabeth, f. Kure (1819-1894)

Christian Jørgensen Steenberg blev født 18/6 1833 i Olsker. Forældre: Jørgen Hansen Steenberg og Kirstine Margrethe. Han døde i Rø den 1/10 1905.
I 1901 var han logerende og particulier hos avlsbruger Peter Hansen Kofoed i Rø, hvor han var tilflyttet i 1899. Han havde testamenteret alt til sine husværter på Klintelund. læs testamentet her

Anne Elisabeth Kure blev født 10/3 1819 på 20. slg. grund. Forældre udbygger Niels Kure og hustru Engelke Madsdatter. Hun døde i Olsker den 30/5 1894.

De havde ingen børn.

Tillagte jordlodder

Lynglodden 175gn.  Christian Steenberg købte i flg. Skøde 15/2 1870, udmarkslodden matr. 175gn i hartkorn 4 skp 2 fdk 2 ¾ alb (læst 9/3 1870).

Lynglodden 175gr. Skøde 2/12 1872 på lynglodden 175gr læs skødet her
Christian Jørgensen Steenberg solgte lynglodden 175gr til Jens Hansen og hustru Margrethe Caroline f. Jensen for 50 rd

Lynglodden 175cu. Skøde 18/6 1877 (tinglæst 27/6) på matr. 175cu på hartkort 2 fdk 1 alb

Ejendomssalg 1882

Skøde 19/3 1882  læs skødet her
Fra Christian Jørgensen Steenberg til Hans Andersen. Salget omfattede arvefæstelodderne 135, 175t, udmarkslodderne 175gn, 175cu, samt hus på matr. 135 inkl. Kakkelovn og nagelfaste ”appertinentier”. Købesummen var 5.600 kr

Christian Steenberg flyttede til Olsker i 1882.


1882-1904 Hans Andersen (1847- 1894) og Andrea Johanne Kofoed 

Hans Andersen blev født 10/3 1847 i Rutsker. Forældre: Husmand og tømmermand Anders Andersen og hustru Karen Kirstine Espersen på 28. slg. grund i Rutsker. Han døde 26/10 1894 i Olsker. Han var snedker (1880 og 1890)

Andrea Johanne Kofoed blev født 5/5 1847 i Vestermarie. Forældre: Peder Christian Kofoed og Signe Marie Jensdatter 18 slg. fortorv.

Plejebarn: Andreas Kristian Møller, f. 1878 i Klemensker

I 1875 boede familien på Lillevang på Tornegaards grund (senere matrikel 56i) Se denne

I 1882 solgte Hans Andersen ejendommen Klevehalle, Petersborgvej 9 (matrikel 15d) samtidigt med han købte Fredly. Læs skødet her

I ft 1901 boede en slægtning (Andreas mor) i huset ved navn Sine Marie Jensen, f. 31/12 1823 i Vestermarie. Hun levede af sin formue. Ifølge folketællingerne havde di ikke børn, men et plejebarn Andreas Christian Møller f. o. 1878 i Klemensker.

Skøde 15/7 1904

læs skødet her
Fra Hans Andersen til arbejdsmand Jens Peter Agregaard. Salget omfattede matr. 135 og 175t, samt bygningerne med alt inkl. Gødning, avl og afgrøde og besætning, der bestod af 2 køer, 1 kalv, 1 gris og en tromle. Købesummen var 6.500 kr.

1904-1908 Jens Peter Agregaard (1872-1951) og Hansine Margrethe Ellebye (1872-1942)

Jens Peter Agregaard blev født 7/1 1872 i Vestermarie. Forældre: Christian Hansen Agregaard og Hansine Cathrine, f. Mortensen. Han døde i Rønne 30/1 1951.

Hansine Margrethe Ellebye blev født 26/8 1872 i Klemensker. Forældre: Hans Christian Elleby og Ane Elisabeth Petersen, f. Schou ved Hasle kulværk.

Deres børn: Nicolaj Christian Agregaard, f. 18/12 1895, Agnes Kirstine Agregaard, f. 23/8 1896 I Nyker, Peter Agregaard, f. 3/11 1897 I Nyker, Jens Agregaard, f. 3/11 1897 som døde efter få dage. Jens Herman Agregaard, f. 6/12 1898 i Nyker, Agnes Gertrud Agregaard, f. 29/9 1901 i Nyker, Anna Petrea Agregaard, f. 14/10 1903 25. slg. Gr. i Klemensker, Marie Hansine Agregaard, f. 15/3 1806 21. slg. fortorv i Klemensker, Ejnar Peter Agregaard, 9/4 1908 27. slg. i Klemensker, Ellen Petrea Agregaard, f. 19/3 1910 27. slg. parcel i Klemensker, Karl Anker Agregaard, f. 22/6 1912 i Klemensker.

Mageskifteskøde 18/11 1908 læs mageskifteskødet her
Med Laurits Peter Jørgensen på matrikel 37b på 27. slg. parcel (Kuregårdsvej). Fredly blev sat til 6.000 kr og ejendommen på Kuregårdsvej 11.000 kr

 

1908-1913 Laurits Peter Jørgensen (1869-) og Helene Ottonia, f. Hansen (1867-1953)

Laurits Peter Jørgensen blev født 26/3 1869 i Vestermarie
I flg udvandrerarkivet udvandrede han den 21/4 1890 til Modesto, California, Amerika, men han kom tilbage og blev viet 20/4 1895 Klemensker kirke med

Helene Ottonia Hansen blev født 1/10 1867 i Klemensker. Forældre: Lars Hansen Thorsen og Karen Helene Hansdatter på 54. slg. gr. Hun døde 9/12-1953 Rønne.

30/8 1913 Købekontrakt

læs kontrakt og skøde her
Fra Laurits Peter Jørgensen til Anders Jensen. Det solgte omfattede matr. 135 og 175t, samt besætning på 2 heste, 2 køer, 2 kalve, 2 grise, 14 høns 4 ællinger, udbo bestående 1 læsfjedervogn, 1 fast vogn, 1 sæt seletøj, 1 hakkelsesmaskine, 1 tromle, fem tand greifharve, 1 letharve, halvparten af en radrenser, 2 transportspande, samt avl og afgrøde. Købesum 7.000 kr. Skødedato 6/9 1913.

Fredly 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1913-1933 Anders Jensen og Anna Jensen

Anders Jensen blev født 5/8 1868 i Ko..? forsamling, Kristianstad len, Sverige. Forældre: Jens Hansen og Elsa Andersen.

Anna R..? født 26/10 1869 i R.., Kristianstads Len, datter af pigen Hanna Johansdatter.

De blev gift 1/3 1917 i Klemensker. Deres forældre var forlovere, hvorfor deres familier boede på Bornholm.

Skøde 28/8 1933 fra Anders Jensen til parcellist Ernst Vilhelm Andersen. Købesum 7.000 kr


1933-1956 Ernst Andersen

Skøde 8/10 1956 fra Ernst Andersen til Poul Andersen på matr. 135 på størrelsen 2 ha 1.170 m2. Købspris 31.000 kr

Fredly 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1956-1988 Poul Andersen

Skøde 27/2 1970 fra Gunnar Kofoed til Poul Andersen på matr. 175t, der var på 12 ha 7.096 m2. Købesum 20.000 kr

Den 8/1 1997 blev der tinglyst fredskov på 28.000 m2 på matr. 175t.

Fredly 1968 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1988- John Andersen og Gitte Jensen

I perioden 1989-1995 var der tinglyst forpagtningskontrakt (13/12 1988) med Jørgen Peter Strange Hansen

-1997-2018 Gerda Herteg

2018- Nille Vermehren Larsen

Skødedato 31/1 2018 på matrikel 135 på 3.142 m2