Lyngkær – Krashavevej 17

Lyngkær, Krashavevej 17

3782 Klemensker

19. gårds lynglod – matr. 175cq + 175cn

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

U

Lyngkær lå på “kongens jord”, der lå op til “gårdenes fortorve”, her altså på Nørregårds jorde.

Sammensat af to kort fra 1824, som blev brugt til udmatrikulering af de såkaldte lynglodder, som sognekommissionerne solgte. Bemærk at de gamle veje er indtegnede. Udskiftninger i 1840-erne ændrede vejsystemet, således at de fulgte markskellene.

Det oprindelige “udmarks-areal”, som Nørregård kunne disponere over, var matriklen 175cp og 175cq- arealer, der stødte op til kongens Krasmose. Matrikel 175cn var sandsynligvis et areal som Bolbygård disponerede over og matrikel 175fh var Ndr. Kirkebogårds (1. vg.) udmark. Det er kompliceret at stedfæste alle oplysninger da man bruger “grund”, “fortorv”, “lynglod” og “udmark” uden faste definitioner.

Nørregaards lynglod med Lyngkær til venstre og Skovly til højre. Foto JVH 9. marts 2021

Nørregaard har bortfæstet lyngjorden inden den blev bebygget i 1840erne.

1815- Hans Jensen og Ane Catrine Jensdatter

Hans Jensen og Ane Catrine boede sandsynligvis på “Arbejdslyst”, der lå på 20. slg. fortorv. De fæstede jorden, der senere fik matriklen 175cq.

Fæstebrevet udstedt af gårdejeren på Nørregaard, Haagen Wefstsen, den 10/12 1815. Det var et livsfæste til Hans Jensen og Ane Catrine Jensdatter, der boede på 20. slg. fortorv. Det lyder sådan: fæstet omfatter en del havrejord beliggende i den østre ende i den saakaldede Østerløkke og grænser nordøster og synder til giærdet, og i vester til de anviste Markskel, tillige nogen Engebund som er herliggende for den vestre ende af den saakaldede Krashauge Mose …gen kaldet. Som ogsaa er udvist hvilken en engbund tillades fæsteren at afbryde eller opskære i Tørv om de finder der for godt. Men skulde der findes tørvdyng i benævnte Engebund og fæsteren finder for godt at optage tørv skal grundejeren have deres 3die part af samme som han selv bekoster…

1847-1854 Jeppe Hansen Frost (1814-) og Eline Kristine Nielsdatter (1814-)

Jeppe Hansen født den 25/1 1814 i Rø. Forældrene var Morten Frost på 9. slg. og Cicilia Hansdatter. Elne Kirstine født den 19/3 1814 i Rø. Forældrene Hans Hansen på 10 slg. og Ane Dorthea Pedersdatter.
De blev gift den 14. januar 1844. Da var Jeppe Hansen udbygger på 7. vornedgårds grund.
I 1854 var familien flyttet til 20 slg. grund, hvor de også boede i 1870.

Fæstebrev 12/4 1847 på jord i 100 år til Jeppe Hansen Frost og hustru på jord, omfattende: eng og kløvgang beliggende mod den nordre grænse af Nørregaards grund, ved og omkring det hus, som lejeren bor i; paa vestre side til en sted, som gaaer fra Hans Jacob Pedersens hus og i syd til en grøft, derfra i syd til lejerens sydvestre havegjærde paa 10 alen nær, og derfra i lige linje i østre til den for grunden henfæstede jord, hvor den er en steengjærde (? Stenjæger) østen Dalen, derfra i Nord til markskellet imellem 18. og 19. selvejer og paa den nordre side langs ad dette skel til hjørne – Stu… paa den vestre Side, hvis hele grænser er paaviste og aftalte”. Fæstebrevet blev udslettet den 29/4 1874. Det bemærkedes at vejen begyndte fra det sydvestre hjørneskel og i lige linje over gårdens grund til det vestre løkkegjærde ved gaarden hvor den almindelige vej kan søges.

Børn: Ellen Kirstine Hansen (f. 18/4 1847), Niels Andreas Hansen (f. 2/8 1854) og i 1870 havde de et 4 år gammel plejebarn ved navn Hansine Petrea Jensen.

1857-1860 Jens Grønbech (1835-1912) og Petrea Andrea Mogensen (1833-1866)

Jens var født i Olsker 1/4 1835. Hans forældre var fisker Andreas Grønbech og Ellen fra Tejn. Han døde 26/7 1912 i Tejn.

Ifølge folketællingen 1860 var Jens Grønbech skrædder.

Petrea Andrea Mogensen er født den 24/10 1833. Hendes forældre var Andreas Mogensen og Ingeborg Kirstine Pedersdatter. Hun var bror til Jesper Andersen, som jeg har skrevet en del om. Se artikel.

Jens Grønbech boede allerede i 1857 på 19. slg. grund, men modtog først skøde på hus og fæsteret den 19/12 1859. Det oprindelige fæstebrev på 100 år blev givet til Jeppe Hansen Frost af gårdejeren Anders Christensen 12/4 1847 (læst 2/7 1847). (se under Jeppe Hansen)

Huset blev brandforsikret første gang i 1858/59. I brandforsikringsprotokollen står, at huset ligger på 19. slg. grund (fejl) Ejere var: Jens Grønbech, Jørgen Larsen Dam, Herman Kofoed og Peer Bertelsen – navne der blev overstreget ved de nye ejeres overtagelser.  Ejendomme bestod af en længe, hvoraf ladehus havde 9 fag og stuehuset 5 fag. Forsikringsværdien blev ændret den 6/12 1864, 1872 og 1878, hvilket indikerer vurderinger eller bygningsændringer. Desværre eksisterer vurderingsbeskrivelserne ikke.

Der var netop i årene 1856-1860 livligt køb og salg at jord og huse i i sognenes udkantsområder. Sogneforstanderskabet solgte kongens jorde til brugerne og til bønderne, hvis gårde lå op til lyngen. Sådan var det også med Jens Grønbech, der næppe havde mange midler at investere med, men formåede at mageskifte, købe og sælge huse og grunde i rimelig små intervaller.

I 1859 byttede Jens Grønbech hus med Jørgen Larsen Dam, der ejede huset på matr. 135. I dag ”Fredly”, Dammegårdsvej 16. Jorden tilhørte Jørgen Kjøller.

Den 19/7 1859 købte Jens Grønbech jordlodderne på 21. slg. fortorv, matr. 135 og 175t) af Jørgen Kjøller Kjøllergård i Rø for 120 rd.

Allerede den 17/3 1860 solgte han jorden videre til Christian Jørgensen Steenberg for 200 rd.
Jørgen Larsen Dam, der boede på 19. slg. grund, solgte samtidigt huset – 9 fag stort – på 12. slg. fortorv til Christian Jørgensem Steenberg for 200 sld.

Jørgen Larsen Dam havde ejet huset siden 1856, og som da ejedes af Niels A. Kures enke.

Skøde på en arvefæstelod matr. 95f i Rutsker solgtes af Christian Pedersen den 21. marts 1861. På grunden stod et hus. Prisen var 600 rd. Det er i dag Krogholmsvej 16.

Grønbechfamilien flyttede til Rutsker ca 1863 til 26 . slg. grund, hvor han var daglejer og husmand. Februar 1865 blev han husmand i Olsker.

Petrea Andreas døde i Olsker 12/3 1866 af barselssvaghed eller krampe 32½ år gammel. Jens Grønbech giftede sig anden gang med Malene Vest.

Grønbechfamilien flyttede derefter til 21. selvejergårds fortorv, hvis nok hos sin far Andreas Grønbech. Dernæst fæstede han jord af Lars Chr. Larsen og boede der i perioden 1877-1889. Se Tejnvej 57b (Østerled) og Tejnvej 73 under 17. slg. Lille Bakkegaard.

Jens Grønbech nævntes aldrig som håndværker, men der er noget der tyder på, at han på købt eller lejet jord byggede huse, solgte dem og flyttede til et nyt sted.

Familien tilsluttede sig baptistmenigheden omkring 1864.

Jens og Petreas børn : Peter Jensen Grønbæk (f. 13/1 1858 i Klemensker) som for øvrigt blev båret af Andreas Mogensens hustru der året efter blev dømt 3 års forbedringsarbejde på grund af tyveri. Hun boede dengang på 8. slg.grund. Sønnen Johannes Mathias Grønbæk blev f. 23/1 1864 i Rutsker. Han blev ikke døbt da forældrene tilhørte baptisternes samfund.

1859-1863 Jørgen Larsen Dam (1809-18?) og Gjertrud Kirstine Jørgensdatter (Kaas) (1801-1859)

Jørgen Larsen Dam født 5/8 1809 i Østerlars. Forældrene var degnebonden Lars Jørgensen og Kirstine Mogensdatter.

Gertrud Kirstine Jørgensdatter er født i Rutsker, døbt 29/3 1801. Faderen var udbygger Jørgen Hansen Kaas på 25. slg. gr. – Gertrud døde på 19. slg. grund den 23/12 1859. I perioden 1856-1859 boede på på Fredly – matrikel 135 – se denne ejendom.

Skødet med dato 17/3 1860 fra Jens Grønbech til Jørgen Larsen Dam angiver en pris på huset og fæstejord på 200 rigsdaler, men det var en del af et mageskift af huse og jorde mellem tre personer (se ovenfor).

Jørgen Larsen Dam lånte 450 rbd af gårdejer Hans Peter Hansen på 14. slg. i Vestermarie. Som sikkerhed satte han fæstebrevet fra 17/3 1860 og hus, afgrøde og al indbo og udbo. Panteobligationen var udsted den 25. februar 1861

Jørgen Larsen Dam flyttede i 1863 til Hasle. 1870 var han flyttet til 5. slg. fortorv i Østerlars (Ved Melsted). Han var nu gift med Elisabeth Margrethe Marcher (f. 1832) Sammen fik de 5 børn.

Børn med Gjertrud Jørgensdatter: Dorthea Dam (f. 1830), Jørgen Laurits Dam, (f. 1833 i Olsker), Jens Jørgen Dam (f. 1836 i Olsker), Hans Jørgensen Dam f. 1838 i Klemensker), Amalie Kirstine Dam (f. 1841 i Klemensker) og Christian Dam (f. 1844 i Klemensker)

1863-1867 Herman Kofoed (1831-1914 ) og Ane Kirstine Jørgensen (1838-1865)

Herman Kofoed blev født 23/5 1831. Hans forældre var borger i Hasle (og kulgraver) Andreas Kofoed Aaby og Karen Kirstine Andersdatter. Han lærte smedefaget hos Anders Sode i Hasle. Senere (1855) var han smedesvend i Rønne hos Hans Michael Holm.

Den 22/5 1861 blev han gift med Anne Kirstine Jørgensen. Hun døde allerede den 10/12 1865 på 19. slg.s grund. Hendes lillebror Ole Sextus Jørgensen, som boede på ejendommen, døde den 16/11 1865. Mon det var af samme sygdom.

Herman Kofoed og Ane Kirstines børn: Carl Andreas Kofoed (f. 21/12 1861 i Hasle), Andreas Mathias Kofoed (f. 20/6 1864 i Klemensker)

Herman Kofoed blev gift anden gang den 21/5 1866 med Karen Marie Jepsdatter Due (17/3 1836 i Vestermarie – 25/4 1908 i Klemensker). Deres første barn var Pouline Christine Margrethe Kofoed (f. 25/1 1868). Hun blev født på 9. slg. grund.

Han var smed, men i folketællingerne fra 1870 nævnes blot avlsbruger og husmand.

Se skøde 7/6 1863 fra Jørgen Larsen Dam til Herman Kofoed på fæstebrevet og hus for 450 rigsdaler rigsmønt.
Herman Kofoed overtog pantebrevet på 450 rd af Hans Peter Hansen, som nu var flyttet til Rønne.

1867-1880 Peder Bertelsen (1817-) og Louise Margrethe Jørgensen (1824-)

Peder Bertelsen er født 30/3 1817, søn af Bertel Rasmussen og Marthe Pedersdatter, Kællingebygaard, 2. slg. i Pedersker. Han boede hjemme hos forældrene i 1840. I 1845 var han tjenestekarl hos købmand Peder Rønne i Søndre kvarter i Rønne. I 1850 betegnes han som ”tømmersnedker” og var logerende hos vognmand Pelle i Rønne. I 1853, 1855, 1856 og 1859 boede familien til leje hos Peder Wevestsen, husejer matr. 485h, i Rønne.  Peders erhverv var savskærer. Ved børnenes døb ses, at han i sin nære omgangskreds havde sagskærere og snedkere
De blev gift i Rønne 14. februar 1853. Deres førstefødte kom til verden godt to måneder efter vielsen.
Louise Marie Jørgensen født 1823 og datter af borger i Allinge Jep Jørgensen

I 1859 flyttede familien til Klemensker, hvor de boede på 8. slg. parcel og ejede parcellerne 6 og 8 af 7. slg. i Klemensker. Fra at være savskærer kaldes han ny for avlsbruger, men sandsynligvis har han fortsat med sit gamle håndværk, som dog ikke bliver nævnt i de officielle folketællinger og kirkebøger.

I 1864 er han udbygger på 9. slg. gr og i 1867  er han flyttet til 19. slg. grund.

Se skøde fra Herman Koefoed på fæsteret og hus til Peter Bertelsen den 30/12 1867 for 350 rd (læst 11/3 1868)

Peter Bertelsen, der boende på lynglodden, fik mulighed for at købe matrikel 175cq for 500 rd af sognekommissionen i 1874. Købet blev effektueret ved at udstede et pantebrev til sognekassen. Som sikkerhed satte han sit hus og alt inventar og besætning. Bygningerne var assureret for 440 rd. Grunden var på 10½ tønder land og sat i hartkorn til 2 skp 2 fdkr ¾ album og besætningen var 2 køer og 4 får.

Forinden købet måtte fæstebrevet fra 12/4 1847 blev udslettet den 29/4 1874

Børn: Jørgen Bertelsen (f. 26/5 1853 i Rønne), Thorvald Rasmus Bertelsen (f. 4/3 1856 i Rønne), Christine Margrethe Bertelsen (f. 27/2 1859 i Rønne), Thora Elisabet Bertelsen (f. 29/3 1861 i Klemensker), Nicoline Christine Bertelsen (f. 21/5 1864), Merte Martine Bertelsen (F. 13/5 1867)

Annonce i Bornholms Tidende 31/7 1879

Familien boede i Klemensker i 1880 og havde deres ældste søn på 23 år Thorvald Rasmussen boende hos sig. Et eller andet gik galt, fordi hus og jord måtte sælges på en auktion i august 1879. Familien boede i Klemensker den 1. februar 1880, men de forlod sognet, hvorhen har jeg ikke fundet endnu.

1880-1897 Jöns Knutsson (Jens Knudsen) (1855-) og Antonette Knudsen (1852 i Olsker)

Jöns Knutsson er født i Kvarstad i Sverige 20/10 1854. Antonette f. Vest er født i Olsker 30/11 1851.

Det var Jöns Knutsson der bød højest på auktionen i 1879. Auktionsskøde blev først læst på tinget den 30. april 1880 på to udmarkslodder matr. 175cn og 175cq på henh. 2 skp 2 fdkr 2 ¾ album og 2 skp. 1 fdkr ¾ album i hartkorn. Med i auktionen fulgte bygningerne, afgrøde og anlæg på matr. 175cq. Køberen, Jöns Knutsson af Klemensker, overtog prioritetsgælden på 2000 kr til Udmarkskassen.

Efter Lyngkær (1897) flyttede familien til Kongens Mark i Olsker

Jens og Antonettes børn: Jensine Karoline Knudsen (f. 6/7 1880 i Klemensker), Hans Thorvald Knudsen (f. 14/10 1883 i Klemensker), Thora Marie Knudsen (f. 22/4 1885 i Klemensker), Peter Martin Knudsen (f. 24/11 1886 i Klemensker), Anton Knudsen (f. 2/4 1889), Manne Ingeborg Knudsen (f. 11/5 1891 i Klemensker), Otte Knudsen (f. 16/6 1894 i Klemensker)

1897-1900 Christian Theodor Schnoor (1869-1900) og Anina Hansine f. Hansen (1873-)

Døde 6/4 1900 ved en ulykke. Jernpumpen i brønden var gået i stykker. Christian satte en stigen ned i brønden for at reparere. Hvad der sket, vidste man ikke helt, da han var alene. Måske var han snublet og faldet ned. Hustruen fandt hans hat drivende i vandet i brønden og med hjælp fra tililende, fik de trukket ham op. Genoplivningsforsøg var forgæves (Kilde: Bornholms Tidende 9. april 1900)

I skiftet omtales arvingerne: Christians far: husmand Ivar Pedersen Schnoor (født 1832), fuldbroder: Bager Carl Emil Valdemar Schnoor af Tejn, fuldsøster Agnes Camilla Marie Schnoor født 22/9 1876, fuldbroder Harald Georg Schnoor i Amerika, og fuldbroder Ernst Alexander Schnoor i Christiania.

1901-1908 Anina Hansine Schnoor f. Hansen (1873-)

Anine Hansen f. 20. april 1873 i Østerlars, datter af husmand Thor Hansen og hustru Ane Signe f. Andersen.

Anina Hansines svigerfar Ivar Pedersen Schnoor boede på matrikel 175cn i 1901.

1908-1912 Janus Peter Hansen (1876-1945) og Anina Hansine Schnoor f. Hansen (1873-)

Bestyrer Janus Peter Hansen, født 14. april 1876, søn af parcelist Jørgen Hansen Jørgensen (Matr. 26c – Grusvejen 4) og Elisabeth Margrete, f. Olsen. Janus blev gift med enken Anine 13. april 1905. Janus døde 1. december 1945 som gårdejer af Lynggård i Rø.

1912-1918 Alfred Johannes Clausen

1918-1919 Martin Kjøller (1871-1963) og Hansine Andrea f. Dam (1865-1957)

Martin Kjøller boede på Skovly, som han selv havde bygget op.
Martin Kjøller, ”Skovly” vandt i 1908 første præmie i bedste roemarker af de ”Samvirkende bornholmske Husmandsforeninger” (BT 30/11 1908)
Skovly blev i 1913 kaldt 1. vornedgaards lynglod. I 1913 stillede han op for partiet Vestre til sognerådsvalget. Han købte Lyngkær den 17/4 1918 og solgte igen den 12/6 1919.

1919-1923 Laurits Andreas Mortensen

I flg. Bornholms Tidende 25/8 1923 solgte Laur. Mortensen ”Lyngkær” til Martin Kjøller, Krashave, for 34.500 kr. Mortensen købte i stedet Kirkebogaard i Rø for 30.000 kr.

I skødet fra sælger Laurits Andreas Mortensen matr. 170a, 175aq, 175io, 175cq,175iz og 175iæ for i alt 28.000 kr

1923-1930 Martin Kjøller (1871-1962) og Hansine Andrea f. Dam (1865-1957)

Martin Kjøller er født 16/4 1871 på den gamle ”Krashavekro”, som hans far,Hans Madsen Kjølle, ejede. Han gav stedet navnet ”Hyldelyst”. Den ældste søn blandt otte. I sin ungdom var han på højskole, og var ansat på forskellge gårde med detn hensigt at lære om ”landvæsen”. Byggede Skovly. Stenene til grundmuren samlede de selv op fra 1896, som samtidig gjorde jorden dyrkbar. . Det to to år at bygge Skovly og så kunne han i 1899 gifte sig med Hansigne Dam, datter af skovfoged Hans Dam. Hustruen var med til at så træer og plante dem ud. Hun nåede at se den store og fældet inden hun døde. [90-års portræt i Bornholms Tidende 14/4 1961]

Der er et interview med Martin Kjøller og hans 91årige hustru i Bornholms Tidende i 27/1 1956 med Algot portrætbillede.
Nekrolog i Bornholms Tidende 19/9 1962

Han byggede Skovly og hans søn Emil Kjøller overtog Skovly. Senere avlsbruger på Vesterled. (Emil Kjøller født 9/11 1903 – portræt i Bornholms Tidende

Børn: Dagmar Kjøller, gift med Chr. Møller ”Hyldelyst”, Emil Kjøller ”Skovly”

1930-1949 Veseth Madvig Jørgensen (1893-1955) og Petrea Marie f. Funch (1891-)

De flyttede til Rønne i 1949 på Borgmester Nielsens vej. Her døde han i april 1955 ”efterlod sig hustru og seks børn: Kreaturhandler Knud Madvig Jørgensen i Hasle, En datter gift i USA, en søn opholder sig på Grønland og to døtre i København”. Bornholms Tidende 21. april 1955.

Lyngkær set fra syd, 1949. Foto tilhørende Det kgl. Bibliotek.

Landbruget og dens Biografier, 1950

170a – ”LYNGKJÆR”. 19. Slg. Frt. 13,1 ha-Htk.0-5-2-2¼ – Ejdsk. 21,600 – Grdsk. 8,600. 4 Td. Ld. er Mose. Overtoges 1930 af: Veseth Madvig Jørgensen, f. 21. 7. 1893 i Aakirkeby (S. af Laurits Peter J. og Hansine Margrethe, f. Hansen). G. m. Petrea Marie, f. Funch, den 13. 11. 1891 i Nyker (D. af Niels F. og Jane Anine, f. Jensen). Børn: Marie Hansine Madvig, f. 10. 10. 1920. Knud Veseth Madvig, f. 15. 5. 1925. Niels Peter Madvig, f. 7. 1. 1927. Inger Albine Madvig, f. 21. 5. 1929, Poul Anker, f. 13. 3. 1931.

1949-1955 Knud Veseth Madvig Jørgensen (1925-) og Iris Weindrich

Forlovelse 27/7 1950 i ”Set og hørt” Bornholms Tidende )

1955-1995 Anker Kofoed Kjøller (1925-1995)

Født 16/7 1925 i Klemensker. Hans forældre var avlsbruger Peter Andreas Kjøller og Anne Marie Margrethe f. Kofoed

Søgning i Bornholms Tidende bragte få oplysninger. Han annoncerede den 27/9 1955 og 25/4 1958 efter en husbestyrinde. Et barn var ingen hindring. Underskrevet: Anker Kjøller, Lyngkær.

Den 13/7 1990 bragte Bornholms Tidende en fødselsdagsomtale i anledning af hans 65års fødselsdag  på Lyngkær. med billede Den 16. juli kan Anker Kjøller på Lyngkær fejre sin 65 års fødselsdag. Anker Kjøller døde ugift den 3/2 1995.

1995 Gert Pedersen

Skødet fra boet efter Anker Kofoed Kjøller den 28/8 1995 angiver en købspris på 300.000 kr mod vurderingen på 360.000 kr.

1996-2009 Daniel Mogensen og Heidi Pedersen
Skøde 12/11 1996 fra Gert Pedersen købssum 145.000 kr. Størrelsen på matriklen 175cq var i 1997 på 8466 m2.

En del af ejendommen (jorden), matrikel 170a, 175 ne og 175nd på 124.727 m2 er solgt fra til Jan-Erik Svenningsen

I 2006 søgtes om ændring til sommerhusstatus

Salgsannonce i Bornholms Tidende 10. marts 2009

2009-2012 Mona Carlsson og Henrik Jensen

2012- Susanne Kamp Sonne og Bo Henrik Espersen Sonne.

Søgte i 2012 om at inddrage tagetagen til beboelse.

Lyngkær. Foto JVH 9. marts 2021