Stokkekilde – Krashavevej 11

Stokkekilde, Krashavevej 11, Klemensker

I 1827 var ejendommen tiltænkt matrikel nr 28c, men blev først udskilt fra Store Krashavegård i 1912.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Navnet ”Stokkekilde” stammer sandsynligvis fra et vandsystem/brønd, der består af en udhulet egetræstamme, der var anbragt i en stenforkastning i en vandrig eng. I 1879 blev en sådan indretning fundet af en stenhugger Laurits Hansen øst for St. Krashavegård i Klemensker.

I matrikelprotokollen (o 1827) før udskiftningen

28C [i dag matr. 28p – Stokkekilde]
Eier: Hans Rasmussen, Brugeren: Hans Frederiksen. En bebygget samlet lod østen for Gaarden Matr. No 28A.

Matrikelkort 1828-1860. Tegnet omkr. 1786 og viser det ældste hus.

Historie kort

Udbygger-stedet er fra før 1786, da den er indtegnet på det ældste matrikelkort. Måske er den samme med Hyldelyst den ældste udbygger på grunden.
Det ser ud til, at grunden har været bebygget i tre omgange. Det ældste hus er fra 1700-tallet. Om det brændte eller blev revet ned, ved vi ikke, men i 1832 blev der bygget et helt nyt 6 fags hus. I 1886 forsvandt det 12 fags store hus, også her af uvisse årsager. På kortet, der er målt i 1887 og tegnet i 1888, kun ses havepladsen.

Ejendommen opstod igen i 1912, som en af de husmandsstederne, der blev udstykket og opbygget af ”Foreningen til opkøb og udstykning af landejendomme i Bornholms Amt” efter Store Krashavegårds brand samme år.

De tidligste kendte beboere

1787 Jørgen Hansen (f. o. 1755) – Det kan ikke dokumenteres, men sandsynliggøres ved at de to andre udbygger på 20. slg. grund og fortorv kan placeres.
1801 Adolph Espersen (f. o. 1751) – Det kan ikke dokumenteres, men sandsynliggøres. Adolph Espersen boede efterfølgende på Degnegårds grund. Det var her han døde og blev begravet den 4/3 1813.

Morten Pedersens optegnelsesbog nævner Adolph Espersen:

Morten Pedersens optegnelser:  1785 Den 25 Marti var Adolf Espersen her  (på Aagaard) og kiøbte huuset af Hans Petter.

1785 Den 4 September blev Adolf Espers Datter Karen fra Æge Bierg begraven. Text i Johannis 1 c. 14 V.

1799. Søn Dagen Den 27cte Januari havde Esper Adolfsen een Søn i Kirken, som bliv Døbt og fik Det navn Mogens, som min Kone bar.

1802(?)-1807 Christian Bendtsen (o. 1728-1813) og Karen Pedersdatter (o. 1732-1806)

Christian Bendtsen var oprindelig gårdmand på Krykkegård, dernæst udbygger på Krykkegårds grund (1801), hvorefter han blev udbygger på 20. slg. grund. Han var gift med Karen Pedersdatter Kure.
Der findes et skifte efter Karen Pedersdatter den 21.11.1806 på 20. Slg. Gr. i Klemensker.
I skiftet blev boet opgjort til 53 rd – uden at nævne husets værdi. Gælden var ligeledes opgjort til 53 rd. Enkemanden lovede at betale alle kreditorer inden et ½ år mod at han fik lov til at beholde ejendommen.

Otte dage efter skiftet, den 29/11 1806, blev der lyst til ægteskab mellem enkemanden Christian Bendtsen og pigen Else Hansdatter i Klemensker. Else døde som 56-årig den 13/9 1809. Den 3/3 1813 døde Christian Bendtsen 85 år gammel hos sin søn Anders Christiansen på den 21. selvejergård.

Fæstebrev 29/6 1807

Jørgen Rasmussen på Store Krashavegaard bortfæster den jord som udbygger Christian Bendtsen sidst, havde haft i årlig leje, nemlig 3 tønderland havrejord tilligemed en dertil liggende ”liden Hage” omtrent 1 skæppe Land jord grænsende i nord og i vester til Kanesø engen, og i sønder til Vejen, og i øster til den fra Gaardens Grund til Niels Kruse bortfæstede Jord, saa grænser og denne bemeldte havrejord og vesters for halvdelen til Gaardens Rugjord. Herforuden en liden og til denne ager grænsende Eng omtrent et læs Enges størrelse.-
Og denne benævnte Ager og Eng til fæstets på livstid til udbygger Hans Frederiksen og hustru Elisabeth Hansdatter.
Årlig afgift var 2 rd til gårdens ejer og 4 dagsarbejder – 2 dage i engehøsten og 2 dage i sædhøsten

1807-1834 Hans Frederiksen (1776-1833) og Elisabeth Hansdatter (1778-1839)

Hans Frederiksen blev f. o. 1776. Hans far hed Frederik Hansen. Hans døde på 20. slg. gr. den ¼ 1833.
Elisabet Hansdatter blev født o 1778 og døde 2/6 1839 på 20. slg. grund.
De blev gift i Klemensker den 12/2 1803.

Deres børn: Ellen Kirstine, f. o 1803, Morten Peder, døbt 24/2 1805, Frederik Hansen, døbt 31/5 1807, Hans Hansen, f. 6/1 1811 i Klemensker, Karen Margrethe, f. 28/3 1813 i Klemensker, Peder Hansen, f. 9/12 1815, Bendt Hansen, f. 7/6 1819 i Klemensker,

Indtil 1807 var de udbyggere på 24. slg. grund

Fæstebrev 29/4 1833

Hans Rasmussen Koefoed 20. slg. Store Krashavegaard bortfæstede en husgrund, husplads, ager og eng omtrent 4 tønder land havrejord beliggende østen for gården, som nu er henfæstet til Hans Frederiksen og hustru Elisabeth Hansdatter ved fæstebrev af 29/6 1807. Fæstebrevet på 50 år ville træde i kraft når Hans Frederiksens hustru døde. Fæstebrevet udgives til Morten Peder Hansen og hans arvinger, således at han nu kunne ”gøre samme grund så nyttig til brug og dyrkning som han ved og vil og kan”. Den årlige afgift til 20. slg. ejer var to rd, samt 4 dages mandsarbejde i høsten, 2 i græs og 2 i sædhøsten med ”lovlig sigelse i betimelig tid”, samt 6 pund smør som ydes til kgl. Amtstue for gårdens regning.

Fæstebrevet blev ikke aktuelt fort Morten, men for hans lillebror Frederik Hansen. Morten Peter Hansen og Karen Alberte Olsen blev udbygger på 11. slg. grund.

Ved Elsebeth Hansdatters død i 1839, blev der i skifteprotokollen  nævnt, at der intet var at arve ifølge skøde på huset til sønnen Frederik Hansen den 4. juli 1834.

Lånedokument 26/4 1833

Hans Frederiksen boende på 20. slg. grund lånte 60 rigsbankdaler af sin søn Morten Peder Hansen som skal forrentes med 4 % med sikkerhed i mit – af mig selv opbyggede 6 fags 8 rum stort hus – på den 20. slg. grund.

1834-1849 Frederik Hansen og 1. Christiane Jensdatter (1805-1843), 2. Elisabeth Dorothea Kure (1816-1884)

Frederik Hansen forældre var ovenstående Hans Frederiksen og Elisabeth Hansdatter. Døbt 31/5 1807. Han døde 28/5 1849
Christiane Jensdatter f. o 1805, død 28/5 1843
Ungkarl Frederik Hansen på 20. slg. gr. giftede 21/2 1835 sig med pigen Christiane Jensdatter på 29½ år fra 19. slg. gr.
Elisabeth Dorthea Kure blev født 8/2 1816. Hendes forældre var udbygger Niels Andersen Kure og Engelke Kirstine Madsdatter på 21 slg. fortorv. Elisabeth døde 27/4 1884 på 20. slg. grund Klemensker.

Frederiks børn med Christiane: Jensine Christine Frederikke Hansen f. 8/5 1837, Jens Frederik Hansen, f. 14/12 1840, Jens Peter Hansen, f. 8/4 1842- han døde ½ år gammel den 26/11 1842.
Frederiks børn med Elisabeth: Christiane Elisabeth Hansen, f. 2/6 1844, Engeline Frederikke Hansen, f. 31/7 1846

Brandforsikring 1836

10/5 1836 lod Frederik Hansen sit 4 år gamle hus brandforsikre:
Huset bestod af:
1. Et hus paa 20. Selvejergaards Grund i Clemensker Sog, ejes af Frederik Hansen. Huset bestaar af 6 fag: a. deraf 3 Fag Stuehus, 7½ alen bred, 3 Alen høj paa Stolperne, opført af Egebindingsværk, blandings overtømmer, klinede Vægge og Straatag, Bræddeloft, indrettet til Stue, Kammer og Kjøkken med Skortsteen, taxeret a Fag 35 r er 135 r. b. de øvrige 3.Fag ladehus samme Brede og Højde, opført af Egebindingsværk, fyrre Overtømme, klinede Vægge og Straatag, indrettet til Stald, Lade og Lo, taxeret a Fag 25 r er 75. I alt 180 rigsdaler sølv.
Forsvarlig mod Ildebrand og ei forhen forsikret- De befalede Brandredskaber blev Ejeren paalagt at anskaffe inden 14. dage. – Skorstenen i god Stand opført tilligemed huset for 4 Aar siden.

Skifte efter Christiane Jensdatter

Der findes et skifte efter hende fra den 15/7 1843.  Boets værdi beløb sig til i alt 484 rd 4 mark.

Heraf var huset med tilhørende fæste, avl og afgrøde sat til 400 rd. I huset var en jernkakkelovn og et 8 dages standur til hver 10 rd. værdi. Der var bord og fire stole, omhæng og sengetøj i stuen. I køkkenet jerngryde, pande på trefod, tønder og en del trækar. Der var to kamre med gl. kister og gryder. Så fandtes et rum, der kaldtes for ”sal” med et par kister med tøj. Huset havde en lo med en hakkelseskiste med kniv og i laden var der to køer, en kalv og en gris. I haven var der fire stokke med bier og et får.

Som gæld remses 15 kreditorer med et tilgodehavende på 412½ rd. Boet skyldte Marcus Marcussen i Klemensker 100 rd, tjenestekarl i København Niels Jørgensen 100 rd, løjtnat Kjøller i Marevad 70 rd, købmand Munk i Hasle 53 rd, købmand Peder Joseph Holm i Allinge 21 rd, 3 husmænd i Klemensker 3-6 rd og andre købmænd i Rønne og Allinge 6-10 rd.

Med udgifter til skiftet og begravelsesomkostninger ville der næppe være mange rd tilovers. Frederik Hansen kunne gifte sig igen.

Brandforsikring 1848

Den 30. september 1848 forsikrede Frederik Hansen sit hus igen. Nu var det udvidet fra 6 til 12 fag:

”Et Huus paa 20. selvejergaards Grund. Frederik Hansen. Huset bestaar af 12 Fag, 91 alen bredt, 4 alen høj paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede Vægge, Straatag og Skorsten med Bageovn. Bræddeloft over 5 Fag, Bræddegulv i 4 Fag, 5 Fag vinduer og 10 Døre, indrettet til beboelse og Kiøkken, samt lo og lade, taxeret saaledes:
5 Fag Stuehus a 50 rd er 250 rd, 7 Fag ladehus a 35 rd er 245-250 r er i alt 500 rd.
Brandredskaber forfundet. Forhen assureret under no. 105″

Skifte efter Frederik Hansen 16/6 1849

Enken Elisabeth Dorthea Kure og hendes antagne laugværge, Esper Christian Koefoed, angav følgende:

Frederiks børn af første ægteskab var sønnen Jens Peter Hansen [han hed faktisk Jens Frederik Hansen], 10 år gl., datter Jensine Christine Frederikke Hansen, 12 år gammel.
Børn med enken: Christiane Elisabeth Hansen, 5 år gl., Frederikke Engelline Hansen, 2 år.

Boet ejendele besod af: Et hus med fæsterettighed fra 20. slg., der blev ansat til en værdi af 600 rd, Ind- og udbo samt kreaturer 158 rd 3 mk, i alt 758 rd 3 mk.
Der var 19 kreditorer som boet skyldte i alt 512 rd 7 sk., herunder 60 rd til pigen Ane Elisabeth Kure i Klemensker og 66 rd til pigen Gertrud Malene Kure. [De er sandsynligvis var Elisabeths søstre] Der en 20. post af diverse skyldige småsummer af i alt 20 rd og præsten degnen, ligvogn og klokker have i alt 11 rd til gode. I alt 555 rd 7 sk.

Når omkostningerne ved skiftet blev trukket fra, var der i alt 163 rd 4 mk 4 sk. til arv. Heraf fik enken halvdelen, samt ¼ af resten. Sønnen fik 24 rd 3 mk 5 sk og de tre piger 12 rd 1 mk 10 sk.

Sønnen Jens Peter havde 17 rd 5 mk tilgode efter arven efter sin moder, der døde i 1843. Da han ikke blev forsørget af stedmoderen, så ville værgen Jørgen Jensen Sonne have arven udbetalt, til den umyndiges forsørgelse.

Lånedokument 16/6 1849

Elsebeth Dorothea Kure, enke efter afdøde Frederik Hansen boende på 20. slg. grund, modtager til låns af Mogens Jensen på 52. slg. i Klemensker 200 rbd med sikkerhed i hendes ejede og iboende hus tillige med fæsterettigheder som huset er opført på. Udslettet 18/12 1872. Det oplystes at enken ingen tinglyst adkomst havde til huset.

1849-1854 Hans Andersen (Kure) (1818-1852) og Elisabeth Dorothea Kure (1816-1884)

Den 31-årige ungkarl Hans Andersen fra sognet blev den 8/12 1849 gift med enken Elisabeth Dorthea Kure på 20. slg. grund.
Hans Andersen (Kure) blev født 22/4 1818 og var søn af Anders Kure, gårdmand på 1. slg. i Klemensker, og Kirstine Margrethe Jørgensdatter. Han døde 23/6 1852 – 34 år gammel.

De fik et barn sammen: Hansine Andrea Kure, der blev født 26/11 1852 og altså født efter faderens død.

Skifte efter Hans Kure 10/6 1854

Skiftet blev afholdt to år efter hans død, hvilket nok skyldtes forglemmelse, da deres fælles datter først blev født efter hans død. Da enken ønskede at gifte sig igen, blev skifteforretningen en nødvendighed!  Elisabeth Dorothe Kure havde arvet to parceller på 7. og 8. slg. grund efter sine forældre i 1849 (se senere).

Af værdier i dødsboet registreredes:

Et hus med fæsterettigheder på 20. slg. grund til en værdi af 600 rd, Parcel nr. 18 fra 7. selvejergård og parcel nr. 9  fra 8. selvejergård i Klemensker 66 rd, Ind- og udbo 243 rd. En vekselsobligation udstedt af Peder Jensen på 9. slg. fortorv på 246 rd, En vekselobligation udstedt af Hendrick Mikkelsen i Rø på 100 rd. I alt 1255 rd.

Boet gæld blev angivet:

Gårdejer Mons Jensen 200 rd, tjenestekarl Peter Christian Jensen i Klemensker 80 rd, Købmand Munck i Hasle 40 rd, Købmand O.P. Rasch i Rønne 7 rd 3 mk 8 sk, Købmand Jens West i Rønne 5 rd 3 mk, Købmand Thor Jørgensen i Sandvig 1 rd 3 sk, Parcellist Niels Jensen i Klemensker 20 rd, Ane Elisabeth Kure i Klemensker 41 rd 4 mk, Gertrud Malene Kure 23 rd, Peder Muncks enke 20 rd, Jørgen Nielsen i Rø 13 rd, husmand Jens Kofoed i Klemensker 5 rd, Møller Anders Andreasen 20 rd, husmand Peder Thorsen 20 rd, Christian Hansen i Rø 18 rd og Jens Frederik Hansen i Klemensker 10 rd. I alt gæld til 525 rd 8 sk.

Skiftets omkostninger fratrukken blev der tilbage til arv 338 rd 4 mk 9½ skilling. Enken arvede 421 rd 2 mk og datteren Hansine 252 rd 4 mk 13½ sk.
Datterens arvelod blev stående i ejendommen som sikkerhed. Moderen var forpligtet til at sørge for hendes opdragelse og underholdning til hendes 14 år.

Matrikel 15l

To parceller, som Elisabeth Dorothea Kure arvede i 1849.

Hans Andersen Kure havde købt de to parceller i 1830. Formeldt arvede Elisabeth dem da hendes mor døde i 1849, men fik først endelig skøde og betalte kendelsespenge i 1859. Se skødet fra 10/12 1859.

1854-1886 Peder Christian Nielsen (1833-) og Elisabeth Dorothea Kure (1816-1884)

Den 20½-årige ungkarl Peder Christian, der opholdte sig på 20. slg. grund blev den 12 august 1854 gift med den 17 år ældre enke Elisabet Dorothea Kure på 20. slg. grund.
Peder Christian Nielsen blev født 7/4 1833 i Rø. Hans forældre var gårdfolk Niels Christensen og Kirstine Mogensdatter.
De boede stadig på 20. slg. grund i 1870 og 1880.

Brandforsikring: Huset var indskrevet i forsikringsprotokollen efter 1858 under Peder Nielsen, samme forsikringssum på 500 rd. Forsikringsnummer 41 og 138

Peder Christian Nielsen giftede sig igen den 4/4 1885 med Hansine Pauline Bech (f. 4/4 1852). De boede i i 1885 på 20. slg. grund, men den 17/2 1886 fik de skøde på matr. Nr 16f og 28b i Klemensker (Bedegadevej 8 ”Pinen”) som de havde til 1922, hvor de solgte til Richard Nielsen.

Den gamle ejendom forsvandt i 1885-86, hvordan ved jeg ikke!

Matrikelkort 1892-1983. Her ses matrikel 28p med huset, som ikke er korrekt, da der er en kopi af det ældste hus på grunden. Vejreguleringen er sandsynligvis sket i 1912.

Stokkekilde fra 1912

Store Krashavegårds udlænger brændte den 26. januar 1912 og ejeren Frederik Grant Stender solgte hele ejendommen til ”Foreningen til opkøb og udstykning af landejendomme i Bornholms Amt” den 28. februar 1913 for 56.000 kr. plus den udbetalte assurance. Krashavegård blev således den 14 ejendom som foreningen købte og udstykkedes.

Allerede i foråret 1912 blev ejendommen omdelt i følgende matrikler: Hovedloddet 28a, udmatrikuleringerne 28p, q, r, s, t, u, v, x i alt i hartkorn 10 td 5 skp 3 fdk.

Foreningen solgte hovedlodden og fem jordlodder til nye brug, samt et par mindre jordstykker. På tre af parcellerne havde foreningen ladet opføre bygninger til en billig pris. Med bygningerne kostede disse ”2-hestes ejendomme” til ca. 1000 kr pr. tønde land med bygninger.

Den 26/6 1912 indgik foreningen en købekontrakt med Anias Kristian Møller

Skødet på jorden, matr. 28p til Anias Kristian Møller, blev underskrevet den 14/12 1912 og i overenskomsten skulle sælgeren for køberens regning opføre bygninger, der var passende for et selvstændigt brug af størrelse for den solgte ejendom. Bygningerne skulle forsikres for køberens regning i Landbygningerns almindelige Brandforsikring.

Den endelige købesum blev 3778 kr 78 øre.

Annonce i Bornholms Tidende 25. april 1912

Foreningen fik tilbud på opførelse af fire huse på Krashavegrunden. De laveste priser blev givet af Brd. Ipsen i Hasle, som derfor blev antaget for opførelse af to af husene (Bornh. Tidende 6/5 1912)

1912-1949 Anias Kristian Møller og Agnes Marie, f. Kjøller

Anias og Agnes blev gift i 1905.
Oversigt i Skøde- og panteprotokollen

Luftfoto 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets biografier s. 208

28p – “STOKKEKILDE”, Klemensker. 20. Sig. Pc. 5,6 ha – Htk. 1-0-3 -1/4 Ejdsk. 13,500 – Grdsk. 5,000. 1 Td. Ld.er Eng. Byggedes 1912 af: Anias Chr. Møller, f. 5. 6.1883 (S. af Niels Peter Julius M. og Ane Helene, f. Nielsen). G. m. Agnes Marie, f. Kjøller, d. 7. 3. 1882 i Olsker (D. af Anders Hansen K. og Ane Marie, f. Kjøller). Børn: Magde Viktoria, f. 8. 2. 1908. Aron, f. 24. 10. 1910. Anny Margit, f. 28. 9. 1920.

1949-1969 Aron Møller og Karla Møller

Tidligere til 1949 boede familien på Skovshøj, Kleven 5 i Klemensker

Sølvbryllup 12/5 1962 – Aron Møller døde i juli 1969
Skøde fra enken Karla Møller til Knud Erik Møller 28/11 1969 på matr. 27i og 28p. Købssum 100.000 kr

Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

1969- Knud Erik Møller og Jonna
Skøde på matr. 28n den 29/6 1990 fra Hans og Vera Jensen til Knud Erik Møller. Købssum 16.000 kr.

Knud Erik Møller købte naboejendommen Helmerhus i 1994 – se denne.

Ejendommen består i 2021 af matriklerne 28p (11.535 m2), 28ab (4.130 m2), 28n (11.535 m2) og 27i (25.923 m2)