Helmerhus – Krashavevej 16

Klemensker – matrikel 28l – parcel af Store krashavegård, 20. slg.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde- og panteprotokollen efter 1894 Se protokollen her

Ejendommens historie kort

Huset er bygget på lejet grund af Store Krashavegård 1893/94 af nabosønnen  Johan Rasmussen på Lille Krashavegård. Huset er fra starten tænkt som en høkerforretning. Krashave havde tidligere (1889) haft en høker på ejendommen “Skyldvang”, Dammegårdsvej 18. Johan Rasmussen har sandsynligvis lært sine købmandsfærdigheder her.

Ved siden af høkervirksomhed, blev ejendommen desuden drevet som avlsbrug på de o. 4 tønder land.

Helmerhus fungerede som landkøbmandhandel til 1976.

Navnet Helmerhus kendes fra husets opførelse, men det er uvist hvorfra navnet stammer? Den mandlige hovedrolle, som Noras mand, i Henrik Ibsens ”Et dukkehjem” er fra 1879 – men der er vel ingen sammenhæng her?

Ejerliste/beboere

1894-1922 Johan Peter Rasmussen (1868-1930) og Andrea Cathrine, f. Holm (1876-1955)

Johan Peter Rasmussen blev født i Klemensker 12/3 1868, han døde 28/4 1930. Forældre: Gårdejer på Lille Krashavegård Carl Christian Rasmussen og Johanne Katrine, f. Sonne.

Andrea Cathrine Holm blev født 23/2 1876 i Rutsker. Datter af avlsbruger Ole Peter Sixtus Vang og Marie Michaeline, f. Krak. Hun døde 22/4 1955 i Klemensker.

Johan og Andrea blev gift i Ruts kirke den 30/12 1904

Bryllupsbillede 30. december 1904. Fotograf Theodor Yhr. Tilh. Ø-arkivet

Tjenestepiger

Ft 1901 Havde han husbestyrerinde Ane Kristine Nielsen, der var født 9/6 1874 i Store Valby, gl. Roskilde Amt. Desuden havde han en butiksjomfru i tjeneste. Hun hed Mette Elsine Hansen fra Vangsaa, Thisted Amt, f. 24/2 1880.


Jorden i selvejer den 16/5 1894

Læs skødet her

Enkefruen på Store Krashavegård solgte matrikel 28l til høker Jens Peter Rasmussen. Købssummen var 1.178 kr 57 øre. I skødet blev bemærket, at Johan Rasmussen havde taget jorden i besiddelse og at han havde opført bygninger på grunden.

Skøde den 2/3 1904 på to jordstykker

Købekontrakt på de fra 28a fraskilte matriklerne 28m og 28n. den 3/9 1903 fra Frederik Grant Stender til landhandler Johan Peter Rasmussen. Aftalt købssum på 1.600 kr Læs skødet her

Helmerhus o. 1920. Fra ventre: To tjenestepiger – hvor af den ene kan være Klara Birgitte Helene Nielsen, kaldet butiksjomfru fra Rønne, f. 21/5 1901 – dernæst plejebarnet Povl Børge Hansen, f. 17/3 1909 i Rønne og Andrea Kathrine og Johan Peter Rasmussen. Original tilhører Bornholms Museum

Dødsfald

(Nekrolog i Bornholms Tidende 28/4 1930)

I Morges er tidligere Købmand i “Helmerhus”, Johan Rasmussen afgaaet ved Døden, 62 Aar gammel. Afdøde, der var født paa Ll. Krashavegaard, byggede for nogle Aar siden “Helmerhus” paa Ll. Krashavegaards Grund og drev i mange Aar med stor Dygtighed og Akkuratesse sin Købmandsforretning der. For 6-7 Aar siden blev han syg af Apopleksi og opgave derfor sin Forretning. Afdøde, der var meget kendt i Klemensker og almindelig afholdt, havde været sengeliggende i de sidste 5 Aar. Han efterlader sig Hustru og Plejesøn.

En Broder til Afdøde døde i Fjor i Amerike, en anden Broder var afdøde Sandemand Rasmussen, Ll. Krashavegaard. En ugift Søster bor i Klemens By.

Jordefærden finder Sted paa Fredag kl. 1.

[Helmerhus blev bygget på St. Krashavegaards grund!]

Helmerhus omk. 1925 før vejens udretning. Bemærk de fire sten, der markerer vandløbet under vejen mellem Stokkekilde og Helmerhus.

Matrikelkort brugt i perioden 1892-1983

Salg af Helmerhus 1922

Skøde 9/12 1922 – Læs skødet her

Overdragelse af høkerforretning og salg af ejendommen, matr 28l, 28m og 28n til Anker Kristian Ipsen
 Købssum 25.000 kr heraf 6.000 kr for løsøre. Overtagelsesdag var 1/1 1923. Ejendomsskyld var sat til 12.000 kr

1923-1927 Anker Kristian Ipsen (1899-1988) Else Sørine Jørgensen (1901-1974)

Anker Kristian Ipsen blev født 24/5 1899 i Klemensker, forældre: høker i Skarpeskade, Jens Peter Ipsen (1843-1915) og Anine Kirstine, f. Bendtsen (1871-1947) Anker Ipsen døde 4/8 1988 i Hasle. Hans erhverv var Gartner på Fælledvej 15, Hasle.

Else Sørine Jørgensen blev født 5/10 1901 i Sct. Mortens sogn i Næstved. Hun døde 20/7 1974

Børn: Erik Christian Ipsen, f. 20/4 1925 i Klemensker

Bornholms Tidendes den 6/12 1922

meddeltes følgende:

Ejendomhandeler. Ungkarl Anker Ipsen, søn af Enkefru Ipsen, Høkerhandelen, Skarpeskade, har købt Ejendommen ”Helmerhus” med Forretning af Købmand Rasmussen, hvortil hører 5 Tdl. Jord med Avl, Besætning og Udbo for en Købssum af 25.000 kr.
Varelageret den 1. Januar overtager Køberen til Vurderingspris.
Overtages 1. Januar 1923.
-Købmand Rasmussen har derefter købt Ejendom af Elektriker Jørgensen, Klemens By for 15.000 kr. Overtages 15. januar

Helmerhus lejefolk

I I 1925 boede familien Grønvall som lejer i Helmerhus (sammen med købmanden) Det var arbejdsmand Frans Andreas Grønvall (f. 29/3 1896) Anne Marie Grønvall (f 28/1 1900), Ester Marie Grønvall (27/3 1922 i Hasle), Kirsten Elisa Grønvall (11/6 1925 i Klemensker)

Tvangsauktion

Anker Ipsen fik økonomiske problemer. Helmerhus kom på tvangsauktion i marts 1927.

Bornholms Tidende 18. marts 1927

Bornholms Tidende 21. maj 1927

 Det blev annonceret til salg 21/5 1927 af H. J. Hansen i Rønne. Men først den 16/12 1929 blev der udstedt et udlægsskøde til købmand Viggo Andreas Jensen, for en købesum på 23.000 kr. Det ser ud til at købmandsforretningen blev drevet af Ipsen indtil 1929.

Brændevinsafgiften, som amtsrådet årligt fastsatte, var for Købmand Johs. Rasmussens efterfølger, Ipsen, Helmerhus blev sat til 30 kr. (Born. Tid. i 1928 og 1929)

Helmerhus – Luftfoto 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

1929-1976 Viggo Andreas Jensen (1904-1983) og 1. Magna Caroline, f. Johansen (1903-1930), 2. Birgitte Jensen (1907-1984)

Viggo Andreas Jensen blev født 29/8 1904 i Hasle. Forældre: Købmand Carl Otto Jensen og Kristiane Michaeline Bay. Han døde på Toftebakken 9 i Hasle 18/4 1983

Magna Karoline Johansen døde 27 år gammel den 14/9 1930. Hun blev begravet fra Rø kirke
Viggo og Birgitte blev gift i 16/2 1936 i Ibs kirke.

Birgitte Camilla Hermine Jensen, blev født 5/2 1907 i Ibsker. Forældre: Postbud Peter Christian Kofod Jensen og Anna Oliva Frederikke Andersen, Aarsdale. Hun døde 24/1 1984 i Hasle. Nekrolog i Born.Tid. 30/1 1984.

Viggo og Birgittes børn: Mogens Bay (Jensen), f. 20/5 1938 i Klemensker, Tove Bay Jensen, f. 17/6 1943 i Klemensker.

Helmerhus – Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

Købmand Viggo Jensen, Helmerhus, fik fornyelse af ølbevilling og søgte om spiritusbevilling, som sognerådet anbefalede. (Born. Tid. 24/9 1945)

Viggo Jensen blev revisor i 1950 for ”Klemensker Andels-Elektricitets-Forening” (Born.Tid. 7/7 1950)
Købmand Viggo Jensen fylder 70 år den 29/8 1974 ( Portræt i Born.Tid. 27/8 1974)

Landbrugsministeriet anmodede sognerådets udtalelse om bortforpagtning af købmand Jensen, Helmerhus, jorde. Sognerådet ville fastholde den tidligere ordning. (Born. Tid. 13/3 1956)

I 1976 blev der fra bygningsinspektoratet, efter stadsdyrlægen, levnedsmiddellaboratoriet, meddelt, at købmandsforretningen kun godkendes så længe Viggo Jensen selv ejer og driver forretningen, samt ikke omfatter salg af letfordærvelige varer.

Skøde 7/12 1976 til Hans Anker Jensen og Vera Jensen. Købssum 275.000 kr

1976-1994 Hans Anker Jensen og Vera Jensen

Matr. 28m ændredes i 1986 til matr 29p og 28n ændredes til matr 27i

Ejendommen gik på tvangsauktion og der findes et auktionsskøde den 12/10 1994 på 70.000 kr (mod en vurderingssum på 99.000 kr) til Knud Erik Møller

1994- Knud Erik Møller

Knud Erik Møller boede på Stokkekilde – se denne.

2019- Jens Erik Møller og Tanya Hansen Møller

Helmerhus. Foto JVH 23. februar 2022