Store Bakkely, Dyndegårdsvej 19 – matrikel 35p

Bakkely, Dyndegårdsvej 19, Klemensker

Gammelt matr. Nr. 35B før udskiftningen. Jord i selvejer fra 1876 herefter matrikel 35d. Fra 1978 sommerhus med matrikelnummer 35p. Prædikatet “Store” blev brugt i forbindelse med flyfotos fra 1949 og 1951 – modsat “Lille” Bakkely på Kuregårdsvej 12.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 2. sæt: Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Skøde og panteprotokollen efter 1971 (matr. 35p) Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ældste matrikelkort i brug fra 1828 til 1858. Ejendommen Bakkely på Dyngegårdsvej er markeret.

Matrikelprotokollen fra o. 1827

Matrikel 35B: Ejeren Ander Bek (Anders Nielsen Bech) på Kuregård og brugeren Anders Larsen. En bebygget samlet Lod, østen for Gaarden Matr. Nr. 35A (Kuregård). Areal 240.690 kvadratalen – omtrent 17 1/6 tønder land.

Ejendommens ældste historie

Sandsynligvis et af de ældste bebyggelser på Kuregårds jorde, men først fra 1778 kendes beboerne. Jorden hvor huset stod tilhørte Kuregård. Men i perioden fæstede beboeren jord fra kongens udmark.

Husejere og jordfæstere:

Jorden synes at være på 1 tønde sædsjord, hvorfor en sandsynlig beboer i perioden ca. 1778-1797 er Lars Hansen, som i folketællingen 1787 boede på 27. slg. grund:

1778-1797 Lars Hansen og Anne Madsdatter

Lars Hansen blev født o. 1728.  Forældre: Peder Haagensen og Anna Hansdatter, der i 1782 boede på Store Risegårds grund i Nyker. Lars Hansen døde på 21. slg. grund i Klemensker i 1805, begravet 27/5.

Anne Madsdatter blev født o 1731. Begravet i Klemensker 23/9 1804 fra 21. slg. grund.

De havde en kendt datter der boede hjemme i 1787 og 1801: Boel Larsdatter f. o 1772

Fæstebrev 1/11 1803 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Kuregårds ejer Claus Poulsen Dam udstedte et livsfæstebrev  til Anders Larsen og hans hustru Gjertrud Kirstine Poulsdatter, i begge deres levetid, på jorden, som han allerede havde haft nogen tid. Årlig afgift 4 rd 2 mark samt fire arbejdsdage af manden i høsten og en dag i efteråret. Indfæstningspenge var betalt med 76 slettedaler. Grundejeren skal have fri ”drift” over grunden med kreaturer, hvor vejen nu ligger over grunden.

-1798-(1834)-1850 Anders Larsen og Gjertrud Kirstine Poulsdatter

Anders Larsen blev døbt 12/3 1777 i Rutsker. Han døde 8/4 1858 som aftægtsmand på 27. slg. grund 79½ år gammel (Skifte 24/7 1858)

Gjertrud Kirstine Poulsdatter f. o 1775. Gjertrud døde 7/5 1842 på 27. slg.grund. 66 år gammel. I ft 1801 nævnes, at hendes mor, Marie Hansdatter på 50 år, og hendes mormor, Sidsels Ipsdatter på 78 år, som boede hos dem.

Anders Larsens børn: Ane Marie f. o 1797, Karen Kirstine f. o 1798, Hans Larsen døbt 8/3 1801 (27. slg. grund). Margrethe Andersen f. ?

Deres barnebarn Kirstine Margrethe f. o 1818, Gjertrud  datterdatter, boede hos dem i 1834

1845 og 1850 boede Anders Larsen på aftægt hos skomager Hans Nielsen Lind og Kirstine Margrethe Jensdatter. Det er sandsynligvis det samme hus.

Skifte efter aftægtsmand Anders Larsen den 24/7 1858 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Skifteforretningen var foranlediget af gårdejer Ole Jørgensen Kofoed, der havde været gift med Anders Larsens afdøde datter Karen Kirstine. Ole J. Kofoed påstod, at Anders Larsens søn Hans Larsen på Frydendal (matr. 143) skyldte boet 100 rd. Anders Larsen nægtede. Hans Larsen Lind og Ole Kofoed var enige om at føre sag mod Hans Larsen, hvorimod husmand Hans West afstod sagsanlæggelse. Sagen blev frafaldet. Se skiftet og læs om hans arvinger i 1858.

Brandforsikring 22/11 1841 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 27. slg. grund Anders Larsen. Ej forhen forsikret.

a. Stuehus 6 fag, 3 ¾ alen høj, 8½ alen bred, opført af ege undertømmer og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, 6 fag vinduer, 8 døre, indrettet til beboelse, 1 skorsten a 35 rd er 210 rd

b. Ladehus 9 fag, 3 ¾ alen, 8½ alen bred af ege under og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til lade og stalde a 20 rd er 180 rd

c. En tværlænge 3 fag, 3 alen høj, 6½ alen bred, af ege under og blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag. 1 Bræddegavl, indrettet til fårestald og vognskur a 16 rd er 45 rd/50 rd

i alt 440 rd

Forsvarlig imod ildsråde, brandredskaber forefandtes.

Stue- og lade var sammenbyggede og bestod af 15 fag.

Fæstejorden

Fæste på jord 22. Januar 1834 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Ejer af Kuregård Anders Nielsen Bech bortfæster den ”husegrund”, som huset stod på og som blev bortfæstet til Anders Larsen den 1/11 1803. Husegrunden bortfæstes nu til Anders Larsens søn Hans Larsen og han hustru Bartha Kirstine Hansdatter i 60 år til en fæsteafgift på 6 rd sølv hvert år og en skat der svarer til 12 pund smør på den kgl. Amtsstue i Rønne. Jordejeren skulle have fri ret til at benytte vejen over fæstejorden til højlyngen. Fæsteren måtte skære tørv og plødre tørv på grunden.

Sønnen  Hans Larsen overtog fæstejorden, men ikke huset, som han havde til 1850 til han solgte til sin datterdattermand.  Hans Larsen og hustruen Bartha Kirstine f. Frederiksdatter, som var jordfæsteren men ikke husejer, må have boet i huset. Både i 1830, 1834 og helt frem til 1859.

 Skøde  på hus og fæsteret, samt undentagskontrakt 28/1 1850,  læst 7/6 1850 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Anders Larsen solgte til sin datters dattermand (eller rettere sin afdødes hustrus barnebarn!) Hans Nielsen Lind og datterdatteren Kirstine Margrethe Jensdatter. Fæstejorden/lejejorden og den på jorden stående 18 fags store hus og alt hvad der fandtes i hus af ubetydelig løsøre for 200 rd. Anders Larsen forbeholdte sig ret til at bo, blive forsørget i huset så længe han levede.

Hans Nielsen Lind og Anders Larsens barnebarn havde boet i huset siden 1841

Fæstejorden overtog han først i 1858:

Fæsteoverdragelse 27/1 1858 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra Hans Larsen til Hans Nielsen Lind på fæstejord udstedt 22/1 1834 læst den 24. samme måned gældende i 60 år. Se det her: Arkivalieronline (rigsarkivet.dk) Overdragelsen var akkorderet til 400 rdl

Pantebrev 31/3 1858 pag 215 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Nielsen Lind boende på 27. slg. grund lånte 400 rdl af husmand Esper Christensen på 30 sl.g. grund mods sikkerhed i lejeretten til fæstejord i fld. Fæstebrev af 22/1 1834, samt hans iboende hus som han havde købt i følge skødet af 28/1 1850 tinglyst 7/6 1850.

1842-1867 Hans Nielsen (Lind) og Kristine Margrethe Jensdatter

Hans Nielsen Lind blev født i Nyker 2/12 1815. Forældre: Udbygger Jep Hansen Lind og Ellen Kirstine Hansdatter på 8. vg. grund. Hans Nielsen Lind døde i Rø 30/7 1900, forhenværende skomager. Død hos sin søn A.J. Lind 20 slg. parcel i Rø

Kristine Margrethe Jensdatter blev født  20/8 1816 i Klemensker. Forældre: gårdmand Jens Mortensen og Margrethe Andersdatter på 48. slg. (Tornegård ). Kristine døde 9/8 1897 på 30. slg. lynglod i Klemensker.

Deres børn: Andreas Ipsen Lind f. 26/3 1841 på 27. slg. grund (fra 1874 til 1892 ejer af matr. 175eq), Caroline Ellengine Marie Lind f. 26/1 1848 på 27. slg. grund, Peter Julius Lind f. o 1853

Hans Nielsen Lind var skomager.

De havde en 15 årig plejesøn Hans Michael Jensen i 1855. Han var født i Olsker.

I Sognets skatteligninger ses, at Hans Lind ingen hartkorn havde, men betalte 2 rd af formue. Hans Larsen, der er den næste i rækken, havde hartkorn 1 tdl. 1 skp 2 fdk 1 ¼ alb og betalte 2 rd 10 skilling i hartkornskatter, men kun 1 mark 2 sk i skat.

I 1870 boede de stadig på 27. slg. grund, men i 1873 købte Hans Nielsen Lind jendommen på matrikel 144 – se denne

I 1880 havde de en 12årig plejesøn ved navn Hans Peter Lind, som senere blev murer.

Skøde 17/7 1867 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Hans Nielsen Lind solgte hus og lejeret til jord Lars Peter Dam og Hansine Dorthea f. Jensen. Huset overdrages for 400 rd. Hans Nielsen Lind henviste til skødet af 28/1 1850 tinglæst 7/6 på huset. Desuden overdroges lejeretten fra Kuregård på jorden, hvor huset var opført, dateret 24/1 1834, der med afståelse af 27/1  og tinglæst 31/3 1858 for 800 rd.

Panteobligation 17/7 1867 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Lars Peter Dam lånte 1200 rd af husmand Esper Christensen på 30. slg. grund. Som sikkerhed satte han hus og lejeretten på jord fra 27. slg. samt lejeret til et stykke jord  fra den 29. slg. ifølge lejebrev af 9/11, tinglæst 10/12 1856.

1867-1897 Lars Peter Dam og Hansine Dorthea f. Jensen.

Lars Peter Dam blev født 6/2 1831 i Klemensker. Han døde i Østerlars 11/3 1919 hos datteren og svigersønnen.

Hansine Dorthea Jensen blev født 3/6 1833 i Rutsker. Hansine døde i Rø 7/6 1907.

Lars Peter Dam og hustru flyttede sandsynligvis til Lynghøj, Søndre Lyngvej 9 – matrikel 175hd – Bornholms historie (bornholmerting.dk) inden de i 1903 flyttede til Rø og som de modtog skøde på i 1904.

Deres børn: Anine Elgine Petersen f. o 1858 i Klemensker, Petrea Laurentsine Marie Pedersen f. 27/9 1860 på 29. slg. grund (se Bækkedal, Søndre Lyngvej 21 – matrikel 175en – Bornholms historie (bornholmerting.dk)), Margrethe Karoline Pedersen f. o 1863 i Klemensker, Hans Peter Andris Pedersen f. o 1869 i Klemensker

Brandforsikringsprotokollen efter 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 27. slg. grund, Hans N. Lind/Lars P. Dam. Første gang forsikret 22/11 1841, A. 6 fag a 35 rd=210 rd, b. 9 fag ladebygning a 20 rd = 180 rd (a+b sammenbygget) og c er en 3 fag tværlænge a 15 rd er 50 rd 1½ alen fra A., 260 alen fra nabo (se Nyholt).

Matrikelkort i brug fra 1859 til 1888.

Jorden i selvejer 1876

Skøde 26/2 1876 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Løjtnant Hans Ancher Kofoed på Kuregård solgte parcel nr. 3  Udstykket 4/6 1872 i matrikel 35d til husmand Lars Peter Dam. Jorden var i hartkorn sat til 6 skp 3 fdk 2 ¾ album. Købesum 890 kr. Parcellen var tidligere lejet af køberen.

Skøde 11/3 1897 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Lars Peter Dam solgte til Jens Morten Kofoed af Ibsker sogn for 9.000 kr. Salget omfattede matrikel 35d fra 27.slg. (hartkorn 6 skp 3 fj 2 ¾ album), Parcellen 37b fra 29. slg. (hartkorn 2 skp, 3 fj ¾ alb) og lejeretten i 50 år fra 11 decbr. 1872 af ca ½ skp land fra matriklen 110, med de på matr 35d stående bygninger med bla. besætning bestående af 2 heste, 3 køer, 1 kalv, 1 gris, inventarium, redskaber og øvrig indbo. Køber udstedte en panteobligation på 6.000 kr til sælger Lars Peter Dam.

1897-1902 Jens Morten Kofoed og Karoline Margrethe

Jens Morten Kofoed blev født i Østermarie 6/2 1866

Karoline Margrethe blev født i Østermarie 19/8 1863

De flyttede fra Ibsker til Klemensker i 1897. De blev gift i 1894

Deres børn: Dagny Margrethe Kofoed f. 11/3 1896 i Klemensker, Agnes Elisabeth Kofoed f. 1/9 1899 i Klemensker

Skøde 27/1 1902 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Jens Morten Kofoed solgte til Laurits Peter Jørgensen af Rutsker matr. 35d fra 27. slg. og 37b af 29. slg., lejeret og bygninger for 12.000 kr.

1902-1908 Laurits Peter Jørgensen og Helene Ottonia Jørgensen

Laurits Peter Jørgensen blev født i Vestermarie 26/3 1869. Moderen var pigen Elsine Marie Nielsen, der boede på 5. slg. grund hos forældrene. Udlagt barnefader tjenestedreng Peter Larsen på Vandmøllegård i Aaker.

Helene Ottonia Hansen blev født i Klemensker 1/10 1867. Forældre Lars Hansen Thorsen og Karen Helene Hansdatter på 54. slg.gr. – Helene hørte til Metodistmenigheden i Rønne og døde 9/12 1953 i Rønne.

Laurits Peter udvandrede til Modesto i California den 21/4 1890, men kom tilbage og giftede sig den 20/4 1890 med Helene.

Deres børn: Ingeborg L.H. Jørgensen f. 8/10 1895 i Rønne, Julius Johannes Jørgensen f. 17/12 1897 i Vang, Rutsker sogn

De flyttede fra Rønne til Vang i 1895. I flg. Ft 1901 boede de på matrikel 100b og Laurits var da stenhuggersvend.

Mageskifteskøde 18/11 1908 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Laurits Peter Jørgensen byttede ejendom med Jens Peter Agregaard.

Jens Peter Agregaard fik matr 35d af Kuregård og de på grunden stående bygninger, matrikel 37b af 29. slg. samt lejeretten til en del af matr 110. Kreaturbesætning medfulgte: 2 heste, 1 ko, 1 kalv samt inventar, avlsredskaber mm. Værdien blev ansat til 11.300 kr.

Laurits Peter Jørgensen fik arvefæstelodden 135 og 175t med bygninger mm ansat i værdi 6.000 kr.

1908-1913 Jens Peter Agregaard og Hansine Margrethe

 Jens Peter Agregaard blev født 7/1 1872 i Vestermarie. Forældre: Udbygger Christian Hansen Agregaard og Hansine Katrine Mortensen på 13. slgs lynglod på Kongstuppe(mark?)

Hansine Margrethe blev født i Klemensker 26/8 1872. Forældre Husmand Hans Christian Elleby og Ane Elisabeth Petrea Schou – i 1894 bosat på 22. slg. parcel

De blev gift i Nyker 18/5 1894, hvor Jens Peter var tjenestekarl på Ndr. Ellebygård i Vestermarie.

Deres børn: Nicolai Agregaard f. 18/12 1894 i Nyker, Peter Agregaard f. 6/11 1898 i Nyker, Jens Herman Agregaard f. 5/12 1899 i Nyker, Anna Petrea Agregaard f. 14/10 1903 i Klemensker, Marie Hansine Agregaard f. 15/3 1903 i Klemensker, Einar Peter Agregaard f. 9/11 1908 i Klemensker, Ellen Petra Agregaard f. 19/3 1910 i Klemensker

Skøde 2/11 1913 Arkivalieronline (rigsarkivet.dk)

Fra Jens Peter Agregaard til Anker Vilhelm Pedersen. Med i salget fulgte en hest, to malkekøer, en kalv og to svin, en lille fjedervogn, en arbejdsvogn, hesterive, plov, letharve. Spidsharve, seletøj, trillebør.¨, mejerispand, andel i en greifharve, der ejede i fællig med husmand Hans Mortensen, samt gødnin og fodersager, sæd, halm og afgrøde. Salgssum 9.500 kr.

1913-1941 Anker Vilhelm Pedersen og hans husholderske Manna Louise Pedersen

 Anker Vilhelm Pedersen blev født i Østermarie 10/3 1873. Moderen var ugifte 44årige Ane Vilhelmine Pedersen i Saltuna. Udlagte barnefader fattiglem Claus Hartvig Anker i Saltuna.

Manne Louise Petersen  blev født i Aaker 6/9 1880. Forældre indsidder Jens Christian Pedersen og Cæcilie Margrethe Andersen i Boderne

Anker og Manna blev først gift i 1922

Deres børn: Carl Villy Pedersen f. 7/11 1913 på 27. slg. parcel i Klemensker, Adelheid Helene Pedersen f. 9/11 1915 , Ejner V. Pedersen f. 18/6 1918, Knud Børge Pedersen f. 8/6 1924.

Ft 1921 var Anker Pedersen landarbejder hos gårdejer S. Jensen (?) Ft 1930: Arbejdsmand.

Auktionsskøde 29/9 1941 tinghuset i Rønne til avlsbruger Hans Christian Sonne på matr. 35d og 37b- købssum 13.000 kr.

1941-1953 Hans Christian Sonne

Skøde 12/5 1953 fra Hans Christian Sonne til Henning Frede Hansen for 35.000 kr

Store Bakkely 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Bornholms Landbrug og dets Biografier, Rønne 1950

35d – »BAKKELY«, Klemensker, pr. Aarsballe. 27. Slg. Ll. 10,3 ha – Htk. 1-1-3-½ – Ejdsk. 11,500 – Grdsk. 5,00. 4 Td. Ld. er Lyng og Grusgrav. Overtages 1922 af: Hans Chr. Sonne, f. 12. 12. 1902 (S. af Hans S. og Louise Karoline, f. Hansen). G. m. Ottobine Nikoline, f. Mogensen, d. 2. 4. 1917 i Rutsker (D. af Andreas M. og Thora Emilie, f. Lyster). Børn: Sonja Margrethe Mogensen, f. 18. 12. 1937. Pauli Andr., f. 18. 8. 1939. Lilly Marie, f. 7. 4. 1942.

Store Bakkely 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1953- Henning Frede Hansen

Hvornår Henning Frede Hansen solgte Bakkely, har jeg ikke fundet svar på. Muligvis først i 1976, hvor Flemming Ipsen på Bjergly, Dyndegårdsvej 17, ejede ejendommen og jorden. Henning Hansen døde 60 år gammel  i januar 1989.

Bygningerne var i dårlig stand. Kommunalbestyrelsen ville have at landbrugets bygninger enten blev bragt i forsvarlig stand eller helt  fjernet. Efter ansøgning blev det accepteret at landbruget blev nedlagt og dermed også helårsbeboelse på matrikel 35d.

Matrikelkort over parcel nr. 2 af 35d, som fik matrikel 35p. Kort fra 1977 i Filarkivet. Det gamle stuehus og tværlænge med påskrift “er fjernet”

Sommerhusstatus

Der skulle tinglyses en klausul i 1977 om at natophold kun blev accepteret i tidsrummet 1. april og 30. september og at spildevandsafløbet blev bragt i orden.

-1976 -ejeren var  Flemming Ipsen på Bjergly, Dyndegårdsvej 17,

1978-1986 Margith Lillevang Nielsen, Torben Lind Hansen, Kirsten Ludvigsen og Peter Ludvigsen

Skøde 15/10 1985 til Inge-Lise Lærke Hansen, Smallesund 93 i Rønne.

1986-1990 Inge-Lise Lærke Hansen og Hans Lærke Hansen

-1993- Tina Mortensen

-2008- Tina Munch Kure

-2024- Anne-Marie Engholm