Klinteløkken 10 – Sandkaas

Klinteløkken 10, Sandkås

Hus på 3. vornedgaard – Ndr. Kirkebo’s grund

Matrikel 42c, som blev regnet for en arvefæstelod, der blev udskilt af matr. 42b. Jordlod som  3. vornedgård fik papir på i 1864.
Ejendommen ejede i 1991 matrikel 42c (2.088 m2), 82cæ (3.214 m2), 82hm (1.050 m2) og 82fa (10.160 m2)
Matr. 82cæ blev sammenlagt med 42c i 1991. I 2005 blev dele af 82fa lagt under matr. 42c.

Oversigter i Skøde- og Panteprotokollen: For matr. 42cmatr. 42c efter 1913 matr. 82cæ 1. rækkematr. 82cæ 2. række – Matr. 82hn

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Huset historie kort

Den længe som ligger vest-øst er det ældste og er markeret på det ældste matrikelkort, hvorfor det sandsynligvis er ældre end 1785.

Huset lå ved udmarksgærdet, der udskilte bondejord og lynglodden, Strandmarken, som oprindeligt var kongens.

Huset beboer blev ”selvejer” i 1878, hvor gårdejeren solgte jorden, der havde fået selvstændig matrikel 42c.
Ejendommen var i samme families eje fra 1869-1994.

Nabogrunden, lynglodden 82bc, blev en del af ejendommen, som senere blev selvstændig bolig for Laurits Kaas to sønner.

Efter jernbanens etablering i 1912 blev ejendommens jord samlet vest for banelinjen.

Matrikelkort 1860-1921

Ældste beboere

Indtil 1864 tilhørte jorden kongen, hvorfor fæsteforhold skal findes i amtsregnskaberne. Der er kun få oplysninger, men det er sandsynligt at jorden i 1758 blev fæstet af en Lars Hansen.

Senere i 1777 udstedtes et fæstebrev på ”husplads og kålhave”, som indikerer, at stedet blev bebygget. Ældste sikre beboer er således:

1777-1785 Jens Michelsen (1725-1785)

Fæstebrev 15/9 1777 på hus- og kålhaveplads (amtsregnskabet)
Den 5/5 1785 blev den 60-årige udbygger Jens Michelsen begravet og der findes et skifte efter Jens Michelsen den 26/6 1785.

-1801-1825 Hans Madsen og Karen (Kirstine) Rasmusdatter

Folketællingen 1801: Husmand på 3. vornedgaards grund uden jord. Hans Madsen 60 år og hustruen 62 år.
Skifteprotokollens dødsanmeldelse: 22/10 1825 på Kirstine Rasmusdatter på 3. vg. grund. Enkemand Hans Madsen og anmelder var sønnen Mogens Jensen. Kirkebogen siger: Død 19/10 1825 88 år gammel.

Foto: JVH 14. juni 2021

Dokumenteret ejerliste

1826-1866 Ole Hansen Hjort (1801-1862) og Ane Kirstine Pedersdatter (1800-1866)

Ole Hansen Hjort blev døbt 19/7 1801 i Vestermarie. Hans moder hed Margrethe Hansdatter. Som hans far blev angivet afdøde, udbygger Anders Povelsen fra Tingsted. Han døde 16/6 1862 af krampe.

Ane Kirstine Pedersdatter blev døbt 28/10 1800 i Olsker og er datter af Peder Kristoffersen på Bakkemøllen. Hun døde 23/1 1866 død af alderdom 65 år.

November 1823 var Ole Hansen Hjort tjenestedreng og boede sammen med hustruen Ane Kirstine Pedersdatter i Tejn. I april 1825 var familien i Rutsker, hvor han var daglønner og boede på 20. slg. grund. Den 5/9 1825 flyttede de til Klemensker. Hvorefter de den 30/5 1826 flyttede tilbage til Olsker, hvor han sandsynligvis blev husmand på 3. vg. grund.

Deres børn: Oline Magrete Hjort, f. 8/10 1823 i Tejn – død 25/6 1897 i Klemensker, Petrea Kjerstine Hjort, f. 16/3 1825 Rutsker, Ane Gjertie Hjort, f. 18/11 1826 i Olsker, Gjertia Hansine Hjort, f. 17/6 1831 i Olsker, Ole Pedersen Christopher Knudsen Hjort, f. 7/1 1835 i Olsker. Plejebarn i 1850 ved navn Ole Christian Jørgensen (f. 1844 i Olsker)

Deres yngste datter, Gjertea Hansine Hjort, fik 3 børn udenfor ægteskab, medens hun boede ”hjemme”. Nemlig børnene: Anine Hansine Jørgine Hjort den 18/7 1855, som hun fik med sømand Jørgen Peter Espersen i Rønne; Hansine Martine Hjort f. 8/4 1859 hvor daglejer i Rø, Morten Madsen, blev udlagt som barnefader, og Andre Olive Nilsen Hjort i 1866.
Gjertea blev efter 1866 gift med skrædder Jørgen Marker i Rønne.

Brandforsikret første gang i 1. kvartal (20. februar) i 1866

Alm. Brand for Landbygninger. Forskr. nr. 183/154. Hus paa 3 Vg. grund, ejer: Ole Hjorts enkes dødbo.
a. Hus i øst-vest, der bestod af 3 Fag stuehus a 20 rd er 60 rd, og 3 Fag Ladehus a 16 rd. er 48rd – i alt 108 rd. Huset havde “blandingsbindingsværk, klinede vægge, 1 bræddegavl, 1 ? gavl

Klinteløkken 10. Kort fra 1888

Salg af hus 1866

Et skøde fra 13. december 1866 oplyser: Arvingerne efter afdøde husmand på 3. vg. grund, Ole Hansen Hjort og ligeledes afdøde hustru Ane Kirstine Pedersdatter var følgende: Stenhugger i Rønne Ole Peter Hjort, Oline Margrethe Hjort, gift med Christian Jørgensen, vognmand i Rønne og Petrea Kirstine Hjort, gift med Peter Andersen i Allinge, Ane Gjertie Hjort gift med smedesvend Jens Ipsen i København og Gjerthea Hjort. Arvingerne solgte det på 3. vg. grund beliggende 6 fags hus for 150 rd til gårdejeren af 3. vornedgaard, Ndr. Kirkebo, Anders Hansen. Skødet blev først læst på tinget den 10. marts 1869.

1866-1868 Anders Hansen

Anders Hansen var gårdejer ad Ndr. Kirkebo i Olsker og dermed ejer af jorden, som var fæstet til Ole Hansen Hjort. Ved at købe huset kunne han bestemme, hvem der skulle have jord og hus efterfølgende. Han har sandsynligvis kendt Lauritz Kaas, der havde bygget huset, der lå på lynglodden (Tejnvej 44)

1867-1912 Laurits Nicolai Kaas (1835-1913) og Petrea Lavra Caroline Marie, f. Hansen (1837-1908)

Lauritz Nicolaj Kaas blev født den 20/3 1835 i Sandvig, søn af borger og bådfører Niels Jørgen Kaas og hustru Anne Larsdatter af Sandvig. Han døde 1/1 1913 på ejendommen 77 år gammel, altså dagen efter at han havde underskrevet skødet/overdragelsesdokumentet til sin svigersøn.

Petrea Lavra Caroline Marie Hansen blev født 10/7 1837 i Rutsker, datter af arbejdsmand Jørgen Hansen og hustru Karen. Hun døde på ejendommen den 19/7 1908 70 år gammel.

Tjenestekarl på 17. slg.s grund i Rutsker giftede sig 12/4 1856 med pigen på 17. slg.s grund, Laura Marie Caroline Hansen.

Fra Rutsker til Olsker og retur-retur

Efter de blev gift i 1856 boede familien, som husmandsfolk, på 18. selvejergaards grund i Rutsker.

Familien er i Ols kirkebog noteret som ankommet fra Rutsker den 1/12 1858 og ved datters dåb i december 1859 er han husmand på et husmandssted i Vedby i Olsker, beliggende på 5. selvejergaards lynglod (dengang matrikel 82dr) i et 8 fags hus. Det ses i forsikringsprotokollen, at han lod det forsikre i første kvartal 1859.

Fra Højlyngen (matr. 82dr) flyttede familien til Strandmarken (matr. 82by) og byggede et huset på lynglodden (Tejnvej 44). De når ikke at bo længe i huset. Allerede den 5/3 1864 er de, ifølge kirkebogens afgangsliste, flyttet tilbage til Rutsker, hvor de overtager Anders Hansen Holms hus på 19. selvejergaards grund den 9/2 1865. Med huset fulgte fæstebrev på jord.

Samme dato (den 9/2 1865) hvor Lauritz Nicolai Kaas købte Holms hus i Rutsker, skødede han huset i Sandkaas til Anders Hansen Holm. Prisen var kun 20 rigsdaler, men var betinget af at byttede huse og fæstejord.

Den 11/6 1867 flytter familien igen til Olsker (Afgangslisten i Ruts kirkebog). I Olsker anmeldte han først tilgang den 29/8 1867 og her oplystes det, at han var husmand på Nordre Kirkebo grund – altså netop Klinteløkken 10. I margin bemærkedes, at han ankom til sognet allerede de 1. maj og med Skudsmaal af Pastor Hertz d. 11. juni.

Erhverv

Laurits Nicolai Kaas omtales i folketællingerne således: I 1860 Husmand og daglejer i Olsker, 1870: daglejer, 1880: arbejdsmand og i 1890 som ”Mursætter”.

Laurits Kaas har utvivlsom været en “husbygger”, der i sine første ægteskabsår flyttede fra sted til sted og bygge huse indtil han købte Klinteløkken 10.

Deres børn: Carl Peter Kaas, f. 3/5 1857 i Rutsker, Jensine Marie Kaas, f. 2/12 1859 i Olsker, Ludvig Julius Kaas, f. 2/1 1865 i Rutsker, Anine Nikoline Kaas, f. 25/12 1873 i Olsker

Husplads og havegrund, samt lynglod

Gårdejer Anders Hansen på 3. vg. Ndr. Kirkebo solgte den 24/4 1868 lynglodden matr. 82bc (hartkorn 1 fdkr ¾ album) til husmand Laurits Nicolai Kaas. Desuden solgte Anders Hansen ham det 6 fags store hus med hus- og haveplads på matriklen 42b. Købsprisen var 300 rd.

Af matrikel 42b udmatrikuleredes matrikel 42c af Indenrigsministeriet den 20/7 1878. Jordstykket, som var hus- og haveplads, blev skyldsat i hartkorn til 2½ album med 6 øre gammelskat og målt til 5.800 kvadratalen. Indenrigsministeriet havde desuden i 1878 bestemt arvefæsteafgiften på jorden til 3 td. Havre og ½ pund smør, hvilket var kapitaliseret til 28 kr 62½ øre.

Først i 1881 blev Laurits Kaas reelt ejer af grunden 42c efter at Anders Hansen den 8/11 1881 skødede jorden til Laurids Nicolai Kaas for en købsprisen på 400 kr.

For at finansiere hus og jordkøbet lånte Laurits Nicolai Kaas 250 rd af ”Olsker Sogn husmænds udmarkskasse”. Som sikkerhed stillede han sit udmarkslod, matr. 82bc og sit 6 fags store hus på 3. vg. grund.

Jordlodder der blev tilkøbt

Laurids Nicolai Kaas var en driftig mand, der udvidede avlsbruget ved at købe en række jordlodder:

Lauritz Nicolai Kaas købte matrikel 82cæ 22/3 1879 af Lundegaards ejer Hans Peter Lund. Arealet var en del af den oprindelige matrikel 82u og som lå i forlængelse af 82by over banelinien. Købsprisen var 200 kr.

I 1882 lånte Kaas 1500 kr af Olsker Sogns Udmarkskasses midler. . Til sikkerhed satte han a. lynglodden 82bc og b. lynglodden 82cæ (skøde læst 16/11 1881) og parcellen 42c med påstående bygninger (skøde tinglæst 16/1881)

Den 7/2 1900 tinglystes færdselsret for matr. 18c og 18d (stenværket!) over grunden 82fa ad en 8 alen bred vej.

Den 7/11 1901 købte Lauritz Kaas matriklen 82fa, der var en udstykning af 82u, af Frits Julius Jacobsen. Grunden var ubebygget og købsprisen 1.200 kr.

Jernbanen skar grunden (matr. 82fa) midt over og der blev eksproprieret 2860 m2. Indenrigsministeriet opdelte matrikel i to i 1911 matrikel 82fa og 82fv.

På matrikel 82fa blev der o. 1954 bygget et sommerhus af Hans Peter Stenberg. Det er mærkværdigvis nærmest bygget ind i jernbaneskråningen. Den har adressen Klinteløkken 8. Matrikel 82fa blev o. 2005 indskrænket til sommerhusgrund på ca. 700 m2 og resten af matriklen blev lagt til 42c.

Brandforsikring 1895

Alm. Brand for Landbygninger 2. august 1895, matrikel 82bc (fejlskrivning, det var 42c). Ejer Laurits Nikolai Kaas. Forsikringsnummer 154.
a. Stue- og Ladehus, 7 fag, 24½ Alen i længden, 8 Alen i bredden, 3 ¼ alen i højden. Bindingsværk med mursten og klinede vægge, bræddegavle. Straatag og tilbygning af Tegl. Indrettet til Bryggers, Bageovn, Huggehus, 1 Kammer med lergulv og Bræddeloft, Hvidkalkede vægge, Kostald med brolægning og bræddebrybber, Lo- og Lade med Skorsten af sten og murstens Pibe i ¾ Alen. Lergulv. Bygningens højde er regnet fra Overkanten af Sokkelen, som er ¼ Alen over Jorden. Blev nu vurderet som Nybygning saaledes uden Fundament 3 Fag a 150 kr og 4 Fag a 100 kr er 850, men reguleret ned for ælde til 765 kr

b. Stuehus, 5 Fag, 15 ¾ Alen langt, 8½ Alen bredt, 3 21/24 Alen højt, Blandings Bindingsværk, Murstensvægge og 1 Bræddegavl. Indrettet til 2 værelser til Beboelse, 1 Sovekammer og Spisekammer, Forstue og Kjøkken. Alt med Bræddegulv i Stuerne og Sovekammer. Tapeseret og Malet for øvriget hvidkalkede Vægge, gjennemgang med ordgulv. 1 Skorstensrør af brændt Sten, Pibens højde er 1½ Alen over Bygningen. Bræddeloft over hele Bygningen. Kælder under 2 Fag henholdsvis 6 og 4½ Alen. Bygningens højde er regnet fra overkant af sokkel og denne er ca ½ Alen over Jorden. Under Forsikringen er ikke Indfattet Kakkelovn men fornødne Vinduer og Døre. Blev nu vurderet som nybygning til til Forsikring uden fundamenter 5 Fag a 225 kr er 1125 kr
I alt 1890 kr

Huset var tidligere forsikret for 1230 kr.

Klinteløkken 10 – kort fra 1914

Ejendommens overdrages til datter og svigersøn

Skøde 31/12 1912 fra Laurits Nicolai Kaas til hans svigersøn Hans Peter Stenberg. I overdragelsen var indbefattet en aftægtskontrakt, der blev udslettet den 11/8 1915. Salget omfattede matr. 42c (hartkorn 2½ album), matr. 82cæ (hartkorn 1½ album) og matr. 82fa (hartkorn 1 fdk ¾ album), samt bygninger, besætning inventar og redskaber, sæd og fodersager, gødning, samr medlemskab i andelsmejeriet ”Kajbjerggaard” i Allinge. Salget omfattede også et 8 dages stueur, 1 dragkiste, 2 borde, 8 stole, sengeklæder til2 senge, 1 slagbænk samt 1 klædeskab. Købspris 3.800 kr.

I skødet oplyses, at en del jord af matr. 82cæ og matr. 82fa er eksproprieret til brug for Rønne-Allinge jernbane. Den del af erstatningen, der ikke var udbetalt endnu, tilfaldt køberen.

Luftfoto 1949. Klinteløkken 10. Tilhører Kgl.. Bibliotek.

1913-1962 Hans Peter Stenberg (1872-1953) og Anine Nikoline, f. Kaas (1873-1962)

Hans Peter Stenberg blev født 30/3 1872 i Olsker. Søn af ugifte Christine Marie Stenberg. Barnefader var tjenestekarl Peter Dreier i Olsker. Han døde 11/3 1953 på ejendommen i Sandkås.

Anine Nikoline Kaas blev f. 25/12 1873 i Olsker. Hendes forældre var ovennævnte Laurits Nicolai Kaas og Petrea Lavra Caroline Marie, f. Hansen. Anine døde 18/4 1962 i Olsker.

Deres børn: Karl Stenberg, f. 20/9 1901 i Allinge, Hans Peter Nikolaj Stenberg, f. 29/3 1909 i Allinge, Viggo Stenberg, f. 4/5 1912 i Allinge, Holger Stenberg, f. 26/12 1918 i Olsker.

Matrikel 82hm, der var en parcel af matrikel 82bc, blev solgt af Ludvig Julius Kaas til Hans Peter Stenberg den 12/7 1915. Købspris 200 kr. Jorden var blev adskilt fra 82bc af jernbanen, hvorfor stykket blev udskilt.

Skifterettens skøde på ejendommen til Hans Peter Stenberg 27/5 1964. Skødet omfattede matr. 42c, 82cæ, 82hm og 82fa. Vurderet til 13.600 kr. Købesum 7.000 kr.

Luftfoto 1955, Klinteløkken 10. Tilhører Kgl. Bibliotek

1962-1994 Hans Peter Stenberg (1909-1997)

Stenhugger og ugift

Hans Peter Nikolaj Stenberg, f. 29/3 1909 i Allinge. Søn af ovennævnte Hans Peter Stenberg og Anine. Han døde 23/6 1997 på Plejecenteret Klippebo i Gudhjem.

Skøde 8/8 1944 til Alice Henriksen. Købesum 120.000 kr (vurderet til 140.000 kr). Den 15/8 1994 tinglystes et dokument om livsvarig vederlagsfri bopælsret for Hans Peter Stenberg.

Foto: JVH 14. juni 2021

1994- Alice og Jesper Henriksen