Rebslagervej 8 – Sandkaas

Granly, Rebslagervej 8, Sandkås

Men også set kaldet “Granelund” og i 1942: ”Grønnelund”
Kommunen kaldet det for ”Granly” til 1981 med adressen Pæregårdsvej 6.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikel 82ø og fra 1950 matrikel 82ok
21. slg. fortorv
Den sydligste del af Strandmarken
Oversigt over matrikel 82ø i Skøde- og panteprotokollen
Oversigt over matrikel 82ø i Skøde- og Panteprotokollen efter 1950.

Ejendommen historie kort

Huset blev opført o. 1833 og var i begyndelsen ”tvillingehus” til matrikel 24b, men efter brand i 1853 blev huset bygget med 21 alen imellem dem. Huset fra 1853 blev udbygget, men grundformen blev fastholdt til i dag.
1949 udmatrikuleredes grund af 82ø og fik matrikel 82ok, som det har i dag. I 1975 og 1996 blev det ombygget og moderniseret.

(1831)-Peder Jørgen Holm

9/5 1831 (læst 22/1 1841) udstedte Peder Jørgen Holm en obligation for et lån på 23 rbd 8 skilling af gårdejer Jørgen Hansen Riis mod pant i løsøre: Messingkande, 3 bagstole, 2 fyrreborde, 3 overdyne, hovedpuder, underdyne, lagner, jerngryder spejl

Den 1/3 1834 lånte Peder Jørgen Holm 45 rbd af Jørgen Hansen Riis på 27. slg. mod sikkerhed i hans hus på 21. slg. grund. Huset var 3 fag stort.

-1851 Hans Jensen Mørch (-1851) og Frederikke Louise, f. Christensen (1782-1852)

Husmand Hans Mørch på 41 år og hans 69-årige hustru Frederikke Lovise boede i 1850 i Kirkestræde 5, matrikel 109, i Allinge og flyttede til Olsker den 24. februar 1851. Hans Mørch døde af en ukendt sygdom den 11/5 1851.

Hans Mørch stammede fra Gudhjem og i 1833 var han udbygger på 42. slg. grund i Østerlars. I 1840 daglønner i Klemensker og i 1845 var han møller i Klemensker.

Sammen havde de en datter med navnet Bodil Kirstine Mørch f. 2/2 1833 født i Østerlars gift i Klemensker med husmand Jens Andersen. Hun døde i Klemensker 13/2 1879.

Skifte 12/5 1851  Den 19/8 1851 fik enken lov til at sidde i uskiftet bo.

Frederikke Lovise Mørch og Bodil Kirstine flyttede til Klemensker den 11. oktober 1852. Allerede den 22. november døde moderen Frederikke i Klemensker på 9. slg. grund. Der blev afholdt skifte efter hende den 30. december 1852. 

Skiftet fortæller om hendes børn af første ægteskab:
Peter Jensen, husmand i Olsker sogn, Lars Jensen, smedesvend i København, Ane Elisabeth Jensen, gift med sømand Christian Pedersen bosat i Rønne, Ellen Catrine Jensen, skal så vidt vides opholde sig i København, Barbra Kirstine Jensen, gift med tømmermand Holger Wibe i Jylland, Ellen Cathrine Jensen, skal så vidt vides opholde sig i København, Christine Jensen, gift med en bomuldsvæver i København – uvist om hun var i live.

Hun ejede et trefagshus på 8. slg. i Klemensker – se boregistreringen:
Bodil Kirstine Mørch overtog huset.

1851-1867 Peter Jensen Møller (1811-1859) og Karen Kirstine Jensdatter (1800- )

Husmand og træskomand født i Stillinge, Sjælland. Født 1811 og hans far hed Jens Peter Møller – han døde 25/3 1859. Hans mor var Frederikke Louise Christensen, der var født i Slagelse.

Karen Kirstine Jensdatter født 1800 i Østerlars.

I 1840 var familien udbyggere og i 1844 indsiddere på 1. vg.grund i Østerlars. II 1846 udbygger på 36. slg. i Klemensker

Deres børn: Caroline Kirst. Frederikke Møller (f. 21/10 1840 i Østerlars), Svend Peter Møller (f. 7/5 1842 i Østerlars), Lauritz Peter Møller (f. 8/6 1844 i Østerlars), Hans Peter Clausen Møller (f. 2/5 1846 i Klemensker), Ane Caroline Møller (F. 2/5 1846 i Klemensker)

I juni 1851 flyttede familien fra Klemensker til Olsker. De havde flytteseddel af pastor Balbroe dat. 9/5 1851.

Peder Jensen lånte 27/9 1851 100 rbd af sin moder Frederikke Louise Mørch, enke efter afdøde Hans Mørch mod sikkerhed i hans hus og løsøre på den 21. selvejergaards fortorv.  – udslettet 27/2 1856.

Brandforsikring 1853

Brandforsikringsprotokollen  (Forskr. Nr. 757, 676 og 141) ejer: 21. slg. fortorv Peter Jensen – Henvisning Taksationsprotokollen 564.3, 568, 584

Brandtaksationsprotokollen  564. 1. august 1853. Et hus på 21. selvejergaards fortorv tilhørende Peter Jensen. Huset er opført for omtrent 20 Aar siden og bestaar af 7 fag, 8 ¼ alen bredt, 3 ¾ alen høit på Stolperne, opført af Ege-undertømmer, Blandings Overtømmer, klinede vægge og straatag, 2 bræddegavle, skortsen og Bageovn. Bræddeloft i 2 Fag, 5 Fag vinduer, 10 døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken samt Lade, taxeredes saaledes: 4 Fag Stuehus a 35 rd er 140 rd, 3 Fag ladehus a 30 rd er 90. I alt 230 rd,
Forsvarlig imod Ildevaade og ej hvorhen forsikret.

Ildebrand 1/8 1853

Brandtaksationsprotokollen  568. Aar 1853 den 2den September indfandt sig sandemanden Hullegaard og gårdejer Mogens Andersen for at taxsere skaden i anledning af den i dag stedfundne Ildebrand af et Peder Jensen tilhørende hus paa 21. slg. fortorv i Olsker Sogn (20 er overskrevet med 21). Huset er forsikret under No 757 for 230 rd.
De fra Branden redede Materialer, der ikke ere tjenlige til andet end Brænde, blev ansat til 8 rd. Altsaa blive skaden 222 rd. Den brandlidte ere tilstede og erklærede, at han var villig til at modtage de tilbageværende Materialer til den satte værdi.

Genopført og nyforsikret

Brandtaksationsprotokollen  584. 29. november 1853.

Et Hus paa 21. selvejergaards fortorv tilhørende Peder Jensen, forsk.nr. 757, opført efter Branden den 1. August dette Aar. Huset bestaar af 6 Fag og er opført af størstedelen gamle Materialer, deels Eeg og deel fyrrebindingsværk, klinede vægge og Straatag, 11 alen bredt, 3½ alen høj paa Stolper, med 2 Bræddegavle, 1 Skorsten, bræddeloft i 2½ fag, 6 døre, 4 fag vinduer, indrettet til Beboelse og Kiøkken, samt Lo og Lade taxeret saaledes:
3 Fag stuehus a 45 rd er 135 rd, 3 fag ladehus a 35 rd er 105 rd, i alt 240 rd forsvarlig mod ildsvaade,

23/2 1856 lånte Peter Jensen 100 rdl. af Bent Jørgensen i Tejn mod pant i ”hans iboende hus” på 21. slg. fortorv med assurancesummen.  Udslettet den ¼ 1868.

1867-1894 Svend Peter Møller (1842-) og Andrea Margrethe f. Kofoed (1850-)

Svend Peter Møller er født 7/5 1842 i Østerlars
Andrea Margrethe var født i Rønne

Ved folketællingen 1870-1890 tilhørte de baptistmenigheden, hvorfor deres børn ikke er døbt i kirken. 1890 var han tækkemand

Deres børn: Theodor Andreas Møller (f. 4/11 1869 i Olsker), Viktor Vigilius Møller (f. 1872), Sander Herman Møller (f. 1873), Hans Peter Møller (f. 1876), Peter Kofoed Møller (f. 1878), Sanne Margrethe Møller (f. 1879), Laurits Kristian Møller (f. 1883), Marius Møller (f. 1884), Lite Maria Møller (f. 1887), Ernst Mathias Møller (f. 5/12 1889 i Olsker)

Svend Peter Møller købte huset den 28/12 1867, men har sikkert været meget aktiv i avlingen efter hans fars død i 1859.

Matriklen 82ø

Jordstykket, der i hartkorn blev sat for 2 fdkr 1 ¾ album, blev efter udskiftningen tillagt den 21. selvejergård. Den 16. januar 1866 solgte gårdejer Jeppe Hendrichsen matriklen til sin yngste søn Peter Hansen Julius Hendrichsen for 50 rd.   Samme dato overdroges selvejergaarden til den yngste søn.

28/12 1867 solgte Peder Hansen Julius Hendrichsen, bonde på 21. selvejergårds solgte parcel nr. 1 af 21. slg., udmarkslod, matrikel 82ø, på 4 6/7 tønder land for hartkorn 1 fdkr ¼ album til husmand Svend Peter Møller for 300 rdl. I skødet nævnes, at køber havde overtaget jorden ”for lang tid siden”

Udvandring til Amerika

Den ældste søn Theodor Andreas Møller udvandrede allerede den 20/5 1891, 21 år gammel, til Peru, Illinois.

Svend Peter Møller og hustru Andrea udvandrede til New York den 6/8 1894, sammen med børnene Hans Peter, Peter, Laurits, Sanne, Lite og Ernst. Forinden solgte familien den 4. august 1894 sit husmandssted til arbejdsmand Rasmus Martin Mogensen for 1800 kr. Købet omfattede huset og jorden på matrikel 82ø, samt en ko, en vædder, et får, et lam og 1 høvlebænk.

1894-1900 Rasmus Martin Mogensen (1831-1901)

Rasmus Martin Mogensen blev født 11/3 1831. Forældrene var gårdmand Mogens Weidichsen og Margrethe Lærkegaard. Han døde 28/6 1901 i Olsker.

Rasmus blev gift med Ellen Kirsten Holm, der døde 8/3 1882 på Lærkegaards fortorv.

Han flyttede fra Svaneke til Olsker i 1892.

Den 25. januar 1900 solgte Rasmus Martin Mogensen ejendommen til Jens Hansen for 1800 kr.  I skødet omtales matrikel 82ø at være 20. selvejergårds fortorv.

1900-1903 Jens Hansen (1854-1916) og Anna Karoline Elsine Dam (1875-)

Jens Hansen blev født 7/1 1854 i Hasle. Han døde i Østermarie 9/5 1916.
Anna Karoline Elsine Dam blev født i Vestermarie 22/8 1875 og døde 16/11 1945 i Østermarie.

Familien var baptister. Efter at Jens Hansen overtog ejendommen blev hans forgænger Rasmus Mogensen boende i huset. I folketællingen 1901 nævnes at de var slægtninge.

Jens Hansen lånte 400 kr den ¾ 1900 af rentier Chr. Kure af Aldershvile i Olsker.

Jens Hansen udstedte en købekontrakt den 6/6 1902 på ejendommen til Hans Peter Sorth i Vestermarie for en købspris på 2000 kr. Hans Peter Sorth overdrog købekontrakten til sin søster Ania Petrea Sorth den 22/7 1903 som hendes særeje. Anna Petrea var gift med Peder Jensen i Olsker.

1903-1910 Ania Petrea Sorth (1854-1918)

Ania Petrea Sorth blev født i Vestermarie 1/10 1854 og døde samme sted den 18/2 1918.
Ania var gift med Peder Jensen i Olsker, men hun ejede ejendommen i særeje, men hun havde ikke fuldstændig separat økonomi.

Ania Petrea udparcellerede matriklerne 82fg og 82fh, som hun solgte den 2/12 1904 til træskomager Christian Junius Hansen for 200 kr. Se Ndr. Strandvej 48

Brandforsikring

Ania Petrea fornyede forsikringen den 23/11 1904. Forsikringsnr. 89 I Alm. Brand .

a. Stue- og ladehus I øst-vest, 8 Fag, 28½ alen langt, 10 ¾ alen bredt, Bindingsværk og beton og murvægge, straatag og 2 bræddegavle, 5 fag med bræddeloft, indrettet til 2 stuer og 2 Kamre med Bræddegulv. Forstue, Kjøkken og Spisekammer med Betongulv indvendige vægge af Raasten, spækket og kalket. 1 Skorsten af raasten 2 al og 1½ al med brændte sten igennem taget. Pibernes højde 1½ alen. Træværk malet, 3 Fag til Lo med bræddegulv, Huggehus med jordgulv og Kostal med Betongulv og betonkrybbe. Raasten og bræddevægge. I alt med fornødne vinduer og døre. Fundament ca ½ alen. Blev uden fundament vurderet saaledes: 8 fag a 300 kr er 2400 kr er 295 kvadratalen a ca. 8 kr
b. Ladehus i syd fra a. 2 Fag, 6½ alen langt 6½ alen bredt 4 ¾ alen højt, bindingsværk, kampesten og murvægge, Straatag og 1 bræddegavl. Indrettet til Svinehus og Hønsehus med bræddeloft, kampestensgulv og bræddeskillevæg, fornødne vinduer og døre. Fundament er ½ alen, 2 fag a 50 kr er 100 kr. hgvilklet er 40 kvadartalen a 2½ kr

23 alen fra litr a. til nabo Bendt M. Bengtsen

Alm. Brands tegning 1904 – Forsikring nr 86 var nabohuset (Rebslagervej 12)

Ania Petrea f. Sorth solgte den 29/1 1910 ejendommen til Anders Jensen for 4.500 kr. Salget omfattede jod (matrikel 82ø og hus med alt grund, mur- og nagelfaste tilbehør, samt 2 køer, i hakkelsesmaskine, 1 rensemaskine, 1 svine-vejekasse, ejendommen fodersager og gødning.

1910-1912 Anders Jensen og Elis Jensen (1871-)

Anders Jensen blev født 5/10 1874 i Sverige.
Elis Jensen blev født 15/11 1871 i Sverige

Deres børn: Morten Johannes Jensen (f. 25/9 1897 i Allinge), Hans Peter Evart Jensen (f. 7/8 1899 i Allinge), Marie Karoline Jensen (f. 28/9 1901 i Allinge), Anne Elisabeth Jensen (f. 6/2 1904 i Allinge), Andrias Chr. Jensen (f. 28/6 1906 i Allinge)

Han flyttede til sognet i 1910 fra Allinge (Søndergade matr. 138) og hans erhverv var stenhugger.

Anders Jensen indgik en købekontrakt med Edvard Andreas Westh den 28/4 1912. Skødet blev underskrevet den 26/8 1912. Købsprisen var 5.500 kr.  I salget indgik bytte med Edvard Wesths ejendom på matrikel 82ba til en salgspris på 1.800 kr

1912-1947 Edvard Andreas Westh (-1946) og Mathilde Oliva Johanne, f. Mogensen

Edvard Andreas Westh født I Østerlars den 4/11 1871 søn af gårdejer anders Peter Westh og Esther Elisabeth, f. Vesterdahl. Han døde 27/12 1946 på Granelund.

Forskringstegning fra 1929

Forsikringsnr, 89 i Alm. Brand 6/3 1929:

a. Stuehus og lade: 8 Fag, 17 meter langt, 6,80 m bredt, højde 2,3 m på 0,5 m. bindingsværk, beton og 2 bræddegavle, Straatag. Indrettet med 5 fag stuehus med 4 værelser, spisekammer, køkken, forstue. 1 Skorsten aflersten, bræddeloft i 5 fag, Bræddegulv undtagen i køkkenet, forstue og spisekammer med betongulv. 3 fag lade uden gulv. 116 m2 a 52 kr er 6000 kr . Alder 60 år
b. Staldbygning: 3 fag, 6 m langt, 5,8 m bredt, 2 +0,3 m højt, bindingsværk, 1 bræddegavl, tsraatag, Indrettet til ?stal med stenbro, Ko og Svinestal med betongulv, krybber bræddeskillerum, bræddeloft overalt, 35 m2 a 34 kr er 1200 kr. alder 25 år
c. Hønsehus, 2 fag, 4 m langt, 4,2 m bredt, 2,0+03 m højt, stråtag indrettet til hønsehus med bræddeloft uden gulv, 17 m2 a 24 kr er 400 kr. 25 år gammelt.

Naboen havde stråtag og lå 20 meter fra litr. c.

Luftfoto 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

1947 Karl Johan Rungsø

Karl Johan Rungsø var amtskonsulent og købte ejendommen for 15.000 kr

1947-1950 Thea Sexea Munch, f. Svendsen

Rungsø solgte ejendommen efter et halvt år til Thea Munch, der havde særeje i henhold til ægtepagt.

1948 Carl O. Svendsen, Smedesvej, 21. slg. Pc (82ø) Boede til leje ifølge Vejviseren.

Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

Udparcelleringer:

1947 Matr. 82np som blev solgt 23/10 1949

1949 Matrikel 82ok, som blev solgt 19/1 1950 – det var her den gamle ejendom lå.

1952 Matrikel 82pi, som blev solgt 1953

1952 Matrikel 82pk, som ligeledes blev solgt i 1953

Ifølge Vejviser 1955 var ejeren af Matrikel 82ø Otto Munch, som var hønseriejer. Ifølge annonce i Bornholms Tidende

I 1964 solgte Thea Sexea Munch matrikel 82ø, 82ld og 8pl til pensionatsejer Arne Kofoed Munch for 135.000 kr.

1950-1951 Carl Christian Jørgensen

Købte hus og matrikel 82ok for 14.000 kr

1951-1971 Jenny Hjorth

Den 24/2 1951 skødede Carl Jørgensen ejendommen til Jenny Hjort. Men ifølge Vejviseren vedblev Carl Jørgensen, som rentier i 1952. I ansøgning om nedlæggelse af helårsstatus i 1970, oplyses det, at huset havde stået tomt i mere end 10 år.

Foto 1976. Tilhører Kgl. Bibliotek

1971-1987 Lars Mikkelsen

Lars Mikkelsen var ingeniør og bosat i Rødovre/Hillerød. Han købte huset for 38.000 kr. I 1975 blev huset ombygget og

1987- Michael Rømer Jensen

 -1917- Poul Thomas Brandt