Rebslagervej 12 – Sandkaas

Ved Rebslagervej 12, Sandkås

Husmandssted og gartneri, Nedbrudt før 1943

Matriklerne 24b og 24f
Hus på 20. selvejergaards Grund

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Senere matrikel 24b – se Skøde- og Panteprotokollen

Matrikel 24b i skøde og panteprotokol fra 1978

Matrikel 82aø i Skøde- og Panteprotokollen

Matrikel 24b – med sort er ejendommen markeret, hvor jeg tror, den lå.

Huset historie kort

Udtrykket 20. selvejergaards ”fortorv” eller ”Grund” ikke altid brugt korrekt, hvorfor det kan være svært at stedfæste en række tidlige oplysninger fra før 1855. Huset, mener jeg, er bygget i starten af 1830’erne. Den blev bygget sammen med naboen (senere matr. 82ø) og var altså oprindelig et tvillingehus. En brand og en ombygning adskilte husene og dette hus kom til at ligge på gårdsiden af udmarksgærdet, hvorfor det korrekte udtryk er 20. selvejergårds grund.

Ejendommen købte matriklen 82aø og fik lejejord på Strandmarken (matr. 82ø) fra 1868. Dermed var ejendommen større end de andre husmænd ved eller på Strandmarken.

I 1921 solgte jorden til Hans Jespersen Lund på Vennersly. Huset blev herefter jordløst og forfaldt kraftigt.

Jeg har ikke fundet konkrete oplysninger på, hvornår det blev revet ned. I følge Geodætisk kort er huset med på kortet 1943 og væk på det reviderede kort fra 1945. Et luftfoto vidner om, at huset allerede var væk i 1939.

Gartner Lindgreen og senere sønnerne “Brd. Lindgreen” købte jorden og drev gartneri. Familien Lindgreen boede i ejendommen på matrikel 82et på Ndr. Strandvej.

målebordsblad, rettet 1943. For dette område er den identisk med kort, der angives som sidst rettet 1931!

Ældste oplysninger:

Mogens Weidichsen, bonde på 20. selvejergård, fæster den 16. august 1830 et stykke agerjord i 50 år til Hans Larsen Wisser og hustru – (læs om deres historie her). De kunne bruge jorden, som de ville og det var tilladt at bygge hus. Afgiften var 1 rd 3 mark årligt. De var pligtige til at opføre et stengærde omkring jorden.

Der er intet der tyder på, at Hans Wisser fik bygget hus eller dyrket jorden. Men måske fik han sat stengærde omkring marken.

(1834-1843) Jesper Peter Munch (1791-1836) og Margrethe Kirstine Hansdatter (1807-1848)

Margrethe Kirstine Hansdatter blev døbt i Ols kirke 15/10 1807. Hendes forældre var Hans Bendtsen og Karen Kirstine Larsdatter. Hun døde, 40 år gammel, af en ubekendt sygdom den 31/3 1848.

Margrethe Kirstine Hansdatter boede i Tejn i 1831, da hun fødte datteren Hedevig. Hun angav Niels Stiboldt i Rønne var far i barnet.

Jesper Peter Munch var skrædder i Tejn i 1834, han blev, som 45årig enkemand, tredje gang gift med pigen Margrethe Kirstine Hansdatter den 18. marts 1836. Han døde allerede den 1/6 1836, men nåede at gøre Margrethe Kirstine gravid. I kirkebogen nævnes kopper som dødsårsag. Peter Esper, der blev født 3. juli 1836, blev altså født efter faderens død.

Pantebrev 3. september 1837. Margrethe Kirstine, Jesper Munchs enke, ejer og beboer af et 5 fag stort hus og fæsterettighed på jord på 20. selvejergaards grund i Olsker lånte 3/9 1837 60 rd af Lars Hansen Lund på 14. slg. Grund Lundegaard  mod pant i hendes fem fag store hus på 20. slg. grund.

Børn: Hedevig Marie Nielsen (f. 15/12 1831 i Olsker), Peter Esper Munch (f. 3/7 1836 i Olsker)

Brandforsikring 18/7 1838
10. Et hus paa 20de Selvejergaards fortorv, ejes af Jesper Munchs enke.-
Huset bestaar af 5 Fag, 8 Alen bred, 3½ Alen høi paa Stolperne, Blandingstømmer, Klinede Vægge og Straatag, 1. Skorsten, Brødeloft i 2 Fag, indrettet til beboelse og Ladehus, taxeres under én a Fag 25 rd – er 125 Rd = forhøjet til 130 rd
Forsvarlig mod Ildsvaade og forhen uforsikret.- Det paalagdes Eieren at anskaffe en Brandhage, som mangler.-

I Forsikringsprotokollen ses, at i 1838 var nabohuset sammenbygget med ejendommen, hvilket senere blev ændret til 37 alen (23 meter). Naboen var uforsikret.

1843-1848 Hans Christian Richs (1813-1845) og Margrethe Kirstine (1807-1848)

Hans Christian Richs er født i Olsker 1812 (måske 20/6 og i så fald af forældrene Christian Hansen og hustru Ingeborg Pedersdatter)

Husmand Hans Christian og Margrethe blev gift i Ols Kirke den 17/9 1843.

Deres barn: Jørgen Christian Richs (født 21/6 1845 i Olsker, død i Rønne 15/2 1926).

I 1845 findes et skifte efter husmand Hans Christian Riis eller Richs på 20. selvejergårds grund – arving var sønnen. se skiftet.

Skifte efter Margrethe Kirstine Hansdatter

I sandemændenes skifteprotokol findes skiftet efter hende foretaget den 1. april 1848:

Aar 1848 den 1ste April Indfant sig underskrevne Sandemand C. Hullegaard og tillige med den anden Sognets vurderingsmand Jens Kofoed ifølge Skifteforvalteren hr. kammerherre, bye og herredsfogede Lassens Ordre i dødsboet efter afgangne Margrete forhen afdøde Christian Riks enke paa 20de Selvejergaards Grund i Olsker Sogn, for at foretage Registreringsforretning i dette Stervboe til videre Skiftebehandling.
Arvingerne ere følgende,
Elste Søn Hans Jørgen Schou, 21 Aar gammel
Anden Søn Peter Jesper Munk 11 Aar
Tredje Søn Jørgen Christian Riks 3 Aar
En datter Hedevig Maria Nielsen 16 Aar

Forretningen blev saaledes fremmest.-
I Stuen
1 Slaug klokke sattes for 8-0-0
1 Kakkelovn 4-0-0
1 Seng med Omhæng 3-3-0
1 Sortstribet Overdyne 3-0-0
1 vid Underdyne 1-0-0
1 do do 1-0-0
3 Hovedpuder 0-3-0
1 brunmalet Klædekiste 3-0-0
3 stole 0-2-0
2 bord 1-2-0
1 bænk, 2 Rokke, 1 Vinde, 1 Træbermer 1-3-0
1 Brøde, Deigtrug, 1 Brøbend, 2 fjerdinger 1-1-0
1 Pose med byg 0-3-0
Omtrent ½ tønde Rug 1-4-0
3 Saae, 1 Vandspand, 1 Bøtte 0-5-0
2 Gryder 0-2-0
1 messing kjædel 1-4-0
1 Kaffekjædel 1-0-0
1 Thekande, 2 Tintalerkener 0-3-0
1 Spand og nogle lerkar 0-0-8
1 Øxe, 1 Grev, 1 Skovl, 1 Fodtræe 0-3-0
1 Pose og nogle Blaar og ubrødet Hør 0-3-0
1 Blaargarnslagen 0-4-0
2 Serke og 1 Dug 1-0-0
1 Spemstrøie og 1 Fruentimmerkjole 0-1-8
2 Svinetrug og 1 Skjelle, 1 Jerntyre 0-1-0
1 Fjerdingskjædel som Capit. Hansen i Allinge kjøbte paa Jørgen Mogensens Auktion for 3 rd 2 mark som Jens Ipsen paastaaer er kjøbt til ham.
En del Kløver og Halm og Stænget det ligger paa 1-2-0
Huset der bestaar af 5 Fag og staar paa 20de Selvejergaards Grund og omtrent et tønderland Jord i fæste fra samme gaard paa 50 Aar vor af de 20 Aar er forløben, sattes til 150 rd

Summa 189-2-0

Jørgen N. Sonne i Tein der var mødt som værge for de Umyndige, og ældste Datter, samt Jens Ipsen som alle var til stede, erklærede at der intet mere var der kunde vurderes boet til Indtægt.
Hullegaard – Kofoed.

Skifteforretning pr. 27/12 1848
Værgen fisker i Tejn Jørgen Nicolai Sonne var mødt. Det oplystes at stervboet var blevet solgt på offentlig auktion allerede den 13. april. Prisen var 182 rd. Boets løsøre gav på auktionen en indtægt på 36 rd 3 mark 11 skilling efter omkostningerne var fradraget.

Gælden var:
1. Fisker Jørgen Sonne i Tejn fordrede begravelsesomkostninger efter regning 17-0-12
2. Mogens Weidichsen i Olsker efter Regning 115-2-12
3. Jens Ipsen i Olsker efter regning 9-2-6 (nedsat til 4-4-3)
4. Mons Hendrichsen i Olsker efter Regning 0-3-10
5. Ellen Kirstine Hendrichsen i Olsker efter Regning 3-2-8
6. ? Hendrichsen i Olsker efter Regning 1-5-12
7. Nicolai Hansen i Olsker efter Regning 2-0-4
8. Hans H. Holm i Allinge efter Regning 2-2-12
9. N. Kurts i Allinge efter Regning 4-1-4
10. Anders Thorsen i Clemensker efter Regning 4-0-0
11. S.. Hans Jørgensen i Tein efter krav mundtlig 9-0-0
12. Bager Hagemans Kone i Hasle 1-3-0
13. Fuldmægtig Møller c…penge 0-3-8
14. Skifteforvalteren tilgodehavende skifteomkostninger for den den 1. Novbr. 1845 sluttede skifte efter hendes mand 9-3-0
Skiftet blev udsat da den afdøde var arveberettiget efter [afdøde] Jørgen Monsens kone i Tejn. [Karen Kirstine Jørgensdatter, død 8/10 1847]

Fortsat skifteforretning den 14. juli 1849

Der kom flere gældsposter til:
15. Købmand H.F.Hansen i Allinge efter Regning 1-5-10
16. Overformynderiet fordrede for Jørgen Christian Rechs fædrene arv 23.4.15
+renter fra moderens dødsdag den 1. april til dato 1-1-

Indtægter :

Købesummen for det bortsolgte hus 182-0-0
Auktionsbeløbet for boets løsøre 36-3-11
Den afdødes tilfaldne mødrenearv 2-2-10
I alt 221-0-5
Tilbage til deling mellem de 4 børn var kun 6-0-3. Arveparterne til Peter Jesper Munch og Jørgen Christian Richs skulle indbetales til fattigvæsenet, der delvist skulle dække udgifterne til deres forsørgelse. Hans Jørgen Schou og Hedevig Maria Nielsen fik deres arvepart udbetalt.

1848-1883 Weidich Weidichsen (1815-1894) og 1. Kirstine Margrethe Olsen (1816-1856) 2. Kirstine Christiansdatter (1815-1883)

Weidich Weidichsen blev født 2/10 1815 i Olsker. Forældre: Bonden Terkel Bendtsen på Lærkegaard og Ellen Margrethe Weidichsdatter. Weidich døde 11/8 1894 på 20. slg.s fortorv

Kirstine Margrethe Olsen blev født 9/5 1816 i Olsker. Forældre: tjenestekarl Ole Rasmussen og Margrethe Hendrichsdatter. Hun døde af vattersot den 14/5 1856. Gift i Ols kirke 25/4 1848 med Weidich Weidichsen.

Katrine Christiansdatter Eller: Pedersen) blev født 15/10 1815 i Rutsker. Forældre: udbygger Christen Pedersen og hustru Sidsel Hansdatter. Kirstine Christiansdatter blev gift den 19/11 1858 med Weidich Weidichsen. Hun døde 20/5 1883 på 20. slg. fortorv i Olsker.

Deres børn: Ole Christian Thorkil Weidichsen (f. 19/2 1849), Sine Engeline Weidichsen (f. 13/1 1860). Plejebørn forsørget af fattigvæsenet: Hans Tieman Koefoed (f. 1841) og Jørgen Christian Richs (f. 1846)

1849 Weidich Weidichsen lånte den 1. januar 1849 140 rd af Mogens Weidichsen på 20. selvejergård i Olsker. Som sikkerhed pantsatte han sit ejede og iboende 5 fags hus på 20. slg. grund sammen med det fæstede fra 20 slg. grund en have kaldet Stran(d)skoven.

Den 18. september 1868 fik han et lejebrev på matrikel 82ø, som var et stykke jord på 21. selvejergårds lyngjord

Brandforsikring
I forsikringsprotokollen  nævnes Weidich Weidichsen hus forsikret i tredje kvartal 1870. Matrikelnummeret angives til 25A (Pæregaard 21. slg.) Forsikringsnummer 201 og 204.

Desværre findes ingen nyere forsikringsbeskrivelse.

1883-1895 Sine Engelline Weidichsen

Skøde fra faderen Weidich Weidichsen den 29/3 1883  I dette skøde nævnes at købet omfattede: 1. parcellen matrikel nr. 24b fra den 20. selvejergårds skyldsat til 2 ¼ album. 2. Matrikel nr. 82aø af sognets udmarksjord, skyldsat for hartkorn 1 fdk. 1½ album, 3. lejeretten til et stykke jord fra den 21. selvejergård lynglod matrikel 82ø i 50 år fra lejebrevet 18. september 1868 med de paa ejendommen stående bygninger og de nagelfaste appertimenter.

Købssummen var 1500 kr, samt undentag, dvs ret for forældrene at bo på ejendommen på livstid.

I 1884 udlejer hun et stykke af jord Østen for strandvejen, nord for Mads Larsens jord og syd for matrikel 82ø til Jens Grønbech. Det bliver senere til matrikel 82gø og huset, der i dag har adressen Ndr. Strandvej 40 (se denne)

1895-1921 Sine Engeline Weidichsen (1860-1919) og Bengt Magnus Bengtsson (1846-)

Bengt Bengtsson blev født 14/6 1846 i Jønkøbing i Sverige

Engeline og Bengt blev gift i Ols kirke den 7/4 1894, hvorfor han fik adkomst til ejendommen.

Sine Engeline døde 22/5 1919 i Olsker.

Deres børn: Bengt Magnus Bengtsen (f. 30/6 1892 i Olsker), Maria Kristine Bengtsen (f. 4/3 1895), Vejo Bengtsen (f. 5/9 1896), Karl Johan Livander Bengtsen (f. 15/10 1897), Emanuel Bengtsen (f. 28/5 1899), Svend Johan Bendtsen (f. 3/8 1901 i Olsker)

I skøde og panteprotokollen ses adkomstsdokumentet på matriklerne 24b og 24d fra 20. slg. samt matrikel 82aø af sognets udmarksjord med bygningerne.

Med tilladelse fra Landbrugsministeriet udstykkedes matrikel 82gø (Birkely) den 22/6 1914.

Bengt Bengtsen solgte 1/3 1921 ejendommen til avlsbruger Hans Jespersen Lund for 6.000 kr  Salget omfattede matr. 24b, 24d og 82aø, der nu ved handelen ommatrikuleredes til 82ic. I skødet nævntes, at huset, der stod på matrikel 24b, indgik ikke i handelen, da sælger ville bruge det, indtil der blev truffet en nærmere aftale. Herom er intet fundet.

Jeg har ikke fundet oplysninger om, hvornår huset blev revet ned men i 1945 er det fjernet fra kort.

Målebordsblad, sidst rettet 1945

1921-1932 Hans Jespersen Lund (-1946) og Annie

Han var avlsbruger på ”Vennersly”, Ndr. Strandvej 85, som er nabogrunden til nærværende ejendom. De har drevet jorden, men ikke brugt huset.

Detalje af luftfoto 1939, Her er huset væk. Tejn arkiv TLA-1100-Tejn by

1932-1949 Alfons Daniel Lindgreen (-1946) og Magda Sørine Theresia Marie, f. Gehrcke

De var tilflyttere fra Skanderborg og startede gartneriet på matrikel 82et i Tejn i 1923 – se denne ejendom.

Lindgreen købte grunden ikke huset. Familien boede hele perioden på matrikel 82et, Ndr. Strandvej “på gartnerigrunden”.

A.D. Lindgreen døde den 19/11 1946 – i flg. dødsannonce var der tre børn: Povl, Grethe og Karl Aage.

Gartner Lindgren købte matrikel 24f af gårdejer O.R. Jensen for 1200 kr i 1945

1949 Magda Lindgreen (-1968)

Skifteudskriften omhandler matriklerne 24b, 24f og 82et.

Hun flyttede vistnok til Amager, hvor hun drev gartneri

I Vejviseren for 1948 tituleres hun som gartner.

1949-1993 (Ernst) Poul Lindgreen (1922-) og Karl Aage Lindgreen (1924-)

Handelsgartneriet Brdr. Lindgreen. De byggede et stort “koldt” drivhus i 1960’erne på grunden. Her var blomsteravl og på grunden planteavl og en pæn stor frugthave.

Poul Lindgreen født 16/8 1922 i Jylland. [70års fødselsdagsomtale i Bornholms Tidende 15-16. august 1992]

Matriklerne 24b (3412 m2) og 24f (7360 m2) blev solgt i 1993 til Schou.
Den 7/12 1993 solgtes matriklen 82et (6787 m2) til Jens Schou for 435.000 kr

1993-1999 Jens Schou og Maibrit Christiansen

I 1994 overtog tillige gartnerigrunden ved Rundkørslen (matrikel 82et)

1999-2016- Niels Erik Fløjborg Petersen

Matrikel 24b med drivhus fra slut 1960erne. Foto: JVH november 2021