Rønnevej 25 – Olsker

Menighedshuset Bethel

Matrikel 50b – som er en parcel af matrikel 50a

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Luftfoto 1949 – Menighedshuset er den midterste ejendom af de tre – Rønnevej 23, 25 og 27, Olsker. Tilhører Kgl. Bibliotek

Jorden til menighedshuset blev foræret af murer Hans Sørensen (Rønnevej 23) i 1866. Han afgav 841 kvadratalen af sin egen jordlods sydvestre hjørne til byggeplads for opførelse af menighedshus for Olsker Frimenighed. Gavebrevet skønnedes til 25 rigsdaler rigsmønts værdi.

Annonce Bornholms Tidende 10. november 1866

Menighedshuset blev bygget til frimenigheden og indviet af pastor P.C. Trandberg den 18. november 1866. I den første tid blev det kaldt for “Bedehuset” eller “Frimenighedens forsamlingshus”.

Snart opstod der splittelse blandt menighedens medlemmer. En fløj fulgte frimenighedens lægprædikant Chr. Møller.

Annonce i Bornholms Tidende 2. marts 1867

Christian Møllers  menighed voksede kraftigt og overtog efterhånden menighedshuset. I 1877 var det “Luthersk Missionsforening”, der indbød til møder i huset.

Splittelsen i Frimenigheden mellem Tranberg og Møller er godt beskrevet af Karl M.Kofoed i Bornholms kirkehistorie 1617-1933 side 155-173.

I 1893 overtog Indremission bygningen i 1893. I 1894-1900 var der mange møder arrangeret af Det danske Missionsselskab i Olsker

Fra 1893 hed missionshuset “Bethel”, ved opkaldt efter missionsstationen Bethanien ved landsbyen Pattambakam i Indien (Salmonsen). Det danske missionsselskabs stifter og leder Dr. Kalkar var på Bornholm i 8-13. juli 1867 (kilde: Dansk Missions-Blad, Ny række, anden årgang 1867). Det danske Missionsselskab nød stor opbakning på Bornholm. (se artikel i Bornholms Tidende 11/9 1988)

Ejendomsrettigheder

Det burde være klart, at Hans Sørensen ejede jorden til hans hus matrikel 50a og at han havde givet jord til Menighedshuset. Begge skøder var blevet tinglyst på Hammershus Birk. Alligevel opstod der usikkerhed om ejerforholdet.

Annonce i Berlingske 11 juni 1899

Annoncen i “Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende”, som avisen korrekt hedder, blev ovenstående annonce bragt og efterlyste om nogen havde krav på ejendommene. Det var der ikke, hvorfor Nordre Herredsting den 7/3 1900 kunne afsige ejendomsdom vedrørende ejerskabet til matrikel 50a og 50b. Begge grunde tilhørte retmæssigt Hans Sørensen. Se Skøde- og panteprotokollen

Det er mærkværdigt, at Landbrugsministeriet ved en skrivelse den 4/5 1898 udstykker grunden matrikel 50b fra matrikel 50a. I følge notits i Hammershus Skøde og Panteprotokol var dette sket allerede i 1866. Måske havde man glemt, at grunden ikke længere hørte under Allinge, men lå i Olsker sogn og dermed under Nordre Herredsting?

1900-1990 Kirkelig Forening for indre mission i Danmark

Vejmand Hans Sørensen solgte grunden matrikel 50b den 21/6 1900 Kirkelig Forening for indre mission i Danmark for 500 kr. Ifølge Landbrugsministeriets  Købesummen for Foreningen var 500 kr

1976 nævnes, at missionshuset Bethel blev restaureret (Bornholms Tidende 9/3 1976). Ifølge kommunal tilladelse var dette sket ved at udskifte tegltaget til eternittag.

I 1988 Besluttede Indre Missions Kredsbestyrelse at sælge deres missionshuse i Aarsdale og i Olsker. Begge huse bar navnet ”Bethel”. Tidligere var missionshusene i Sandvig og i Pedersker solgt. Missionshuset i Listed var også sat til salg.

Det gamle missionshus “Bethel”, Rønnevej 25 i Olsker. Foto: JVH, 16. august 2021

1990-2021 Palle Villumsen

Palles antik (i Tejn) købte Missionshuset til brug som fjernlager (Bornholms Tidende 19/1 1990)

Gotfred Larsen skriver i Bornholms Tidende 15/10 2011 at Olskers missionshus Bethel i dag bruges som lager for Palles Antik. Navnet betyder blot ”Guds hus”.

2021- Anja Boe og Kasper Tobias Faber

Ejendommen overtaget 1. marts 2021 og fungerer nu som flexbolig, med folkeregisteradresse på Frederiksberg.