Rønnevej 23 – Olsker

Det ældste hus i Olsker “by”?

Matrikel 50a

Kaldtes i 1800-tallet for “Rundløkken” og “Vallejorden”

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Stednavnet “Vallejordens” betydning

”Val” kan være det samme som ”Vâjl”, som betyder en ubebygget plads ifølge Espersens ordbog fra 1908.

Navnet “Vallejorden” eller “Val-Engen” betyder, at grunden sikkert engang har været brugt til et specielt formål. Jorden hørte under Allinge og har sandsynligvis oprindelig været i fælleseje, men allerede før 1722 var jorden solgt. Navnet “Vallegaard” findes i Nyker og Aaker og det specifikke “Valle Engen” findes i et skifte fra 16/1 1695 fra Ladegård i Klemensker. I Olsker kendes “Val-Engen” fra 1722. Det er nærliggende at tro, at det har været en samlingsplads under mobilisering ligesom de såkaldte Bedegader og Skagelfald.

Navnet “Vallejorden” kaldtes jordstykken i bla. 1824, 1828, 1838 og så sent som 1868.

På dette ældste matrikelkort kan man ane rundløkkens sydlige afrundede grænse

“Rundløkke”

På Bornholm er der flere “Rundløkker” og de lå oftest på dårlig jord på udmarken, der kun var anvendeligt til græsning. Rundløkke er “et i Udmarken frit beliggende lille indhegnet Stykke Agerjord af uregelmæssig, ofte rundagtig Form“. (Kilde: Bornholms Stednavne)

I Olsker bruges ”Rundløkken”, som stedbetegnelse for dette sted, frem til 1860 både i Skøde- og panteprotokollen og i kirkebogen.

Henvisninger til kilder:

Før udskiftningen hørte dette jordstykke under Allinge og Hammershus birk. Det havde matrikel nr. 378 og senere 378a– se oversigt i Skøde og Panteprotokollen.
Fra 1868 er adressen 18. selvejergårds fortorv.

Oversigt Skøde- og panteprotokol for Nørre Herred fra 1900- se denne her.
Og den seneste digitaliserede Skøde og panteprotokol oversigt 1955-1998

Matrikel 50 blev anvendt fra 1868 i Nørre Herred. Huset er indtegnet kortet på en måde, der indikerer, at det er tilføjet senere end de øvrige ejendomme.

Ejendommens historie kort

Huset blev bygget i 1828 eller årene kort efter. Den første beboer var den tidligere møller på Bakkemøllen, der dengang var en stubmølle, der lå blot 200 meter mod øst. Ejendommen beboer 1850-1901 var medlem af Frimenigheden, hvorfor han forærede grund til Menighedshuset Bethel. Husmandsstedet har været beboet af landarbejdere, vejmand og kommunalarbejder. Jorden har kun ikke været stor nok til mere en en ko eller to.

Rønnevej 23. Årstallet 1699 i vejrhanen på taget er ikke korrekt. Foto: JVH 16/8 2021

Ejerliste

-1722 Christian Rasmussen og Johanna Andersdatter

Han var fra Allinge, men var i 1722 borger i Rønne. Han ejede “Val-Engen” frem til 1722. Der findes et skøde, som omtaler jordstykket, som uden tvivl er det samme, som vi kender fra 1824.

Skøde 16. september 1722 Hammershus Birks Skøde og Panteprotokol:

Kiendest jeg mig Underskrevne Christian Rasmussen, borger og Indvaaner udi Rønne, i det jeg tillige med min kiere hustru Johanna Andersdatter samstemmendes Raad, Viliie oc samtøche hafuer saaelt oc afhendet, saa som Jeg her ved selger, støder oc afhenger fra mig, bmt min hustru oc voris Afvinger en eng beliggende udi Olscher sogen kallet Val Engen, imellem Rundløchen oc Dalle Gaarden oc er grensene norden til en Ager som er den 17. selfeier tilhørende, den nordøstlige side grenser til den 18. gaards grund, og paa den sydøstre side grenser til den 35. gaards grund, saa den søndre side er steen reen [=rende] som er imellem d. 12. oc 35. gaards grund, paa den W. side er en steen reen W. for nogle store klipper. ..
Jeg rigtig hafuer saaelt ac afhændet til ærlig, velbaarne oc velfornemme mand Jens Jørgensen, som boendes i Dalegaarden udi forn. Olscher samt hans hustru Kierstine Jensdatter, deris Børn oc sande afuinger for 40 slettedaler klingende mønt.

Som vitterlighedsvidner var Christian Rasmussens svogre i Allinge: Hans Andersen og Jens Andersen

1722- Jens Jørgensen og Kierstine Jensdatter

Jens Jørgensen var gårdejer af 35. selvejergård, Dalegaard, i Olsker.

Jeg har intet fundet om stedet fra 1722 til 1824.

-1824 Peder Pedersen Rømer

Han var udbygger på 18. selvejergårds grund, den ejendom som lå på ved udmarksgærdet (matrikel 22) og som nu er forsvundet [se denne].

Jorden optræder i et Skøde 2/2 1824 (læst 6/8 1824) på hus fra Peder Rømer til Mogens Hendriksen. Prisen for udbyggerhuset ved udmarksgærdet, samt ”Et stykke jord bestaaende af ager og eng under Allinge Bys frihed, kaldet ”Vallejorden”, var 100 rigsbanksedler. Grunden var ubebygget.

1824-1828 Mogens Hendriksen og Karen Kirstine Jensdatter

Boede på udbyggerestedet, der senere fik matriklen 22b (se denne). (De kom fra Pellegaard i Rø)

Deres børn: Margrethe Kjerstine (f. 1809 i Rø), Ellen Karoline (f. 29/10 1818 i Rø)

Jorden blev solgt og der findes et skøde fra den 22/11 1828,, hvor Mons Hendrichsen sælger et stk havrejord på omtrent 4 tønder land, ”Vallejorden” kaldet, hørende til Allinge Byes jorde, til Hans Arristsen, hustru og arvinger for 100 rigsbankdaler i sedler.

1828-1850 Hans Arristsen (1775-1858) og Bodil Pedersdatter (1786-)

Hans Fredric Aristsen blev døbt i Østerlars 9/4 1775. Hans far hed Arrist Hansen. Ved datters dåb i 1821 er de møllerfolk på St. Bakkegaards grund, altså på Bakkemøllen. I folketællingen 1834 er han husmand og aarbejdsmand i Olsker.

I 1840 var Hans Arristsen husmand og daglejer.

I 1855 boede Hans Arristsen, Bodil Pedersdatter i Allinge. Han var daglejer. Hos sig boede tillige deres datter Inger Kirstine. Ifølge brandtaksation boede de på matrikel 115b – Østergades østre side i et hus, der var forsikret for 180 r.

Han døde af alderdom i Allinge 82 år gammel den 10. januar 1858.

Bodil (Boel) Pedersdatter blev døbt 9/4 1786 i Østerlars. Hendes far hed Peder Jensen.

Hans Arristsen og Boel Pedersdatter blev gift i Østerlars 15/11 1805

Deres børn: Tvillinger 27/6 1807 i Østerlars – den ene, Anne, overlevede. Inger Kirstine (f. 15/3 1813 i Gudhjem), Hansine Kristine (f. 23/5 1821 i Olsker)

Ejendomsoplysninger

Hans Arristsen byggede huset i 1828 eller kort tid derefter.
Huset blev brandforsikret for første gang i 1842.
I beskrivelsen i brandtaksationsprotokollen for 27/6 1842 står:

Hus beliggende på Vallejorden, som ejedes af Hans Arristsen.

A. Huset bestaar af 7 Fag, 9 ¼ alen bred, 3½ alen høi, opført af ege bindingsværk og blandings-overtømmer, klinede Vægge og Straatag, 2 bræddegavle, bræddeloft i 5 Fag, 7 Døre, 3½ fag Vinduer, 1 Skorsten, 1 bageovn, Indrettet til Stue, Kammer Kiøkken, Lo og Lade, blev taxeret saaledes: 5 fag Stuehus a 45 r a Fag er 225 r -230 r, og 2 Fag Ladehus a 30 r er 60 r. Tilsammen 290 r. Forsvarlig mod Ildebrand og ei forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

Arristsen solgte hus og jord i flg. skødet fra 30. oktober 1850 til murer Hans Sørensen og hustru og jord på 2 tønder 7 skæpper land jord, matrikel 378, til takst 4 for i alt 400 rigsbankdaler.  I skødet nævnes, at huset var bygget af Hans Arristsen. (I Allinge byes jorde matrikel 378)

Luftfoto 1958 set fra sydvest. Tilhører Kgl. Bibliotek

1850-1901 Hans Sørensen (1821-1901) og Karen Marie, f. Normann (1832-1902)

Hans Sørensen blev født 15/10 1821 i Østerlars. Hans forældre var Søren Christensen i Stavsdal og hustru Bodil Jensdatter. Hans Sørensen og den kun 17½årige Karen Maria Norman blev gift 13. april 1850 i Østermarie. Ved ægteskabets indgåelse var Hans Sørensen 28 år og boede hjemme hos sin far i Stavsdal.

Han var murer 1850-1870. Blev også kaldt ”Mursætter”. I 1880, 1890 og i 1900 kaldes han for vejmand.

Han døde den 15/4 1901 på 18. slg. fortorv.

Karen Marie Norman blev født 3/9 1832 i Klemensker og var tjenestepige i Østermarie i 1850. Hendes forældre var udbygger og skrædder Jens Haagensen Norman og Martha Maria på 50. slg.gr.. Hun døde i Allinge den 27/8 1902, men boede sit sidste år i Sankt Mortensgage 161 i Rønne.

Deres børn blev døbt i Allinge kirke 1850, 185, 1858 og i kirkebogen nævnes, at de boede på ”Rundløkken”

Deres børn: Eleonora Jensen Sørensen (f. 16/11 1850 i Allinge), Sandrea Marie Sørensen (f. 6/10 1853 i Allinge), Carl Anton Sørensen (f. 28/6 1858 i Allinge), Hannes Peter Sørensen (f. 1867 i Olsker), Kristian Sørensen (f. 1878 i Olsker).

I folketællingen 1870 ses, at de havde et plejebarn boende ved navn Andrea Hansine Grønbech (f. 1868 i Allinge). I 1870 boededesuden en slægtning: Petrea Mathea Magrethe Hammer (f. 1833 i Olsker)

For at købe hus og jordlod af Hans Arristsen, lånte Hans Sørensen 150 rigsbankdaler af Anders Michael Pedersen på 16. selvejergård i Olsker med sikkerhed i jordstykke og der derpå stående hus.

Brandforsikringsprotokollen

I protokollen for 1868 står: ”Hus paa Vallejorden”. Ved oprindelig taksation i 1842 var der over 300 alen til nærmeste nabo. 300 alen var den afstand der altid blev nævnt, hvis der ingen brandfare var mellem nabobebyggelser.  Naboen med forsikringsnr. 112 (dvs møllen) lå 100 alen fra huset. Menighedshuset med forsikringsnr. 185 (tegltag) lå kun 43 alen fra huset, hvorfor det i 1868 blev omtakseret.  Forsikringen satte de 5 fag til 45 rd faget og de 2 fag lade til 30 rd faget. I alt sattes forsikringssum til 290 rd.

Frimenigheden med P.C.Tranberg

Familien var i 1866 medlem af Tranbergs Frimenighed. Hans Sørensen var så begejstret for ideen med et menighedshus, at han i den 25. januar 1866 udfærdigede en gavebrev på 841 kvadratalen af sin jordlods sydvestre hjørne til en byggeplads for opførelse af menighedshus for Olsker Frimenighed. Gavebrevet skønnedes til 25 rigsdaler rigsmønts værdi.

Den 11. december 1868 lånte Hans Sørensen 250 rd af Olsker Sogns udmarkskasse mod sikkerhed i jord og sit 7 fags store hus, som han havde købt den 30. oktober 1850. Huset var assureret for 290 rdl. Det oplyses ikke, hvad pengene skulle bruges til, men jeg tror, at han også delvist finansierede opførelsen af menighedshuset. Lånedokumentet blev udslettet den 3/11 1902.

I følge landbrugsministeriets skrivelse 4/5 1878 blev de 841 kvadratalen udstykket af grunden til matrikelnr.  50b  æs mere om missionshuset Bethel under Rønnevej 25.

Annonce i Berlingske 11 juni 1899

Usikkerhed om ejerskabet af grund og missionshus

Ejendomsforholdet til matrikel 50a og gavebrevet på matrikel 50b blev draget i tvivl, således at det var nødvendigt at ejerskabet skulle fastsættes ved dom. Gad vide om de havde glemt, at grundene tidligere havde hørt under Allinge? Og at skøderne skulle findes i Hammershus Birks skøde- og panteprotokol?

Den 7/3 1900 blev der afsagt en ejendomsdom vedrørerende ejerskabet til matrikel 50a og 50b. En annonce i Berlingske politiske og Avertissementstidende den 11/6 1899 efterlyste eventuelle krav på ejendommene. Da ingen henvendte sig herom, blev ejendommene dømt at tilhøre Hans Sørensen.

Han døde året efter og ejendommene blev herefter overført til enken.

Hans Sørensens enke solgte den 19/4 1902 til Carl Anias Clausen i Rutsker matrikel 50a inkl. 1 ko og 6 høns for 3.300 kr.

1902-1922 Carl Anias Clausen (1853-1932)

Carl Anias Clausen blev født 10/2 1853 i Rutsker. Han døde 3/3 1932 i Gudhjem.

Husmand Carl Anias Clausen solgte sin ejendom i Rutsker, matrikel 90,102t og matrikel 102q i Rutsker til snedker Hans Johan Holm.

1922-1955 Martin Valdemar Madsen (1886-1951) og Ida Karen Katrine Madsen

Den 25/3 1922 solgte Carl Anias Clausen ejendommen matrikel 50a til Martin Valdemar Madsen.  Salget omfattede alt. Ejendommens besætning var nu 2 køer og 7 høns og købsprisen var 6.250 kr inklusive anpart i Andelsmajeriet ”Kajbjerggaard” i Allinge

Han døde på ”Lillebo”, Rønnevej 33 i Olsker

1955 Knud Valdemar Madsen (1920-1988)

Snedker K.V. Madsen arvede ejendommen efter Ida Karen Katrine Madsen. Ejendomsværdien var 10.000 kr

1955-1970 Ludvig Julius Kofoed

Ludvig Kofoed var avlsbruger. Han købte ejendommen den 15/7 1955 for 16.900 kr

1970- Helga og Benno Rømer

Kommunalarbejder.

Benno Rømer søgte i 1970 om byggetilladelse til at udvide beboelsen mod øst. Da amtsvejen samme tid skulle udvides, gav stillede kommunen krav om at byggetilladelsen kunne gives, hvis han frafaldt yderligere erstatning, hvis det blev nødvendigt at fjerne 4 meter af den vestlige ende af bygningen mod vejen. Vejen blev udvidet, men huset forblev urørt. (Kilde: Filarkivet og omtale i BBornholms Tidende 28/1 1971).

Ejendommen blev udvidet med en  Carport i 1987.