Bakkegårdsvej 6 – Sandkås

Bakkebo

Tidligere kaldet Solhjem
Matrikelnr. 82kr

Skøde- og panteprotokollen

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

“B” er Bakkegårdsvej 6 på et kort fra 1888. (A=husmandsstedet “Brunekul” se denne, C=husmandsstedet, der var forgænger for Bakkegårdsvej 1 og D=husmandsstedet “Abildgaard”)

Huset historie kort:

Huset blev bygget i 1849 af en landarbejderfamilien. Familien levede på fattigdomsgrænsen og sogneforstanderskabet trådte hjælpende til, da sygdom forhindrede byggeriets afslutning.

Huset blev i samme families besiddelse helt frem til 1978. Familien blev i en længere periode støttet af fattigvæsenet, hvorfor kommunen i perioder optræder som ejer af huset, som for eksempel i 1902, hvor huset blev forsikret for første gang.

I 1943 valgte sognerådet at opføre et lille hus på 30 m2 på grunden som erstatning for det gamle 5 fags hus.

Efter at have stået ubeboet i næsten 20 år, blev ejendommen i 1978 nedlagt som helårsbolig og ombygget til sommerbolig.

Læs artikel om frøkenerne Hammers hus i Sandkaas.
Og læs supplerende oplysninger om familien Krak og Hammer.

Liste over ejere/beboere

1849-1883 Peter Andersen Krak (1820-1868) og Ane Marie Larsdatter Wisser (1818-1888)

Peter Andersen Krak er født 19/9 1820 i Rutsker. Forældre udbygger Anders Hansen Krak og hustru Kirstine Pedersdatter på 27. slg. grund. Han døde 13/2 1868, 47½ år gammel på 17. selvejergaards grund i Olsker. Han efterlod sig intet.

Ane Marie Larsdatter er født 25/11 1818 i Olsker. Hendes forældre var fisker Lars Hansen Wiiser og hustru Ane Marie. Lars Hansen Wisser døde 18/8 1842 – som fattiglem i Tejn – intet efterladt. Ane Marie Krak døde 29/8 1888

Peter Krak og Ane Marie var begge tjenestefolk på Skovgaard i Olsker i 1834, da de var henh. 14 og 16 år gamle. I 1840 var Ane Marie tjenestepige hos sandemand Hans Hullegaard på Smedegaard og Peder Krak var tjenestekarl for forpagter Jørgen Andersen på Præstegården. De blev gift 12/11 1841 i Olsker.

Deres børn: Hans Peter Andersen Krak (f. 26/8 1842 i Olsker), Margine Andrea Kirstine Krak (f. 11/5 1844 i Kaasen), Laurits Peter Krak (f. 19/3 1847 i Olsker), Janus Christian Krak (f. 8/10 1849 i Olsker), Anine Caroline Krak (f. 9/2 1852 i Olsker. Død 4/4 1935 i Rønne), Trine Caroline Krak (f. 16/8 1856 i Olsker). Peter Dion Krak (6/7 1865 i Olsker)

I 1870 (i flg. folketællingen) er familien på forsørgelse af fattigvæsenet på nær den 18årige Anine. Ane Marie Krak og to af tre hjemmeboende børn stod under frimenigheden.

Ane Marie Krak beholdt hus og lejeretten til jordlodden, hvor huset stod, til 1884. I 1877 havde hun sin datter Anine Caroline og svigersønnen Christian Madsen boende hos sig. Christian Madsen (f. 31/1 1833 i Vigerslev – død 13/6 1895 i Rønne) var murer og enkemand fra Nexø, da han giftede sig med den 19 år yngre Anine. Ved giftermålet den 7/2 1877 var forloveren naboen og jordfæsteren husmanden Lars Christian Larsen.

I folketællingen 1880 boede murer Christian Madsen og hans kone Anine i huset sammen med Ane Marie Krak. Ane Marie levede af fattigunderstøttelsen.

1884-1928 Hans Jørgen Hammer (1848-1900) og Trine Caroline Krak (1856-1928)

Trine Caroline Krak fødtes 16/8 1856. Forældrene var ovenstående Peter Andersen Krak og Ane Marie. Som 23årig var hun tjenestepige hos Jørgen Jacobsen på den nærliggende gård Store Bakkegaard. Trine Caroline døde den 19/4 1928.

Hans Jørgen Hammer var født 21/11 1848 i Olsker. Hans forældre var husmand og snedker Niels Hendrik Hammer og hustru Caroline Sophie på 1. selvejergaards parcel i Olsker. Arbejdsmand Hans Hammer døde på amtssygehuset i Rønne den 27/2 1900. Skifteretten meddelte enken 30/5 , at hun måtte sidde i uskiftet bo.

Den 30. nov. 1883 blev Trine gift med ungkarl og tjenestekarl Hans Jørgen Hammer, 35 år f. Olsker. Forlovere husmand J.J. Lind og forpagter Andr. C. Kure begge Olsker.

Lejebrev på jord og skøde på hus

Lars Christian Larsen udstedte den 3/3 1884 et 50årigt lejebrev på den ca. 1 skæppe land store jordlod til Hans Jørgen Hammer og Trine Caroline født Krak. Lejebrevet omhandlede jorden, hvor deres hus stod. En skæppe land var 1/8 tønde land = 689,5 m2.

I lejebrevet nævnes at jorden var indhegnet med ”Voldgærde” og der var sat skelstene. Indfæstningssummen var på 100 kr og med en årlig afgift på 1 kr.
Lejebrevet blev ophævet den 17/12 1935 i forbindelse med at grunden blev solgt til beboerne.

Samme dato skødede Ane Marie Krak sit jordløse hus, som hendes mand havde bygget, til svigersønnen Hans Jørgen Hammer og hustru Trine Caroline f. Krak. Købesummen var 50 kr på betingelse af, at hun kunne blive boende så længe hun levede og nyde tilstrækkelig varme.

Hans Jørgen Hammer betalte ikke indfæstningssummen på 100 kr til jordejeren, men udstedte i stedet den 3/3 1884 en panteobligation til Lars Chr. Larsen mod 1. prioritet på hus og lejeret.

Da Hans Jørgen Hammer døde blev hus og lejekontrakten overdraget til enken Trine på skifteforretningen den 12/12 1901.

Deres børn: Albine Sofie Kathrine Hammer (f. 26/9 1884 i Olsker – gift med stenhugger Hans Christian Møller, Dalsro. Hun døde 10/1 1918 i Olsker), tvillingerne Hansine Kristine og Andrea Jørgine Hammer (f. 13/12 1886 – Hansigne døde 27/07 1978 i Gudhjem og Andrea døde 22/12 1971, Nexø. Begge ugifte), Theodor Peder Kristian Hammer (f. 8/7 1890 – døde 11/7 1948 på Allinge Sygehus), Emil Christian Hammer (f. 11/6 1893 – døde 25/3 1936 på Blykoppe sanatorium), Janus Andreas Hammer (f. 30/12 1895 – døde af hjerteslag, betegnet som handlende i ”Industrien”, Rønne den 1/5 1954) og Asta Marie Caroline Hammer (f. 27/6 1899 – Hun blev gift med Franciscus Andrzejczak og døde 13/5 1924 i Tejn)

Trine Hammer og nabodrengen Albert Rasmussen, der var hjemme på besøg fra Amerika o. 1925. (Læs mere om naboen Bakkegårdsvej 1)

Ved folketællingen den 5. november 1925 boede aldersrentenyder Trine Hammer sammen med fire af sine børn, nemlig tvillingerne Hansine og Andrea, fisker Theodor og stenhugger Emil, der modtog fattighjælp.

Trine Hammer foran sit hus – før 1927. Tejn Arkiv TLA-0009

1902 Huset forsikret for første gang

I Brandforsikringens vurderingsprotokol nævnes, at ejeren er kommunen.

Sognevurderingsmændede beskrev huset således den 5/12 1902:

5 Fag, 16 1/4 alen langt, 8 alen bredt, 3 alen højt (på fundamentet), Bindingsværk og klinede vægge, straatag og 2 bræddegavle. Bræddeloft i 4½ Fag. 2 Stuer med Bræddegulve og kalkede vægge. 2 kamre, kjøkken og Svinesti med Raastens vægge og Kampestensgulv. I Bageovn af Raasten med brændte stens Bund. i Skorsten af Raasten 1 3/4 alen 2 alen indvendig, med brændete sten gennem Taget. Pibens højde 1 Alen. Fornødne Vinduer og Døre. Fundament ca 1 Alen. Blev som nybygning vurderet saaledes uden Fundament 5 Gaf a 140 Kr = 700 kr. Ved brug og Ælde nedsættes Bygningen saaledes til Brandforsikring 5 Fag a 70 kr = 2,70 kr pr. kvadratalen = 350 kr.

Det bemærkedes: Skorstenen mangler Kappe gjennem Taget. Nærmeste nabo er forsikringsnummer 78 tilhørende P.G.Jørgensen. Afstand 62 alen. (Se under Brunekul)

Brandforsikringens vurderingsprotokol 1902. Bakkegaardsvej 6 er forsikret under 307 og Brunekul under nr. 78.

[JVH 2021: Det bevarede del af fundament mod syd og øst svarer til forsikringsbeskrivelsens mål]

1928-1948 Theodor Peter Christian Hammer (1890-1948)

Sønnen Theodor arvede hus og lejejorden efter sin mor Trine. Han var ugift ligesom hans tre søskende, der boede sammen med ham i huset. Broderen Emil var syg og blev indlagt på Blykoppe Sanatorium flere gange. Han modtog fattighjælp.

Husets grund blev selveje i 1935

Landbrugsministeriet godkendte udstykningen af matrikel 82kr fra matrikel 82x den 7/8 1935. Arealet blev udmålt til 730 m2, hvilket svarede til godt 1 skæppe land gammelt mål. Anders Rasmussen skødede jorden til Theodor Hammer den 1/5 1936 for en købepris på 200 kr.

I folketællingen 1940 var ugift arbejdsmand Theodor Peter Kristian Hammer husejer. Han var arbejdsmand i jord og beton. Hans to søstre Hansine Hammer og Andrea Hammer boede hos ham.

Museumsinspektør Kai Uldahl fotograferede frøkenerne Hammers hus i 1950

Nyt 30 m2 hus opførtes i 1943

Huset var faldefærdigt, hvorfor Olsker Kommune hjælp med at opføre et nyt, men lille hus på 30 m2, til de tre søskende.

Det gamle hus fik lov til at blive liggende i hvert fald til 1950, hvor det blev fotograferet. Måske var det bolig for Theodor indtil han døde i 1948. En del af fodmuren er stadig synlig i haven.

Helene og Andrea Hammer. Tejn arkiv TLA-3200-0076

1948-1978 Andrea Jørgine Hammer (1886-1972) og Hansine Hammer (1886-1978)

Den 28/9 1948 findes et arveindlægsskøde fra Theodor Hammers bo til arvinger frøknerne Hansine Hammer og Andrea Hammer for en købesum 1000 kr.

Da Olsker kommune havde ladet opføre hus og støttet tvillingerne økonomisk, blev et ”skadeløsbrev” på 2.000 kr med 1. prioritet på hus og grund tinglæst.
I 1958 blev Andrea og Hansine Hammer indlagt på Vordingborg hospital. Hvorefter de fik bolig på Hvilehjemmet i Nørregade i Nexø.

Et fødselsdagsportræt i Bornholms Tidende den 3/12 1966

Mellem tvillinger er der ofte sjælsforbindelse, sådan at forstå, at de milevidt fra hinanden kan fornemme, om søsteren eller broderen har det godt eller dårligt. Sådant noget efterforskede vi forgæves hos tvillingerne Andrea og Hansine Hammer, Hvilehjemmet, Nørregade, Nexø, men de havde et andet tvillingetræk at berette om, og det gjaldt ligheden i det ydre.

Som børn var ligheden så udpræget, at læreren ikke kunne kende forskel på dem.
– Drev I så gæk med læreren? spurgte vi i går Hansine Hammer, der svarede:
– Det blev der nu ikke noget af, for læreren, Carl Magnus Kofoed, tegnede et mærke på min pande, så han kunne kende forskel!

Og tvillingerne, der I dag fylder 80 år, ler hjerteligt over dette gamle minde.
De er fra Tejn. hvor faderen var landbrugsmedhjælper Hans Jørgen Hammer. Som sæd og skik var kom de tidligt ud at tjene – de var syv søskende hjemme – og senere hjalp de i en årrække fiskere med i arbejdet.

-Vi måtte ofte arbejde både nat og dag, siger Andrea Hammer. Vi begyndte ved midnatstid at plukke garn rene for sild, og det kunne der nemt gå nogle timer med. Vi arbejdede ved tællelys, og det var hyggeligt, men ikke så godt at arbejde ved som elektrisk lys.

I mange år boede de sammen i et hus i Tejn, og for otte år siden kom de til Hvilehjemmet i Nørregade, hvor de er glade for at være.

-Vi har det så godt, som vi kan ønske os det, siger Hansine Hammer, men det manglede også bare andet efter det meget arbejde, vi havde som børn. Jeg husker, jeg som 12-årig arbejdede i et hjem, hvor jeg hjalp til på forskellig måde. Jeg stod op kl. 5.30, havde tre børn at tage mig af, anrettede kaffebord, inden jeg gik til skolen kl. halv otte. Og efter skoletid måtte jeg slide videre i det. Lønnen? Jeg fik tre kroner for et halvt års tjeneste, og de tre kroner var ikke engang nok til at få sig en kjole for.

Tvillingerne har glædet sig til dagen i dag, for da skal der festes for dem på Hvilehjemmet, og familien i Tejn skulle komme hertil for at fejre dem.

Serik

Da Andrea døde blev hendes del af boet den 3/2 1972 behandlet af Skifteretten i Nexø. Hansine var nu eneejer af hus og grund.

Den 7/11 1978 udstedtes en skifteretsattest i boet efter Andrea Hammer. Samme dato udstedtes et skøde til Bente Pedersen og Ove Pedersen. Købsprisen var 80.000 kr.

Arvingerne til Hansine Hammer var Edith Jensen, f. Møller (datter af Albine og Hans Møller, f. 27/4 1903, død 1/7 1991) og Else Møller (svigerdatter til Albine og Hans Møller – gift med Anton Møller (1905-1972)).

I 1978 havde huset stået ubeboet i næsten 20 år

Bodil Pedersen, murermester Tonny Pedersen Borrinjaland og arbejdsmand Axel Olsen. Foto: Ove Pedersen, 1980

Det gamle hus var orienteret øst-vest. Med udvidelse ændredes huset orientering nord-syd. Foto: Ove Pedersen, 1980

1978-1995 Bente Pedersen og Ove Pedersen

Huset havde stået tom og ubenyttet i 20 år, da Bente og Ove Pedersen overtog ejendommen for at bygge om til sommerhus. Der var hverken indlagt vand eller elektricitet og var ikke tilsluttet kloaknettet.

1995-2000 Finn Hald og Helga Hald

Den 26/7 1995 fik Finn Wulf Hald og Helga Lillian Hald (Tejn) skøde på huset for 440.000 kr (ejendomsværdi 320.000 kr.)

Sommerhuset i dag – den røde streg markerer fodmuren af det gamle hus. Foto: JVH, 2017

2000- Inger Wiene og Jesper Vang Hansen

Overtagelsesdato var den 6/6 2000. Købspris 620.000 kr.

Bakkegårdsvej 6, Foto JVH 2017