Brunekul – Brunekulsvej 13

Fra avlsbrug til ferielejligheder

Brunekul – Brunekulsvej 13A,B,C
Findes også med stavemåden ”Brunekuld”

Efter udflytningen 1911 blev ejendommen kaldt “Kjøllersminde”

Se matrikel 82bz 1.række

Matrikel 82bz, som er en parcel af 82x 2. række

Matrikelkort brugt fra 1860-1921

Fra 1908 omfattede ejendommen også arvefæstelodden matrikel 21b
En del af matriklen 21b – se 1. række 2. sæt
En del af matrikel 21b – se 2. række

Kort 1885. A er det ældste “Brunekul”, B er Bakkegårdsvej 6 og  C lå indenfor gærdet og er forgænger til Bakkegårdsvej 1. D er Abildgaard, Tejnvej 102.

Det nuværende Brunekul er sandsynligvis bygget omkring 1908. Før den tid har Brunekul ligget øverst på Brunekulsvej nr. 23 – matrikel 82rø. Huset er med på kortet 1914, hvorefter det er blevet revet ned.

Fotoet er uden sted, fotograf og årstal, men der er mange detaljer der passer med, at det er det ældste “Brunekul” vi ser på billedet. Der er 7 fag bindingsværk, stråtag med rygning af lyng, bræddegavl og husbrand. Bag ved ligger et ældre, lavere hus,

Billedet herover viser et hus der lå op til en bakke, som kan være der hvor sommerhuset “Kri-kri”, Brunekulsvej 25, ligger. Bemærk stablen med brosten. Måske er det “hjemmearbejde” for stenhugger Niels Peter Møller, der boede på Brunekul 1902-1905.

Brandforsikring

Den 9. august 1847 blev huset forsikret for første gang. I takseringsprotokollen oplyses følgende: Et hus på 17. selvejergaards fortov ejet af Jacob Mortensen. A. Huset bestaar af 3 fag, 7 ¼ alen bred, 3 ¼ alen høj, opført af blandings over- og undertømmer, klinede vægge og Straatag, 1 skorsten, bræddeloft over 2½ fag, 2½ fag vinduer, 4 døre, indrettet til beboelse og kjøkken, taxeret a fag 35 rd er 105 forhøjet til 110 rd. Forsvarlig mod ildebrand. Ej forhen forsikret.

I Forsikringsprotokollen fra 1858 gentages tidligere forsikring til i alt 110 rd. Den 4/8 1861 synes huset og blev takseret på ny. Nu et stuehus med fire fag af 40 rd og tre fag a 25 rd.  Med blandingsbindingsværk, klinede vægge, ståstag, en bræddegavl og en skorsten, nærmeste nabo 69 alen (tidligere havde det være 71 alen) Forsikringssum var nu 235 rd og ejeren var Peder Gabriel Jørgensen.

Ejerliste

Der er registreret en Hans Aristsen udbygger på “Byens jord” i 1827. Det er sandsynligvis samme hus som blev forsikret i 1847 og som er den ældste “Brunekul”

1847-1861 Jacob Mortensen (1792-1871) og Christine Marie Henriksen (1801-

Jacob Mortensen blev født 12/12 1792. 1. ægteskab med Ane Kirstine Ipsdatter, der døde i Svaneke 9/12 1840. Sammen havde de en del børn. Han var møller i Svaneke til 1843. Den 23/11 1843 flyttede han til Tejn med døtrene Caroline Marie på 11 år og Else Marie på 9 år. Den 22/12 1843 gifter han sig med enken Margrethe Marie Kofoed i Tejn. Hun døde allerede den 18/8 1844.

Han giftede sin 3. gang med enken Christine Marie Henriksen den 26/6 1846. Han var da bosat i Tejn. Jacob Mortensen overtager herefter Ejendommen på Brunekulvsvej,

Efter 1860 flyttede han ind hos sin datter  Else Marie Jacobsen og svigersøn Hans Davidsen i Tejn.

Jacob Mortensen  døde 6/7 1871 i Tejn 78½ år gammel .

I Folketællingerne 1850, 1855 og 1860 var han husmand og levede af sin jordlod. Jeg formoder, at han havde fæstet jord af Strandmarken. Hverken fæstebrev eller hus er ikke tinglæst.

1868-1885 Peder Gabriel Jørgensen (1826-1901) og Ane Dorthea, f. Hansen (1830-1877)

Peder Gabriel Jørgensen født 10/5 1826 og hans forældre er husmand Jørgen Petersen. Født i Rutsker og hustru Susanne Petersdatter født i København. Husmand og skrædder i 1855, 1860. Husmand og murer i 1870, 1880. I 1890 var han indsidder i Tejn og træskomager. I ft. 1901 er han skrædder, nu svagelig og uarbejdsdygtig. Han døde 25/6 1901 i Tejn.

Ane Dorthea Hansen er født 1829 i Klemensker og hendes forældre var husmand Esper Hansen og hustru Gjertrud Kirstine Larsdatter. Hun døde af brystsyge 48 år gammel den 25/5 1877.

Den 25/5 1868 solgte gårdmand på 17. selvejergård Lille Bakkegård Jens Kofoed den nordre halvdel af matrikel 82x, som han var blevet tildelt efter specielle udskiftning af Strandmarken, til husmand Peder Gabriel Jørgensen for 100 rigsdaler rigsmønt.

Arealet var på 8 3/14 tønder land (115.000 kvadratalen) og i hartkorn sat til 1 fdk. og køberen havde tidligere havde haft lejebrev på jorden. (25/11 1868 fol 199).

Peder Gabriel Jørgensen lovede i skødet at den del af jorden, som lå op til matriklen 21b, omtrent ½ tønder land, skulle tilbagelejes til Jens Kofoed for en årlig afgift på 16 skilling. Der blev udfærdiget en lejekontrakt den 25/5 1868 (læst 16/6 1880)  Udslettet

Børn: Sandra Caroline Marie Petersen (f. 19/8 1855 i Olsker), Julie Magrete Petersen, (f. 14/12 1864 i Olsker), Anine Petria Petersen (f. 25/2 1870 i Olsker), Peter Matias Hansinius Petersen, plejesøn (f. 6/11 1876 i Olsker- moderen var ugifte Sandra Caroline Marie Petersen (se ovenover) – barnefaderen var tjenestekarl Peter Mathias Hansen i Olsker)

I 1885 optog Peter Gabriel et obligationslån på 2200 kr. med pant i ejendommen. Lånet blev udslettet 23/12 1891

Skøde 15/6 1885

Læs originalen her
Fra Peder Gabriel Jørgensen til Hans Peter Nilius Møller. Købesum var 2.200 kr. Skødet først læst 5/9 1888.

1885-1902 Hans Peter Nilius Møller (1865-1925) og Anine Petrie Pedersen (1870-)

Skøde fra Peder Gabriel Jørgensen 5/6 1885 til datter Anina og svigersøn Hans Peter.

Hans Peter Møller er født 1/1 1865 i Klemensker af forældrene, udbygger på 13. slg., Hans Peter Jensen og hustru Margrethe Kirstine Espersen. Hans Peter var murer i 1890. Han døde 13/6 1925 i Østerlars

Hans Peter og Anine blev gift 21/5 1886 – hun var blot 16 år,

Børn: Niels Andreas Møller (f. 4/12 1886 i Olsker), Anton Peter Johannes Møller (f. 21/6 1888 i Olsker)

1902-1905 Niels Peter Møller (1872-) og Jensine Kristine Møller (1877-)

Mageskifteskøde 27/5 1902, læst 30/7 1902 mellem husmand Hans Peter Nilius Møller og stenhugger Niels Peter Møller. Hans Peter Møller afstod jord og ejendom med avl og afgrøde, samt 2 køer, 1 kalv, 1 so med 6 grise og 1 hakkelsesmaskine. I mageskiftet indgik andel af andelsmejeriet ”Kajbjerggaard” i Allinge. Værdien var 3200 kr.

Stenhugger Niels Peter Møller afstod sin ejendom i Tejn, matrikel 5b med bygninger og tilbehør til en værdi af 1500 kr

Niels Peter Møller var ansat af stenværksejer Wiberg i Allinge. Og han var flyttet til Olsker sogn i 1898 (Ft 1901)

Fæstebrevet på jord til Jens Kofoed var stadig aktiv

1905-1933 Hans Christian Kjøller og Botilde

Stenhugger Hans Chr. Kjøller er født 14/11 1873 i Rutsker

Han var i 1901 ansat i Aktieselskabet Bornholms Granitbrud

Botilde Kjøller, f. Botilla Svendsdottir, Født i Sverige den 18/9 1873

De blev gift i Allinge 16/11 1896.

Tejn arkiv 0615: Fra venstre: Louise Kjøller- Marie Munk f. Kjøller – Hans Christian Kjøller – Bothilde Kjøller – Lilly Marcher f. Kjøller. ( o. 1919)

Deres børn: Harry Viktorinus Kjøller, f. 15/1 1899 i Sandvig, Hanny Marie Kjøller, f. 25/11 1903 i Sandvig , Louise Kjøller, f. 2/1 1906 i Olsker, Lilly Kjøller, f. 9/11 1911 i Olsker. I 1901 havde de et plejebarn Alma Kristiane Klamer (f. 27/2 1891 i København)

27/2 1905 mageskifte mellem stenhugger Hans Chr. Kjøller og stenhugger Niels Peter Møller. Grund og bygninger på matrikel 82bz inklusive 2 køer, 1 kalv, 3 grise, inventarium, avl og afgrøde, derunder to dynger kartofler og gødning – i alt værdi af 3100 kr, hvoraf 400 kr var for løsøre. Hans Kjøller mageskiftede ejendommen på matr. 7k, 7l og 379l af Allinge-Sandvig købstæders markjorde.

Arvefæstelodden matrikel 21b

24/8 1908 Købeaftale mellem gårdejer Jens Nielsen Kofoed og Hans Christian Kjøller om overdragelse af arvefæstelodden matrikel 21b for 2000 kr. Lodden var overtaget af af Jens Nielsen Kofoed den 20/12 1902 og i hartkorn sat til 3 skp 2 fdkr 1½ alb og var ubebygget.

Kjøllersminde 1911. Fra venstre: Louise Kjøller, Marie Munk f. Kjøller, Hans Christian Kjøller, Bothilde Kjøller og Hans Christian Kjøller. Tejn Arkiv nr. 1070

“Det nye” Brunekul

Det er Hans Christian Kjøller, der byggede på grunden med adressen Brunekulsvej 13 kort efter, at han købte jordlodden 21b. I følge brandforsikring alm. brand 6/3 1929 (pag. 131) byggede han stuehus, hestestal og kostald i 1911. Vognporten og materialhus byggede han i 1919.

Udstykninger:

Landbrugsministeriet godkendte udstykning af matrikel 82gv den 27/9 1913 (se 732) Der blev udstedt en købekontrakt den 16/8 1913 – Skøde 6/1 1914 – til handelsrejsende Arthur William Ogilvie fra Gentofte for 2.750 kr.

Brunekulvej 13. Luftfoto 1955 tilhører Det kgl. Bibliotek

Kjøller kaldte sin ejendom Kjøllersminde – (Vejviser 1925+1927) og var lidt af en ejendomspekulant. I 1920 købte han Abildgaard og havde den til 1932. Måske drev han en slags udlejningsvirksomhed med sine ejendomme.  (Se Abildgaard)

1933-1984 Herluf Runge Madsen (1908-1980) og Anna Valborg Madsen, f. Dam (1909-2003)

Herluf Runge Madsen er født 19/9 1908 Østerlars, døde 13/5 1980

50års portræt i 17/9 1958 i Bornholms Tidende fortæller, at han havde arbejdet som kontrolassistent i Holsted i Vestjylland og ved et kvægbrug på Sjælland et års tid inden han købte Brunekul i 1933. Meget tilknyttet andels- og foreningsarbejde, bla. i husmandsforeningen, Tejn Transformatorforening og i bestyrelsen for Olsker sygekasseforening, kasserer for samme siden 1951.

En notits i Bornholms Tidende 7/1 1935 fortæller, at Herluf Runge Madsen var mælkekusk med egne heste fra sit avlsbrug. De løb løbsk, men fandt selv vej til mejeriet uden Herluf. Strandvejen var i en forfærdelig tilstand på grund af udvidelse.

Herluf Runge var opstillet for Venstre til sognerådsvalget i 1943, i 1958 som kandidat for ”De frie vælgere” og i 1962 for liste ”H”

Den 12/8 1980 blev udstedt en skifteattest til Anna Valborg Runge Madsen

Udstykninger:

1939 matrikel 82lv (solgt 2/5 1942) (se fol 110)
1947 matrikel 82nm og matriklen 82nn (solgt 10/4 1948
1948 matrikel 82ns (solgt 1948), matrikel 82nt (solgt 1949), matrikel 82nu (solgt 1950), matrikel 82nv (solgt i 1950), matrikel 82od (solgt 1949)

1984- Lars Kjøller

Skøde 1/8 1984, købspris 445.000 kr
1987 blev landbrugsbygningen (maskinlænge på 76 m2) ombygget til sommerlejlighed

Brunekulsvej 13C. Foto: JVH 2021

-2006- John Lindblom

John Lindbloms adresse: Frihedsvej 5, Solrød Strand
2006 ansøgning om indretning af sommerbolig i midterste bygningen (den gamle stald) til sommerbolig (195 m2)
2007 ansøgning om indretning af sommerbolig på 1.salen af staldbygningen (143 m2)

Brunekulsvej 13b. Foto: JVH 2021