Tejnvej 33 – Sandkaas

Udmarksminde, Tejnvej 33, Sandkås

Matrikel 82t, samt matr. 42h
I 1999 blev matrikel 82t delt i to: 82t på 26.586 m2 og 82yz på 15.602 m2
Ejendommen omtales oftest som beliggende på 12. selvejergårds lynglod. Et enkelt gang som “Hus på 13. slg. parcel”.
Oversigt i Skøde- og panteprotokollen

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde 3/2 1866  viser, at gårdejer Hans Magelius Hullegaard, 12. selvejergaard Hullegaard, solgte lynglodden, matrikel 82t til Hans Peter Olsen for 800 rigsdaler rigsmønt.  – Sælger havde ikke tinglyst adkomst til lynglodden, hvilket blev bemærket i skødet.

Ifølge Indenrigsministeriets skrivelse af 25. januar 1859 var lynglodden skyldsat for hartkorn 1 skp ¼ album og 41 skilling gl. skat.

1866-1872 Hans Peter Olsen (1831-1915) og Elisabeth Andrea, f. Hammer (1829-1916)

Hans Peter Olsen blev født 2/1 1831 i Hasle. Forældrene var daglejer Ole Hansen og hustru Karen Kirstine Hansdatter. Han var husmand da han blev gift i 1862. Han død på 26. slg. parcel i Olsker 5/12 1915.

I folketællingen 1870, 1880. 1890 nævnes, at han var blind.

Elisabeth Andrea Hammer blev født 7/9 1829 i Olsker. Forældrene Hartvig Andersen og hustru Karen Maria. Hun døde 23/8 1916 i Olsker.

De blev gift den 13/6 1862 i Olsker.

I 1865 er familien medlem af Frimenigheden. Andrea blev hjemmedøbt af pastor Tranberg.

Deres barn: Andrea Marie Christine Olsen, f. 25/1 1865 i Olsker

Brandforsikring 1866

Forsikr. Nr. 184/68, hus på 12. og 13. slg. lynglod, matr. 82t, ejer: Hans Peter Holm, første gang forsikret 3. kvartal 1866 (4. august 1866)
a. Hus i Øst-Vest, Blandet bindingsværk, 2 bræddegavle, straatag. Deraf 4 fag stuehus a 60 rd. er 240 rd og 4 fag ladehus a 40 rd er 160 rd.

b. Halvtagsbygning, paptag, Stald 40 rd

Skatteligning

I 1866 er Hans Peter Olsen tilføjet med blyant i skattelisten efter Chr. Falch. Det må betyde, at han er ny som husmand i Olsker.
I 1867 betalte han første gang hartkornsskat 1 mk 2 sk og ”skat efter formue og leilighed” 1 mark.

Familien Hans Peter Olsen flyttede til 26. slg. parcel og var fortsat jordbruger trods sin blindhed.

Skøde 23/7 1872 Hans Peter Olsen solgte lynglodden matr. 82t til vognmand Claus Hermansen og Ellen Jensine med avl og afgrøde og de på grunden værende bygninger for 2000 rd. – Det oplyses i skødet, at sælgeren havde tinglyst adkomst til bygningerne.

1872-1873 Claus Hermansen og Ellen Jensine, f. Kofoed

De ejede ejendommen i ¾ år og da de kun betalte hartkortskat og ikke formue, må man formode, at de ikke nåede at flytte ind i huset.

Skøde 12/4 1873: Vognmand i Allinge, Claus Hermansen, sælger matr. 82t og de derpå værende bygninger, avl og afgrøde til snedker Johan Jensen og hustru Caroline Christine, f. Olsen.  Købsprisen var 2000 rd.

1873-1925 Johan Jensen (1839-1931) og hustru Caroline Kirstine, f. Olsen (1842-1932)

Johan Jensen blev født 15/9 1839 i Olsker udenfor ægteskab. Moderen var ugifte Karen Kirstine Jensdatter, som udlagde en gift mand i Allinge, Jens Hansen Engell, som barnefader. Johan Jensen døde 91 år gammel den 29/1 1931. Snedker Johan Jensen boede tidligere i et hus på 11. slg. grund, som blev forsikret i 4. kvartal i 1864 (opslag 283/349)

Caroline Kirstine Olsen blev født 11/3 1842 i Rutsker (tvillingebarn). Forældre husmand Ole Hansen og hustru Karen Kirstine Hansdatter på 16. slg. grund. Hun døde 11/3 1932.

De blev gift 26/1 1866. Familien tilhørte Frimenigheden i Olsker. De to første børn blev døbt af lægprædikant Hans Jørgen Kofoed og pastor Tranberg. Fra 1873 døbtes børnene i sognekirken.

Johan Jensen foran indkørsel til Udmarksminde o. 1924. Tejn Arkiv.

Caroline Jensen med barnebarnet Gunver på vejen foran Udmarksminde o. 1926. Tejn Arkiv.

Deres børn: Cathrine Pauline Jensen, f. 10/1 1867 i Olsker, Johanne Adelfrida Jensen, f. 10/3 1871 i Olsker (døde 1890 i USA), Charles Burchart Jensen, f. 10/9 1873 i Olsker, Villum Harald Oluf Jensen, f. 16/5 1880 i Olsker (Rejst til Amerika 1912), Kristian Ambrosius Johannes Jensen, f. 4/4 1883 i Olsker, Hans Otto Valdemar Jensen, f. 10/7 1886 i Olsker.

Johan Jensen var den første, der modtog ”Granelifondets” ærespræmie på 100 kr og et diplom. Præmien skulle tildeles bornholmere for ”Indvinding eller Forædling af Jord og for godt Havebrug” Det skete i august 1926. Johan Jensen var da 87 år og havde arbejdet på Udmarksminde siden han overtog Udmarksminde i 1873.

Børnebørnene, Johannes og Gunver Jensen, har skrevet om Johan og Caroline i deres erindringer. Den findes som undersider til hjemmesiden “Stilling Lokalhistorie”.  Læs erindringer og se en de interessante billeder om Udmarksminde.

Brandforsikring

I 1882 den 23/3 blev snedker Johan Jensens hus på 12. slg. lynglod, forsk.nr. 68, opmålt. Det var forsikret for 2.000 kr, som består af beboelse og værksted 1 etage, længde 19 ¾ alen og bredde 9 ¾ alen i alt 192 8/16 kvadratalen.

Brandforsikring 1901

Alm brand for Landbygninger, 18. maj 1901, matr. 82t, tilhørende Johan Jensen. Beskrivelse:

a. Stue og Ladehus i Syd. 10 Fag, 35 5/24 Alen i længde, 9 ¾ Alen dybde, 3 20/24 Alen højde. Ydermurerne er af Egebindingsværk, Murstensvægge. 2 Bræddegavle. Straatag. 6 Fag til Stuehus-indrettet i 3 Stuer, 2 Sovekamre, 1 Spisekammer, Forstue og Køkken med opgang til Loftet. Bræddeloft i alle 6 Fag, Bræddegulv i alle Stuer og et Sovekammer, det øvrige i brændte sten og Betongulve. Væggene i de 2 Stuer oliemalede, det øvrige kalket, alt Træværk maled. Fornødne Vinduer og Døre, et Skorstensrør af br. Sten 8 og 12 tommer indvendig, Pibens højde 1 ¼ Alen. Fundament ½ Alen. – 4 Fag til Kostald, Lo og Lade. Kostald med Krybbestens Krybbe. Kampestens Gulv. Loen med Lergulv, og Laden med Kampestensgulv. Blev forsikret saaledes til Brandforsikring uden Fundament 6 Fag a 325 kr er 1950 kr, 4 Fag a 150 kr er 600 kr. er i alt 2.550 kr. 342 kvadratalen a 7,43 kr

b. Ladehus i Øst. 5 Fag, 15 9/24 Alen i længde, 9 8/24 Alen i bredde, 3 17/24 Alen i højde, Bindingsværks ydermure, Murstens (inder-)Vægge, 1 Bræddegavl, Straatag, Indrettet til Tærskelo med Lergulv, Hestestald med Kampestens Gulv og Bræddekrybbe og 2 Fag til Vognport med Jordgulv. 3 Fag med Bræddeloft, fornødne Vinduer, Døre og Porte. Fundament ½ Alen blev vurderet til Brandforsikring saaledes: 5 Fag a 150 kr er 750 kr. = 141 kvadratalen a 5,32 kr

c. Halvtag i Nord, 18 ¾ Alen i længde, 3 15/24 Alen i bredde, 3½ Alen høj, Ydervægge: Dels Mursten og Brædder, Straa og paptag. Til Gjennemkøreport, et Salterkammer, Hønsehus, Svnehus med Bræddegulv. Brostens Gulv over alt, fornødne Vinduer og Døre. Blev vurderet saaledes – 100 kr
d. Bygning i Vest, 4 Fag, 14½ Alen længde, 10 Alen bredde, 4 Alen i højde, Betonvægge og 2 Bræddegavle, Straatag. Indrettet til Værksted med Lergulv, Bryggers med Kampestens Gulv og Bageovn af Raasten med brændtes stens Bund, og Køreport. Bræddeloft over hele Bygningen, en Skorsten af Raasten, 2 14/23 og 1 6/24 Alen indvendig med br. Sten. Pibens højde 5/4 Alen. Fundament ¼ Alen. Blev vurderet til Brandforsikring uden Fundament. 4 Fag a 225 kr er 900 kr. 145 kvadratalen a 6,17 kr.
I alt 4.300 kr

Bemærkning: Der mangler Kappe gjennem Taget paa begge Skorstene.

Brandforsikringstegning 1915

Brandforsikring 1915

I 1915 med den vestre længe udvidet med 2 stuer og køkken. Måske forberedelse til indretning af aftægtsbolig.

6. april 1915. Ny forsikringssum

a. Stuehus og Lade i Ø-V. 10 Fag, 22,26 m i længde, 6,18 m dybde, 2,5 m højde. Bindingsværk, Staatag og 2 Bræddegavle. Indrettet 4 Stuer, 3 Sovekamre, Spisekammer, Køkken og 2 Forstuer. Bræddeloft over 6 Fag, Bræddegulv i 4 Stuer. Beton og Sten i de øvrige. Oliemalede vægge i Stuerne. Alt træværk maalet. Fornødne Vinduer og Døre, et Skorstensrør af br. Sten af ca. højde 1 meter højde. 6 Fag a 550 kr er 3300 kr, 78,66 m2 a 41,95 kr. – 4 Fag a 300 kr er 1200 kr 58,8 m2 a 20,41 kr. Fundament 0,30 meter.

b. Ladehus i Øst. 5 Fag, 9,65 m i længde, 5,9 m i bredde, 2,5 m i højde, Bindingsværks ydermure, Straatag i bræddegavk, 2 Fag til Lo, 1 Fag til Hestestald, 2 Vag til vognport, Bræddeloft over 3 Fag, fornødne Vinduer og Døre. Fundament 0,3 m. 5 Fag a 260 kr er 1300 kr. = 57,11 m2 a 2,76 kr

c. Halvtag i Nord , 5 Fag, 8,86 m i længde, 6,22 i bredden, 2,50 i højde. Paptag, Indretning Gødningshus, Vognporte, hønsehus og Svinehus. Betongulv, fornødne Vinduer og Døre. 54,74 m2 a 18,27 er pr. Fag200 kr er 1000 kr. Fundament 0,30 m
d. Værksted i Vest, 5 Fag, 9,8 m i længde, 6,22 m i bredden, 2,50 m i højde. Bindingsværk mod vest. Straatag 2 bræddegavle. Indretning 2 Stuer og Køkken, 1 Bageovn og Murkar, Indkøreport. Bræddeloft i hele bygningen. Bræddegulv i stuerne. Beton i Køkkenet. Fornødne Vinduer og Døre. 1 Skortsen i Raasten til Bjælketaget med brændte sten. Med 1 meter høj Pibe. Fundament 0,30 m. 5 Fag a 400 kr er 2000 kr 60,95 m2 a 32,8 kr

I alt forsikret for 8.800 kr

Fundamenter ikke forsikrede.

Bakkehaven

Bakkehaven 1919. Foto: Alfred Kjøller, Allinge. Tejn Arkiv

Ovenstående billede blev brugt til en artikel i Tidende med følgende tekst: Udmarksminde i Allinge var vistnok noget af en stenørken, da Johan Jensen for et par menneskealdre siden erhvervede ejendommen og dyrkede den op. Billedet her er fra Udmarksminde i 1910-1915. På billedet ses bl.a. Johan Jensen, der er bedstefar til byrådsmedlen Gunver Jensen, som har lånt os det morsomme billede.

Polemik om kyststien i 1907-1909 se under “Det blå hus”, Gilbertstræde 9.

Tinglyste servitutter på ejendommen:

1909 19/5 Ret for Bornholms og Møens Regningsvæsen til en 4 Alen bred Sti over 82t til offentlig færdsel.

1925 25/8 ”Det er derhos et vilkaar ved Handelen, at den solgte ejendom ingensinde maa udstykkes, men stedse skal holdes samlet under eet Brug, hvorhos Ejendommen ej heller nogensinde maa sælges eller overdrages til Udlændinge”

Skøde 14/8 1925 fra Johan Jensen til Hans Otto Valdemar Jensen af matr. 82t (45.536 m2). Købspris 17.000 kr

Skøde 14/1 1939 fra E.F. Kofoed til Hans Otto Valdemar Jensen på matr. 42h (3980 m2), købspris 200 kr

1925-1960 Hans Otto Valdemar Jensen (1886-1960) og Johanne Eline Martine, f. Kaas (1890-1967)

Hans Jensen blev født 10/7 1886 i Olsker. Forældre husmand Johan Jensen og Karoline Kristine, Udmarksminde.

Johanne Kaas, født 26/10 1890 i Olsker. Forældre husmand Jørgen Hansen Kaas og Elise Karoline Katrine, f. Pedersen. Johanne døde 26/8 1967 i Olsker.

Deres børn: Johannes Jensen, f. 7/10 1911 i Olsker, Gunver Karoline Jensen, f. 8/12 1924 i Olsker

Brandforsikring

19/12 1925
a. Stuehus og Lade i Ø-V Ca 60 aar gammel. 10 Fag, 22 m i længde, 6,2 m dybde, 2,4 m højde. bindingsværk, stentag og 2 Bræddegavle. Indrettet 3 Stuer, 3 Sovekamre, Spisekammer, Køkken og Forstuer. Bræddeloft og Bræddegulv i alle værelser. Brændte sten i køkken. Skorstensrør af br. Sten ca 1 meters højde. 4 Fag til til Lade og Vognport, fornødne vinduer og døre. Fundament 0,4 m. Forsikring 8000/6000 kr. 136 m2 a 44,72

b. Ladehus i Øst ca 50 år gammelt. 5 Fag, 9,8 m i længde, 5,9 m i bredde, 2,4 m i højde, Bindingsværks ydermure, Paptag bræddegavk, 2 Fag til Lo, 1 Fag til Hestestald, 2 Fag til vognport, Bræddeloft over 3 Fag, fornødne Vinduer og Døre. Fundament 0,2 m. 3.000/2500 kr = 58 m2 a 2,76 kr

c. Halvtag i Nord ca. 15 år gammel, 5 Fag, 8,86 m i længde, 6,22 i bredden, 2,50 i højde. Paptag, Svinehus, Hønsehus, gødningshus. Betongulv, fornødne Vinduer og Døre. Forsikring 2.000/1500 kr.

d. Stuehus i Vest 40 år gammelt, 5 Fag, 9,3 m i længde, 6,22 m i bredden, 2,50 m i højde. Bindingsværk mod vest. Stentag, 2 bræddegavle. 2 Stuer og Køkken, Port, 1 Bageovn. Fornødne vinduer og Døre. 1 Skortsen i Raasten til Bjælketaget med brændte sten. Bræddeloft i hele bygningen Bræddegulv i 3 Fag Med 1 meter høj Pibe. Fundament 0,30 m. 4000/3000 kr – 58,7 m2

Forsikringssum i alt 13.000 kr
Fundamenter ikke forsikret.

Brandforsikringstegning 1925

Læs Gunvor Jensens erindringer her
Læs Johannes Jensens erindringer og hør beretning

I Perioden 1912-1925 boede familien på Ndr. Strandvej 22 (matrikel 29b)

Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek.

Skøde 27/4 1960 fra Johanne E.M. Jensen til Svend Karlsen på matr. 42h og 82t. Købspris 50.000 kr (ejendomsværdi 22.000)

1960-1984 Svend Edvard Karlsen (1912-1984) og Kamma Katinka Karlsen

Skøde 16/8 1984 fra Kamma Karlsen til Michael Karlsen. Købspris 470.000 kr (ejendomsværdi 470.000 kr).
I BBR-registeret (1977) optræder ejendommen som pensionat.

Hotelplaner

I 1969 var der planer om at bygge til hotel med 36 dobbeltværelser i et og to plan, samt restaurant. Desuden var der plan om at bygge et svømmebassin samt en separat bygning til direktøren. Planen var principielt godkendt af kommunen, men stadset af Amtsrådet under henvisning til Lokalplanen om By- og Landzonen. Hotelplanen blev endelig opgivet i 1978.

Hotelprojekt på Udmarksminde 1969. Filarkivet

Hotelprojekt på Udmarksminde 1969. Filarkivet

Bygherren var et Konsortium ved landsretssagfører Arnoldus i Rønne. Folkene bag var statsaut. Revisor Børge Karlsen og fhv. mejeribestyrer S. Karlsen, der ejede henv. Matrikel 82hh og matr. 82t (Udmarksminde).

Hotelplanen erstattede en tidligere plan for udstykning af sommerhuse på grunden, hvilket blev opgivet på grund af adgangsforholdene

1984-2021- Michael Kornum Karlsen