Storedalshuset – forsvundet o. 1920

Husmandsted i Storedalen

Matrikel 19b – senere 82bd og 82hi og 19e

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Storedalshuset – matrikel 19b

Huset har været beboet i hvert fald fra midten af 1700-tallet og har ligget helt op til udmarksgærdet. Jorden har tilhørt kongen og huset ejere har oprindeligt fæstet jorden af amtsforvalteren, som var forvalter af udmarksjorde. I midten af 1800-tallet kaldes det for en jordlod af Statens udmark, der i 1872 blev solgt til gårdejerne, der lå op til udmarksgærdet.

Jordene lå under Lundegaard (14. selvejergaard), som fra 1802 også omfattede jord fra Dyndegaard (15. selvejergaard).

Huset eksisterede til ca. 1920, hvor det blev revet ned.

Bækkegaards og Dyndegaards fortorv (16. og 15. slg.) Matrikelkort brugt 1826-1860

Ældste beboere

I 1768 var der to udbyggere på Dyndegaards grund, nemlig 1. udbygger Hans Larsen og 2. udbygger Jens Jensen.

1776?-1793 Peder Nielsen (1754-1786) og Else Hansdatter (1754-1798)

Og fra den 16/2 1787 findes et skifte efter en udbygger ved navn Peder Nielsen, der boede på Dyndegaards grund, som med stor sandsynlighed netop er ”Storedalshuset”. Ved sønnen Hans’ dåb i 1776 er han omtalt som ”Degne Bondens” Peder Nielsen. De er ikke blevet gift i Olsker og ej hellere døbt deres første barn i sognet.

Skifteforretning 1787

I 1787 findes et skifte efter udbygger Peder Nielsen:

Peder Nielsen omtaltes i skiftet som udbygger og betler på 15. Slg. grund. Den efterlevende enke hed Else Hansdatter, som fik tildelt prokurator Johan Grønbech fra Allinge som lauværge.

Deres børn var: Karen Pedersdatter, f. o. 1776, Hans Peter (døbt 30/5 1779), Margrethe Pedersdatter, (døbt 23/9 1781) og Elisabeth Pedersdatter, (døbt 16/1 1785) Alle børn boede hjemme.
Som værge for børnene var den afdødes mors søster mand Esper Pedersen Rosendahl, Rutsker og Nicolai Pedersen, der var sandemand i Olsker.

Vurderingsmændene fandt dødsboet, at være ”af en overmaade stor Usselhed, og fast at sige af ingen betydenhed saasom Huuset ikkun bestod af nogle slette stolperom, usselt opført og brøstfældigt ligesom og ingen Jern Kakkelovn eller andre Kaaber Kar forefandtes, saa kunde Skifte Retten tilfulde erfahre at aldeles ingen Arv kan faaes for disse umyndige her af Boet”. Enken blev opfordret til at opgive alt eller at skaffe sig en vederhæftig kautionist. Jordejeren Ole Adolphsen på 16. slg. lod ”af barmhjertelighed” for enken og de små børn beholde deres ”tilflugtsted og husseværelse”.

Skifteretten lod dødsboet gå videre til enken mod at hun skulle se om hun kunne skaffe midler til at betale gælden.

Ifølge kirkebogen blev udbygger Peder Nielsen begravet den 26. december 1786 kun 32 år gammel. Ved folketællingen den 1. februar 1787 oplystes, at den 32årige Else Hansdatter boede på 15. selvejergaards 1. udbyggerhus og at hun levede af avlsbrug. Hjemme hos sig var Hans Pedersen (9 år), Margrethe Pedersdatter (6 år) og Elsebye Pedersdatter (3 år).

1793-1798 Mads Madsen og Else Hansdatter (1754-1798)

Den 7/12 1792 trolovede ungkarl Mads Madsen sig med enken Else Peder Nielsen. De blev gift 26/1 1793
Elsebye Hansdatter døde og blev begravet 14/3 1798 og der blev holdt skifte den 19/4 1798. Trods navneforskellighed: I kirkebogen da hun døde hed hun Elisabet Hansdatter og i skiftet Elsebye Hansdatter, er der ingen tvivl om, at det er enken efter Peder Nielsen. Nu er det Mads Madsen der blev kaldt udbygger på 15. selvejergaards grund. Se skiftet her. Værdier i boet blev opgjort til 36 slettedaler, hvilket svarede til gælden, hvorfor han kunne beholde sit hus.

Ca. 1800-1820 Peder Jensen (1765-1809) og Anne Andersdatter (1757-1820)

Skrædder Peder Jensen var søn af Terchild Didrichsen og Anne Jørgensdatter i Tejn. Han er født o. 1765 og døde den 8/9 1809 44 år gammel. Da hans mor døde i 1803 boede han på 15. slg. grund – netop Storedalshuset.

Peder Jensen og Anna Andres datter i Tejn blev trolovet den 16. juni og viet den 26. juli 1788. Skrædder Peder Jensen fik døbt en søn den 11/10 1789 med navnet Jens, men som døde og blev begravet 7/11 1789. De boede i Tejn i 1789,1791, 1793, 1795 og 1797.

Anna døde 65 år gammel på 15. slg.gr. den 30/10 1820

Deres børn: Karen Magrethe Pedersdatter, døbt 23/4 1791, Jens Pedersen (døbt 13/3 1793), Anne Kirstine Pedersdatter (døbt 29/3 1795) og tvillingerne Karen Pedersdatter og Lars Peter (døbt 9/4 1797). Lars Peter døde 12 uger gammel.

1822-1834 David Davidsen (1783-) og Martha Cathrine Bendixdatter (1788-)

Træskomager og daglejer frem til 1822

Deres børn: Ane Kirstine Davidsdatter (f. 8/5 1818 i Olsker), Jens Peter Davidsen (f. 30/3 1820), Marthe Margrethe Davidsdatter (f. 18/9 1822 i Olsker), Hans Davidsen (f. 10/1 1830 i Rutsker)

8/11 1822 Auktionsskøde efter Peder Jensen skrædders enke, hvor David Davidsen på Smedegaards grund i Olsker købte huset på 15. slg. grund for 60 rbd. Huset bestod af 8 fag. Auktionen blev bekræftet den 24. april 1834 og læst den 2/5 1834.

8/5 1834 skøde på hus fra David Davidsen til Ole Jensen Kofoed for 50 rbd.

David Davidsen boede 1834 i Rutsker og ejede huset på 15. slg. grund.

1834-1837 Johan Haagensen (1800-) og Ellen Jensdatter (1801-)

Deres børn: Mognsine Margrethe (f. 1827 i Olsker), Thor Pedersen (f. 1829 i Olsker)

8/5 1834 skøde på hus fra Ole Jensen Kofoed til Johan Haagensen for 50 rbd
De flyttede senere til Østermarie

1837-1847 Ole Jensen Kofoed (1802-) og Bodil Kirstine (1808-)

Ole Jensen Kofoed er født i Rø. Husmand og skrædder

Deres børn: Christiane Marie Koefoed (f. 1831 i Olsker), Oline Bodilstine Koefoed (f. 1836 i Olsker), Ellen Jensine Koefoed (f. 1840), Karen Marie Koefoed (f. 1843 i Olsker)

13/2 1837 Salg af hus fra Johan Haagensen til Ole Jensen Kofoed – hus på 15. slg. grund med tilhørende plads og have for 50 rbd

6/3 1837 Ole Jensen Kofoed lånte 50 rbd hos Jens Jensen på Simblegaards grund. Som sikkerhed stillede han sit iboende hus i Storedalen ”Storedalshuset” kaldet, bestående af 6 fag bindingsværk med tilhørende have og plads, samt løsøre, 1 ko, 4 får, 3 gæs, 1 bilæggerkakkelovn, 1 viseruhr med foteral, 1 væv med tilbehør, 2 fyrreborde, 1 seng med sengeklæder, 1 hjemmekværn, 3 jerngryder, 1 chartol med opsats og alt hvad der ellers var af gods eller som kom til huset.

Brandforsikring

Den 18/7 1838 Blev Ole Jensen Kofoeds hus brandforsikret. Huset bestod af 6 fag, 8 ¾ alen bredt og 3 ¼ alen højt på stolperne. Blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, en skorsten, bræddeloft i fire fag, som er indrettet til beboelse. De øvrige 2 fagbruges som ladehus, Pr fag 15 rbd, hvilket i alt er 90 rbd. Det var forsvarligt mod ildebrand, men der manglede en brandstage, som ejeren love at skaffe inden 14 dage.

Jeppe Larsen var lignet i skat for 1850 Og for 1851 Thor Westh. For 1852 er Thor Westh overstreget og med blyant tilføje Hans Hansen Pedersen. Do 1853, 1854 og 1856

Magtrikelkort fra 1860-1881. Storedalshuset lå på en lynglod omgivet mod nord af matr. 19b

1847-1853 Peder Jørgen Marcher og Barbara Kirstine Hansdatter

Peder Jørgen Marcher var snedker og husmand, født o 1774 i Klemensker. Han døde 79 år gammel den 7/12 1853 som fattiglem og boede i Tejn. Hans far hed Jørgen Marcher.

17/12 1847 hus skødes fra Ole Jensen Kofoed til Peder Jørgen Marcher.  Huset på 15. slg. grund.

Gift med Barbro Kirstine Hansdatter, som var enke. Hun er f. o 1787 i Olsker. Barbara var første gang gift med bonden Lars Larsen Kjøller på 11. vornedgaard i Østermarie. Hun blev enke i 1835 i Klemensker. Flyttede med børnene tilbage til Østermarie den 18/4 1836. Hun havde fire børn, bl.a. en datter ved navn Barbro Kirstine Larsdatter (Larsen) der var født 5/5 1830 i Østermarie.

1857-1883 Jørgen Larsen (1830-1883) og Martha Kirstine, født Olsen (1829-1891)

Jørgen Larsen er født i Olsker den 21/3 1830 og døde 53 år gammel på 15. slg. fortorv i Olsker den 25/11 1883. Hans forældre var Lars Ipsen og Karen Kirstine Jensen.

Martha Kristine er født i Klemensker 3/7 1828, hendes far hed Jørgen Peter Olsen. Hun døde 63 år gammel på 15. slg. fortorv den 9/5 1891.

I 1850 var både Jørgen Larsen og Martha tjenestefolk på Store Hallegaard i Olsker. I 1855 boede de hos Jørgens forældre husmand Lars Ipsen i 1855 i Olsker.

Han får lignet kommuneskat første gang i 1857, hvorfor jeg formoder, at det var det år han overtog huset eg fæstejord.

Deres børn: Lauritz Peter Larsen (f. 24/5 1851 i Olsker og døde som husmand i Tejn den 13/1 1886), Carl Mathias Larsen (f. 4/12 1856 i Olsker)

I folketællingen fra 1870 er han daglejer.

Brandforsikring

Første gang forsikret den 18/7 1838 (se foroven) til 90 rbd og 92 alen til nærmeste nabo. Ejeren var nu Jørgen Larsen. Nu forhøjet til 301 rbd. Og nærmeste nabo 86 alen ifølge ”H. Krak”, hvilket skyldes at der er tilføjet et ladehus på 4 fag, der blev forsikret for 44 rbd pr. fag i alt 176 rbd. Stuehuset var i øst-vest på 5 fag og forsikret for 25 rbd pr. fag i alt 125 rbd.

Jordleje på 50 år

11/1 1873 Lundegaards ejer Hans Peter Lund giver et fæstebrev på ca 2 skæppe land jord til Jørgen Larsen, der boede på Bækkegaards Lynglod. Jorden han lejede lå nord for hans hus og havde matrikel 19b. Den årlige leje var 64 skilling. Det bemærkedes af lejeren havde fri ret til at køre fra hans hus langs gærdet forbi Hans Kraks hus til sin lejejord.  Lejebrevet blev udslettet den 21/5 1916 VIII

Den 29. september 1888 blev lejebrev fra 10/1 1885 (læst 4/5 1885) på jord 2 skp. Land fra 16. selvejergaard slettet, da enken havde modtaget skøde på jorden.

Skifteretten forkyndte den 30. december 1891  at boet efter Martha Kirstine Larsen og tidligere afdøde mand Jørgen Larsen skulle håndteres således, at Carl Mathias Larsen skulle overtage boet, der ejede parcellen matrikel 82bæ på udmarken af hartkorn 2 ¾ album med bygninger, samt lejeretten i 50 år ifølge lejebrev af 11/1 1873 af ca 2 skæppe land fra arvefæstelodden matrikel 19b. Carl Mathias Larsen skulle overtage  for en købspris på 1410 kr., hvorfra fradrages en sparekassegæld på 900 kr. De resterende 510 kr skulle indbetales til skifteretten.

1883-1891 Martha Kirstine Larsen, født Olsen (1829-1891)

Der findes ikke et skifte efter Jørgen Larsen, da skifteretten tillod enken Martha Kirstine at sidde i uskiftet bo. Hendes jordlodder var matriklerne 82bæ og de derfra udparcellerede matrikler 82eo og 82es.

14/7 1888 solgte Martha Kirstine Larsen en parcel af matrikel 82bæ til Michael Kofoed (Storedalen 35) for 200 kr. Parcellen fik matrikelnummer 82es.

Den 29. september 1888 blev lejebrev fra 10/1 1885 (læst 4/5 1885) på jord 2 skp. Land fra 16. selvejergaard slettet, da enken havde modtaget skøde på jorden.

Martha Kirstine Larsen solgte ejendommen den 19/9 1888 til sin søn Carl Mathias Larsen matriklen 82bæ, samt matriklen 82eo, som indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 13. juli 1887, havde udstykket med hartkorn på ¼ album.

1891-1897 Carl Mathias Larsen (1856-1938) og Jensine Marie (1859-)

Murersvend i 1880. Boede i 1870, 1880 og 1890 han hos forældrene i Storedalshuset.
Carl er født 4/12 1856. Hans forældre var daglejer Jørgen Larsen og Martha Kirstine. Han døde 14/5 1938 i Allinge.

Han har givetvis bygget “Kilden” på matriklen 82eo, hvor han boede med familien fra 1888 til 1891.  I 1891 arvede han Storedalshuset, jord og fæstejord efter sin mor Martha, hvor de flyttede tilbage til barndomshjemmet.

I 1897 flyttede Carl Mathias Larsen og familie til Allinge. I 1901 boede de på matr. 171 i Løsebækgade. Han var både murer og snedker hos bygmester Chr. Holm. De havde en søn Janus Peter Sinius Larsen, der var født 9/2 1883 i Olsker.

1897-1904 Peter Mogensen

Folketællingen 1901 står matriklen 82bd.

Carl Mathias Larsen solgte matrikel 82bæ med de påstående bygninger med kakkelovn, komfur og murkedel, samt lejeretten til arvefæstelodden matrikel 19b, samt avl og afgrøde med en harve, en hakkelsesmaskine og en rensemaskine til Peter Mogensen for i alt 1600 kr. I salget overgår gæld på 900 kr til Bornholms spare og lånekasse.  Der var deklareret vejret over grunden.

1904-1909 Carl Christian Hald (1872-1955)

Stenhugger.

Peter Mogensen solgte 15/3 1904 matrikel 82bæ med de påstående bygninger med kakkelovn, komfur og murkedel, lejeretten til arvefæstelodden matrikel 19b og ejendommens besætning, inventarium, redskaber og afgrøde og gødning for 2800 kr til Carl Christian Hald.

Carl Christian Hald solgte ejendommen på matriklen 82bæ og lejeretten til matriklen 19b. Tillige med de på ejendommen værende bygninger, disse grund-, mur og nagelfaste tilbehør, kakkelovne, konfur og murkar derunder indbefattet besætning og inventar og redskaber, avl og afgrøde fourage, gødning, idet dog undtagen en fedekalv, kartoffelavlet, kærnen af rugen, samt aftærsket sæd til August Odinius Funch for 2900 kr.

Underskrevet CC Hald m.f.p. (= med ført Pen) ved Hansine Hald.

1909-1918 August Odinus Funch (1857-1915) og Hansine Kristine Funch, født Jensen

August Funch er født 23/8 1857 i Østerlars. Hans forældre er snedker Hans Peter Funch og Malene Christine Olsen. Han døde som landmand i Storedalen den 16/5 1915.

De flyttede til Olsker i 1888 og i 1901 boede familien på 11. slg. parcel Matr. 82qx og August var stenhugger og jordbruger.

År 1900 købte August Odinius Funch matrikel 82cs af Emil Theodor Ferdinand Bohn. Det var denne jordlod som August Funch udstykkede og solgte til byggegrunde i perioden 1909-1912 til bl.a. tyskere, der byggede sommerboliger.

Netop i 1909 flyttede familien ind i ejendommen i den gamle ejendom i Storedalen, hvor de boede indtil 1911, hvor de købte ”Kilden” matrikel 82eo af Peter Dion Krak i 1911. Det er den ejendom, der senere kendes som ”Pension Kilden” sd.

I Folketællingen den ½ 1916 var Hansine Funch enke og avlsbruger og  født 8/1 1858. Hun boede sammen med sønnen Hans Anker Peter Funch f. 8/11 1900 på matrikel 82eo

August og Hansines ældste søn Adolph Funch boede i det gamle hus, som moderen Hansine ejede.

August og Hansines børn (fra skiftet i 1916  ): Emilie Helene Marie i ægteskab med David Johansen, Fiskehallen, St. Annægade 14. København C.. Agnes Lovise i ægteskab med smed Gustav Ekwall i Olsker og arbejdsmand Adolf Mathias Funch, Sandra Augusta Elisabeth i ægteskab med stenhugger Thorwald Sonne i Olsker, ugifte Alvilda Magdalene Funch, f. 4/5 1892 og Hans Anker Peter Funch, f. 8/11 1900.

1911-1916 Adolf Funch og Dagmar (ikke ejere)

Adolf Funch er født 17/9 1886 i Allinge – søn af ovenstående August og Hansine Funch.

I Folketællingen i 1916 er registreret bosat på matr. 82bæ følgende personer: Adolf Funch, husmand og arbejdsmand, f 17/9 1886 i Allinge, Dagmar Funch, f. 21/2 1894 og barnet Inger Funch, f. 11/2 1912, Edgard Funch, f. 6/4 1915

1916-1918 Hansine Kristine Funch

Inden Hansine solgte “Kilden” til Anton Christian Kaas, købte hun (læst 8/5 1916) matriklen 19e, som var en del af 19b og som hun tidligere havde haft i leje, for 150 kr.

I 1915 fik Hansine Kristine Funch adkomst til matrikel 82hi, som var en parcel af 82bæ – Læs mere her.

Den 21. oktober 1918 solgte Hansine bygninger og jordlodderne 19e og 82hi til naboen Michael Kofoeds enke Ane Marie Kofoed for 2000 kr.  Med i handlen fungte huset med kakkelovn, komfur og murkar

I folketællingen 1921 er der ingen der boede på matr. 82hi eller 19e.