Vennershøj – Æggebjergvej 2 – matrikel 4c

Vennershøj, Æggebjergvej 2, Klemensker

Klemensker, parcel af Præstegården

1873- også matrikel 4d fra den i 1869 nedbrudte naboejendom

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen realregisteret 2. sæt

Beboerliste

1757-1761 Jens Olsen

I perioden 1761-1777 blev der ikke betalt udbyggerskat af jorden, men kun af Joseph Mogensen på nabogrunden.

-1778-1796 Esber Hansen og Gjertrud Poulsdatter

Esber Hansen betalte skat i årene 1778 til 1796

I Morten Pedersens optegnelsesbog (BS 1991, side124) nævnes at Esber Hansen på Præstegårds grund blev begravet 12/10 1796.

Skifte efter Esber Hansen den 7/11 1796

En tidligere registreringsforretning havde vurderet boets værdi til 103 rd 3 mk. Dertil tilføjedes udestående kapital. Sønnen Hans Espersen angav at skylde boet 100 slettedaler, hvilket var den del af hans køb af huset, der var bundet, så længe begge forældre levede og bosat i huset i undentag. Derved blev han fritaget for videre forpligtelser.

Dødsboets værdi blev derefter opgjort til i alt 258 sdr 3 mk

Deres børn: Hans Esbersen, Peder Esbersen, Christen Esbersen f. o 1776, Niels Esbersen f. o 1785, Kirstine Esbersdatter f. o 1780 (som senere blev gift med ”gebrækkelige” kromand Ole Jørgensen Sonne (ft 1801)– se flere oplysninger under Kroen)

 

 1797-1825 Hans Esbersen og Karen Margrethe Hansdatter

Hans Esbersen blev født o 1770, søn af ovenstående Esber Hansen og Gertrud Poulsdatter (Hans Esbersen tjenestekarl på præstegården i 1787?)  Ikke fundet død

Karen Margrethe blev født o 1765 i Hasle. Hun døde 83 år gammel 9/2 1848 som aftægtskone hos Jens Hansen Schou og Elsebeth Marie Hansdatter (se herunder)

Pantebrev 23/10 1820 

Udbygger Hans Espersen på Præstegårdsgrunden lånte 120 rd af ungkarl Peder Mauritsen. Som sikkerhed satte han 13 fag, samt hans køer, får, svin, arbejdsredskaber, brænderipande, sæd i hus og på rod, samt alt indbo

Hans Espersen betalte dobbelt skat i perioden 1810-12 – måske fordi han også dyrkede naboen, Jens Nielsens enkes, fæstejord.

Enken drev sandsynligvis jorden til 1833, hvor sønnen overtog hus og fæstejorden.

 

1826 Hans Jensen Dam og Ane Catrine Jensdatter (Schou)

Hans Jensen Dam født o. 1781, Forældre Jørgen Larsen og Ellen Rasmussen

J Dams hustru bar Joseph Jensens barn Jens Hansen den 18/2 1823

Ane Catrine Jensdatter døde  84 år. Gl. 16. marts 1852 på 10. vg. grund

 

1827-1828 Peder Jørgensen

Alexander Michels hustru bar Joseph Jensens barn Margrethe Kirstine  de 23/4 1821

 

1829-1833-1858 Jens Hansen Schou og Elsebeth Marie Hansdatter

Jens Hansen Schou blev døbt 17/10 1802 i Klemensker, forældrene var Hans Esbersen, udbygger på Præstegårdens grund og Karen Margrethe. Jens Hansen Schou døde på ejendommen den 7/6 1858

Elsebeth Marie Hansdatter blev født o 1800 i Bodilsker

Deres børn: Karen Marie Schou, f. 5/9 1827 i Klemensker, Janusine Marie Schou, f. 16/1 1833, Eline Christine Marie Schou, f. 20/5 1837

I 1827 var familien udbyggere på 48. slg. gr. I Klemensker. I januar 1833 var de præstegårdens udbyggere

Pantebrev 11/7 1834 

Jens Hansen Schou, der boende på præstegårdsgrunden, lånte 50 rd. af Sct. Clemens sogn fattigvæsen og fattigkasse. Som sikkerhed stillede han sit 13. fags hus og tilhørende arvefæsterettighed til jord og eng fra den 15. slg. I Rø sogn af dato 21. marts 1811. Tilsammen var det vurderet til 350 rd. sølv

 Brandforsikring 1834

Brandtaksationsprotokol  I marts 1834 forsikredes et hus på Præstegårdens grund tilhørende Jens Hansen Schou:

1.Et Stuehus, 6 fag, 9 alen bred, 3½ alen høj på stolperne, opført af egebindingsværk, blandings overtømmer, straatag, klinede vægge, indrettet til til stuer, kammer og kiøkken, 1 storsten, bageovn, bræddeloft, taxeredes a fag 26 rd er 156 rd7 150 rd

2.Ladehus i forbindelse med stuehuset 7 fag, samme bredde og højde af samme bygningsmaterialer, indrettet til lade, lo og stalde, taxeres a fag 20 rd er 140 rs / 140 rd.

i alt 296 rd / 290 rd

Forsvarlig mod ildsfare og ei forhen forsikret. Skorsten og bageovn blev efterset og befundet i god stand. Brandredskaber fandtes ikke, hvorimod rekvirenten blev pålagt at anskaffe samme inden 14 dage.

 Genforsikring

Brandforsikringsprotokollen 1858-1873

Hus på præstegårdens grund Jens H. Schou/Peter Jensen – 280 alen til nabo

¼ 1858 a. Stue og ladehus 605 rd, samt b. halvtagsbygning 15 rd

4/4 1858 Stue og ladehus 510 td – Overtagelse den 11. december 1858

30/10 1866 a. stuehus 6 fag a 50 rd er 300 rd og ladehus 3 a 30 rd, sammenbygget

  1. Tværlænge 7 fag a 60 rd er 410 rd

 

186x-1885 Jens Peter Jensen og Christine Frederikke Jensen

Jens Peter Jensen blev født o 1836 i Rutsker

Christine Frederikke blev født o 1827 i Klemensker

Deres børn: Morten Peter Jensen, f. 7/8 1862 på præstegård grund, Carl Christian Peter Jensen, f 13/9 1866

Køber jorden fra den nedlagte naboejendom

 skøde 15/12 1873 Jens Peter Jensen købte matrikel 4d (præstegårdens parcel nr. 4), af Lars P. Pedersen. Arvefæsteafgiften til præsten var på 7 tønder byg, der skulle betales efter gældende kapiteltakst. Købssummen var 1.750 rigsdaler

Jord i selveje 1884

Skøde 16/12 1884 Sognepræst Sodemann har “bortarve Fæstet til Livsfæster Jens Peter Jensen”, med ret til at sælge og pante parcel nr. 4c som var på 19 11/14 tønder land for 2.000 kr. Der var pålagt årlig arvefæsteafgift på ti tønder byg, at betale i penge efter kapiteltaksten. Avreafgiften skulle erlægges til stedets præst. Afgiften stod i 1. prioritet i ejendommens jord og bygninger.

For stempelpapirets beregning beregnedes salgssummen således: Købesummen 2.000 kr + arvefæsteafgiften i 25 år beregnet i årets kapitaltakst var 2.590 kr, i alt 4.590 k

Skøde 23/12 1885

Jens Peter Jensen solgte sin ejendom med matriklerne 4c og 4d til Adolf Anker Sonne for 16.000 kr. inklusiv hele besætning og tilbehør. Løsøret udgjorde 3.000 kr af købssummen. Arvefæsteafgiften for begge matriklerne til præsteembedet udgjorde 17 tønder byg til årlig betaling i henhold til kapiteltaksten.

 

1885-1890 Adolf Anker Sonne og Anna Elisabeth Kristine Holm

Adolf Anker Sonne blev født i Rutsker 17/4 1860, døde 9/4 1933 i Iowa

Anna Elisabeth Kristine Holm født 1/5 1850 i Klemensker. Døde 25/9 1922 i Iowa

Adolf og Anna blev gift 4/4 1882 i Ruts kirke

Anne og Adolfs børn: Laurine Katrine Sonne, f. o 1883 i Rutsker, Kristine Sonne, f. o 1887 i Rutsker, Jette Hansine Andrea Sonne, f. 12/8 1889 i Klemensker – Udvandret  24/12 1891 til Anita, Iowa, Amerika
Annes børn af første ægteskab: Rasmus Vilhelm Jørgensen, f. 17/4 1875 i Østerlars – Udvandret 24/12 1891 til Anita, Iowa, Amerika, Ellen Jørgensen, f. 22/5 1876 i Østerlars -Udvandret 21.06.1892 til New York, Amerika

Udvandrede 1891

Adolf udvandrede 13. maj 1891 og Anna 24/. december 1891 til Anita, Iowa, Amerika – læderhandler. Navn ved død: Anchor Sonne. Død 9/4 1933 Begravet: Sunnyhill Cemetery, Adair, Adair County, Iowa (kilde bornholmere.dk)

Skøde 28/10 1890

Læst 7/1 1891. Fra Adolf Anker Sonne til Jens Hansen Kofoed. Købssummen var 15.000 kr

 

1890-1897 Jens Hansen Kofoed

Må være den Jens Hansen Kofoed, som er født 11/11 1823 i Pederser og gift med Maria Katrina. Han flyttede i 1897 til Østerlars og i 1901 boede som livrentenyde (og enkemand) i Lykkegade i Rønne

Skøde 14/12 1897 læst 9/2 1898

Skøde fra Jens Hansen Kofoed til Hans Kofoed fra Østerlars. Købssum var 18.000 kr for matriklerne 4c og 4d og bygninger, besætning og alle redskaber. Af salgssummen var løsøret vurderet til 5.000 kr

 

1897-1900 Hans Kofoed

Skøde 11/6 1900 læst 27/11 1911

Fra Hans Kofoed til Laurits Andreas Hansen på matr. 4c og 4d. Der er en købekontrakt fra 18/12 1899 som omfattede både matrikel 4c (hartkorn 2 td 2 fdk ½ alb.) og matrikel 4d (hartkorn 1 td 2 skp 2 alb) Hans Kofoed flyttede til Stausdal og tog bl.a. 1 ko og de fire største slagterisvin, 1 gris 1 får, 3 æmder, 6 høns, roer og kartofter og nogle redskaber.. Salgssummen var 16.122 kr, hvoraf de 4.122 kr var afgift (recognition til præstekaldet for parcellen 4d. Desuden svaredes der årligt en pengeafgift, der svarede til 17 tønder byg for ejendommen og jordene.

 

1900-1928 Laurits Andreas Hansen og Jørgine Engeline

Laurits Andreas Hansen blev født 18/10 1869 i Olsker

Jørgine Engeline blev født i Klemensker den 23/4 1868

Deres børn: Ludvig Gudmund Hansen (se næste ejer), Rigmor Margrethe Hansen, f. 25/9 1908 i Klemensker.

Skøde 4/12 1928

Fra Laurits Andreas Hansen til landmand Ludvig Gudmund Hansen af matr. 4c og 4d. Købssum 24.500 kr

 

1928-1943 Ludvig Gudmund Hansen og Astrid Katrine Mortensen (1909-1930)

Ludvig Gudmund Hansen blev født 25/6 1903 i Klemensker

Astrid Katrine blev født 12/6 1909 og var datter af avlsbruger Gustav Mårtensson og Julie Katrine. Hun døde 15/8 1930

Ludvig og Astrid blev gift 31/10 1928

Skøde 12/4 1943 – Fra avlsbruger Ludvig Gudmund Hansen til Herman Emil Holm, Købssum 34.000 kr for matr. 4c og 4 d

Vennershøj 1946 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbrugets og dets Biografier, 1950

4c – »VENNERSHØJ«, Klemensker, Tlf. 89. Præstegd. Pc. 17,4 ha – Htk. 3-2-0-0½ – Ejdsk. 29,500 – Grdsk 14,000. Ca. 2 Td. Ld. Eng og Skov. Overtoges 1943 af: Herman Emil Holm, f. 24. 3. 1900 paa Sdr. Kirkebogd. i Olsker (S. af Julius Jensen H. og Kristine Margrethe, f. Lund). Elev paa Haslev Landbrugsskole 1923-24. G. m. Jenny, f. Skovgaard, d, 4. 2. 1899 i Knudsker (D. af Thor Andersen S. og Jacobine Karoline Marie, f. Almegaard). Børn: Inge Skovgaard, f. 14. 7. 1925. Orla Skovgaard, f. 21. 9. 1926.

 

1943-1963 Herman Emil Holm og Jenny, f. Skovgaard

 

Vennershøj 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Vennershøj 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Skøde 16/2 1963 – Fra avlsbruger Herman Emil Holm til Niels Anton Jensen på matr. 4c og 4d. Købssum 149.000 kr

1963-1991 Niels Anton Jensen

I 1977-78 var der en sag om afløb fra gården i rør til Muleby å. Frygt for forurening fra spildevand. Sagen fik betydning for udstykningen af avlsjord, der blev godkendt i 1978.

Skøde 5/11 1991 til Anders Nielsen, matrikel 4c. købssum 129.320 kr

Vennershøj 1991 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1991-1997 Anders Nielsen

1991 blev landbruget nedlagt og der blev søgt tilladelse til at starte et pladeværksted (bilreparation). Peter Olsen oprettede firmaet P.O. Biler på Æggebjergvej 2 i 1993. Peter Olsen boede i 1991 på Bedegadevej 26 og Susanne Sørensen på Grusvejen 4.

Skøde 1/9 1997 til Inge-Susanne Sørensen. Købssum 80.006 kr

1997- Inge-Susanne Sørensen og Lars Engel Jørgensen

I marts 2006 blev ejendommen sat til salg for 895.000 kr

2006- Lars Engel Jørgensen