Sortebjerg, Aagaardsvej 35 – matrikel 85h

Sortebjerg, Aagaardsvej 35, Nyker, 3700 Rønne

Parcel 14 og 15 af 8. vg. I hartkorn sat for 5 skp 2 ¾ alb

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

matrikel 85h og fra 1917 tillige matriklerne 54b, som var en parcel af 46. slg. (arvefæstelod) og 54c.

Parcellen stod ubebygget indtil o. 1851 – i en stor del af tiden blev jorden drevet af beboeren på 27. slg. fortov – matrikel 154 – se denne.

Skøde og panteprotokol  2. række:  Arkivalieronline (sa.dk)

Matrikel 54b – se skøde- og panteprotokollen Arkivalieronline (sa.dk)

 

Ældste historie

Parcellerne blev solgt fra Kørsegaard, 8. vornedgård i Klemensker i 1812. Jordejerne var de omkringboende bønder. I en længere periode blev jorden drevet af beboeren på 27. slg. fortov – matrikel 154 – se denne. Parcel nr 14 blev bebygget med et 10 fags hus, der blev opført i dels grundmur og dels i bindingsværk i 1851.

 

Jordejere

Auktionsskøde 28/11 1812 Arkivalieronline (sa.dk) 

Parcel nr 14 blev sat for hartkorn 3 fdk og parcel 15 for 1 skp 2 album og blev solgt til Henrich Jespersen for 850 rd

 

1812-1830 Henrich Jespersen

Henrich Jespersen boede på 28. slg. (Torupgårds) fortov i 1830, men inden da oplyser matrikelprotokollen at hans søn, Niels Henriksen, ejer matrikel 85h på godt 8,5 tønder land (8 8930/14000 tønder land). Jordlodden var ubebygget.

Skøde 23/1 1830  Arkivalieronline (sa.dk)

Henrik Jespersen, der boede på 28. slg. fortov, solgte parcel 14 og 15 fra 8. vg. til Jørgen Pedersen og hustru Margrethe Jørgensdatter for 100 rd i sedler

 

1830-1843 Jørgen Pedersen og Margrethe Jørgensdatter

Skøde  8/12 1843 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Pedersen, boende på 47. slg. fortov, sælger sit hus på 14 fag (på 47. slg. fortov), parcel 14 og 15 på 8. vg., samt alt løsøregods til ungkarl Peder Jørgensen Kjøller og tilkommende kone,  for 200 rd på betingelse af, at sælgeren måtte opholde sig i huset, mod at hjælpe til med et nødvendige arbejde, så længe han levede.

 

1843-1847 Peder Jørgensen Kjøller

Skøde 11/1 1847 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Jørgensen Kjøller, boende på 47. slg. fortov, sælger sit 14 fag store hus på 47. slg. fortov og parcel 14 og 15 på 8. vg.gr. til sin broder Jens Mogensen Kjøller for 200 rd. på betingelse af at Jørgen Pedersen måtte blive boende i huset så længe han levede i flg. Skødet den 8/12 1843. Desuden skulle hans datter Ane Elisabeth (Jørgen Pedersens datter) skulle også blive boende i huset og forsynes med klæder, føde og renlighed og have en anstændig begravelse.

 

1847 Jens Mogensen Kjøller

Skøde 7/12 1847 Arkivalieronline (sa.dk) Skødet blev først læst den 11. januar 1850

Jens Mogensen Kjøller, nu boende på 11 slg. grund i Rø, til Casper Henrich Kofoed og hustru Pouline Hansen Møller parcellen 14 og 15 på 8. vg. grund samt det 14 fags store hus på 47. slg. fortov for 300 rigsdaler på betingelse af, at husmand Jørgen Pedersen og hans datter Elisabeth måtte blive boende på livstid. Hvis Ane Elisabeth Pedersen skulle blive utilfreds med ophold og forsørgelse, så kunne hun flytte og i stedet blive betalt med 16 rigsdaler om året.

 

1847-1850 Casper Henrich Kofoed og Pouline Hansen Møller

Skøde 10/1 1850  Arkivalieronline (sa.dk)

Casper Henrich Kofoed solgte parcellerne 14 og 15 på 8. v.g. grund samt huset på 47. slg. fortov til Jens Dam for 700 rd, samt at betale Ane Elisabeth Pedersdatter 16 rigsdaler årligt

 

1850-1852 Jens Dam

Jens Dam blev født 1788 i Østermarie. Gift 13/6 1813 i Tårnby på Amager med Ellen Kirstine Hansdatter. Hun døde i Klemensker 1842.

I 1838-1848 var han gårdmand på 38. slg. Skinderbygård. Han var enkemand i 1848 og det var sandsynligvis ham, der byggede hus på Sortebjerg. I 1854 boede han i Rønne, hvorefter han flyttede til København.

Skøde 26/2 1854 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Dam af Rønne, tidligere boet i Nyker sogn, sælger – efter købekontrakt af 28/2 1852 – parcellen 14 og 15 fra 8. vg.  af hartkorn 1 skp 3 fdk 2 album og  de derpå opførte Bygninger, til husmand Simon Andersen for 950 rd.  Det bemærkedes, at sælgeren ikke havde adgang til hus på parcellen, men derimod til hus på 47. slg. fortov.

Købekontrakten fra 28/2 1852 er gengivet, hvori oplyses, at Simon Andersen, skulle betale 500 rd. kontant og overlade sælgeren 1/72 af Hasle Kulværk, som værdisættes til 200 rd, samt overtage Hans Olsen Allings pantebrev på 200 rd i ejendommen.

 

Beboere

1852-1880 Simon Andersen Møller og Karen Catrine, f. Holm

Simon Andersen Møller blev døbt 17/6 1804 i Rutsker. Faderen hed udbygger og smed Hartvig Andersen og moderen Ellen Kirstine.

Den 17/2 1829 var han 25 år gl. hos broderen købmand Grønbæk i Hasle og giftede sig med den 17årige pige Karen Pedersdatter, der boede hos forældrene i Hasle.

Den 8/5 1829 var han ”kullagraver” i Hasle.

Karen blev døbt 31/5 1812 i Hasle. Hendes far hed Peder Holm og moderen Anne

Deres børn: Petrea Antonette Møller , f. 8/5 1829 i Hasle, Søren Peder Andersen, f. o 1830, Michael Andersen, f. o 1835 i Hasle, Eline Louise Andersen, f. o 1839 i Klemensker, Ludvig Andersen, f.  21/12 1841 på 52. selvejergård (indeerste?) i Klemensker (død som spæd?),  Ludvig Andersen Møller, f. 19/7 1843 i 8. vg. parcel i Klemensker, Anine Nielsine Andersen Møller, f. 11/11 1844 på 8. vg. parcel, Niels Peter Andersen Møller, f. 27/1 1846 på 8. vg. parcel, Christian Germanus Andersen, født 31/7 1849, Eline Jacobine Andersen Møller, f. 25/6 1854 på 8. vg. parcel i Klemensker.

Simon Andersen ejede også ejendommen parcel 19 med hus fra 1843 til 1873. – se denne

Brandforsikring 3. april 1852

Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 8 vaarnedgaards parcel, tilhørende Simon Andersen, Huset er nyt opført og består af 10 fag, 13½ alen bredt, 4 alen højt på stolperne, 5 fag grundmur og 5 fag af fyrrebindingsværk, ligeledes med brændt sten, 2 brandgavle, dog er underdelen på den nordre gavl bindingsværk, stråtag, 1 skorsten, bageovn, bræddeloft og bræddegulv i 4 fag, 10 fagvinduer, 7 døre, 2 luger, 2 porte, de 4 fag grundmur er indrettet til beboelse, med kælder under, de øvrige fag er endnu ikke indrettede, Materialerne hertil har kostet:

Under og overtømmer, samt brædder mm 96 rigsdaler, Lægter 24 rd, halm til taget 55 rd, kæppe, kabel og tækkemandsløn 17 rd, søm 4 mark 3 sk., vinduer, døre, porte og luger 90 rd, 8 tylter brædder 32 rd, snedkerløn 34 rd, mursten 180 rd, kalk 32 rd 3 mk, kampesten til muren 50 rd, råstene 8 rd, murarbejde 50 rd, transport af materialer 100 rd. I alt 773 rd.

I henhold hertil taxeredes huset således: 5 fag grundmur a 100 rd er 500 rd, 5 fag bindingsværk a 60 rd er 300 rd – I alt 800 rd.

Forsvarlig mod ildsråde og ej forhen forsikret.

Pantebrev af 30/11 1858 Simon Andersen lånte 1500 rd af Hans Hallegaard i Rønne mod sikkerhed i parcel 14 og 15, huset på grunden, samt parcel 19.

Skøde 13/2 1880 Arkivalieronline (sa.dk) Simon Andersen solgte til sin svigersøn snedker Mathias Hansen Thorsen og hustru Eline Jakobine Thorsen, den ejendom som han havde erhvervet i flg. Skøde af 26/2 1854 (tinglæst 1. dec. 1858) for 2.000  kr samt forsørgelse af Simon Andersen og hustru

Undentagskontrakt af 13/2 1880, læst 3/3 1880. Udslettet 17/11 1886. Da var de begge døde.

 

Huset brændte den 25. juni 1860

Arkivalieronline (sa.dk)

Anledning den i nat stedfundne ildebrand på et hus på 8. vg. parcel tilhørende Simon Andersen. Huset var forsikret den 3. april 1852 forsk.nr. 287, assureret saaledes 5 fag grundmur af 100 rd er 500 rd, 5 fag bland bindingsværk a 60 rd er 300 rd. i alt 800 rd.

Det tiloversblevne materialer, som bestod dels af fodmuren, der stod tildels uforandret dels undermurede?, Stuelængen, der var for en del forringede, blive med hensyn til, at for en del være tjenlig til påbygning ansatte til 130 rd., hvilket blev accepteret.

Genopbygning af ejendommen

Brandforsikring 30/12 1861 Arkivalieronline (sa.dk)

Simon Andersens Møllers hus på 8. vornedegaards parcel matr 85h

Et hus i syd og nord 9 fag, langt 29 ¼, dybt 19 ¼ alen, 3½ alen højt, fyrre under- og overtømmer, brændte sten vægge, 2 bræddegavle, 1 sten tykke under bjælken og ½ sten over samme, kløvet kampestens fodmur 3 ¼ alen i den søndre ende og 1 alen i den nordre ende, straatag, 1 skorsten og 1 bageovn af raasten, 4 fag bræddeloft, 3 fag bræddegulv, 8 fag vinduer med store og 2 enkelte vinduer med middelstore ruder, 1 dobbelt og 3 enkelte døre med fyldninger, 6 glatte døre, 1 port og 3 luger. Indrettet fra nord således: 4 fag til 2 stuer, forstue, køkken, 5 fag til lo, lade og stalde, under de 2 søndreste fag er der 3 alen kælder bestemt til vognremise,-

Takseret således 4 fag a 100 rd er 400 rd, 5 fag a 85 rd er 425 rd. I alt 825 rd

Huset er en ny bygning, forsvarlig indrettet mod ildsfare, det har hidtil været forsikret under forsk. Nr 987 for 685 rd, som nu udgår.- Af brandredskaber forefandtes 1 stige og 2 brandhage. Ovenstaaende forretning have vi foretaget således som bekræftet. Over 100 alen til nærmeste nabobygning. Underskrevet Chr. Lohman, branddirektør, E. Sonne og H. Nielsen

 

1880-1886 Mathias Hansen Thorsen og Eline Jakobine, f. Møller

 Skøde 8/11 1886 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra snedker Mathias Thorsen i Hasle til sin svoger Christian Germanus Andersen for 6.500 kr

 

(1883) 1886-1890 Christian Germanus Andersen og Anine Petrea, f. Mikkelsen

Christian var søn af Simon Andersen Møller og Karen (se ovenfor) født 31/7 1849. Død 22/5 1921.

Anine Petrea Mikkelsen (f. o 1854) var gift første gang med arbejdsmand Christian Jakobsen Falk. De fik et barn, nemlig Laura Mathilde Falk, f. 26/9 1879 i Rønne.

Chr. Andersen og Anines børn: Karen Albine Laurensine Andersen, f 17/12 1883 på 8. vg. parcel i Klemensker, Ellen Lovida Marie Andersen, f. 5/6 1886 i  8. vg. parcel, Emma Maren Lovikke Martine Andersen, f. 25/8 1887 i Klemensker 8. vg. parcel.

Christian Germanus var murer.

Skøde 11/11 1890 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Christian Germanicus Andersen til sin svoger snedkermester Mathias Hansen Thorsen af Hasle for 4.990 kr

 

1890-1892 Mathias Hansen Thorsen og Eline Jakobine, f. Møller

Skøde 29/9 1892 Arkivalieronline (sa.dk)

Snedkermester Mathias Hansen Thorsen af Hasle solgte til gartner Mathias Otto Hartvig Andersen Møller af Klemensker matrikel 85h med bygninger og alt nagelfast inventar og afgrøde samt besætning for 6.500 kr… Samt mageskifteskøde på matrikel 75h i Klemensker til en værdi af 4.000 kr.

 

1892-1894 Mathias Otto Hartvig Andersen Møller og Andrea Kristine Andersen

Mathias blev født o 1861 i Klemensker, Andrea blev født i Rutsker.

Mathias var gartner

Skøde 9/10 1894 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Mathias OHA Møller til Jens Hansen Kofoed for 7.124 kr.

Gartneren forbeholdte sig ret til at medtage træer, buske, planter og grøntsager inden årets udgang, dog ikke det der stod i husets have. I handelen indgik mageskiftet med matrikel 350  og 351a af Rønne markjorde.

 

1894-1895 Jens Hansen Kofoed

Skøde 29/11 1895 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Jens Hansen Kofoed til Jens Michael Hansen for 8.000 kr

 

1895-1899 Jens Michael Hansen

Skøde 2/2 1899 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Jens Michael Hansen til Christian Valerius Hansen, tidligere gårdejer i Østerlars, for 9.000 kr

 

1899-1903 Christian Valerius Hansen og Anine Margrethe, f. Mortensen

Christian Valerius Hansen blev født 31/12 1863 i Rønne. Han døde 17/2 1941 i Rønne.

Anine blev født 25/1 1863 i Østerlars, Forældre: husmand Jens Peter Mortensen og Maren Marie Hansen, 42. slg. grund

Deres børn: Knud Valerius Hansen, f. 15/7 1894 i Østerlars, Marie E. Hansen, f. 18/4 1896 i Østerlars, Astrid K. Hansen, f. 24/9 1899 i Klemensker.

Skøde 12/11 1903 Arkivalieronline (sa.dk)

Christian Valerius Hansen sælger til fyrbøder Hans Andersen fra Rønne for 7.600 kr

 

1903-1904 Hans Andersen

Mageskifte 27/8 1904 Arkivalieronline (sa.dk)

Mageskifte mellem Hans Andersen og fisker Johan Svendsen af Rønne. Værdien af matr. 85h var sat til 8.800 kr og mageskiftet var matrikel 45 og matrikel 61 af Rønne købstad sat til 3.200 kr

 

1904-1908 Johan Svendsen

Mageskifte 23/9 1908 Arkivalieronline (sa.dk)

Mellem Johans Svendsen og Christian Mortensen. Matrikel 85h med bygninger og nagelfast inventar inkl. 3 kakkelovne, dog ikke 4 stk høns blev sat til 9000 kr. Byttet bestod af matrikel 217dz af Rønne købstad, der var sat til 2.200 kr

 

1908-1931 Christian Mortensen og Elise Jørgine, f. Jørgensen

Christian Mortensen (Mårtensson) blev født 30/11 1875 i Sverige. Christian døde 9/3 1931 på Sortebjerg

Elise Jørgine Jørgensen blev født 19/7 1865 i Vestermarie. Elise døde 24/12 1941

Gift 1898

Deres barn: Leo Christian Mortensen, f. 26/2 1909

Matrikelkort i brug 1892 til 1983

Matrikel 54b

Skøde 25/6 1918 (købekontrakt 1917) Arkivalieronline (sa.dk) Christian Mortensen købte nabogrundene (54b og 54c) af Konrad Nielsen på Karlsgård. Købssummen var 15.850 kr for ca. 25 tønder land i alt

Elise Jørgine Jørgensen blev født 19/7 1865

Skifte 11/6 1931 fra enke Elise Jørgine Mortensen, f. Jørgensen til Leo Christian Mortensen for 22.500 kr

Sortebjerg 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1931-1986 Leo Christian Mortensen og Elin Nielsine Jacobsen

Leo Christian Mortensen blev født på ejendommen den 26/2 1909. Han døde næsten 102 år gl. 18/2 2011

Elin Nielsine Jacobsen blev født 16/10 1914 i Nyker, døde 16/6 1973 på Sortebjerg

Privatfoto brugt i “Sladrebogen” 1950

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

54b – ”SORTEBJERG” pr. Nyker, Tlf. 173y 8. Vdg. Pc. 19,3 ha – Htk. 2-4-2-1 – Ejdsk. 28,500 – Grdsk. 13,600. Overtages 1931 af: Leo Chr. Mortensen. f. 26. 2. 1909 paa Ejd. (S. af Christian M. og Elise Jørgine, f. Jørgensen).

Sortebjerg 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Sortebjerg 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Sortebjerg 1968 arbejdsfoto – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1986-2002- Bjarne Sørensen og Rita Sørensen

Sortebjerg 1991 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

-2016- Bent-Ole Pedersen og Tina Elisabeth Pedersen

-2023 Kamilla og Mark Dahl Dons