Smedevang – Sandershøjvej 1 – matrikel 154

Smedevang, Sandershøjvej 1, Klemensker

– Kongens jordlod. Matrikel 154. Omtaltes altid som værende 47. selvejergårds fortov.

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Trommeregård (47. slg.) har  haft brugsretten til den fælles Kirkens udmark siden 1720’erne. Størrelsen har altid været på 6 skp. kløvgang og 8 td. fælleds kløvgang på kirkemarken. Brugsretten fulgte Trommeregårds ejere indtil 1835, med en enkelt undtagelse i 1790, hvor Hans Carlsen fik overdraget fæstejorden af sin bror, Trommeregårds ejer, Carl Carlsen 12/10 1790.

Skrædder Wevst Peter fik jorden i 1835 og før da var grunden næppe bebygget.

I Amtets fæsteprotokol ses følgende gårdejere som fæstere af jordlodden: Jørgen Hansen, Jørgen Edvardsen Sonne (kgl. Fæstebrev i 1811) Niels Christensen fik kgl. Fæstebrev på jordlodden den 21/12 1826 og Claus Clausen, fik kgl. Fæstebrev på jordlodden den 8/2 1832.

På grunden stod en stubmølle i perioden 1853-1864. Møllen stod derefter på nabigrunden 8b inden den helt forsvandt.

Matrikel 154 på det ældste matrikelkort – før udskiftning matrikel 141

Matrikelprotokollen

I 1827 (før udskiftningen) læses: Matrikel 141. Kongens jord og brugeren var Niels Christensen. 13 6/7 tønder land. En samlet Lod vesten for gården matr. Nr. 55a, sydøstlig for Kirken. Jordene er af Kongens Udmark og ifølge Forordningen af 15. April 1818 er sat til 2 skp. 1 fdk 2 alb hartkorn.

I 1846 (efter udskiftningen) læses: Matrikel 154. Kongens jord. Bruger Peder Jørgensen Kjøler. 11 ½ tønder land. En samlet bebygget Lod vesten ved 47. selvejergaard, sydvestlig i sognets østlige Deel. Jordene ere indfæstede kongens Udmark og ifølge Forordningen af 15. April 1818 ansat til 2 skp 1 fdk 2 alb. Hartkorn

 

Ejere/beboere

1835-1840- Wevst Peder Nielsen og Englike Stine Jørgensdatter

Wevst Peter Nielsen Schou, var skrædder og født o 1800

Englike Stine Jørgensdatter blev født o 1810

Wevst Peter fik kgl. Fæstebrev den 22/4 1835 [fæsteprotokollen 1822-1837, side 416] 6 skp. Kløvgang og 8 td. Fælleds kløvgang af Kirkemarken. Ejer af Trommeregård, 47. slg. Claus Clausen havde afgivet jordlodden ved lejebevis af 29. december 1834

 

-1843 Jørgen Pedersen (Kjøller)

Født o. 1770 i Klemensker (ft 1845: 78 år sammen med datteren Ane Elisabeth Pedersen og Peder Jørgensen) ft 1850, 80 år, hvor han boede hos sønnen Peder Jørgen Kjøller) Han døde 19/3 1850 som aftægtsmand på 37. slg. grund.

Jørgen Pedersen var gårdmand på 7. vg. Søndre Kirkebogård i Klemensker fra 1813-1825, Hvor svigersønnen Jens Mogensen Kjøller overtog gården.

Skøde 2/12 1843 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Pedersen, boende på 47. slg. fortov solgte sit 14 fags hus på 47. slg. fortov, med alt løsøregods og parcellen nr 14 og 15 fra 8. vg. Kørsegaard  til sit barnebarn, Peder Jørgensen Kjøller – se Sortebjerg

 

1843-1847 Peter Jørgensen Kjøller og Christine Larsdatter

Peter Jørgensen blev født 30/3 1824 på Søndre Kirkebogård. Forældre var Jens Mogensen og Annike Margrethe Jørgensdatter, medens de var indsiddere på Søndre Kirkebogård og året før de overtog Sønder Kirkebogård efter Jørgen Pedersen.

Christine Larsdatter blev født o. 1819 i Vestermarie.

Peter Jørgensen Kjøller fik kgl. Fæstebrev 29/1 1844 [fæsteprotokollen 1837-1846, s. 222] 6 skp kløvgang og 8 tønder kløvgang fra den fælles kirkemark. Forrige fæster Wevst Peter sidst havde i fæste og afgav den 13/12 1843

Skøde 13/1 1847 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Jørgensen Kjøller på hus og parcel 14 og 15 til sin broder Jens Mogensen Kjøller – se Sortebjerg

Skøde 1847 fra Jens Mortensen Kjøller til Casper Henrich Kofoed – hus på 47. slg. fortov og parcel 14-15 – se Sortebjerg

Peder Jørgensen Kjøller boede på 37. slg. grund i 1850

 

1847-1850 Caspar Henrik Koefoed og Pauline Hansen Møller

Caspar Henrik Koefoed fik kgl. Fæstebrev 18. december 1847 [fæsteprotokollen 1846-1860, s. 65] ] sat til 6 skp. Kløvgang og 8 læs fælleds kløvgang af Kirkemarken – i hartkorn 5 skp 3 fdk 1½ alb. Forrige fæster Kjøller havde afgivet fæstelodden den 6/7 1847

 

Forsikring 23/10 1847 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 47. slg. fortov. Casper Kofoed.

a. Stuelængen 8 fag, 8 ¾ alen bred, 3½ alen høj paa Stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og straatag, 1 skorsten, bageovn, bræddeloft i 5 fag, 3½ fag vinduer, 8 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt vognskur, taxeret a fag 35 rd er 280 rd

b. Vestre Længe 6 fag, 7½ alen bred, 3 ¼ alen høj paa stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og straatag, indrettet til lo, lade og stalde, taxeret a fag 25 rd er 150 rd

i alt 430 rd

Forsvarlig imod ildsraade og ej herhen forsikret. Brandredskaberne forefandtes.

1850 Jens Dam

Ny forsikring 5/12 1850 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus paa 47. selvejergaards fortov. Ejer Jens Dam. Forsikringsnummer 611. Ejendommen er dels ombygget og forbedret, dels nyopført.

a. Stuelængen 8 fag, 10 ¾ alen bred, 3½ alan høj paa stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede og murede vægge og straatag, skorsten, bræddeloft i 6 fag, bræddegulv i 2½ fag, 7 fag vinduer, 11 døre, indrettet til beboelse og køkken, taxeres a fag 6 fag a 50 og2 fa a 35 rf er 370 rd.

b. Vestre længe forbliver uforandret 150 rd

c. Østre længe ny opbygt, 7 fag, 10 ½ alen bred, 4 alen høj paa stolperne, opført af blandingstømmer, dels murede og dels klinede vægge, straatag, 2 bræddegavle, 2 porte, 2 døre, 1 luge, indrettet til port, lo, lade og stald. Materialerne hertil anslåes til: 8 bundt tømmer 96 rd, 6 egetræbrædder a 5 rd er 30 rd, Lægter 20 rd, Halm 30 rd, Kæppe, kabel, søm og tækkeløn 20 rd, Døre og luge 6 rd, Fodmur, sten og hans arbejde 45 rd, Snedkerløn 40 rd,vTransport af materialer 25 rd. I alt 312 rd

I henhold hertil taxeredes denne længe til 40 rd a fag er 280 rd.

Ildebrand 2/8 1851 Arkivalieronline (sa.dk)

Herredsfoged med taxationsmændene Sandemand H.Nielsen og gårdmand Bendt Jørgensen synede skaden i anledning af den i dag stedfundne ildebrand af et hus på 47. selvejergårds fortov i Klemensker tilhørende Peter Almegaard.

Huset var forsikret under nr 611 for 800 rd og fandtes afbrændt på noget af undertømmeret, der fandtes stående. Dette tillige med de øvrige fra branden reddede materialer blev sat til en værdi af 35 rd.

Altså bliver skaden 765 rd.

Den brandlidte var tilstede og erklærede sig villig til at modtage de fra branden reddede materialer til den satte værdi.

Pantebrev 16/8 1851 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Hansen Almegaard, ejer og beboer af hus på 47. slg. fortov skylder – i anledning af husbytning – Jens Dam 540 rd.  Beløbet var uopsigeligt i 4 år. Peder Hansen Almegaard gav sikkerhed i sit hus på 47. slg. fortov og fæste eller arvefæsterettighed til kongens jord, der var sat til 6 skp kløvgang og 8 tønder af den fælles kirkemark.

 

1851-1853 Peder Hansen Almegaard og Marthine Marie Jensen

Snedker/tømmermand

Ft 1850 boede familien i Allinge, matr. 108. Han fik overdraget fæstejorden inden de flyttede til Klemensker og efter huset brændte. Ifølge kirkebogen flyttede de fra Allinge til Klemensker den 28/11 1851. Han var 41½ år gl. med hustru og syv børn. Svigerforældre Augustinus Jensen og Martha Marie flyttede med.

Almegaard fik kgl. Fæstebrev 6. februar 1851 [fæsteprotokollen 1846-1860, s. 143] ] sat til 6 skp. Kløvgang og 8 læs fælleds kløvgang af Kirkemarken – i hartkorn 5 skp 3 fdk 1½ alb. Forrige fæster Kofoed havde afgivet fæstelodden den 25/11 1850

Ny forsikring 27/12 1851 Arkivalieronline (sa.dk)

Huset er nyt opført efter branden den 2den august d. år og forhen forsikret under nr 611.

a. Stuelængen 8 fag, 11½ alen bred, 4½ alen høj på stolperne, opført af fyrretømmer, dels murede, dels klinede vægge og straatag, 1 bræddegavl og 1 muret gavl, skorsten, bageovn, 7 fag bræddeloft, 2 fag bræddegulv, 9½ fag vinduer, 5 fag do uden glas, 10 døre, indrettet til beboelse og køkken. De forbrugte materialer har kostet:

Tømmer og lejderen 110 rd, 15 tylvter brædder 70 rd, Halm til tækning 45 rd, Kæppe, kabel og tækkemandsløn 20 rd, Dørene 35 rd, Vinduerne 45 rd, Mursten 44 rd, Murarbejdet og formuren 50 rd, Tømmer og snedkerarbejdet 40 rd, Søm 14 rd, Transport af materialer 50 rd. I alt 523 rd

Stuelængen taxeredes a fag 65 rd er 520 rd

b. Vestre længe, 7 fag, 10 ¼ alen bred, 4½ alen høj på stolperne, opført af fyrretømmer, dels klinede og dels murede vægge og straatag, 2 bræddegavle, indrettet til lo, lade og vognskur. De forbrugte materialer mm have kostet: Tømmeret 106 rd, Brædder 18 rd, Halmen 35 rd, Kæppe, kabbel og tækkemandsløn 145 rd, Mursten 8 rd, Murarbejde og snedkerarbejdet 20 rd, Søm 3 rd, Transport af materialer 20 rd, I alt 245 rd

Vestre længe taxeredes a fag 35 rd er 245 rd – 250 rd

I alt 770 rd

Forsvarligt imod ildsraade.

Byggeattest 1854 på hus Arkivalieronline (sa.dk)

Som bevis på adkomst til 15 fags hus tilh. Peder Hansen Almegaard beliggende på 47. slg. fortov og som han havde overdraget til Conrad Appel. Huset var nyt og opført af Almegård i 1851 og 1852 og stående på fæstejorden. Værdien blev anslået til 8 a 1000 rigsdaler.

Skøde 9/8 1854 Arkivalieronline (sa.dk)

Efter købskontrakt af 10/8 1852. Peter Hansen Almegaard , forhen boende på 47. slg. fortov, kongens fæstemark i Klemensker sogn, nu boende i Rønne, tilstår at have overdraget fæstejord, som han havde fæstebrev på fra Bornholms Amtsstue af 6/2 1851, til C.F.P. Appel og hustru Else Cathrine Hansdatter. Hus, fæstejord, avl og afgrøde overdrages for en købssum af 1.250 rd. Med salget overdrog han også retten til få arvefæstebrev på lodden. I skødet oplystes, at huset var opført i årene 1851 og 1852.

 

1852-1860

Conrad Ferdinand Peter Appel og Else Cathrine Jørgensdatter

Conrad Appel var født på Landets sogn på Lolland 11/12 1819, søn af skolelærer Godtfred Appel og Marie, f. Wiese. Han døde i Devon i USA den 4/3 1891.

Else Cathrine Jørgensdatter blev født 2/9 1814 i Østerlars. Forældre: gårdejer på 9. vg. i Østerlars Jørgen Kofoed Andersen og Else Nielsdatter. Hun døde 48½ år gl. under et besøg hos N. Olsen på 26. slg.gr. i Klemensker den 20/11 1862. Hun boede i 1862 i Rønne og havde understøttelse af St. Clemens fattigvæsen.

Else Cathrine var enke efter smed Hans Jacob Marcher, Hasle Kulværk. Deres børn var Kirstine Elisabeth Marcher 14/4 1837, Elsebeth Margrethe Marcher, f. 20/3 1842 i Knudsker, Georgine Ingeborg Marcher, f. 26/9 1848 (Hasle Kulværk). Ingeborg Georgine Marcher f. 1850

Conrad Appel var smed og maskinmester ved Hasle Kulværk i 1851, samme sted som hans kommende hustrus mand havde arbejdet. Marcher døde den 10/6 1850 ved at han faldt ned i en skakt og brækkede halsen, 39 år gammel. Der er et skifte efter ham dateret 13/2 1851.

Conrad og Else blev gift i Hasle den 31. marts 1851.

Deres børn var: Marie Jacobine Bendite Appel, f. 21/2 1853 i Klemensker. Hun døde 7/2 1854. De får en søn 3/2 1856, som i Klemensker bliver døbt Christian Jakob Godtfred Peter Appel. Han bliver farmer i Amerika.

Conrad var kommet til Bornholm sammen med sin 4 år yngre broder Christian Gottfred Theodor Appel. Det var ham der møller.

Conrad var maskinmester og flyttede fra Hasle til Klemensker den 14/10 1852, sammen med sin bror Christian, der var møllersvend, og hustru Elise med hendes tre døtre fra første ægteskab.

Panteobligation 13/1 1853 Arkivalieronline (sa.dk)

Conrad Ferdinand Peter Appel, ejer og beboer  af hus på 47. slg. fortov havde lånt 600 rd af Jens Peter Hansen på 24. slg. i Poulsker. Som sikkerhed satte han sit 15 fags hus på 47. slg. fortov tillige med den stubmøller, der stod på 47. slg. grund, samt fæstebrev på 6 skp kløvgang og 8 td kløvgang på kirkemarken

Pantebrev  2/3 1854 Arkivalieronline (sa.dk)

Appel lånte 150 rd. af gårdejer Anders Kofoed i Poulsker. Som sikkerhed stillede han sit hus, som han havde skøde på af dato 10. august 1852, den tilliggende jord.

Pantebrev 10/10 1854 Arkivalieronline (sa.dk)

Conrad Appel lånte 200 rd af enken efter konsulinde og købmand O. Arboe med 3 prioritet i hus og fæsteret.

Fæstebrev i 1854

Conrad Ferdinand Peter Appel fik fæstebrev på 47. slg. fortov den 14/10 1854 [fæsteprotokollen 1846-1860, s. 280] sat til 6 skp. Kløvgang og 8 læs fælleds kløvgang af Kirkemarken – i hartkorn 5 skp 3 fdk 1½ alb. Forrige fæster Almegaard havde afgivet fæstelodden den 2/12 1853.

 

Stubmøllen

Forsikring 24. november 1854 – Klemensker – En stubmølle på 47. slg.s fortov, tilhørende møller Appel.

Møllen er 5½ alen bred, 7 alenlang og 7½ alen høj, opført af eg og fyr, med fyrretræsklædning, med en melkværn, en grynkværn og en skalkværn, stående på krydsfod med en kampestens fodmur, blev med inventar takseret til 650 rbd, forsvarlig mod ildsvaade, ej forhen forsikret. 

Forsikring 8. oktober 1855 – Klemensker – en stubvejrmølle på 47. slg. fortov tilhørende møller Appel.

forsikr. No. 785 – forsikringssum 650 rdl. Fandtes vel vedligeholdt og af sådan en værdi, at der ikke fandtes nogen grund til at nedsætte assurancesummen.

Dødsulykke

1856 8 januar Christian Appel død efter ulykke på møllen

Bornholms Avis 8. januar 1856

Bornholms avis 17 april 1857 mølle annonceret til salg af Appel, men vist ikke solgt.

En gennemgang af Møllerne  20. september 1860 ses, at møllen havde skiftet ejer: En stubmølle på 47. selvejergårds fortov i samme sogn, forsikr, no. 309 tilhørende Anders I Rasch. Denne mølle fandtes at svare til taxationssummen 650 rd som derfor bliver uforandret. Arkivalieronline (sa.dk)

Økonomiske problemer

Appel må have været i økonomiske problemer eftersom der er adskillige forlig han indgik i de næste års tid:

Forlig 20/1 1858 Arkivalieronline (sa.dk)  Mellem Appel og Anders Kofoed på 23. slg. i Poulsker. Appel lovede at betale 114 rd inden 1/1 1859

Forlig 24/3 1858 Arkivalieronline (sa.dk)  Mellem Møller Appel og prokurator Ipsen. Appel lovede at betale 61 rd 3 sk inden 1/5 1858

Forlig 1858 Arkivalieronline (sa.dk) Mellem Niels Hansen Lystter på 42 slg i Klemensker og Appel ang 100rd. Appel lovede at betale inden 20/1 1859

Panteforlig 20/10 1858 Arkivalieronline (sa.dk)  Mellem købmand A. Bærildsen i Hasle og Appel i Klemensker. Appel lovede at betale 11 rd 2 mk 12 sk inden 20/10 1859

Forlig 31/1 1859 Arkivalieronline (sa.dk) Mellem Købmand Hartz og Niels Ipsen på 58 slg. og Hans Olsen på 27. slg. grund ang 150 rd. Ipsen og Olsen lovede at betale inden 1/1 1860

Forlig 28/2 1859 Arkivalieronline (sa.dk) Mellem købmand i Hasle og Conrad Appel på 47. slg. fortov i Klemensker ang. 45 rd 5 mark 6 skilling fra Marcus Lunds auktion den 13. februar 1858. Som sikkerhed satte Appel ca 13. tønder land lejejord fra Kongens Mark og den derpå stående stubmølle med inventar og tilbehør.

Panteobligation 1859, læst 21/12 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

Conrad Appel, husmand og boende på arvefæstelodden på 47. selvejergårds fortov i Klemensker, havde lånt 151 rd af sin svoger Anders Kofoed på 4. vornedgaard i Ipsker. Udslette 23/10 1895. Som sikkerhed satte han sit hus med tilhørende arvefæstelod på 47. gårds fortov, ”samt den mig ligeledes tilhørende og på sammen lod liggende Vejrmølle med instrumentarium”. Hus og mølle var forsikret for l 950 rd. Der blev tilføjet obligationen, at låneren ikke havde tinglyst adkomst til mølle.

Brandforsikring Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 4. slg. fortov, matrikel 154, C.F.P. Appel/Peer Thorsen, smed/ A.P.Larsen -Stuehus-vestre længe-østre længe og halvtagsbygning – 46½ alen/over 100 alen til nærmeste nabo

Jorden i selvejer

Kongens Udmarksjorde 5 skp 3 fdk 1½ alb Arkivalieronline (sa.dk) . Arvefæste- og skødebrev gældende fra 1/1 1859 på matrikel 154 til Conrad F.P. Appel fra kongen. Appel havde hidtil besiddet jordlodden, men nu havde fået brev på den. Appel var fritaget for at betale nogen købesum.

Udvandringshistorie

I Rønne kirkebog tilgangsliste læses, at Conrad Appel med hustru og sønnen Christian flyttede fra Klemensker til Rønne den 16. maj 1860. Han betegnes her som arbejdsmand. Mølleri og hus i Klemensker må da have været opgivet. 

Om det var økonomien eller ægteskabelige problemer, der var skyld i at Conrad Appel tager til Amerika, ved jeg ikke. Han må have forladt sin kone og barn i løbet af 1860 eller foråret 1861. Han meldte ikke sin afrejse til præsten og han er ikke at finde i udvandrerregistrene.

Hustruen Else og sønnen Christian kom i nød og Rønnes fattigvæsen skrev til Klemensker fattigvæsen den 7. oktober om de var villige til at betale 2 mark om ugen til Appels hustru og børn.  Det blev bevilget fra den 1. oktober 1861. I 1862 var tvivl om hun skulle have mere hjælp. I forstanderskabets forhandlingsprotokol læses den 31/10 1862 at de ville bede hende om komme til næste møde, så de kunne bedømme hendes tilstand. Hun døde imidlertid den 20. november og blev således ikke “visiteret” til yderlig hjælp. Men forstanderskabet bevilgede penge til hendes begravelse, som Niels Olsen på 26. slg. fortov lovede at sørge for. I skifteprotokollen læses, at hun var bosat i Rønne, men var på besøg hos Olsen, da hun døde. Begravelsen kostede fattigvæsenet 8 rigsdaler og 4 mark.

Fattigvæsenets protokol pag. 189 – Niels Olsen påtager sig begravelsen af Else, samt også at refundere hendes fattighjælp

Appel var i økonomiske problemer og jeg tror, at det var derfor han udvandrede til Amerika. 

Jeg har ikke fundet hvornår Conrad Appel tog til Amerika. I januar 1864 returneredes et uafhentet brev til Conrad Ferdinand Appel i New York. . Ifølge udvandrerprotokollen udvandrede Christian Appel som 11 årig til New York den 17/9 1868 sammen med sin halvsøster på 26 år Elsebeth Margrethe Marcher.

1862-1864 Peder Thorsen

Håndværkere lovpligtige brandforsikring pr 13/9 1862 Arkivalieronline (sa.dk)

Nr 8. Møller Peer Thorsen, der har nedsat sig som møller og tilflyttet sin nuværende bolig, et hus på 47. slg. fortov i dette år. Af huset der under forsikr. nr. 228 er forsikret for 770 rd, indgår der benyttes til beboelse og udsalg: 24½ alen længde og 11½ alen brede, altså = 281 3/4 kvadratalen.

Skøde 28/1 1863  Arkivalieronline (sa.dk) Kroejer Fallantin Hansen solgte matrikel 85k – 17. parcel af 8. vornedgaard til møller Peder Thorsen, der boede på 47. selvejergårds fortov

Skøde 8/11 1863 Arkivalieronline (sa.dk) Fra Peder Thorsen, nu boende på 18. slg. i Klemensker til smed Andreas Peter Larsen og Cathrine Andrea, f. Andersen. Købesummen var 1591 rd, der inkluderede arvefæstelodden matr 154 og de på grunden stående bygninger. Den på jorden stående mølle var sælgeren forpligtet til at flytte bort inden der var gået et år. Skødet blev først læst på tinget den 24/1 1866.

 

Smedeforretning 1864-1930

1864-1893 Andreas Peter Larsen og Cathrine Andrea, f. Andersen

Andreas Peter Larsen blev født o 1831 i Hasle

Smed. I 1870 havde han en svend, Per Person Lind, og en lærling, Janus Christian Krak.

Cathrine Andrea Andersen blev født o 1832 i Nylars

Skøde 19/4 1893 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33143#33143,424586

Smed Andreas Peter Larsen sælger til smed Peter Haagensen for 8.000 kr. Salget omfattede jordlod matr. 154, bygninger, avl, afgrøde gødning, kreaturbesætning, der bestod af 6 køer, 1 får, 1 vædder, 1 svin endvidere hakkelsesmaskine, knuseværk, slibesten  mm

 

1893-1930 Peter Haagensen og Julie M,

Peter Haagensen blev født 11/2 1863 i Sverige

Julie M blev født i Klemensker 28/4 1870

Peter Haagensen var smedesvend hos Andreas Peter Larsen i 1890 (folketællingen)

Deres børn: Holger Alexander. Haagensen, f. 18/3 1894 i Klemensker, Marie Elvira Kathrine Haagensen, f. 19/7 1901

Skøde 10/3 1930 fra forhenværende smedemester Haagensen til avlsbruger Jens Peter Enevoldsen. Købssum 13.900 kr

 

1930-1933 Jens Peter Enevoldsen og Karoline Margrethe

Jens Peter blev født i Pedersker 23/9 1877

Deres børn: Johannes Enevoldsen, f. 14/5 1908 i Pedersker, Eluf Enevoldsen f. 30/8 1909 i Pedersker, Hans Enevoldsen, f 8/1 1920 i Pedersker, Peder Enevoldsen, f. 4/5 1922 i Pedersker, Ella Enevoldsen, f. 13/4 1924 i Pedersker, Svend Enevoldsen, f. 26/7 1925 i Aaker, Birthe Enevoldsen, f. 17/2 1928

Fogedudlægsskøde 25/9 1933 til Peter Nielsen for 9.800 kr

 

1933-1941 Peter Nielsen

Skøde 21/3 1941 fra Peter Nielsen til skræddemester Thorvald Peter Mathiesen. Købssum 16.000 kr

Smedevang 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek.

1941-1953 Thorvald Peter Mathiesen og Ragnhild Agnethe Ottomine Munch

Thorvald blev født 22/9 1900 i Gudhjem. Forældre: landpostbud Peter Magnus Mathiesen og Emma Jensine Christiansen.

Smedevang 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek.

Skifteudskrift 24/7 1953 som adkomst for Thorvald Mathiesens enke Ragnhild, f. Munck

Skøde 24/7 1953 til Viggo Holm. Købssum 41.000 kr

Smedevang 1991. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek.

1953-1991 Viggo Holm

Skøde 23/9 1991 til Berit Dethlefsen og Kim Myhre. Købssum 500.000 kr.

1991- Berit og Kim Myhre

Salgsannonce i B.Th. 19. oktober 2022

Smedevang – foto 2. april 2023 af JVH