Nyholm, Aagaardsvej 37 – matrikel 57h

Nyholm, Aagaardsvej 37, Klemensker

Ejendommen lå oprindelig på 13. parcel af Kørsegård, der fik matrikelnummer 85g. Midt 1800-tallet blev den drevet sammen med matrikel 84b, som var 2. parcel af  7. vg., Søndre Kirkebogård. I dag er ejendommens jorde samlet under matrikel 57h.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 1. rk. Arkivalieronline (sa.dk)

2 række skøde- og panteprotokoller matr 85g efter 1884 Arkivalieronline (sa.dk)

Efter 1949 – Skøde og panteprotokollen matrikel 57h Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste matrikelkort med markering af matrikel 85g (øverst) og Nyholm (nederst)

Matrikelkort, der har været i brug fra 1858 til 1892. Matrikel 85g skærer igennem Nyholms bygninger.

Ældste historie

Beboelseshuset lå oprindeligt på Kørsegårds grund, men var omgivet af jord tilhørende Sdr. Kirkebogård, 7. vornedgård. I det ældste fæstebrev nævnes, at ejendommen var opført af Wevst Jørgensen Lang kort før 1798. Ejendommen er sandsynligvis ældre, da den er indtegnet på det ældste matrikelkort, som gengiver bebyggelser fra omkring 1786.

På det ældste matrikelkort ses en tolænget bygning, som ikke stammer overens med brandforsikringen fra 1836, hvor der beskrevet en lang længe på 15 fag. Den tolængede ejendom er gengivet på det opdaterede matrikelkort, som var i brug 1858 til 1892. Skellet, der markerer matrikel 85g, er mærkværdigvis tegnet gennem den vestlige længe. Længen eksisterede ikke i 1836 og heller ikke da matriklerne blev fastlagte efter udskiftningen.

Ejendom på 7. vornedgårds grund

Størstedelen af jorden tilhørte 7. vornedgård, man kan derfor med rette kalde ejendommen, som liggende på denne gårds grund. I 1812 solgtes jorden – parcel nr. 13 til 7. vornedgårds ejer.

Ved den endelige udskiftningen i 1840’erne blev husets “plads” til matrikel 85g, som også bestod af en strimmel jord nordøst for ejendommen – se ovenstående matrikelkort.

Beboere/ejere

1798-1816 Wevst Jørgensen Lang og Kirstine Andersdatter Kure

Wevst Jørgensen blev født o. 1775. Forældre Jørgen Jørgensen Lang og Kirstine Jørgensdatter på 12. slg. grund i Klemensker. I 1816 købte Wevst Jørgensen Granegård 4. slg. i Nyker. Her døde han i 1851.Wevst Jørgensen Lang havde desuden matrikel 85b – parcellerne 2 og 3 -på Kørsegård. Se denne.

Gift o. 1798 med Kirstine, der blev døbt 19/6 1773 i Nyker. Forældre: Anders Aridsen Kure og Anniche Pedersdatter. Hun døde på 4. slg. i Nyker den 31/10 1841

Deres børn født på 7. vg. grund: Peder Wevstsen f. o. 1798, Anders Kure Wevstsen døbt 25/5 1800, Jørgen døbt 25/11 1804 men døde 4 år gammel i 1808, En dødfødt søn i februar 1809, Jørgen Wevstsen, døbt 6/10 1810

Fæstebrev 7/10 1798 og bekræftelse den 24/10 1803, læst 5/5 1809 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Jensen, ejer og beboer af den 7. vornedgård, bekræfter sin ”formand” Poul Jørgensens fæstebrev af 7/10 1798, der fæster agerjord og en lille eng. Jorden lå omkring det hus, som Wevst Jørgensen havde opført som nyt. Årlig fæsteafgift var 4 rd og 2 mandsdages arbejde i høsten og en dag i fisked (september). Fæstebrevet var bekræftet af Peder Olsen og Anders Kure (Det må være Kirstines far)

Fæstebrev 16/6 1810 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Jørgensen, boende på den 49. slg., bortfæstede på livstid til Wevst Jørgensen Lang og hustru Kirstine Anchersdatter Kruse en lille del havrejord og en myre, der ligger vest for den såkaldte Jægertorn, der grænser i nord til den 7. vornedgårds jord og i vest mod den 6. vg. grund.

Fæstebrev 2/1 1810 Arkivalieronline (sa.dk)

Mogens Larsen, beboer og ejer af 6. vornedgård i Klemensker, bortfæstede på livstid 2 havreager, der ligger syd for fæsterens hus på 7. vornedgårds grund til Wevst Jørgensen Lang. (Udslettet 2/2 1854)

Wevst Jørgensen Lang købte Granegård, 4. slg. i Nyker sogn

Kørsegårds parcel nr 1, blev solgt til Granegårds ejer Ared Kure i 1812. I 1816 solgte han Granegård og denne parcel nr. 1 til Wevst Jørgensen Lang. (skøde: Arkivalieronline (sa.dk)) Wevst Jørgensen Lang, havde tidligere – indtil 1816 – haft ejendommen på matrikel 85g (og fæstejord på 7. vornedgårds grund). I 1824 fik Wevst Lang desuden parcellerne 2 og 3.

I 1843 solgte Wevst Jørgensen Lang Granegård og parcellerne 1,2 og 3 af 8. vg. til svigersønnen Jens Birk Kure og datteren datter Annike Kirstine, se skøde og undentagsdokument: Arkivalieronline (sa.dk)

I 1847 var de tre parceller på i alt 7½ tønder land ifølge matrikelprotokollen og blev betegnet som matrikel 85b.

 

Auktionsskøde 28/5 1812

Arkivalieronline (sa.dk)

Jorden – parcel nr. 13 af Kørsegård, hvorpå huset var opført, blev solgt til Jørgen Pedersen for 444 rd. Jørgen Pedersen havde en ejendom på Kantedams grund i Vestermarie. Det er uvist om han har boet på ejendommen i 1812, men året efter købte han Sdr. Kirkebogård, som han havde indtil september 1825. Jørgen Pedersen blev undentagsmand på gården i 1825. 

Huset som aftægtsbolig?

Ejendommen har efter 1816 været under Sdr. Kirkebogård og har sandsynligvis været beboet af Jørgen Pedersens familiemedlemmer indtil o. 1844.

Skøde 5/8 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

Jørgen Pedersen, der var undentagsmand på Sdr. Kirkebogård, solgte parcel nr. 13 af 8. vg., som i hartkorn var sat til 3 fdk 1 ¼ album, til svigersøn Jens Mogensen og hustru Annine Jørgensdatter på Sdr. Kirkebogård, for 100 rd. i sedler.

 

-1837 Svend Mogensen Kjøller og Margrethe Jørgensdatter

Svend Mogensen Kjøller blev døbt 4/10 1801 i Olsker. Hans forældre var Mogens Hansen Kjøller og Margrethe Hansdatter på 3. vg. Nørre Kirkebogård i Olsker.

Margrete Jørgensdatter blev døbt 3/6 1804 i Vestermarie. Forældre var Jørgen Pedersen (se herover) og Margrethe Christensdatter, Kantedams grund i Vestermarie.

 Skøde  31/3 1837 Arkivalieronline (sa.dk)

Jens Mogensen Kjøller, der boede på 52. slg. i Vestermarie, solgte til Svend Mogensen Kjøller og hustru Margrethe Jørgensdatter Sdr. Kirkebogård, som de havde købt den 16/9 1825, samt parcellen nr. 13 af 8. vornedgård på 3 fdkr 1 ¼ album i hartkorn, som han havde skøde på dateret den 5/8 1826, for i alt 600 rd

Brandforsikret Arkivalieronline (sa.dk)

Den  21/7 1836 blev ejendommen brandforsikret for første gang;

Et hus på 7. vornedgårds grund ejet af Hans Monsen Kiøller: Huset bestod af 15 fag, 8½ alen bred, 3 3/4 alen højt, egebindingsværk blandingsovertømmer, klinede vægge og straatag; deraf 5 fag indrettede til beboelse med loft, og skorsten er takseret a fag 40 rd er 200 rd
og de øvrige 10 fag indrettede til ladehus takserede a fag 25 rd er 250 rd. Summe 450 rd.
Forsvarlig mod ildsfare og ej forhen forsikret,- Brandhage og stige manglede, men ejeren paalagdes at anskaffe samme inden 14 dage fra dato.

Skøde 3/2 1843 Arkivalieronline (sa.dk)

Svend Mogensen Kjøller, der boede på 7. slg. fortov i Klemensker og ejer af 7. vg. Sdr. Kirkebogård, solgte til Wevst Wevstsen følgende: Sdr. Kirkebogård (7. vg.) med bygninger og tilhørende jorde, samt parcellen nr. 13 fra 8. vornedgårdstående i hartkorn til 3 fd 1 ¼ album for i alt 600 rd. Der var udstedt tre fæstebreve på jorde, nemlig til Wevst Jørgensen Lang, Ole Hansen og Svend Monsen

Ildebrand 22. marts 1843

Arkivalieronline (sa.dk)

Aar 1843 den 22. marts indfandt herredsfogeds Laarsen, taxationsmændene sandemand Hans Nielsen og gårdmand Ben Jørgensen paa 7.Vornedegaards grund i Clemensker Sogn his Jeppe Hansen, for at taxere skaden paa hans hus Dags dato eftermiddag overgaaede Ildebrand. Huset er forsikret i Brandkassen den 21. juli 1838 for 450 rd.
Huset fandtes aldeles afbrændt og det tiloversblevne forbrændte tømmer mm blev vurderet for 15 rd.
Altsaa bliver skaden ansat til 435 rd. sølv
Ejeren Jeppe Hansen, der var tilstede, erklærede, at han ønskede at beholde det tiloversblevne fra Branden, mod at modtage den  nedsatte vurdering.

Genforsikret 4/12 1844 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus paa 7. vornedegaards grund, Jeppe Hansen, opført efter branden den 22. marts 1843
a. Huset bestaar af 12 fag, 10½ alen bredt, 4 alen højt, opført af blandingstømmer, klinede vægge og straatag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 bageovn, bræddeloft i 7 fag, 6 fag vinduer, 15 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo, lade og staæda fag 40 rd. 480 rd.
Forsvarlig imod ildsraade og ej forhen forsikret. En husstage og en baadshage manglede som ejeren blev paalagt at anskaffe inden 14 dage.

-1845-1846 Jeppe Hansen (Frost) og Ellen Kirstine Nielsdatter

Jeppe Hansen blev født 25/1 1814 i Rø. Forældre Morten Hansen Frost og Sidsele Hansdatter på 9. slg. Jeppe Hansen døde 57 år gammel på 20. slg. grund 26/5 1871.

Ellen Kirstine Nielsdatter blev født 27/3 1815 (Elne Kirstine) i Rø. Forældre Niels Sivertsen og Kirstine Knudsdatter på 7. og 8. vg. fortov. Den 6/3 1872 gifter hun sig med enkemand Jens Jacobsen på 61 år. Hun døde 4/3 1893

De blev gift 14/1 1844 i Klemensker. Jeppe var udbygger på 7 vg.gr.

Deres børn: Michele Hansen, f. 9/4 1850 på 20. slg. grund i Klemensker – hun døde 2/3 1857. Niels Andreas Hansen, f. 2/8 1854 i Klemensker – død 28/2 1857)

Plejebørn: Hans Peder Hansen, f. 1838 i Klemensker (fattiglem, barn af ugifte Kristine Mortensdatter, udlagt barnefader Hans Kofoed), Hansine Petrea Jensen, f. 1866 i Vestermarie.

I 1845 boede de i et hus, som i folketællingen blev angivet som liggende på 7. vg. grund,

I 1850 boede familien på Jacobsminde på Krashavevej 8 se denne ejendom Jakobsminde – Krashavevej 8 – Bornholms historie (bornholmerting.dk)

Fæstebrev gældende fra 1. januar 1845 i 80 år Arkivalieronline (sa.dk) fra Wevst Wevstsen på 7. vg. på jord som tidligere havde tilhørt Svend Monsen Kiøller, men som efter udskiftningen var tilstået Jeppe Hansen, som boede i huset på fæstejorden.

Der skulle ydes følgende arbejde: to mands arbejde om sommeren, en dag i engehøsten og fem dage i sædshøsten. En af dagene i efteråret med heste og vogn til gødningens udkørsel. Indfæstningen var på 10 rdl sølv. Fæsteren skulle kaste en grøft i skellet der var 1 alen dyb og 1½ alen bred. Udstedt i Rønne 8/3 1845, læst 15. januar 1847

Skøde 31/12 1846 Arkivalieronline (sa.dk)

Jeppe Hansen, boende på den 7. vg. grund, afstod – ifølge den oprettede købekontrakt fra den 23/11 – det på grunden stående 12 fags store hus og den 80årige fæstekontrakten udstedt 8/3 1845, så vel som fæsteretten til jord fra den 49. selvejergård (ifølge Hans Jørgensens fæstebrev fra den 49. slg. udstedt til Wevst Jørgensen Lang på deres livstid den 16. juni 1810, læst 11/1 1811) samt fæsteret til jord fra den 6. vornedgård  (ifølge Mons Larsens udgivne fæstebrev til Wevst Jørgensen Lang og hustru ligeledes på livstid udstedt 2. januar 1810, læst 17. august samme år) Hus og de tre fæstebreve blev endelig solgt til ungkarl Peter Thorsen, som modtog skøde på hus og 3 fæsterettigheder for 1000 rd.

I skødet bemærkedes, at Jeppe Hansen ikke havde tinglyst rettighed til huset.

 

1846-1848 Peder Thorsen

Ingen oplysninger på ham.

 

1848-1879 Christen Kofod og Mogensine Katrine Haagensen, f. Larsdatter

Chisten Kofod,  født 15/6 1813 i Olsker.  Forældre udbygger Peer Christensen og Viibeke Olsdatter på Slotslyngen

Mogensine Katrine Larsdatter (Haagensen), døbt 5/2 1809 i Vestermarie. Forældre: Gårdejer på 61. slg. Lars Haagensen og Margrete Jensdatter. Mogensine døde på 7. vg. gr. den 27/11 1878 – 69 3/4 år gl.

Christen Kofod og Mogensine flyttede fra Vestermarie til Klemensker de første dage af 1848.

De havde et plejebarn Thor Kornelis Jensen, født 23/7 1848 i Knudsker og døde som fattiglem på 7. vg. gr. i Klemensker den 25/2 1876.

Christen Kofoed er nævnt som ejer i forsikringsprotokollen efter 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

Skifteforretning efter Mogensine 3. januar 1879

Arkivalieronline (sa.dk)

Skifteforhandlingen blev annonceret i Berlingske Tidende og Bornholms Avis. De havde ingen børn, hvorfor arvingerne var den efterlevende ægtemand og hendes søskende, som var:

1. en søster Cecilie Haagensdatter, 78 år, fattiglem i Vestermarie,

2. en broder Lars Peter Marcher af 8. vg. fortov i Vestermarie,

3. en broder Mogens Chr. Larsen af 9. slg. fortov i Knudsker,

4. en broder Jens Larsen, der er død og har efterladt sig en søn; sadelmager Lars Chr. Larsen i Rønne,

5. en søster Johanne, der er gift med brolægger Mads Olsen i Rønne, men som er død og efterladt sig 5 børn: Stine Olsen, væverske i Rønne, Marie, gift med Hans F. Kofoed, Rønne, Laura, enke efter tømmermand Brinck i Rønne, Thea, gift med L.P. Kofoed i Rønne, Sine Olsen, væverske i Rønne.

6. En søster Stine, gift med murer P.P. Westh i Hasle, men er død og har efterladt sig 2 børn: Marie gift med skrædder Petersen i Rønne, Laura, gift med Jens Schou i Hasle.

7. en søster Gjertrud, der er gift med Jens Nielsen, men som er død og har efterladt 5 børn: Cathrine Jensen, gift med Ole Ridder paa Lyngen i Aaker Hans Jensen, 14. slg. parcel i Knudsker, Peter Jensen, stenhugger i Rønne, Christen Jensen, Lynggaards parcel i Olsker, Karen Jensen, lever adskilt fra sin mand Henrik Lock i Kjøbenhavn, adresse vides ikke.

8. en søster Karen, der var gift med Bertel Kofoed i Vestermarie, men er død og har efterladt sig 8 børn: Hans Frederik Kofoed i Rønne, Lars Peter Kofoed, vognmand i Rønne, Karen, gift med snedker Lars Schiøt i Vestermarie, Jens Kofoed i America, Christian Kofoed i Rønne, der er død og har efterladt sig børn (Christian Kofoed, 19 år, Line Kofoed 19 år, begge i Rønne, Marie 17½ år, Nicolai 12 år, Bertil 7 år og Mads 3 år), Johanne, der var gift med snedker Mogens Hansen i Rønne, men er død og har efterladt sig 1. barn (en datter ved navn Gjertrudmine Hansen 16 år, tjener i Tjæreby i Knudsker), Sine gift med grisehandler Magnus Larsen i Rønne, Thea Kofoed , tjener i Rønne.

Arvingerne, som var mødt i retten, blev nævnt.

Stervboets gæld var 2700 kr til Andreas Kofoed i Nyker for ejendommen, gæld og renter 570 kr og løsgæld 370 kr

Skifteforretning 27. februar 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

På skifteforretningen blev det besluttet, at boets fasteejendom skulle sælges på 3 på hinanden følgende auktioner. Efter salget af den faste ejendom, skulle løsøret derefter sælges på en særskilt auktion.

Bornholms Avis 20. juni 1879

Skifteforretning 3. juni 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

Enkemanden mødte på kontoret i Hasle og erklærede, at han var ude af stand til at tilgodese sine kreditorer, hvorfor han bad om at arveforretningen nu ikke kunne behandles, men at boet efter hans afdøde kone, skulle behandles som konkursbo. Skifteforretningen sluttede og overgik til at behandle Christen Kofoed og afdøde Mogensines fællesbo som et fallitbo.

Skifteforretning 18. juni 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

Boets kreditorer Andreas Kofoed i Nyker og 7. vg. ejer Jacob Peter Hansen mødte og enedes om, at der ikke skulle ansættes en kurator i boet. Den faste ejendom var solgt til 2150 kr på tre afholdte auktioner og at en 4 auktion skulle afholdes for at sælge alt løsøre.

Bornholms Avis 25. juni 1879

Skifteforretning 9. juli 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

Kreditor Andreas Kofoed fra Nyker og den højestbydende på ejendommen Niels Peter Jensen med selvskyldnerkautionisten Jørgen Peter Munk var mødt. Den 4 auktion som omfattede både den faste som den løse ejendom blev tilslået Niels Peter Jensen på 2.510 kr, hvilket beløb blev godkendt af panthaveren Andreas Kofoed. – yderligere auktioner blev aflyst.

Skifteforretning 3. september 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

Skifteforretningen eller konkursforretningen var sat på prøve, da flere kreditorer var mødt og krævede del i midlerne. Prøvelsen var annonceret i Berlingske Tidende og Bornholms Avis. De nye kreditorer var gårdejer Jørgen Sode i Vestermarie og smed Thor Peter Jensen af Vestermarie. Arveforretningen var sat i værks da der ikke var livsarvinger og at boet næppe kunne indbringe midler, så fallenten (Christen Kofoed) kunne blive boende.

Annonce i Bornholms Avis 24. januar 1880

Skifteforretningen 16. februar 1880 Arkivalieronline (sa.dk)

Repartitionen blev fremlagt  og behandlingen af fallitboet blev afsluttet. Her gengives fordeling af de indkomne midler.

 

 1879-1915 Niels Peter Jensen og Juliane Dorthea Munch

Niels Peter Jensen, født 31/12 1852 i Klemensker. Forældre 4.slg. parcellist Jens Nielsen og Karen Kirstine Nielsdatter

Juliane Dorthea Munk f. 22/7 1853 i Klemensker. Forældre gårdmand på 54. slg. Christian Munch og Johanne Cathrine Johanne Cathrine Sonne. Juliane døde 6/4 1917 I Klemensker

De blev gift i 29/7 1879 i Klemensker. Han var tjenestekarl i Risby og hun var gårdmandsdatter i Risby. Ved folketællingen i 1880 boede de på 7. vg. gr.. Ejendommen havde de overtage i sommeren 1879 efter auktion, som ovenfor nævnt

Deres børn: Henrik Kristian Jensen, f. 23/1 1881 på 7.vg.gr. i Klemensker, Kristian Jensen, f. 18/9 1884 i Klemensker, Peter Jensen, f. 22/4 1889 i Klemensker

Folketælling 1901 matrikel 84b) boede aftægtskone Karna Kristina Nielsen (f. 24/4 1824 født i Klemensker) hos dem.

Skøde 28/7 1884   Arkivalieronline (sa.dk)

Ejeren af Søndre Kirkebogård (7. vg.) Jacob Peter Hansen solgte parcel nr. 2 af 7. vg. i Klemensker og parcel nr. 13 af 8. vg. til Niels Peter Jensen for 2000 kr.

På sidstnævnte grund lå køberens hus. Med salget udslettedes lejebrevet på 80 år på jord udstedt 11. januar 1845

Skøde 27/1 1915 Arkivalieronline (sa.dk)

fra Niels Peter til parcellist i Nyker sogn, (sønnen) Henrik Christian Jensen for 22.000 kr. Salget omfattede matrikel 57h af 49. slg. , matrikel 84b af 7. vg. og matrikel 85g af 8. vg., samt bygninger, besætning mv.

 

1915-1918 Henrik Christian Jensen

Hans Kristian Jensen blev født 23/1 1881 i Klemensker, Forældre se ovenstående.. Han døde 18/3 1968 på de gamles hjem i Klemensker.

Henrik Kristian Jensen udvandrede til Latimer, Amerika den 11/2 1903, men vendte senere hjem igen.

Henrik Christian Jensen købte matrikel 83c (se Arkivalieronline (sa.dk)), der var bebygget, samt matrikel 95, der hørte unde 10. vg. i Nyker.

7/3 1918 skøde Arkivalieronline (sa.dk)

fra Henrik Christian Jensen til Hans Jørgen Hansen. Det solgte omfattede det samme som blev købt i 1915 samt matrikel 83c fra 6. vg.  og matrikel 95 fra 10. vg. i Nyker og de på grunden stående bygninger. I alt for en samlet sum på 38.000 kr

 

1918-1936 Hans Jørgen Hansen og 1. Anna Petrea Kofoed og 2.Marie Johanne Sorth

Hans Jørgen Hansen  blev født 29/5 1881 i Klemensker. Forældre: parcellist 18. slg. parcel  Jørgen Hansen og Elsebet Margrethe f. Olsen. Smedelærling i Ft 1901. Gift med Anna 21/5 1907 i Vestermarie Hans Jørgen døde 9/3 1966 i Østermarie.

Anna Hansen blev født 9/3 1880 i Aaker. Gift første gang med Hans Peter Olsen. Anna Petrea døde 4/3 1922, Se Anna Petrea Hansen f. Kofod 1880 – 1922 – Greiersen.dk

Gift 2. gang 9/4 1925 med Marie Johanne Sorth

Børn med Anna Petrea : Henry Ove Hansen, f. 10/12 1908 i Vestermarie, Aage Valdemar Hansen, f. 5/81912 i Vestermarie, Anton Hansen, f. 4/2 1914 i Vestermarie, Ragnhild Lisbeth Hansen, f. 25/9 1919 i Klemensker

Barn med Marie: Helga Lissie Rita Hansen, f. 3/1 1938 i Vestermarie.

I flg. Landbrugsministeriets skrivelse af 20/6 1918 må matrikel 84b, 85g og 57h, samt matrikel nr. 83c og 95 drives som et samlet brug.

Skøde 24/6 1936 fra Hans Jørgen Hansen til Oskar Andreas Ludvig Nielsen, salgspris 21.300 kr

 

1936-1944 Oskar Andreas Ludvig Hansen

Skøde 28/1 1944 til Emil Thorvald Pedersen, salgspris 23.600 kr

 

1944-1945 Emil Thorvald Pedersen

Skøde 15/11 1945 til Alfred Kristian Madsen, salgspris 25.000 kr

 

1945-1947 Alfred Kristian Madsen

Skøde 9/5 1947 til Nilius Christian Jespersen, salgspris 26.000 kr

 

1947 Nilius Christian Jespersen

Skøde 20/5 1947 til Laurits Olsen, salgspris 32.000 kr

Nyholm. Luftfoto 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

1947-1986 Laurits Olsen og Judith Katrine, f. Riis

Laurits Olsen døde 15/11 1984. Judith Katrine Olsen døde 25/7 2001

Landbrugets og dets Biografier, 1950

57h – “NYHOLM” pr. Nyker. 7. Vdg. Pc. 12,9 ha – Htk. 2-4-1-l½ – Ejdsk. 26,000 – Grdsk. 11,000. Overtages 1947 af: Laurits Peter Olsen. f. 11. 5. 1910 paa Høgeellet (S. af Nicolaj O. og Marie, f. Thorsen). Elev paa L. Mfs. Højskole 1934-35. G. m. Judith Kahrine, f. Riis, d. 15. 2. 1920 paa Gildesboet i Olsker (D. af Niels R. og Anthonie, f. Ipsen). Børn: Kurt Egon, f. 21.1.1939. Inge Marie, f. 14.8.1943.

Nyholm. Luftfoto 1950-1954. Tilhører Kgl. Bibliotek

Nyholm. Luftfoto 1950-1954. Tilhører Kgl. Bibliotek

Nyholm. Luftfoto 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

Nyholm. Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

Nyholm. Luftfoto 1968. Tilhører Kgl. Bibliotek

Skifteattest 10/11 1986  som adkomst til Judith Katrine Olsen (ejendomsværdi 730.000 kr)

1986-1995 Judith Olsen

Matrikel 57n solgt til Judith Olsen den 26/10 1988

Skøde 4/4 1995 fra Judith Olsen til Lene Riis Olsen

1995- Lene Riis Olsen