Jakobsminde – Krashavevej 8

Jakobsminde, Krashavevej 8, Klemensker

Matrikel 28o – parcel af St. Krashavegård , matr. 20a

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde og panteprotokollen fra 1903 Læs originalen her

Ejendommens historie kort

Huset er opført af Jeppe Hansen og stammer sandsynligvis fra 1840’er, men dets historie kendes først fra 1850. Huset blev brandforsikret for første gang i 1857. Her oplyses, at det var et ældre hus, men var godt vedligeholdt.

Ejendommens avl skete på Store Krashavegårds jorde frem til 1904, hvor lejejorden blev solgt til husets ejer Laurits Bager.

Husets navn stammer måske fra Jens Jakobsen, enkemand fra Østervang, der giftede sig med enken efter Jeppe Frost i 1872.

Ejere/beboere

1850-1872 Jeppe Hansen (Frost) (1814-1871) og Ellen Kirstine Nielsdatter (1815-1893)

Jeppe Hansen blev født 25/1 1814 i Rø. Forældre Morten Hansen Frost og Sidsele Hansdatter på 9. slg. Jeppe Hansen døde 57 år gammel på 20. slg. grund 26/5 1871.

Ellen Kirstine Nielsdatter blev født 27/3 1815 (Elne Kirstine) i Rø. Forældre Niels Sivertsen og Kirstine Knudsdatter på 7. og 8. vg. fortorv. Den 6/3 1872 gifter hun sig med enkemand Jens Jacobsen på 61 år. Hun døde 4/3 1893

De blev gift 14/1 1844 i Klemensker. Jeppe var udbygger på 7 vg.gr. og boede på ejendommen Nyholm 1844-1846 se Nyholm under 8. vornedgårds jorde. 

Deres børn: Michele Hansen, f. 9/4 1850 på 20. slg. grund i Klemensker – hun døde 2/3 1857. Niels Andreas Hansen, f. 2/8 1854 i Klemensker – død 28/2 1857)

Plejebørn: Hans Peder Hansen, f. 1838 i Klemensker (fattiglem- barn af ugifte Kristine Mortensdatter, udlagt barnefader Hans Kofoed)), Hansine Petrea Jensen, f. 1866 i Vestermarie.

Panteobligation 14. december 1856

Læs originalen her

Jeppe Hansen, husmand og boende på 20. slg. grund havde lånt 200 rd af Mogens Jensen på 52. slg. i Klemensker. Som sikkerhed satte han sit hus på samme grund og lejekontrakten som blev udgivet af samme dato. Der fandtes intet tinglyst skøde på huset.

Matrikelkort 1828-1660. Syd for Jakobsminde lå en eng og mose som tilhørte St. Hallegaard i Olsker. Den blev fæstet til Østervang (Bollerisvej 3) i 1832. Matrikel nr. 161 blev “kongens udmarksjord”, som Østervang fik arvefæstebrev på.


Lejebrev 14. december 1856

Læs originalen her

Jørgen Mogensen Dahlbye på den 20. slg Store Krashavegaard udlejer i 50 år til husmand Jeppe Hansen og hustru Ellen Kirstine Nielsdatter, der havde opført hus på lejejorden. Jorden udgør omtrent 4 tønder land rugsæd, der mod nord støder på landevejen, i øst mod gårdens øvrige grund, i syd til Jens Jacobsens fæstejord fra Hallegaard i Olsker sogn og i vest til gårdens enge.
Til indfæstning betaltes en gang for alle 170 rd og årlig leje 10 rd.

Brandforsikring første gang

Forsikring 9. oktober 1857 et hus på 20. slg. grund tilh. Jeppe Hansen ej forhen forsikret, ældre, men vel vedligeholdt. Læs originalen her
”Et Huus paa 20. Selvejergaards Grund, tilhørende Jeppe Hansen, ei forhen forsikret, ældre, men vel vedligeholdt; 8 fag, langt 26 ¾ Alen, brede 8 Alen, høide 3 ¼ Alen, blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 2 Bræddegavle, 1 Skorsten af god stand, bræddeloft 3½ Fag, indrettet til beboelse, Kjøkken, Lo og Lade, med 2 Stuer, Kjøkken og Forstue, 8 Døre, 1 Luge, 5 Fag Vinduer med smaa Ruder. Taxeres 4 Fag a 40 rdl er 160 rdl
4 Fag a 25 rdl. er 100 rdl
I alt 260 rdl
Huset ligger mere end 300 Alen fra alle andre Bygninger. Brandhage, Stige og Spand forefandtes. Forsvarlig mod Ildsraade”

Brandforsikringsprotokollen for Jeppe Hansen se mere her

Gæld til købmanden i Hasle

 læs om forliget her
Mellem købmand Munck i Hasle og Jeppe Hansen Frost på 20. slg. grund blev der indgået forlig den 19/10 1859 om betaling af gæld på i alt  34 rd 3 mk 1 sk.

Panteobligation 26/6 1861

Læs originalen her

Husmand Jeppe Hansen på 20. Slg. grund lånte 100 rd af gårdejer på Lille Dammegaard Hans Lou. Som sikkerhed satte han lejeretten til jord fra 20. slg. lejekontrakt 14/12 1856 (læst 17/12) samt assurancesummen af det på grunden stående hus. Note under teksten er oplyst, at der er søgt efter adkomst til hus, men intet er fundet i skøde og panteprotokollen..

Panteobligation 7/1 1865

Læs originalen her

Husmand Jeppe Hansen lånte 100 rd af Hans Marcussen på 10. vornedgaards parcel i Klemensker mod sikkerhed i lejeret og assurancesummen af det på grunden stående hus. Udslettet 30/3 1898.

Ellen giftede sig kort efter sin mand Jeppe Hansens død med naboen på Østervang, der var blevet enkemand i 1871. Se afsnittet om Østervang

1872-1888 Jens Jacobsen (1811-1894) og Ellen Kirstine Nielsdatter (1815-1893)

Ellen Kirstine Nielsdatter blev født 27/3 1815 (Elne Kirstine) i Rø. Forældre Niels Sivertsen og Kirstine Knudsdatter på 7. og 8. vg. fortorv. Den 6/3 1872 gifter hun sig med enkemand Jens Jacobsen på 61 år. Hun døde 4/3 1893 på 20. slg. grund.

Jens Jacobsen og Ellen Kirstine Nielsdatter blev boende på Jakobsminde til de døde som aftægtsfolk.

Jens Jacobsen døde den 18/12 1894 som aftægtsmand på 20. slg. grund (Jakobsminde)

Dødsanmeldelse 18/12 1894

Læs originalen her
Da Jens Jacobsen døde anmeldte husmand Laurits Bager dødsfaldet. Der læses: ”Afdøde var enkemand og alt hvad han efterlader sig af klæder og indbo tilfalder Anmelderen efter Aftægtskontrakten, som kan fremvises, oplyser at han ogsaa er pligtig til at afholde afdødes begravelse. Afdøde efterlade sig ogsaa nogle Penge, men hvor mange ved Anmelderen ikke.
Afdødes arvinger er:
1. Hans Kjøller af 20. selvejergaards Parcel i Klemensker, gift med afdødes datter, hvis Navn anmelderen ikke kender.
2. Jens Jørgensen af 21. selvejergaards Grund i Klemensker, gift med en Datter af Afdøde, hvis Navn Anmelderen heller ikke kender.. Flere Arvinger kender Anmelderen ikke.

Erklæring for skifteretten 15/2 1895 Læs originalen her
De to svigersønner Hans Kjøller og Jens Jørgensen erklærede at deres svigerfader intet efterlod sig.

Jakobsminde omkring 1920. Fra Bornholmske Billeder- original tilhører Bornholms Museum.


1888-1921 Laurits Peter Andersen Bager og Julie Marie, f. Kofoed

Laurits Peter Andersen Bager blev født 10/8 1857 i Nyker. Forældre udbygger Peder Andersen Bager og Kirstine Hansen på 24. slg. grund. Laurits Bager døde i Klemensker 15/5 1941.

Julie Marie Kofoed blev født 14/12 1861 i Nyker. Forældre udbygger Hand Christian Kofoed og Margrethe Kirstine Jensen på 12 . vornedgårds grund. Julie Marie døde i på 20. slg. parcel i Klemensker den 18/1 1930.
De blev gift 9/11 1888 i Nyker. Laurits Bager havde allerede huset på 20. slg. gr. Julie tjente på Nyker præstegaard.

Familien flyttede fra Nyker til Klemensker i 1888.

Hans erhverv i 1890 var arbejdsmand og husmand. Da han døde kaldtes han for forhenværende murer i Allinge (?). Begravet i Klemensker.

Deres børn: Hans Laurentius Bager f. 6/9 1889, Janus Peter Bager, f. 7/8 1893, Laura Marie Bager, f. 9/9 1895, Alfred Julius Bager, f. 12/4 1898, Ingeborg Kristine Bager, f. 8/10 1900

Jorden i selvejer 1904

Matrikel 28o blev adskilt fra 28a efter tilladelse 22/7 1903. Det var sat for hartkorn 5 skæpper og 2 #/4 album.

Skøde 2/3 1904  – Læs skødet her
Gårdejer Frederik Grand Stender solgte jordlodden 28o til husmand Peter Andersen Bager for 3.250 kr. Køberen havde jorden i fæste og han ejede selv de på grunden stående bygninger

Overdragelse til sønnen Janus

Skøde 19/11 1921 Læs skødet her
Fra Laurits Peter Andersen Bager til sønnen skovbetjent Janus Peter Bager. Købssum 14.317, 36 kr.
Salget var betinget af livslang aftægt.

Undentags- eller aftægtskontrakt

Læs originalen her

De gamle fordrede bl.a.: Fribolig og ret til at have senge stående i et om vinteren opvarmet værelse og adgang til ophold i stuehusets samtlige værelser, aflukker og forrådssteder og udenomsbekvemmeligheder [en betegnelse der oftest blev brugt for retirade] og skal der derhos stedse vises os en god og venlig omgang…. Fri føde, lys varme og renlighed, samt i sygdoms og alderdomstilfælde god pleje- og opvartning.
Som sikkerhed blev er udstedt en obligation på 5.000 kr. Aftægtsnyderne vil så længe de kunne, bidrage i alt forefaldende arbejde.

Jakobsminde, luftfoto 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

1921-1988 Janus Peter Bager (1893-1983) og Agnes Gerda Ida, f. Sjøstrøm (1897-1988)

Janus Peter Bager blev født på ejendommen den 7/8 1893. Han døde i Klemensker den 22/4 1983

Agnes Gerda Ida Sjøstrøm blev født 2/2 1897 i Klemensker, datter af husmand Sven Sjøstrøm og Kirsti, f. Jakobsen. Hun døde i Hasle den 16/5 1988 – begravet i Klemensker.

Janus og Agnes blev gift 17/10 1919. Han var skovbetjent i Rø Plantage og boede i 1921 i ”Nordhuset” indtil han overtog forældrenes ejendom.

Deres børn: Frederik Gerhard Bager, f. 1/5 1921 i Rø, Svend Aage Bager, f. 31/5 1925, Anker Andreas Bager, f. 11/9 1926

I 1919-1921 var han skovbetjent i Rø Plantage

Jul på Bornholm 1983

Jakobsminde, luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek


Skøde den 11/11 1988 fra Boet efter Agnes Bager v/ Frederik Bager til Bent Weinrich Hansen og Nina Boss. Grunden matr. 28o var på 35.105 m2. Ejendomsværdi 300.000 kr – salgsprisen var 175.000 kr

1988- Bent Weinrich Hansen og Nina Lotte Boss

I 1988 boede de i Smedegade 2 i Klemensker