Højbo, Mæbyvej (1) – forsvunden ejendom

Højbo, Mæbyvej 1, Klemensker

Parcel nr. 19 af Kørsegaard. Matrikel 85m (før udskiftningen matrikel 85l)

Postadresse: Mæbyvej 1, Nyker

Nedrevet inden 1971

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 1rk 2 sæt Arkivalieronline (sa.dk)

 

Ældste historie

Grunden var bebygget allerede i slutningen af 1700-tallet, men brugeren af jord og hus er ikke kendte før 1834.

Caspar H. Kofoed solgte parcel nr. 19 til Morten Pedersen på 9. vg. for 133 rd 2 mark (skøde 18/4 1812)

I matrikelprotokollen før 1827 er ejeren Morten Pedersen på Aagaard, men ikke brugeren. Arealet på Matrikel 85l er 11 ½ tønder land skyldsat til 2 skp. og 2 fdk9

 

Skøde 15/7 1834 Arkivalieronline (sa.dk)

På parcel nr. 19 og det på grunden stående hus fra Morten Pedersen (ejer af Aagaard, 9.vg.) solgtes til ungkarl Jørgen Mauritzen for 350 rd. Grunden var sat i hartkorn 2 skp 2 fdk ¼ alb og huset var på 10 fag.

 

1834-1843 Jørgen Mauritsen (Marchman)

Jørgen Mauritsen blev født o. 1808

I ft 1834 boede han sammen med enken Anneke Hansdatter på 60 år, som forsørges af ham. Det var hans mor, som også levede i 1840.

Brandforsikring 12/7 1834 af hus på parcel nr 19. Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus paa 8te vornedgaards grund i Klemensker, ejer og beboes af Jørgen Mauritsen:

a. Stuehus 6 fag, 8 alen bred, 3 alen høj på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og straatag, indrettet til stue, kamre og køkken, bræddeloft, 2 skorstene, taxeret a fag 14 rd er 84 rd/80 rd

b. Ladehus, 4 Fag, samme bredde og højde og samme bygningsmaterialer i forbindelse med stuehuset a fag 10 rd er 40 rd.

i alt 124 rd/120 rd

forsvarlig imod ildsfare og ej forhen forsikret. Brandredskaber, som ikke forefandtes, blev ejeren paalagt at forskaffe inden 14 dage.

 

I følge kirkebogens oplysninger flyttede udbygger Jørgen Mauritz Marchman til  Aaker i 1842.

Skøde 30. maj 1843 Arkivalieronline (sa.dk)– Underskrevet i Aakirkeby

Jørgen Mauritsen solgte parcel 19, samt det på grunden stående hus, til Simon Andersen Møller. Huset var på 10 fag og parcellen stod for hartkorn 2 skp 2 fdk ¼ alb. Salgsprisen var – uden årets afgrøde – til 700 rd. De 500 rd blev betalt kontant og de resterende 200 rd var i pant for lån af kirkens midler, som enten kunne indfries eller blive stående i ejendommen.

Der var forvirring om overdragelsen af ejendommen. Under skødet nævntes, at Jørgen Mauritsen ikke ejede jordlodden, da det var Anders Jensen Rasch, der ved skøde af 22. marts 1842 og efterfølgende betalte kendelsespenge for handelen den 21. april 1842. Anders Jensen Rasch har derefter solgt jorden videre til Hans Kofoed Jensen ved skøde 27. januar 1843 og denne mand betalte kendelsespenge den 17. marts 1843.

1843-(1852)-1873 Simon Andersen Møller og Karen Pedersdatter, f. Holm

Simon Andersen Møller blev døbt 17/6 1804 i Rutsker. Faderen var udbygger og smed Hartvig Andersen og moderen Ellen Kirstine.

Den 17/2 1829 var han 25 år gl. hos broderen købmand Grønbæk i Hasle og giftede sig med den 17årige pige Karen Pedersdatter, der boede hos forældrene i Hasle.

Den 8/5 1829 var han ”kullagraver” i Hasle.

Karen blev døbt 31/5 1812 i Hasle. Hendes far hed Peder Holm og moderen Anne. I 1849 benævnes hun i kirkebogen ved søns fødsel: Karen Catrine Holm.

Deres børn: Petrea Antonette Møller , f. 8/5 1829 i Hasle, Søren Peder Andersen, f. o 1830, Michael Andersen, f. o 1835 i Hasle, Eline Louise Andersen, f. o 1839 i Klemensker, Ludvig Andersen, f.  21/12 1841 på 52. selvejergård, hvor faderen Simon var inderste. Barnet døde som vist som spæd, Ludvig Andersen Møller, f. 19/7 1843 på 8 vg. parcel, Anine Nicoline Andersen, f. o 1844 i Klemensker, Niels Peter Andersen Møller, f. 27/1 1846 i Klemensker,  Christian Germanus Andersen, f. 31/7 1849 i Klemensker, Eline Jacobine Andersen Møller, f. o 1854 i Klemensker

Simon Andersen fik købekontrakt i 1852 og skøde 1854 på Sortebjerg, parcel 14+15 fra 8. vg. Her opført han et nyt 10 fags stort hus, hvoraf de 5 fag var grundmuret- se denne. Jeg tror, at Simon Andersen og familien flyttede til Sortebjerg i 1852. Se denne.

Skøde 7/6 1873 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra parcellist Simon Andersen Møller til sin søn Ludvig Andersen Møller den parcel nr. 19, som han havde skøde på af dato 30.  maj 1843 skyldsat for hartkorn 1 tønde 1 skp 2 fdk 2 ¾ alb for 1200 rd

 

1873-1905 Ludvig Andersen Møller og 1. Elsine Christine, f. Jensen og 2. Anna Katrine Møller, f. Kofoed

Ludvig Andersen Møller blev født ejendommen 19/7 1843 og hvor han døde 2/11 1905. Da han blev gift 28/11 1873 var han snedker. Anden gang han blev gift i 19/5 1888 var han hjulmager.

Elsine Christine Jensen blev født i Nyker 20/1 1851. Forældre snedker Jens Pedersen Due og hustru Karen Christine Olsen på 10. slg. gr.. Elsine døde 30 år gl den 4/12 1881 på ejendommen.

Ludvig og Elises børn: Janusine Lovise Catrine Møller, f. 10/9 1874, o 1905 gift med snedker Hans Christian Westh i Nyker. Anna Christine Marie Møller, f. 14/4 1876, der i 1905 boede i Kairo, Ægypten,

Anne Katrine Kofoed blev født 25/8 1849 i Vestermarie. Hun døde 7/3 1943 på ejendommen.

Ludvig og Anne Katrines barn: Agnes Mathea Møller, f. 4/6 1888

Brandforsikring Arkivalieronline (sa.dk)

Matr.85m Ludvig Andersen 4. kvartal 1873- Hus på 8. vg. parcel

a. Hus på 10 fag Ø og . 3 fag stue a 80 rd,

b. 2 fag stuehus a 65 rd og 5 fad ladehus a 64 rd

er i alt 695 rd – over 100 alen til nærmeste nabo

 

Skifteudskrift 27/6 1906  som adkomst til enken på ejendommen. Arkivalieronline (sa.dk). Ejendommen på matr. 85m blev vurderet til 7500 kr

Agnes Møller arvede 650 kr og fik udstedt en panteobligation  med sikkerhed i ejendommen. Arkivalieronline (sa.dk)

 

1905-1943 enkefrue Anne Katrine Andersen Møller, f. Kofoed

Hun levede af agerbruget, men havde Hans Chr. Stange som bestyrer. Han boede på ejendommen i 1921 og 1930 (ifølge folketællingerne)

Højbo 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

1943-1963 Agnes Mathea Møller

Født på ejendommen den 4/6 1888 og døde på De gamles Hjem den 27/2 1963.

Hun overtog ansvaret for ejendommen efter sin mors død. Hun var ugift.

Højbo 1951 ved forpagter Mauritsen. Tilhører Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, 1950

85m – pr. Nyker. 8.V dg. Pc. 6,1 ha – Htk. 1-1-2-2 3/4 – Ejdsk. 12,900 – Grdsk. 5,000. Overt. 1943 af: Agnes Møller, f. 4. 6. 1888 paa Ejend. (D. af Ludvig Andersen M. og Anna, f. Kofoed)

Højbo 1952-1954. Tilhører Kgl. Bibliotek

Hans Ancher Rasmussen boede på Højbo i 1961, da han søgte kommunen om tilladelse til at bygge nyt beboelseshus på Aagaardsvej, matrikel 87hv.

Ejendommen er med på revideret kort 1966, men er væk på kortet fra 1971.

Luftfoto fra 1976 afslører, at der endnu var dele af huse tilbage på grunden.