Lyshøj – Fejlerevej 3

Lyshøj, Fejlerevej 3, Klemensker

Matrikel 61b – Parcel nr 13 af Simblegårds jorde.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen fra 1903

Ældste historie

Huset mener jeg er bygget 1867 af Hans Hansen, der var født og opvokset i det nærliggende “Sultekrogshus”, der havde lejejord fra Simblegård. Matrikel 61b er udskilt af netop  lejejorden fra Sultekrogshuset.

Lyshøj lejede jorden indtil 1903, hvor den blev solgt til selveje, efter den i 1895 blev udstykket efter Indenrigsministeriets tilladelse. Den var skyldsat til 2 fdkr 1 ¼ album.

Beboere/ejere

1867-1869 Hans Hansen (1841-1905) og Oline Marie Sonne (1848-)

Hans Hansen blev født 15/7 1841 på 53. slg. gr. i Klemensker. Forældrene var udbyggere på Simblegaards grund, skomager Hans Jørgensen og Ane Marie Olsen. Hans Hansen blev også skomager. Han døde i Østerlars 27/2 1905.

Hans Hansen og Oline blev gift 30/5 1867 i Klemensker. Han var ”hjemme” på 53. slg. grund og hun var ”hjemme” på 8. vg. grund.

Familien flyttede til Olsker den 4/4 1869 (Kirkebogens afgangsliste). Han vedblev at eje huset til 1881

Brandforsikring

Forsikret første gang den 4/4 1867. Et hus Ø og V hvoraf 4 fag stuehus a 45 rd og 1 fag lade for 30 rd. i alt 210 rd. Senere overtages huset af smed Jens Bidstrup (18/8 1869) og dernæst Jens Pedersen.

50-års lejebrev

3.april 1867 blev udstedt 50 års lejebrev fra Simblegaards ejer Nicolai Hansen Holm til skomager Hans Hansen på et stk jord, der i nord grænser til 54. slg., mod vest til (Jens) Jørgen Pedersens lejejord, mod syd til Simblegårds jord og mod øst til landevejen. I fæsteafgift blev betalt 100 rd og i årlig leje 8 rd samt 5 dages dagværk.

Lejebrev af jord i 50 år den 3. april læst 10/4 1867 fra Nicolaj Hansen Holm til skomager Hans Hansen på jord fra Simblegård. Udslettet 27/3 1903.

Panteobligation 8/12 1867

Hans Hansen lånte 200 rd af gårdejer Hans Lau på 57 slg. i Klemensker. Som sikkerhed stillede han sin lejeret udstedt den ¾ 1867, samt sit hus på grunden.

Skomager Hans Hansen lånte 100 rd af Jørgen Hansen på 11. vornedgaards grund.

1869 Jens Bidstrup

Jens Bidstrup kom til Klemensker fra Allinge som smedesvend den 24/1 1867. Den 18/12 1868, medens han var i Klemensker, blev han gift med Thora Christine Wiinber “Fra Fyret”.

Han har fungeret som smed medens han boede på Lyshøj, men han har kun lejer og ikke ejet huset.

Han for lignet skat i 1869 – 1870 og ikke i 1871.

1870 Jens Pedersen (1828-) og Cecilie Margrethe, f. Kjæreby 1834 i Klemensker)

skomager.

Familien flyttede til Østerlars den 8. november 1870, hvilket er oplyst i kirkebogens afgangsliste. Her oplyses at han var husmand på 53. slg. gr. Han kan således ikke have boet her i længere tid end 1 år. – ikke som ejer men som lejer.

Deres børn: Carl Johannes Pedersen, f. 5/5 1863 i Klemensker 10. vg. udbygger

Beboer 1871-1881

Skomager Hans Hansen har ejet huset og haft lejejorden. Om han og hans familie har boet i huset eller lejet det ud, er jeg ikke helt klar over.

Skøde 28/5 1881

Skomager Hans Hansen solgte huset for 400 kr til Jens Madsen Jensen. Om han har boet i huset fra 1871 vides ikke.

Pantebrev 28/5 1881

For lån af 200 kr af Jørgen Christophersen i Hasle mod sikkerhed i hus og lejeret fra 3/4 1867 på jord,

1881-1883 Jens Madsen Jensen (1832- ) og Karoline Kristine, f. Andreasen (1838- )

Jens Madsen Jensen var været lejer af hus og jord før 1881, måske året forinden?

Deres børn: Jensine Katrine Andrea Jensen, f. 20/7 1878 på 67. slg. gr. i Klemensker,

Brandforsikring som adkomst til hus, læst 20/2 1883

Der har åbenbart været usikkerhed omkring ejerforholdene. Som adkomst blev derfor Brandpolicen nr. 33 fra Alm. Brandforsikring for Landbygninger fra den 10/6 1871 af hus på Simblegårds grund tilhørende Hans Hansen. Stuehus mm i Ø og V, Bindingsværk, klinede vægge, straatag, 2 bræddegavle for 420 kr.
Denne police var Hans Hansens adkomst til huset. Hans Hansen kunne derfor den 28/5 1881 sælge til Jens Madsen Jensen for 400 kr.

1883-1901 Jens Hansen Lund og Karoline Lovisa Petrea Margrethe

Jens Hansen Lund blev født 8/8 1845 i Rutsker. Skomager

Karoline Lovisa Petrea Margrethe blev født i Rutsker 21/3 1857 i Rutsker

Deres børn: Lovisa Petrea Hansine Holm (hustruens barn) f. 1881 i Rutsker, Christine Dorthea Lund, f. 1884 i Klemensker, Ane Jensine Lund, f. 1885 i Klemensker, Hans Peter Lund, f. 1887 i Klemensker Sanne Marie Lund, f. 27/2 1889 i Klemensker, Kristine Margrethe Lund, f. 25/4 1898 i Klemensker.

Ildebrand 29. december 1887

I følge brandtaksationsprotokollen  nedbrændte 5 fags-huset den 29. december mellem kl 6 og 7 aften. De reddede materialer vurderedes kun til 5 kr. Husets ejer var skomager J. N. Lund.

1902-1917 Anders Nilsson og Marie Dorthea, f. Ipsen

 Anders Nielsen blev født 30/12 1862 i Ejarød i Sverige. Flyttede til Klemensker i 1888 som daglejer på 1. vg.

Marie Dorthea Ipsen blev født 25/1 1867 i Klemensker. Datter af udbygger på 57. slg. gr. Hans Ipsen og Ane Dorthea Kirstine Dam. I 1888 var hun ”hjemme” på 15. slg. grund.

De blev gift 10/2 1888 i Klemensker

Deres børn: Anna Hansine Kristine Nielsen f. 8/2 1889 på 15 slg. grund, Marie Nielsen, f. 27/8 1892 (?), Niels Andreas Nielsen, f. 6/5 1894 på 15. slg. grund (Parcel af matr. 23a) (Dræbt under russernes bombardement i Damgade 7/5 1945), Hedevig Nielsen, f. 15/10 1896 på 25. slg. grund, Lisebeth Nielsen, f. 13/5 1899 på 54. slg. grund.

Anders Nilsson havde i 1893 købt matrikel 23c (Bolbyvej 18). Året efter solgte han hus og grund til Carl Oscar Löfholm. De var begge svenske indvandrere og har sandsynligvis haft nære forbindelser, da det også var Løfholm, der købte Lyshøj efter ham.

Inden grundsalget blev lejebrevet slettet og tinglyst

Skøde 20/6 1903

fra Simlegårds ejer Markus Peter Schou til husmand Anders Nielsen – Køberen havde tidligere haft lejeretten til jorden og forsynet den med egne bygninger. Jordens købspris var 650 kr.

Skøde 6/6 1917

Skøde fra Anders Nielsen til Carl Oscar Löfholm.  Købssum 4.500 kr.

1917-1926 Carl Oscar Löfholm og Hansine Christiane, f. Larsen

Skøde 9/11 1926

fra Hansine Christiane til sønnen Alfred Löfholm. Købssummen blev fastsat til 2.460 kr samt at moderen betingede sig frit ophold og pasning så længe de levede. Hun skulle have 25 kr om måneden.

1926-1973 Alfred Løfholm (1882-1973) og Mirza

Alfred Löfholm var mejerist på fællesmejeriet på Simblegård

Forsikring

Var oprindelig forsikret i Husmændenes brandforsikring. I 1930 blev forsikringen flyttet til Østifternes Brandforsikring

Ejer: mejerist Alfred Löfholm.

Plantegning fra police 1930

Matrikel 61b den 30/10 1929

  1. Stuehus længde 13,9 m, dybde 7,1 m, 2,7 m høj, bindingsværk, tag af delvis strå og masonit (? I 1944 står ”plader”)Består af 1 etage, vinkeltag, bindingsværk, brændtstensvægge. Indeholdende 4 værelser, køkken og spisekammer. Brændtstensgulv i køkken og spisekammer, bræddegulv i de øvrige værelser, bræddeloft i alle værelser, malet og taåeseret i 2 stueværelser og gæstekammer. Det bebyggede areal udgør 99 m2 (7 fag) ansættes til 60 kr pr m2 = 5940 afrundes til 5900 kr
  2. Staldbygning og hønsehus 6.9 m langt, 4 m bredt, 2m3 m højt, bindingsværk og straatag. 1 etage, vinkeltag, bindingsværk, betonvægge, gulv dels af ler og dels beton. Loftet brædder og rafter. Det bebyggede areal er 28 m2 til 25 kr er 700 kr
  3. Hønsehus. 5 m langt, 2,3 m bredt og 2,1 m højt, bindingsværk og paptag. 1 etage, halvtag, bindingsværk, murstensvægge, paptag, brændtstens gulv. Areal udgør 11 m2 a 20 kr er 200 kr
  4. Brændehus, 5 m langt, 2,2 m bredt og 2,3 m højt. Halvtag, halvstens grundmur, lerhulv og paptag. Areal 11 m2 a 35 kr er 285 afrundes til 400 kr.

I alt forsikret for 7.200 kr

Forsikringstegning fra 1945

I 1945 meldes at samtlige bygninger har fået fast tag: a+b asbesttag og c+d paptag. Forsikringssum 14.000 kr

Bornholms Tidende 22. januar 1975

Skifteretsattest 16/5 1975 til Mirza Løfholm, som samme dag skødede ejendommen videre til sønne Carl Løfholm.

1975-1980 Carl Løfholm

Meddeler ved Bornholms Tidende. Han døde 1/3 1999

Bornholms Tidende 3. marts 1999

 

Skøde 9/7 1979 til Svend Aage Larsen. Købssum 82.500 kr

1980-1990 Svend Aage Larsen

Vognmand og kørelærer

Søgte om nedlæggelse af ejendom som helårsbebyggelse, da den var i dårlig stand. Kommunen gav afslag, da den lå tæt ved vejen og måtte anses som en udmærket helårsbeboelse, hvis den blev sat i stand. I Filarkivet findes to billeder:

Lyshøj 1980

Tekst fra behandling:

Behandling af ansøgning af lo.4.1980 fra S. A. Larsen, Rønne om tilladelse til nedlæggelse af helårsboligen på matr. nr. 61b, Klemensker sogn, beliggende Fejlerevej 3, Klemensker.

Huset er et gammelt bindingsværkshus indrettet med 2 stuer, køkken, 3 værelser, forstue samt udhuse. Tagetagen er uudnyttet Vandforsyning fås fra egen brønd. Der er ikke bad og wc.

Spildevandsafløbet fra køkken er tilsluttet vejgrøften, dette er i strid med bestemmelserne i vejloven.

Ejendommens grundareal udgør i alt 12.955 m2. Huset er dårligt vedligeholdt og uden isolering på nogen måde.

Teknisk forvaltning foreslår, at der stilles krav om, at spildevandsafløbet ændres i overensstemmelse med gældende bestemmelse og at boligen fastholdes som helårsbolig og isoleres og istandsættes som sådan.

Ejendommen blev restaureret i 1980-1983 (Plan i Filarkivet) Et af udhusene blev revet ned og genopført.

Lyshøj 1990. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

 Skøde 14/8 1990 fra Svend Aage Larsen til Ingemann Thorsen. Købssum 495.000 kr

1990- Ingemann Thorsen

Solhøj. Foto JVH 2. juli 2022