Fuglesangshuset

Fuglesangshuset – Udbyggersted vest for Simblegård

Aldrig udmatrikuleret. Huset har været beboet indtil 1920’erne og slettet i forsikringen 1930’erne. Af Simblegårds udbyggere er dette et af de ældste, som desværre ikke eksisterer længere.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Fuglesang på kort 1914 med grusgrav NØ for huset

 Fuglesangshuset med stor have, samt mølledam vest for på Hammers kort fra 1750

Huset ældste historie

Simblegaard er en skøn Herlighed af Agre og Enge, Skove og Fiskevand, Fægang, Vandmølle og anden Tilliggelse, skrev Rasmus Pedersen Ravn i sin krønike fra 1671. Fuglesangshuset må helt sikkert være en af Simblegårdens “herligheder”.

Fuglesangshusets historie er sikkert lige så lang som vandmøllen – Grubbemøllen – og man kan formode, at de hørte sammen et godt stykke op i 1700-tallet. Måske var beboeren af huset også møller. Læs mere om Grubbemøllen her.

På Hammers kort ses et ret stor have, der hørte til Fuglesangshuset. Haven var en frugthave – en abildgård – der forsynede Simblegård med frugt og måske også grøntsager.

Fuglesangshuset på det ældste matrikelkort, der er tegnet o. 1788 og brugt indtil 1860

Der findes navne på fæstere fra slut 1600-tallet til 1806, men det har endnu ikke været muligt, at placere de rette personer på de 6 forskellige ejendomme, der fandtes på Simblegårds grund. I 1787 var der 6 udbyggere.

Matrikelkort med kort 1888

Beboerliste

1806-1818 Ole Jørgensen og Martha Marie Nielsdatter

Fæstebrev 1806

Jesper H. Holms fæstebrev til Ole Jørgensen og hustru, 24. marts 1806. Læs dokumentet her

Jesper Hansen Holm solgte ”Fuglesangshuuset” til agtbare mand Ole Jørgensen og hans hustru Marthe Marie Nielsdatter ligesom husets grund, ager og eng, som altid har hørt til huset, 100 rd. Jorden blev givet på livstid. Der skulle gives 7 sld i årlig leje. Ole Jørgensen skulle love at arbejde 4 dage i høhøsten for 8 skilling om dagen og 8 dage i sædhøsten for 10 skilling om dagen. Ole Jørgensen lovede også at udføre ”træarbejde” for husbonden på Simblegård.

Fæsteaftalen opfattede også halvdelen af mølledammen, som Ole Jørgensen havde fri rådighed over. Simblegårdsejeren skulle have fri adgang til området. Hø ved mølledammen kunne høstes, men der måtte ikke stilles nogen hindring i vejen for møllens drift og gavn.

Årlig leje var 7 sld, 4 dages arbejde i høhøsten for 8 skilling om dagen og 8 dage i sædhøsten for 10 sk. om dagen. Hø ved mølledammen kunne høstes, men der måtte ikke stilles nogen hindring i vejen for møllens drift og gavn.

Havens frugttræer måtte fældes og nye plantes ”som findes for godt”. Gærdet omkring haven skulle holdes ved lige.


1818-1858 Jens Michael Jensen (1791-1852) og Anne Cathrine Andersdatter (1780-1858)

Jens Jensen født i Klemensker o. 1791. Han døde i Fuglesangshuset 3/7 1852.
Anne Catrine Andersdatter døbt 12. trin. Søndag (15/8) 1779. Forældre Anders Larsen og Kirstine Jørgensdatter (Storegade i Hasle 1787 og 1801). Anna Catrine Cathrine døde 77 ¾ år gl. den 9/6 1858.

Gift 31. januar 1818: ungkarl Jens Michael Jensen, 27 Aar, tjenende på 60. slg og Pigen Anna Cathrine Andersdatter, 22 Aar (Fejl 38?), hjemme hos faderen (Anders Larsen) på 27. slg. grund

Tjenestefolk: Ane Cathrine Mortensdatter, f. o 1815 i Vestermarie var tjenestepige hos Jens Jensen og Ane Cathrine i 1840, 1845, 1850 og 1855. I 1842 fik hun en ”uægte” søn, Hans Jørgen Nielsen, f. 15/5 1842. Udlagt barnefader en søfarende ved navn Niels Peder Jørgensen.
Den 39 årige Ane Cathrine Mortensdatter blev gift 13/11 1852 med 22 årige Jens Jensen Holm (Født i Rønne). I 1852 opholdt han sig på 53. slg. grund, hvor Ane boede med sin uægte 11årige søn.
I 1855 bor de og hendes uægte søn i Fuglesangshuset hos Ane Cathrine Andersdatter, der i flg. Ft 1855 er aftægtskone og Jens Jensen Holm er ”husfader og lever af jordlodden”

Matrikelprotokollen o 1827

Læses at brugeren Jens Jensen disponerede over – “Agerlodden og Skovlodden – matr. 1 og 61B – 1. En bebygget Ager, Eng og Skovlod nordvest for Gaarden” samt  “Nordvest for bemeldte Gaard en Englod vesten for samme gaard, to Agerlodder østen for Gaarden Matr. No. 68A” (Møllegård)  “og en Agerlodsydvest for denne Gaard”.

Forsikring 30/10 1841

Et hus paa Simblegaards Grund, eies af Jens Jensen og ei forhen forsikret.
a. Længde 16 Fag, 4½ Alen høi, 8½ Alen bred, opført af Egetømmer og blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag. ! Skorsten, 1 Bageovn, 5 Fag Vinduer, 14 Døre. Indrettet til Beboelse i 9 Fag, som ere belagte med Bræddeloft og 7 Fag indrettede til Lo, Lade og Stalde. Huset har 2 Bræddegavle, blev taxeret: 9 Fag a 30 rd er 270 rd, 7 Fag a 30 rd er 210 rd. i Alt 480 rd.
b. 1 Længde, 4 Fag, 3½ Fag høi, 6 ¾ alen bred, opført af Ege under og blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, indrettet til sidehuus, faarehus,Lo og Vognskuer, 15 rd a fag er 60 rd.
I Alt 540 rd.
Byningerne skønnedes forsvarlige mod Ildsraade. Brandredskaberne forefandtes, paa Brandhager nær, som ejeren blev paalagt at anskaffe inden 14 Dage fra Dato.

Forsikring i protokollen

Hus paa Simlegaards grund – Jens Jensen – Rasmus Sonne første gang 30/10 1841


Lejebrev 1/8 1858

til Rasmus Sonne på jord der var på godt 11 1/14 tønder land. Der var desuden to tønder land, der blev bortlejet samtidigt, den 1/8 1858, til Rasmus Sonne i Fuglesangshuset, vest for Simblegaard. Udlodden lå øst for Simblegård grænser i nord og vest til Jens Haagensens lejejord, mod syd til Hans Thorsens lejejord og i øst til gårdens øvrige grund. Senere blev denne ”udlod” kaldt Solvang.

I årlig afgift skulle der betales 34 rd. Lejeren er berettiget til at præstere 14 dages Arbejde til 1 rd pr dag til afdrag på afgiften. Lejeren havde ingen ret til at fælde træer i skoven, men dog at bruge skoven til græsning. Jagtretten er lejeren uvedkommene. Ejeren har altid ret til at indløse jorden for samme sum, som den afstår til andre. Udslettet 12/12 1883

1858-1883 Rasmus Sonne og 1. Kirstine Margrethe f. Jensen og 2. Petrea F. Larsen

Rasmus Sonne blev født i Klemensker 9/6 1817. Forældre Rasmus Nielsen Sonne og Anna Cathrine Andersdatter – gårdfolk på 54. slg. Risbygård. Rasmus døde 28/4 1892 på Fælledvejen nr 152 i Hasle.
Rasmus var i 1845 tjenestekarl på 69. slg., i 1850 var han tjenestekarl hos sin søster på 54. slg. Risbygård. i 1860 var han enkemand.

1. ægtefælle: Kirstine Margrethe Jensen blev født i Aaker o 1815, Hun døde 4/7 1859 i Klemensker. Rasmus blev gift med hende 4/5 1853 i Rutsker. Da var han husejer på 34. slg. grund. Stine Margrethe Rasmusdatter, (39½ år) var husholderske samm

Bornholms Tidende 25/12 1883

e sted. Den 20/6 1857 Flyttede de to og deres datter til Hasle. Den 24/11 1858 flyttede de til Klemensker. De havde døtrene Janusine Dorthea Sonne på 5 ¼ år og Anie Eline Sonne på 1 ¼ år

2. ægtefælle: Gift 2/10 1860 i Klemensker med pigen Petrea F. Larsdatter 32½ år. Hun var tjenestepige i Fuglesangshuset ½ 1860. Hun var datter af gårdejer Lars Pedersen i Hasle. Hun blev født 19/12 1828 i Rutsker. Død 20/6 1886 i Hasle.

Børn i første ægteskab: Janusine Dorthea Sonne, f. 1854 i Rutsker, Annina Eline Sonne, f. 1858 i Hasle. Børn fra andet ægteskab: Julius Christian Sonne, f. 1863 I Klemensker, Johanne Elisabeth Sonne, f. 1866 i Klemensker


Overdragelse af lejejord (Solvang) i 1866

Rasmus Sonne overdrog de 2 tdl., som han havde fået i 1858, til Andreas Jørgensen den 4/4 1866. Det var en lejeaftale i 50 år, som Andreas Jørgensen måtte betale 180 rd. for.

Nedrivning 1883?

 

Ejendommen blev tilsyneladende ikke helt revet ned, en beboelseslænge blev stående. Simblegårds ejere udlejede en tønde land jord og huset til forskellige arbejdsmænd til en billig penge.

1901- Hans Peter Ipsen og Caroline Margrethe

Hans Peter Ipsen var murerarbejder og stenslager i 1901. Han blev født i Gudhjem 1/8 1870. Han døde i Aakirkeby 16/8 1938 og begravet i Pedersker.

Caroline Margrethe blev født i Klemensker den 13/4 1872.

Deres børn: Karen Hansine Ipsen, f. 173 1896 i Vestermarie, Louis Ipsen, f. 16/10 1898 i Aaker, Ellen Marie Ipsen, f. 26/4 1900 i Østerlars.

Hans Peter Ipsen boede på ”Fuglesang” allerede i 1901 (FT) men fik først lejebrev i 1902

Lejebrev 27/9 1902

Proprietær Markus Peter Schou udlejede 1 tønder land jord og et beboelsesehus til Hans Peter Ipsen i 25 år. Jorden grænsede til 59. slg. Duebjerggård, i nord mod en Riisby parcel og i øst og syd til Simblegårds øvrige jorde, nemlig mod syd til en grøft og mod øst til en grusgrav (se kort fra 1914 øverst på denne side).
Der var ingen afgift til lejemålets indgåelse, men der skulle årligt betale 70 kr i leje for jord og hus. Huset skulle holdes vedlige. Ved lejemålets ophævelse skulle bygningerne afleveres i samme stand som de blev modtaget.

Lejekontrakten på 25 år blev ”udslettet” den 24/2 1920, altså inden lejeperioden var afsluttet.

Hans Peter Ipsen og familie er sandsynligvis ikke de sidste der boede i huset.

Fuglesangshuset lå i skovbrynet tv. Foto 2 Juli 2022 JVH