Bækkegårdshuset

Bækkegårdshuset ved Balsmyre i Klemensker

Udbyggersted syd for Balsmyre, vest for Bækkegårds grund. Nedbrudt slutningen af 1960’erne starten af 1970erne.

Huset lå på den 53. selvejergårds parcel nr. 8 – matrikel 2 og 61a. på 1 skp 3 fdk ¾ album – Ejendommen fik matrikel 61g.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde og panteprotokol matrikel 61g  

Fra engang i 1920erne blev det kaldt Bækkegårdshuset. I vejviseren 1938, 1952 kaldtes huset for ”Bækkegårds Hus”. Det er lidt misvisende, da huset ligger på Simblegårds grund. Det egentlige Bækkegårdshus lå sydvest for huset og blev revet ned i slutningen af 1890erne. Se denne.

Ved udskiftningen i 1840erne fik Simlegaard noget jord fra 17. selvejergård, Bækkegårds vestlige del som tidligere havde været fæstet til det husmandsted som blev nedlagt/revet o 1899. Se Bækkegårds vestre udbyggersted.

Kort fra 1914 med ejendommen markeret

1848 Løjtnant Holm, Simblegårds ejer, stod som ejer og forsikringstager. Det lille tre fags hus bredde og højde, tyder på, at det er nyt. Forsikringsværdien pr fag på 55 rd, er relativt højt. Jeg tror, at huset blev bygget i 1848.

Beboerliste

Beboere før 1851 er ikke fundet (endnu).

Brandforsikring 1848-1851

Den 15/11 1848 forsikredes huset for førstegang:

”Et Hus paa Simlegaards Grund. Løjtnant Holm ejede huset der bestod af 3 Fag. 9½ Alen bred, 4 ¼ Alen høj paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 2 Bræddegavle, Bræddeloft, Bræddegulv i 2 Fag, 2 Fag Vinduer, 5 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken, taxeres a Fag 55 rd er 165 rd – er 170 rd. Forsvarlig imod Ildebrand og ej forhen forsikret.”

I 1851 ejedes huset af Anders Andersen, der havde tilføjet 2 Fag ladehus til ejendommen og ændrede brandforsikringen den 17. december 1851

”Et hus paa Simlegaards Grund tilhørende Anders Andersen, forsk. Nr. 642. Huset er tilbygget 2 Fag Ladehus, 9½ Al Bredt, 4½ Alen høit, opført af Fyrrebindingsværk, klinede Vægge og Straatag, indrettet til Lo og Lade. Materialerne hertil har kostet: 2 Bundt Tømmer, Leider og Fyldetømmer 20 rd., Lægter, 3 Tylter 5 rd, Halm til Tækning 10 rd., Kiæppe, Kabbel, Tækkemands Løn og Søm 3 rd 1 mk 8 sk, Mur- og Stenarbejde 10 rd, Snedkerløn 8 rd, transport af Materialer 3 rd i alt 63 rd 1 mk 8 sk. I henhold hertil taxeredes disse to Fag a 30 rd til 60 rd.

1851-1852 Anders Andersen

Kontrakt på lejejord 1852

Hans Holm udsteder lejekontrakt 8/11 1852 på jord i 49 år til Anders Andersen. Lejejorden grænser mod øst til 17. slg., syd og vest til Hans Grønbechs lejejord og mod nord til mosen Balsmyr. På jorden lå lejeren hus. Lejesummen var 60 rd med 4 rdl årligt. (udslettet 1/7 1896)

Samme dag 8/12 1852 lånte han 180 rd af Løjtnant Hans Holm, sikkert for at finansiere jordlejekontrakten og de to fags tilbygning til huset.

1852 (1858?)-1864 Ole Hansen Kjøller (1829-1864) og Anne Marie Hansdatter (Espersen) (1829-1900)

Ole Hansen Kjøller blev født 18/6 1829 i Østerlars. Forældrene var Ole Hansen Kjøller, udbygger i Stavsdal og Giertrud Kirstine Andersdatter. Ole Hansen Kjøller døde 24/ 1864 på 51 slg.gr. kun 35 år gammel.

Ane Marie Hansdatter blev født 17/1 1829 i Klemensker. Forældrene var udbygger på 50 slg. gr. Hans Espersen og Gjertrud Kirstine Mogensdatter. Ana Marie Hansdatter døde 54. slg. parcel i Klemensker 2/3 1900.

Deres børn: Hansine Kirstine Kjøller, f. 7/9 1852 i Klemensker, Anders Olsen Kjøller, f. 1/12 1854, Hans Olsen Kjøller, f. 16/11 1857 i Klemensker, Hans Olsen Kjøller 2/3 1859 i Klemensker.

Den 7/9 1852 var faderen tjenestekarl. 1/12 1854 indsidder på 50. slg. gr. Også indsidder i 1857, først i 1859 var han udbygger på 53. slg. gr.

Lejekontrakt 8/11 1852 på jord til Ole Hansen Kjøller.

Ole Hansen Kjøller var storebror til Anders Olsen Kjøller (født 1834) på matrikel 61n.

1864 Anne Marie Hansdatter

 Enken efter Anders Olsen Kjøller havde hus og lejejord et års tid, inden hun solgte huset til Jens Peter Jensen

I Brandforsikringsprotokollen 1858 er identisk med forsikringen fra 1851 men der tilføjedes, at den forsikredes navn var Claus Andersen (overstreget) og Jens Peter Jensen, samt nærmeste nabo lå 138 alen væk.  [Det er afstanden til huset vest for Bækkegård.- Jeg kan ikke forklare Claus Andersens navn, sandsynligvis en fejlskrivning for Anders Andersen].

1865-1903 Jens Peter Jensen og Karen Kirstine, f. Kofoed

 Jens Peter Jensen blev født i Rønne o. 1836

Karen Kirstine Kofoed blev født 1832 i Nylars

Deres børn: Karl Christian Jensen. F. i Klemensker o. 1861

Plejesøn: Hans Andreas Alfred Petersen, f. 1874 i Vestermarie

1865 lånte Jens Peter Jensen 200 rd, af ritmester H. Holm til betaling til Ane Marie Hansdatter for hus og lejeret til jord. I lånedokumentet nævnes at Ole Hansen Kjøller fik lejeret til jord i 1852.

Jord i selvejer fra 1898

Skøde 21/12 1898 fra løjtnant Hans Holm til Jens Peter Jensen, der endnu havde 4½ år tilbage af lejekontrakten, der omfattede det meste af den jord, som nu blev solgt. Købsprisen blev akkorderet til 1500 kr.

På den købte jord var et hus som ejedes af Jens Peter Jensen.

Skøde 22/2 1903

Parcel nr 8 fra Simblegård – matr. 61g blev solgt af Jens Peter Jensen til Peder Pelle for 3.300 kr. Med salget fulgte besætning på 2 køer og 2 grise

1903-1911 Peder Pelle og Dagmar Amalie Elisabeth, f. Olsen

Peter Pelle blev født 29/6 1880

Dagmar blev født 13/2 1879 (? 13/2 1884 i Hasle)

De blev viet i Rønne

De havde et barn: Alman Olsen Pelle, f. 24/9 1903 

Skøde 23/8 1911

til Ludvig Mathias Asping. Salgssum på 3.200 kr for jord, hus og besætning

1911-1916 Ludvig Mathias Asping

Ludvig Mathias Asping fødtes den 19. december 1889. Forældre var Magnus Asping og Anna Margrethe Kirstine, f. Nielsen (se Rosenvænge 1814-1920). I 1918 blev han husmand på 55 slg. parcel i Klemensker.

Skøde 1/7 1916

til Oluf Johannes Rasmussen. Købssum var 6.000 kr

Købekontrakt 18/5 1916

Rasmussen var fodermester, senere postbud. På billedet er han cykelende postbud. Foto BØA 2011-64

1916-1919 Oluf Johannes Rasmussen (1889-1969) Anna Karoline Rasmussen (1886-)

Oluf Johannes Rasmussen blev født 30/6 1889 i Åkirkeby. Døde 31/3 1969 på Frederiksberg hospital.

 Familien flyttede senere til Splitsgårdsvej 29 .

 Skøde 13/12 1919

Oluf Rasmussen solgte til Simblegårds ejer Hans Kofoed – købssum 8.000 kr

1919-1935 Hans Kofoed og 1935-1948 Knud Kofoed

Gårdejere på Bækkegård ejede huset og jorden. Brugte ejendommen som fodermesterbolig og gårdens anden medhjælp.

Brandforsikring

Østrifternes Brandforsikring fra ¼ 1920. Fors.nr. 148. Ejer gårdejer Hans Kofoed, Bækkegaard

  1. I alt 8 Fag, 17,5 m langt, 6,2 m bredt og 2,7 m. høj. Grundmur i den ene side, Bindingsværk og Murstens vægge, Straatag, forsikringssum 12.000 kr. Stuehus i 5½ fag, 2 stuer, et soveværelse og et Gæstekammer, Køkken, Spisekmr., Bræddeloft og Gulv, med undtagelse af Køkken og det ene Kammer hvor der er Murstensgulv, et Skorstenrør af Mursten, malet og tapeseret i Stuerne, pappet Loft i en Stue, 2½ FagLade, 2 Bræddegavle.
  2. I alt 4 Fag, 7,4 m langt, 4,4 m bredt og 2,45 m høj, Bindingsværk og murstensvægge med straatag, forsikringssum 2.000 kr. Kp- og Svinestald og Hønsehus, Bræddeloft og Betongulv, en Bræddegavl.
  3. Vognport og Brændehus. 2,7 m langt og 1,6 m bredt og 2 m højt bindingsværk og bræddevæg. Paptag forsikret for 500 kr

Nærmeste nabo med stråtag over 100 m fra bygning b

-1930-1958 Otto Anton Nielsen (1884-1958) og Junia Marie f. Jørgensen (1885-1976)

Lejere.

Otto Anton Nielsen blev født 8/6 1884 (ft 1930 siger 8/7 1875) i Aarhus, søn af arbejdsmand Niels Jørgensen og ? (ulæseligt i kirkebogen 1958).

Junia Marie Jørgensen blev født 1/5 1876. Hendes mor hed Juliane Augusta Jørgensen.

Otto Anton Nielsen og Julie blev borgerligt viet 19/1 1933.

Deres børn: Lilly Jørgensen, f. 27/4 1913 i Rutsker (ugifte Junie Marie Jørgensen, 9. slg. parcel), Karl Nielsen, f. 12/12 1914 i Olsker (Lille Hollændergaard ugifte Junia Marie Jørgensen og udlagt fader arbejdsmand Otto Anton Nielsen), Dagmar Augusta Nielsen, f. 20/7 1916 i Klemensker (datter af ugifte Junie Marie Jørgensen og udlagte barnefader Otto Anton Nielsen), Edmund Andreas Nielsen, f. 18/3 1920 i Nyker (forældre ugifte Junia Marie Jørgensen og barnefader Otto Anton Nielsen, begge boende i Brogårdshuset i Nyker), Anna Kristine Nielsen, f. 15/9 1925 på 17. slg. gr. i Klemensker (forældre: ugifte husbestyrerinde Julie Marie Jørgensen ophold hos Ole Olsen, Pilevang på 69. slg. og barnefader var arbejder Otto Anton Nielsen)

Otto arbejdede på Bækkegård (ft. 1930), hvor Julie Marie var malkekone.

Junie Marie Nielsen fejrede sin 90års fødselsdag på Kirkebyvej 6 i Østermarie – Tidl. Bækkegårdshuset. (Born.Tidende 28/5 1975)

Junia Marie Jørgensen og Otto Anton Nielsen

Junia Marie Jørgensen og Otto Anton Nielsen fra 1950’erne

Ovenstående billeder stammer fra Monika M. Larsens historie om Bækkegårdshuset fra 2015 i “Klemensker og omegn” facebookgruppe

Udsnit af luftfoto 1948 af Fredensborg ses Bækkegårdshuset tv.

Fra lejer til ejer

Den 3/2 1948 fik Otto Anton Nielsen skøde på huset, som han havde boet i fra 1930 (om ikke før?). Købssummen var 12.000 kr

Oplysninger i Vejviserne

I 1938 boede O.A.Nielsen, arbejdsmand til leje i Bækkegårds hus.

I 1952 Boede *Anth Nielsen., Arbm., Bækkegd. Hus. (61g)  2,0-8,5-1,5.

I 1955 Ejer og rentier Anth. Nielsen, Bækkegårds hus, 53. slg. parcel (61g) 2,0-8,5-1,5

1958 Anton Nielsen, rentier, 53. slg. pc. (61g) 2.0-8,5-1,5

Ekstra oplysninger

Kirkebogen: enke efter Hans Karolinius Larsen, (død 2/11 1923 Villa Basta, ved Nybro, Østerlars) Bolette Dorothea Larsen, f. Marcher, døde 77 år gl. i Bækkegaardshus den 27/6 og begravet i Klemens kirke 2/7 1934.