Udbygger vest for Bækkegaard

Den vestligste parcel af 17. slg. Bækkegårds grund.

Ejendommen lå sydøst for mosen Balsmyre. Inden udskiftningen var matrikel 25b fæstejord til ejendommen. Efter udskiftningen i 1846 blev en del af grunden skiftet med Simblegård.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Ældste matrikelkort over Bækkegaard i Klemensker- 17. selvejergård – Den vestligste ejendom kom til at ligge udenfor reguleringen o. 1846

Ejendommen historie kort

Udbyggerstedet har eksisteret allerede i 1694, da beboeren omtales i en retssag (se under Møllevang). Oplysningen om beboere på de to ejendomme på Bækkegårds grund i 1700-tallet, er usikre. Oplysninger indtil 1787 kan ligegodt knyttes til den anden ejendom. For nemheds skyld er de ældste personoplysninger placeret under Møllevang.

Ejendommen var beboet indtil 1899. Kort efter blev det nedrevet. På det reviderede kort, udgivet i 1914, er det væk. Denne ejendom må ikke forveksles med “Bækkegårdshuset”, der omtales fra 1920erne og frem. Bækkegårdshuset lå på matrikel 61g – på Simlegårds grund. (s.d.)

Kort tegnet i 1887 og udgivet i 1888. (eget eksemplar)

Ejere/beboere

1787-1794 Peder Haagensen (1731-) og Maren Rasmusdatter (1729-)

Oplysninger fra folketælling 1787. Han var i sit 2. ægteskab, husmand. Søn på 20 år Ared Pedersen-boede hjemme og var nationale soldat.
Maren boede stadig på ejendommen ”til hjem” i 1801.

1794-1812- Hans Larsen (1770-) og Bodil Nielsdatter (1751-1824)

Hans Larsen døde 5/3 1830 på 65. slg. lynglod.
Borethe Nielsdatter døde 8/5 1824 på 69. sl.gr, 73 år gammel

Folketælling 1801: Hans Larsen, 31 år husmand med jord, nationale soldat og i sit første ægteskab. Boel Nielsdatter, 50 år, i sit andet ægteskab, Niels Hansen 9 år, Ellen Hansen 7 år Elisabeth 2 år, til opdragelse. ”Til Hjem:” Sidsel Jacob And,, enke efter første ægteskab, 57 år. Enken Maren P. Haagen, 71 år (se ovenfor), Elsebeth Mortensdatter, 38 år, besvangret betalingslem, Claus, 2 år, hendes uægte.

Lejebrev 17/2 1800 

Fæstebrev: ager og eng på ungefær 4 (? 11 eller 14) tøder land til havre, hvori blandt nogle tuer eller tuejord beliggende syd for huset og nogen tuemark vesten huset, en ager på 1 td. land beliggende østen for huset. Han skulle udrede 8 dagsmandsarbejde, 3 i sædshøsten, 1 i græshøsten, 2 dage med at pludre tørv og 2 dage om fisket med ud agning af gødning. Indfæstningen 30 slettedaler.
Lejebrevet blev først læst på tinget den 1/11 1811

Deres barn: Niels Larsen, f. o. 1792,
Deres plejebørn: Elisabeth, f. o. 1799, Karen Kirstine (Ole Johansens datter) anmeldt død 3 år gammel til skifteretten 7/6 1812. død 7/6 1812.

I kirkebogen er der oplysninger om en Maren Margrethe Larsdatter, som døde på på 17. slg. gr.den 4/5 1817 60 år gl. Hun var separeret fra Niels Monsen. Jeg ved ikke hvordan denne oplysning er koblet til stedet.

1826-1846 Peder Thor Clausen Schou (1759-1839) og Kirstine Larsdatter (1788-1846)

Peder Thor Clausen blev født o. 1759. Forældre: Claus Olsen Schou, 21. slg. i Rutsker og hustru Sidsel Pedersdatter.

I 1822 var han undentagsmand på 16. slg. grund (Bækkelund). Tidligere var Peder Thor Clausen opsidder på Bolbygård, som han afgav, da hans første kone Karen Pedersdatter døde 1/6 1822. Efter fire år på Bækkelund, hvor han boede hos sin datter Ane Kirstine Thorsdatter og hendes mand Svend Hansen på Bækkelund, flyttede de som udbyggere til 17. slg. grund.

Peder Thor Clausen blev som enkemand gift 16/11 1822 med pigen Kirstine Larsdatter, 34 år, der boede hos moderen på 15. slg. grund i Klemensker.

I 1834 i flg. folketællingen, levede han af ”en liden Jordlod og en liden Pension som afskediget Lieutnant”. Han døde 13/5 1839 som undentagsmand på 17. slg. grund 80 år gammel.

Kirstine Larsdatter blev født o. 1788 i Klemensker. Hun døde 58 år gammel den 25/7 1846.

I 1840 boede begge hendes børn hjemme. I 1845, levede hun alene i huset med sin tjenestepige Petrea Kofoed på 16 år.

Deres børn: Karen Kirstine Schou, f. 19/9 1823 på 15. slg. grund og Claus Peder Schou, f. 10/4 1826 på 17. slg. grund.

I matrikelprotokollen 1827 er jordstykket matrikel 25b angivet til o. 7 1/3 tønder land.

Lejekontrakt 28/5 1846 

2 måneder før hun døde blev der udfærdiget en lejekontrakt på fæstejorden til Kirstine Larsdatter, løjtnant Schous enke på jord, der på den vestre side støder mod Simblegårds grund og på den østre side mod 17. slg. grund, på den søndre side mod degnegårdens grund. På grunden lå hendes hus. Indfæstningen var 100 rd., som var blevet betalt. Det skulle yder 8 dages mandsarbejde, 5 i sædehøsten, 1 dag i græshøsten og 2 dage til gødskning.

Skøde 10/6 1846

Kirstine Larsdatter, enke efter løjtnant Peter Thor Clausen, sælger til sin søn Claus Peter Schou hendes iboende hus på 17. slg. grund i Klemensker, med lejekontrakten af 9. maj samme år (1846), samt hendes løsøret af ind- og udbo mm. for 100 rigsbankdaler. Betalingen foregår således, at hendes datter Karen Kirstine Schou får de 100 rbd. og de øvrige 100 går til afbetaling af gæld. Så længe hun lever skal hun have fri ophold og forsynes med føde, klæder, renlighed, varme og i tilfælde af sygdom have omhyggelig pleje. Hvis hun udflyttede ejendommen, skulle hun betales 100 rb , have bilæggerkakkelovnen, samt seng og sengeklæder med. Under alle omstændigheder skulle hun have en anstændig begravelse.

Det bemærkedes at der ikke fandtes tinglyst  skøde til det solgte hus.

Obligation 1946

Claus Peter Schou udstedte et bevis på 100 rbd gæld til sin søster Karen Kirstine Schou, som skulle forrentes med 4 % om året.

1846-1886 Claus Peter Schou (1826-1888) og Margrethe Kirstine Olsen (1823-1888)

Claus Peter Schou blev født 10/4 1826 og hans forældre var ovenstående løjtnant Peder Thor Clausen Schou og Kirstine Larsdatter på 17. slg. gr.. Claus Peter Schou døde 25/6 1888 på 17. slg. grund – altså dagen efter sin hustru. De blev begge begravet den 30/6 i Sct.Klemens kirke.

Margrethe Kirstine Olsen blev født 5/9 1823 og hendes forældre var udbygger Erich Olsen og Malene Mogensdatter på 14. slg. gr.. Hun døde i Klemensker 24/6 1888 på 17. slg. grund

Ft. 1855: Claus Peder Schou var snedker og husmand.

Deres børn: Peder Thor Clausen Schou, f. 1848., Jørgen Peder Schou, f. 1851, Georg Julius Schou, f. o 1851, Kristine Elisabeth Schou, f. 1856, Mogensine Schou, f. 11/2 1859, Margrethe Marie Schou, f 4/11 1861.
Plejebarn: Petrea Bohne f. o. 1844 i Klemensker, fik fattighjælp.

Brandforsikring 23/10 1847

Et Hus paa 17. Selvejergaards Grund Claus Peter Schou. Huset bestaar af 8 Fag, 8 ¼ Al bredt, 4 Al. Højt paa Stolperne, opført af Blandingstæmmer, klinede Vægge og Straatag, 2 Bræddegavle, Skorsten og Bageovn. Beboelse i 5 Fag, Bræddegulv i 3 Fag, 5 Fag Vinduer, 8 Døre, indrettet til Beboelse og Kiøkken, samt Lo, Lade og Stald, taxeret saaledes: 5 Fag Stuehus a 40 rd er 200 rd, 3 Fag Ladehus a 25 rd er 75/80, I alt 280 rd. Forsvarlig imod Ildebrand og ej forhen forsikret. Brandredskaber forefandtes,

I brandforsikringsprotokollen 

nævnes, at a og b er sammenbygger og at nærmeste nabo ligger 138 alen fra ejendommen. [bemærk: Det er huset på matrikel 61g, Bækkegårdshuset, sd]

Obligationslån

Den 3. oktober 1855 tinglystes et obligationslån på 100 rd. Långiveren var Mogens Jensen på 52 slg. Julegård. Som pant satte han sit 8 stolperums store ejendom og lejeretten til jorden.

Skifte 1888

I skifteprotokollen blev blev dødsfaldet anmeldt med dags mellemrum. Deres skifte behandledes sammen den 11/7 1888.  Mødte på skifteforretningen var:
Skrædder Peter Schou af Hasle, Jørgen Schou, boende ved Blykobbegaard i Nyker Sogn, Stenhugger Adolph Madsen af Sandvig, der var gift med Christine f. Schou og Emil Theodor Jensen på 17. slg. grund i Klemensker, der var gift med Margrethe Marie, f. Schou. Boet blev overtaget uden rettens mellemværende.

Den 24/1 1889 indsendte opgørelse på boets værdi, hvorfor der blev opkrævet 6 kr 75 øre i arveafgift.

1886-1899 Emil Theodor Jensen og Margrethe Marie, f. Schou (1861-1937)

Emil Theodor Jensen blev født i København 13/1 1863

Margrethe Marie Jensen født 4/11 1861 – forældre se ovenstående Claus Peter Schou og Margrethe Kirstine. Hun døde i Klemensker den 20/2 1937

Deres børn: Kristine Margrethe Jensen f. 2/7 1886 på 17. slg. gr. , Emil Theodor Klaudius Jensen, f. 22/3 1888 på 17. slg. gr., Peter Anton Jensen, f. 1/1 1890 på 17. slg. gr. – død spæd. Theodor Peter Jensen, f. 27/3 1896 på 17. slg. gr.

I 1899 købte Emil Theodor Jensen matrikel 61k, Bognedal, Fejlerevej 4 – se denne.

Ejendommen forsvandt fra landkortet inden 1914. Sandsynligvis blev det revet ned og bygningsmaterialer brugt til Bognedal, som Emil Theodor selv opførte.