Lillevang – Kuregårdsvej 2 – matrikel 56g

Lillevang, Kuregårdsvej 2, Klemensker

Matrikel 56g indtil 1902, hvor den blev delt i to: 56g vest for og 56i øst for landevejen.

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 2. rk. Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Ejendommens beboere kendes først fra 1847, men huset er ældre. Sandsynligvis har det været et hus uden jord. 

Matrikelkort, der har været i brug 1858-1888. Sognevejen blev omlagt således at den gennemskar matrikel 56g, hvorefter den sydlige del, med huset, blev udmatrikuleret til 56i

Liste over beboere

1847-1875 Hans Hansen Sonne og Kirstine Louise Jørgensdatter

Hans Hansen Sonne blev født 29/10 1816 i Klemensker. Forældre gårdmand Hans Jørgen Sonne og hustru Ellen Kirstine Hansdatter 4. slg..

Kirstine Louise Jørgensdatter blev født 27/3 1818 i Klemensker. Forældre udbygger Jørgen Jødik Lang og hustru Kirstine Gjertrud Hansdatter på 27. slg. fortorv.

Deres barn: Jørgine Kirstine Louise Sonne, f. o 1844

Forsikring 23/10 1847

Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus paa 48. selvejergaards grund, ejer Hans Hansen Sonne.

Huset bestaar af 4 fag, 8½ alen bredt, 3 ¾ alen højt paa stolperne, opført af blandingstømmer, Klinede vægge og Straatag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, indrettet til beboelse og køkken, taxeret a fag 45 rd er 180 rd

Forsvarligen mod ildsraade og ej førhen forsikret. Brandredskaber forefandtes.

 Lejebrev 1. januar 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

Tornegaards ejer udstedte et lejebrev til Hans Hansen Sonne og Kirstine Jørgensdatter på et stykke jord, der grænser i syd og øst til 47. selvejergårds grund, nordøst til kommunevejen og Tornegaards jorde.  Jordlodden består af et stykke havrejord og en eng  tilsammen omtrent 3 tønder land

Forlig 3/2 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

– Hans Hansen Sonne på 48. slg. grund erkendt at skylde Peter Jørgensen, 8. slg. parcel, parcel nr 5. Beløbet skulle betales inden 1 år.

Pantebrev 3/2 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

 Hans Hansen Sonne på 48. slg. grund skyldte Chr. Madsen, i Nyker sogn, 40 rd – læst 9/2 1859 – Pag. 328

Panteforlig 14/2 1859 Arkivalieronline (sa.dk)

 Hans Hansen Sonne og købmand i Hasle P. Munk – 42 rd skulle betales inden 29/9

Forsikringsprotokol, hus på 48. slg. grund Arkivalieronline (sa.dk)

Hans H. Sonne, forsikret første gang 2/10 1847. 4 fag stuehus a 45 rd er 180 rd – 116 alen til nærmeste nabo

Adkomst 26/3 1869 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Hansen Sonnes enke Kirstine Louise, f. Jørgensdatter til at sidde i uskiftet bo – læst 20/10 1875 – pag. 359. Der var to børn – den ene mindreårig (ikke nævnt) Hus og fæsteret var sat til 1400 kr  værdi.

Skøde 14/8 1875  Arkivalieronline (sa.dk)

Kirstine Lovise Sonne sælger til Hans Andersen .- hus og fæsteret – læst 20/10 1875 – pag 359

Solgte hus og lejekontrakten på jord fra 1/1 1855. Jorden anslået til 3 tønder land til havre. Huset med al inventar på nær de redskaber, der hørte til smedeerhvervet, solgte hun for 1300 kr, hvoraf jorden udgjorde 600 kr

 

1875-1882 Hans Andersen (1847-1894) og Andrea Johanne, f. Kofoed

Hans Andersen var snedker og avlsbruger. Født 10/3 1847 i Rutsker. Forældre forældre husmand og tømmermand Anders Andersen og Karen Kirstine Espersen på 28. slg. grund.

Andrea var født i Vestermarie 5/5 1847. Forældre  Peder Christian Kofoed og Signe Marie Jensdatter på 18. slg. fortorv i Vestermarie.

Hans Andersen og familien flyttede (købte) ejendommen Klevehalle, Petersborgvej 9 (matrikel 15d) for dernæst i 1882 købe Fredly, Dammegårdsvej 16 på 21. slg. fortorv. – se denne

Pantebrev 4/1 1878 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Andersen  lånte 400 kr af skolelærer Jensen – læst 9/1 1878 – pag 476 – huset var assureret. Udslettet i 1884

[Perioden 1882-1890 er usikker]

 

-1890-1902 Esper Pedersen (1829-1890) og Ane Margrethe, f. Thorsen (1830-1907)

Esper Pedersen blev født i  1829 i Hasle og han døde 3/3 1890 på 48. slg. grund.

Ane Margrethe født i Klemensker 17/1 1830 og døde 10/3 1907 hos sin svigersøn smed Hermansen på 25. slg. parcel i Klemensker.

Deres børn: Arkivalieronline (sa.dk) Hans Thorvald Pedersen, 1890 arbejdsmand i Rønne, 31 år i 1890, Caroline Victorie Pedersen, gift Anton Hermansen, sped på Splitsgaards grund i 1890,  Laurits Martin Pedersen, i 1890 21 år og boede hjemme.

Ane Margrethe fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo. I 1907, da Ane Margrethe døde, blev der ikke foretaget skifte, da formuen ikke oversteg 200 kr. Hans Thorvald og Laurits Martin var da kaolinarbejdere i Rønne. Arkivalieronline (sa.dk)

Sandsynligvis blev Ane Margrethe boende i huset Lillevang indtil 1902, men jeg har ingen sikre beviser herfor. I Ft 1901 står hun til at bo på matrikelt 55a (Trommeregårds grund) men det er vist nok fejlskrivning af 56a (Tornegårds grund)

 

1902-1903 Janus Johan Larsen og Caroline Christine Larsen

Janus var skrædder og født 16/1 1863 i Nyker. Han døde 18/10 1903 40 år gammel i Klemensker.

Caroline Christine blev født  15/2 1861 i Klemensker.

Ide blev gift i 1887. Flyttede til Østerlars i 1889 og til Klemensker i 1902.

Deres børn: Cornelius Larsen, f. 11/8 1887 I Østerlars, Viggo Larsen, f. 25/5 1889 i Østerlars, Herman Larsen, f. 4/8 1891 i Østerlars, Hans Larsen, f. 30/3 1893, Anton Larsen i Østerlars, f. 15/2 1897, Christian Larsen, f. 18/2 1901

Jorden i selveje

Skøde 10/1 1903  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Christian Tobiasen Colberg til skrædder Janus Johan Larsen – Ifølge købekontrakt af 21, maj 1902 ville ejeren på Tornegård sælge matrikel 56g fra den 48. slg., nemlig den jord som ifølge lejebrev af 1. januar 1855, tinglæst 28/2, var udlejet i 50 år Køberen havde lejerettet endnu i 3 år. Købssummen var sat til 1600 kr for jordlodden.

I selve skødet står, at matrikel 56i var udskilt fra matrikel 56g ifølge tilladelse fra landbrugsministeriet af 12. juli 1902, Matr. 56i ville derefter i hartkorn sættes til 1 skp 2 fdk ¼ album.

Skifteudskrift 16/3 1904 Arkivalieronline (sa.dk)

Skiftet fra 12/3 1904 gengives som adkomst for enken Caroline Christine Larsen, f. Clausen.

Skøde 9/3 1904 fra enken, Karoline Larsen, til Ludvig Antonius Hansen

 

1904-1921 Ludvig Antonius Hansen

Skøde 15/2 1921 fra Ludvig Hansen til avlsbruger Adolf Hansen Møller

 

1921-1939 Adolf Hansen Møller

Skøde 25/1 1939 fra enken Kristine Margrethe Petrea, f. Marker til arbejdsmand Johannes Kristian Hansen

Lillevang 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1939-1955- Jenny og Johannes Christian Hansen

Sølvbryllup 1946

Arbejdsmand, Johannes Chr. Hansen fyldte 60 den 30. oktober 1954

Lillevang 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

-1958-1967- Orla Preben Hansen

1958 i vejviser var han stenhugger.

I vejviser 1955 boede han i Storegade

 

-1984 Eva Fält

Ejendomshandel (Born. T. 17/7 1984) Matr. 56i, l og n solgt til Connie Larsen, ejendomsværdi 250.000 kr

1984-1986 Connie Larsen

Bornh. Tidende 11. juni 19986

Bornholms Tidende 11/6 1986

Skøde 5/12 1986 til Keld Rasmussen og Lisbeth Rasmussen. Købssum 370.000 kr for matr. 56i, l og n

1986-1994 Keld Rasmussen og Lisbeth Rasmussen

Skøde 29/8 1994 fra Lisbeth Rasmussen til Keld Bo Rasmussen for 171.613 kr

1994- Keld Bo Rasmussen