Kuregårdsvej 11 – matrikel 175ka

Kuregårdsvej 11, Klemensker

Parcel af 175cæ (Sognets udmarksjord) – Omtalt som 28. slg. lynglod, eller som parcel af 28. slg.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

I 1922 blev grunden solgt som værende under Thoruppegård 28. slg.

Skøde- og Pantebreve Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og panteprotokol efter 1987 Arkivalieronline (sa.dk)

Udsnit af matrikelkort, der var i brug fra 1858-1922

Matrikel 175ka på ¾ album blev udstykket af matrikel 175cæ ved indenrigsministeriets approbation af 9/2 1921.

Den lejede jordlod på 1½ skæppeland jord er lidt over 1.000 m2  – Areal efter salget i 1922 er på 1.430 m2, hvoraf 240 m2 er vej.

Ældste historie

Murer Niels Hermansen og hustru boede hos Edvardsen Sonne i 1880, hvilket jeg formoder de gjorde så længe som det tog dem at bygge huset på 5 fag på nabogrunden. Grunden har ikke tidligere været bebygget – altså må huset være fra 1880.

Lejebrev 1/1 1879 Arkivalieronline (sa.dk)

Ejer af 28. slg. Thoruppegård, Hans Andersen udstedte lejebrev på (1½ tønde land overstreget )1½ skæppeland) til Niels Hermansen i 50 år. Jorden grænsede til den 26. slg. fortov og på dn østre side mod 28. slg. grund alt efter satte markskel. Indfæstning 10 kr og årligt at præstere 3 dages arbejde de første 10 år og dernæst 2 dages arbejde i 40 år under høsten. Lejeren skulle indhegne jorden og dyrke den. (Der var påskrevet lejebrevet under tinglysningen i 1889, at jorden lå på udmarkslodden 175cæ og ikke 36a fra den 28. slg.

Beboer og ejerliste

1879-(1885) 1888 Niels Hermansen og Anine Elgine f. Pedersen

Niels Hermansen blev født 14/9 1853 i Klemensker. Forældre udbygger på 27. slg. grund Peter Christian Henriksen og Petrea Antonette Møller. Niels døde på 34. sg. i Østerlars 27/1 1931

Anina Elgine Pedersen blev født 15/9 1859 i Klemensker. Forældre udbygger på 29. slg. grund Lars Peter Dam og Hansine Dorthea Jensen. Anine døde 16/11 1948 på 52. slg. parcel i Klemensker.

Niels og Anine Elgine blev gift 13/7 1878 i Klemensker. Niels boede på 28. slg. parcel og Anine tjente på Thoruppegård. Niels var murer.

I folketællingen 1880 boede Niels og Anina hos naboen på Kuregårdsvej 9 – matrikel 33i og 175it – Bornholms historie (bornholmerting.dk) . Sandsynligvis var de ikke færdige med at bygge på nabogrunden.

Niels Hermansen byggede Lynghøj, Søndre Lyngvej 9, som var færdig i 1885. Se denne.

I 1899 købte de Højegård i Knudsker.

Deres børn: Laura Sabine Hermansen f. 17/10 1885 på 28. slg. fortov, Petrea Hansine Hermansen f. 18/9 1888 på 28. slg. fortov, Anine Kristine Hermansen f. 25/9 1890 på 28. slg. fortov, Albine Ottomine Hermansen f. 14/9 1894 28. slg. fortov, Anias Andreas Hermansen 2/4 1897 på 28. slg. fortov.

Overdragelse af hus og lejeret 15/12 1888 Arkivalieronline (sa.dk)

Murer Niels Hermansen overdrag lejeretten til 1½ skpl jord på 28. slg. fortov og det på grunden stående 5 fags hus med tilbehør undtagen kakkelovn og murkar for 500 kr hvoraf lejeretten var 100 kr.

Anders Grønvall udstedte en panteobligation på 475 kr samme dato til Niels Hermansen Arkivalieronline (sa.dk). Gælden skulle afdrages med 50 kr om året. (Udslettet 2/3 1898)

1888-1898 Anders Grønvall og Ingrid f. Hansdotter (eller Hansson)

Anders Grønvall blev født i Sverige 24/6 1858. Anders Grønvall døde på 36. slg. lynglod (Bakkebo) den 30/9 1932

Ingrid Hansson blev født 27/2 1866 i Sverige.

Blev gift  25/8 1883 i Klemensker. Han var tjenestekarl på 24. slg. og 25 år. Ingrid var tjenestepige samme sted og blot 17 år

Deres børn: Harald Johan Grønvall f. 23/9 1886 på 26. slg. gr., Inger Johanne Grønvall f. 4/2 1889 (Gift med Karl Peter Christian Pedersen, Sorgenfri), Emil Magnus Grønvall f. 28/6 1890, Ida Helene Grønvall f. 6/11 1893, Frants Andreas Grønvall f. 29/5 1895, Anna Marie Kristine Grønvall f. 15/6 1898, Mathias Johannes Grønvall f. 12/2 1900

Anders Grønvall var flyttet til Klemensker sogn i 1882 fra Aaker sogn. Folketællingen i 1901 oplyser, at han er skovarbejder og af trossamfund baptist.

Overdragelse af lejeret og hus 19/2 1898 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Grønvall overdrog hus og den tilhørende lejeret til jord og det hus der står på grunden til Hans Persson for 250 kr. inkl. murkar undtaget kakkelovn.

Anders Grønvall må være en nær bekendt til Johnstrups ejer, John Nilsson, da Anders Grønvall får lov til at bygge på hans jord og i 1898 købe jorden.

1898-1906 Hans Persson og Inga Johnsdotter

Hans blev født o 1835 i Hørup, Kristianstads Län, Sverige. Hans Persson døde 17/7 1905 på 28. slg. lynglod, 70 år gl.

Inga Johnsdotter blev født 11/3 1847 i Mästaresmåla, Blekinge, Kalskrona

Hans Persson var første gang gift med Eljona Månsson, der døde 19/7 1891 på 28. slg. lynglod 51 år gammel.

Hans Persson blev gift anden gang med Inga Johnsdotter den 18/2 1893 i Klemensker, medens hun var tjenestepige hos Anders Grønvall på 28. slg. fortov.

Arveudlægsskøde som adkomst til lejeret og hus til Hans Perssons enke Inge Persson 14/3 1906 (pag 968 og 979) Arkivalieronline (sa.dk) og Arkivalieronline (sa.dk)

Arvinger fra Hans Perssons første ægteskab: Per Hansson af Olsker sogn og Ingrid Hansdotter, som var gift med Anders Grønvall. Desuden var hustruens ”indførte barn Hilda Sofie Pehrsson” i ægteskab med Georg Mac Phetridge i Chicago i Nordamerika. Steddatteren bemyndigede sagfører H .Chr. Lund i Rønne til at repræsentere hende i arvesagen.

Skøde på hus og lejeret 20/7 1906 Arkivalieronline (sa.dk)

Inge Persson sælger hus og lejeret til arbejdsmand Johan Fast for 600 kr., hvoraf lejeretten vurderedes til 350 kr. og huset 250 kr.

1906-1918 Johan Nilsson Fast og Anna f. Larsdotter

Johan Nilsson blev født 26/10 1844 i Valby (?) Kristiansstads Län i Sverige, Han døde på amtssygehuset 17/3 1917 i Rønne

Anna Larsdotter blev født 26/71837 i Sverige. Hun boede på 27. slg. fortov i 1917 da manden døde., selv døde hun i fattighuset i Klemensker den 17/12 1918.

Fattighjælp

Johan var arbejdsmand. I 1912 blev han syg og måtte bede sognet om hjælp. Læs 1911-1928 forhandlingsprotokol R

Sognerådets møde den 13. juni 1912 (opslag 26)
Pkt. 1:
Svenskfødte arbejdsmand Johan Nilsson Fast, 28. slg. fortov havde hanvendt sig til fattigkasseren og begært om Hjælp, da han var syg og ikke i stand til at fortjene noget. Der blev taget Afhøring af paagældende, der fremlagde Opholdsbog og Flytningsbevis. Efter de fremkomne Oplysninger maa det anses at han hører til de Personer der forsørges efter Fattigloven §27
Sognerådets beslutning: Sognerådet vedtog at yde ham en hjælp af 30 Kr til hjælp at udrede de Udgifter der er medgaaet til Læge, Medicin og Forskelligt ved hans Sygdom.

Sognerådets møde den 12. september 1912 (opslag 32)
Pkt. 6:
Amtet har under 9. f. m. tilskrevet Sogneraadet, at den fattigunderstøttede Johan Nilsson Fast anerkendes som hjemløs trængende og vil være at opføres under Løbe No 32

Sognerådets møde 13. august 1914
Mødte hjemløs trængende s Hustru No. 32 begerte om at faa Fattighjælpen forhøjet med 12 kr. maanedlig paa Grund af Mandens Sygdom. Bevilgede 10 kr. maanedlig fra 1. August

Sognerådets møde den 14/1 1915
Pkt. 21. Hjemløs trængende No. 32 Johan Nilsson Fast begjerer om at faa sin Fattighjælp forhøjet – han erholder nu 20 kr i maaneden. Der bevilgedes ham et Tillæg af 2 lispund Brød om Maaneden til 1. Aptil d.A.

Sognerådets møde den 14. juni 1917
Amtet meddeler af 24. ds at den Fattigunderstøttede Johan Nielsen Fasts Hustru Anne er anderkendt forsørgelsesberettiget som hjemløs trængende under Løbe Nr 32.

Registreringsforretning 24/11 1914  Arkivalieronline (sa.dk)

Fattigvæsenets forretning for at sikre betaling for fattighjælp. Registreringen omfattede alt løsøre, som blev femvist af Johan Fast og hustru. Huset blev vurderet til 200 kr og løsøret til 390 kr:

Fattigvæsenets registrering af familiens bohave i 1914

Lejeretten og huset var behæftet med pantegæld til i alt 600 kr

Bornholms Avis 31. maj 1919

Udslettet lejebrev/tvangsauktion 11/6 1919 Arkivalieronline (sa.dk)

Lejebreve blev udstedt fra 28. slg. ejer Hans Andersen til N. Hermansen den 1/1 1879, læst 25/2 1885. Lejebrevet blev købt A.K. Jensen

Bornholms Tidende 4. juli 1919

I materialet for aflysningen  omtaltes auktionen. Her meldtes det, at afdøde Anna Nilsson Fast søn stenhugger August Johansen boede på ejendommen. På auktionsdagen viste August Johansen hvor ejendommens skel var, hvilket alle anså for at være 1½ skpl, hvilket var mindre end papirerne påstod.

Avlsbruger Olaus Andersen på 54. slg. lynglod havde været bekendt med ejendommen o. 26 år, hvorfor han kunne bekræfte, at lejejorden kun omfatte 1½ skpl. Jord. Modt

Arbejdsmand Anders Grønvall på 46. slg. lynglod var mødt og forklarede, at han havde boet i huset og haft lejeretten til ca. 1½ skæppeland jord.

Gårdejer Alfred Kofoed Jensen, Thoruppegård bød 500 kr, hvilket fik hammerslaget.

Jorden i selvejer 1922

Skøde 11/7 1922  Arkivalieronline (sa.dk)

Gårdejer på 28. slg. Thoruppegård Alfred Kofoed Jensen solgte jordlodden matrikel 175ka med bygninger med grund-, mur og nagelfaste appertinentier, derunder kakkelovn, komfur og murkar til arbejdsmand Axel Gotfred Andersen for 2.000 kr.

Jorden udgjorde forhen lejejord (udslettet 11/7 1922). Køberen betalte kontant.

1922-76 Aksel Gotfred Andersen og Ingeborg Elisabeth f. Olsen

Aksel Gotfred Andersen blev født ¾ 1896 i Rønne. Søn af husmand Hans Michael Andersen og Hanne. Axel døde 19/1 1969 og blev begravet i Klemensker

Ingeborg  Olsen blev født i Klemensker 14/5 1895. datter af husmand Jens Kristian Olsen og Andreas Jensine f. Kofoed. Ingeborg døde på de gamle hjem i Klemensker 27/9 1976.

De blev gift 5/9 1918.

Deres børn: Ella Elisabeth Andersen f. 19/2 1920 på 30. slg. gr. i Klemensker, Agda Leonora Andersen f. 31/8 1922 på 28. slg. parcel, Tage Arne Andersen f. 12/1 1927 på 28. slg. parcel.

Axel var skovarbejder for Klemensker kommune (ft 1930)

Skifteattest 14/10 1977 Boet overgik til arvingerne Tage Andersen, Ella Olsen og Agda Mortensen

Søgt nedlagt som helårsbolig i 1977, men afslag.

Skøde 14/10 1977 til Claus Røser og Aase Rømer Hansen for 150.000 kr

1977-1985 Claus Røser og Aase Rømer Hansen

Skøde 5/12 1985 til Vinnie Overgaard og John Jørgensen for 295.000 kr

1985-1987 Vinnie Overgaard og John Jørgensen

Skøde 23/2 1987 til Per Siebeneichser og Pernille Hindsgaul for 325.000 kr

Kuregårdsvej 11. Foto: Flygfotospecialisten, Malmø 1997, Bornholms Ø-arkiv (kopi af papirfoto)

1987-1997 Per Siebeneichser og Pernille Hindsgaul

Skøde 20/5 1997 til Katrin Skuladottir for 265.136 kr

1997- Katrin Skuladottir

Bag træerne skimtes ejendommen Kuregårdsvej 11. Foto JVH marts 2024