Forsvundet hus syd for Kuregårdsvej 9

Forsvundet hus syd for Kuregårdsvej 9, Klemensker

Huset lå på 28. slg. fortov – Matrikel 36b arvefæstelod, sammen med 36c,

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Det forsvundne hus på 28. slg. matrikel 36c på kort 1888

Fra 1918 blev jorden dyrket sammen med matrikel 142, 143a, 175ab og 175ac. Matr. 36b og 36c inddraget under matrikel 142 den 18/10 1982. – Se Godthåb, Kuregårdsvej 18

Skøde- og panteprotokol 1.række  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 2.række Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Huset var sandsynligvis fra starten af 1700tallet, men udbyggerne kan først bestemmes fra 1756. Samme år måtte 28. slg. acceptere, at kongen havde ejendomsretten til jorden, som senere kom til at være matrikel 36b. I 1756 måtte Thorupgård betale fæsteafgift for at benytte jorden. Thorupgård fæstede jordlodden videre til udbyggeren, som ejede huset på matriklen,

-1756-1799 Michel Hansen og 1. Anne Hansdatter (død 1757), 2. ukendt, 3. Giertrud Michelsdatter

Michel Hansen blev født o 1722

Michels søn med hans første hustru: Lars Hansen Michelsen f. o 1751

Livsfæstebrev 16/9 1797 Arkivalieronline (sa.dk)

Rasmus Andersen Thorup på 28. slg. udsteder fæstebrev på jord til Haagen Espersen og Kirstine Ambrosdatter. Følgende jordlodder: Skolejord, som er 2 tøndeland havrejord og 1 tøndeland udbrydet jord, samt det stykke jord som udbygger Michel Hansen nu har til brug og skal, efter hans død, tilhøre Haagen Esbersen. Hvert år betales 5 rd og der skal ydes 4 dages mandsarbejde i høsten og ellers være behjælpelig når det behøvedes, dog mod betaling.

1797-1826 Haagen Esbersen og Kirstine Ambrosdatter

Haagen Esbersen blev født o 1777. Han døde på ejendommen oktober 1824 (ingen dato i kirkebogen, men anmeldt død i skifteprotokollen 16. oktober!)

Kirstine Ambrosdatter blev født o 1774. Forældre: Ambros Ambrosen og Anna Kirstine Ditlevsdatter på Kongens Mark i Nylars (1801) Hun døde på ejendommen den 25/4 1826  51½ år gl.

Deres børn: Esber Haagensen f. o 1798, Jens Haagensen døbt 26/4 1801 – se Jens Haagensens hus – Bornholms historie (bornholmerting.dk), Hans Peter Haagensen døbt 17/6 1804, Anders Haagensen døbt 6/6 1808, Thor Larsen Haagensen døbt 10/2 1810, Karen Marie Haagensdatter døbt 16/1 1814

Fæstebrev 4/12 1807 læst 29/11 1811 Arkivalieronline (sa.dk)

28.slg. ejer Marcus Marcussens livsfæste til Haagen Espersen og Kirstine Ambrosdatter. Bortfæster følgende: 4 skpland havrejord grænsende østen til mosen og til den jord de forhen har i fæste. Et stykke bakkejord som grænser synden til den store S… ilden liggende og i vester på et giærde nær gårdens avlede jord nær til den 26. gårds grund og i østen af nærmest Mørkeskibs stene (ikke sikker på transskriberingen!) op til min gårds grund. En eng Wireengen kaldet beliggende næsten Kureskoven, og denne jord og eng således som anført er, at nyde bruge og beholde i begge deres levetid og så længe de boede på gårdens grund..

Årligt skulle de betale 8 mark og yde ½ lispund smør og holde forsvarlig hegn omkring jordene

Skifte 17/11 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

Skifte efter Kirstine Ambrosdatter på ejendommen. Hus og løsøret var blevet solgt på auktion 14. maj. Huset indbragte 162 rd. og løsøret 218 rd 4 mark 8 skilling. Omkostninger og 18 gældsposter udgjorde 129 rd 5 mk 5 sk. Til arv var der 246 rd til de fem sønner og en datter

Fæstebrev 30/4 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

28.slg. ejer Jørgen Jensen udstedte fæstebrev på jord i 50 år til Peder Monsen og hustru Lisabeth Hansdatter. Jorden havde tidligere været givet til Haagen Espersen og hustru tidligere havde haft. Den årlige afgift var 5 rd og 4 forsvarlige mands dagsarbejde om høsten og en dag med hest og vogn om efteråret for at age møg og sprede møg på marken. Afgift en var desuden ½ lispund smør til amtsstuen. Der måtte ikke hugge brænde, skære tørv eller bryde noget jord, som ikke tidligere havde været pløjet. Gårdejeren forbeholdte sig fri og ubehindret drivt på den nordre side 6 alen bred vej over jorden til mosen. Indfæstningen var 140 rd (Udslettet 7/10 1857)

Panteobligation 30/12 1826 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Monsen lånte 120 rd af Peter Thorsen Schou på den 19. slg. i Rø med sikkerhed i sit 10 fags store hus på 28. slg. grund. Huset havde han købt på auktion og modtog skøde på af 30. dec. 1826, samt alt hans løsøre: jernkakkelovn, kobberkedel på 4 spand, senge med sengeklæder, kreaturer 1 hest, 2 køer, 10 får avlsredskaber: 1 harve og videre. Auktionen fandt sted den 2 maj 1826.

Matrikelprotokollen for Klemensker før udskiftningen. Situation o. 1827
Matr. 36b. Ejer Jørgen Jensen [Thorupgård] og bruger Peder Mogensen.
Em bebygget Ager og Englod østen for Gården matr. 36A [Thorupgård] ved Højlyngen, en kratlod vesten for Gården, Matr. 35A [Pilegård] og to Kratlodder nordvest for samme Gård.- Til Huset bruges desuden en fæstejord fra Kongens Udmark som herefter er anført under matr. No 36E

Matrikel 36E. Ejer Kongen og brugeren Peder Mogensen. En Agerlod østen for Gaarden Matr. Nr. 36A sydøstlig for Kirken sydlig i Sognet.- Denne Lod er efter de ældre Karters Udvisende af Kongens Udmark og bruges til Stedet anført under Matr. No 36B

1828-1847 Peder Mogensen og Elsebeth Marie Hansdatter (Lund)

Peder Mogensen blev født o 1790 i Rø. Fader: Mogens Pedersen i Rø. Peder Mogensen døde 23/2 1856 som undentagsmand på 29. slg. grund hos sin søn.65 år gl.

Elsebeth Hansdatter Lund blev døbt 4/10 1795 i Hasle. Fader: Hans Hansen Lund. Elsebeth døde på ejendommen den 26/5 1848 – 60 år gl.

Deres børn: Karen Elisabeth Pedersdatter f. 1824, Hans Pedersen f. 6/12 1826 på 28. slg. grund- senere bruger han navnet Hans Peter Lund.

I 1850 er Peder enkemand, inderste og aftægtsmand og bosat hos sin Hans Peter Lund.

Fæstebrev  2/5 1845 Arkivalieronline (sa.dk)

28.slg. ejer Jørgen Jensen udstedte et fæstebrev på 60 år til husmand Peder Mogensen, der boede på 28. slg. grund og hans hustru Elsebeth Hansdatter fra 1. maj 1845. Hans iboende hus på grund i flg fæstebrev af 30/4 1826, som bortfalder med udstedelse af det nye brev. Fæstejorden omfatter et stykke havrejord sønden og op til den han i forhen havde i fæste til sit iboende hus, på omtrent 8 tøndeland, som grænser i øst til Henrich Jespers fæstelod, i sønden til den 27. slg. bortfæstede jord, i vesten til gårdens grund og i nord til skellet imellem den 26. og 28. selvejergårdes grunde. Leje for jorden om året var 9 rd og skatten var 8 pund smør til amtskassen. Der skulle årligt leveres 4 dages høstarbejde samt 1 dag til efterårsarbejde med heste og vogn og en forsvarlig karl til at køre gødning. Indfæstningsummen var 130 rd.

Overdragelseskontrakt og undentagskontrakt 11/1 1847 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Mogensen overdrog hus og lejekontrakten til sin søn Hans Peter Lund for 600 rd. Forældrene skulle have husly, fuld forplejning så længe de levede. Ved sygdom pasning og opvartning. Og til sidst en anstændig begravelse.

1847-1871 Hans Peter Lund og Ane Cathrine f. Eriksdatter (Jensen)

Hans Peter Lund f. 6/12 1826 – se ovenfor! Hans Peter Lund døde 44 år gl. den 26/1 1871.

Ane Cathrine Eriksdatter blev født 13/12 1814 i Klemensker. Forældre udbygger Erich Jensen og Else Cathrine Pedersdatter 24. slg. grund.

Brandforsikret første gang i 1852

Brandforsikring ¾ 1852 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus på 28. slg. grund tilhørende Hans Peter Lund.

a. Nordre længe, 9 fag, 7 ¾ alen bred, 3½ alen højt på stolperne opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag. Skorsten, bageovn, bræddeloft i 4 fag, 5 fag vinduer, 6 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo, lade, stald og vognport, takseret således: 4 fag stuehus a 30 rd er 120 rd og 5 fag ladehus a 20 rd er 100 rd i alt 220 rd

b. Østre længe, 2 fag, 9½ alen bred, 3 ¾ alen høj på stolperne, opført af fyrrebindingsværk, klinede vægge og stråtag. 1 bræddegavl, indrettet til lade og fårehus, takseret a fag 30 rd er 60 rd

Forsvarlig imod ildsråde og ej forhen forsikret.

Brandforsikringsprotokollen efter 1858 Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 28. slg. grund – Hans P. Lund

a. Stuehus Ø-V 6 fag a 40 rd+ ladehus 2 fag a 30 er 300 rd – sammenbygget med c.

b. Østre længe 6 fag a 40 rd er 240 rd

c. en halvtagsbygning 20 rd

Først 180 alen til nærmeste nabo (overstreget) over 100 alen til nærmeste nabo i flg. juli kvartal 1861.

Arvefæstelodden matrikel 36b

Arvefæstelodden var fæstet til Thorupsgårds ejer fra 1756. Den første jordfæster var således Anders Jensen, der ejede Thorupsgård. I 1859 blev der udstedt et arvefæsteskøde på matriklen 36b til Thorupgårds ejer i perioden 1850-1857, Peder Jensen Jørgensen. Perioden var afgørende for hvem der fik skøde på arvefæstelodderne. Jørgensen solgte skødet videre til Hans Andersen, der var gårdejer i 1859. Se arvefæsteskødet her Arkivalieronline (sa.dk)

Matrikelkort i brug fra 1859 til 1888 – Huset på matrikel 36c er tegnet, som der så ud o. 1786.

Skiftekontrakt 18/2 1871 i Skøde- og panteprotokollen som adkomst Arkivalieronline (sa.dk). Hans Peter Lunds eneste arving var hans søster Karen Elsebeth Pedersdatter i ægteskab med  gårdejer Hans Poulsen. Hans Poulsen var mødt på skiftet og erklærede at han frafaldt arv og ”ville intet med boet at gøre”. Boet blev opgjort til en værdi af 2.000 rd

Skøde 1/3 1871 Arkivalieronline (sa.dk)

Ane Cathrine f. Jensen enke efter Hans Peter Lund, boende på 28. slg. gr. solgte hus og overdraget jord til husmand Niels Olsen. Hendes afdøde mand fik adkomst til hus og lejejord den 11/1 1847, tinglæst 12/3 1847. Købssum 1.800 rd.

1871-1873 Niels Olsen og Caroline Kirstine Jeppesdatter

Niels Olsen blev født 4/9 1829 på Lehnsgårds grund i Østerlars. Forældre:  Ole Nielsen og Kirstine Pedersdatter i Østerlars. Niels Olsen døde 11/3 1910 på 2. vg. parcel i Klemensker

Caroline Kirstine Jeppesdatter blev født 28/10 1830 i Østerlars. Forældre Jeppe Andersen og Ingeborg Kirstine Jørgensdatter, 10. vg. Østerlars. Caroline døde på 2. vg. parcel i Klemensker 26/2 1908.

Niels og Caroline blev gift 31/3 1854 i Klemensker

Skøde 28/11 1873 Arkivalieronline (sa.dk)

Niels Olsen, som nu boede på 15. frivornedgård i Vestermarie sælger til husmand Peder Christian Hermansen og hustru Petrea Antheonette f. Møller for 2.300 rigsdaler. Med salget fulgte ejendommens avl og afgrøde, bygninger, som var vurderet for 600 rdl, og lejebrevet.

1873-1889 Peter Christian Hermansen og Petrea Antonette f. Møller

Peter Christian Nielsen blev født 15/1 1822 i Lønholt, Grønholt sogn, Frederiksborg amt: Forældre: Smed Niels Hermansen og Marie Iversen i Lønholt.

Petrea Antonette Møller f. 8/5 1829 I Hasle. Forældre: kulgraver Simon Andersen Møller og Karen Pedersdatter Holm.

Deres børn: Niels Hermansen f. 14/9 1853 på 27. slg. grund i Klemensker, Anders Peter Hermansen f. 10/6 1855 på 27. slg. grund i Klemensker, Ludvig Hermansen f. o 1857, Christian Hermansen f. o 1857 i Klemensker, Herman Anton Hermansen f. o 1858, Thora Amalie Hermansen f. o 1863 i Klemensker, Andreas Otto Hermansen f. 1864, Carl Wilhelm Hermansen f. o 1866 i Klemensker, Johannes Timan Hermansen f. o 1867 i Klemensker, Anna Marie Hermansen f. 16/3 1872 på 27. slg. gr. i Klemensker

I 1853-1873 var de udbyggere på 27. slg. grund

Jorden i selveje

Skøde 3/10 1874 Arkivalieronline (sa.dk)

28.slg. Thorupgaard Hans Andersen solgte til Peter Chr. og Petrea Hermansen for 450 rd – følgende:

Matrikel 36c skyldsat 4 skp 3 fdkr ½ album – på denne grund står huset som køberen ejer. Matrikel 36b af statens udmarksjord som sælgeren ejede i flg. skøde af 22/9 1860 tinglæst 10/10 1860 skyldsat for hartkorn 5 skp 1 fdkr ¼ album.

Skøde 23/11 1889 Arkivalieronline (sa.dk)

Peter Christian Hermansen (nu boende i Nyker) solgte til Mads Andersen Kjøller  matr. 36c og arvefæstelodden matr. 36c på udmarken og derpå stående bygninger. Med i salget fulgte 2 heste, 1 ko, 1 kvie, 4 vogne, 2 plove, 2 sæt seletøj mm i alt 7.900 kr.

1889-1903 Mads Andersen Kjøller og Lise Marie Skov

Mads Andersen Kjøller blev født i Aaker 2/1 1855. Forældre: udbygger på Kongens Mark Hans Madsen Kjøller og Maren Catrine.

Lise Marie Skov blev født i Nyker 30/4 1853. Forældre: udbygger Peder Hansen Schou og Ce´cilie Bidstrup på 6. vg. grund i Nyker.

De blev gift 1879. Flyttede fra Nyker til Klemensker i 1888.

Deres børn: Hans Madsen Kjøller f. 31/12 1879 i Klemensker, Hansine Margrethe Kjøller f. 9/12 1883 i Nyker, Marie Frederikke Kjøller f. 26/3 1894 i Klemensker.

I 1879 var Mads Andersen Kjøller møllersvend og boede på 60. slg. parcel. I 1884 boede familien på 7. slg. grund i Nyker.

I 1890 boede 73årige Maren Catrine Pedersen (Mads mor) hos dem, som levede af lidt selverhverv og rentepenge.

Skøde 17/12 1903 Arkivalieronline (sa.dk)

Mads Andersen Kjøller solgte til Hans Christopher Hansen for 9.000 kr. Salget omfattede parcellen 36c fra 28. slg. skyldsat i hartkorn for 3 fdkr ½ album og arvefæstelodden 36b af statens udmarkslod, skyldsat for hartkorn 5 skp 1 fdk ¼ album, samt de på grunden værende bygninger, besætning, afgrøder mv.

1903-1910 Hans Christopher Hansen

Hans Christopher Hansen blev født 27/9 1848 i Aaker. Forældre: daglønner og indsidder  Hans Monsen og Bendite Christine. Hans døde i Klemensker den 30/1 1927 som fraskilt enkemand på 49. slg. parcel.

Hans Christopher var slagter i 1901 og separeret. Boede i 1901 på 2. vg. gr. i Klemensker.

Skøde 23/11 1910 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Christopher Hansen solgte til Johan Olsson af Knudsker sogn for 10.000 kr inkl besætning, avl og afgrøde, samt nagelfaste appertinentier.

1910-1911 Johann Olsson

Johan Olsson havde ejendommen i 2 måneder inden han solgte ejendomme tilbage til Hans Christopher Hansen for 10.000 kr

Skøde 24/1 1911 Arkivalieronline (sa.dk)

1911 Hans Christopher Hansen

Hans Christopher Hansen blev født 27/9 1848 i Aaker. Forældre: daglønner og indsidder  Hans Monsen og Bendite Christine. Hans døde i Klemensker den 30/1 1927 som fraskilt enkemand på 49. slg. parcel.

Hans Christopher var slagter i 1901 og separeret. Boede i 1901 på 2. vg. gr. i Klemensker.

Mageskifteskøde 16/9 1911 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Christopher Hansen overdrog ejendommen til Hans Christian Jensen. Ejendommen blev prissat til 11.000 kr. Hans Christian Jensen overdrag ejendommen matrikel 57f til Hans Christopher for 9.000 kr.

1911-1913 Hans Christian Jensen

Ejendommen blev sat på tvangsauktion den 2. januar 1913. Kreditkassen for ejendomme i de danske østifter købte ejendommen for et bud på 5.500 kr. Kreditkassen transporterede skødet videre til Otto Peter Kofoed for 7.000 kr

Fogedudlægsskøde 4/5 1918 til Otto Peter Kofoed Arkivalieronline (sa.dk), 

Otto Peter Kofoed og Madsline Karoline f. Hansen ejede Godthåb, Kuregårdsvej 18. Ejendommen forsvandt og jordene blev drevet af Godthåb. Bygningerne må være revet ned eller brændt. De findes ikke på kortet som blev revideret i 1914.