Bakkely, Kleven 7 – matrikel 175cu

Bakkely, Kleven 7, Klemensker

Matrikel 175cu  – Klemens sogns udmarksjord, blev benævnt som enten23. , 24. selvejergårds eller 25. selvejergårds lynglod.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skyldsat før jernbanens anlæggelse 3 fdk. 1 album og efter jernbanens etablering 1 fdk 1 ¼ album

Skøde- og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Både Granelæ og Bakkely var resultat af Hans Andersens iværksætteri. Han købte jorden af Stenberg i Olsker.

Skøde 19/3 1882 Arkivalieronline (sa.dk)

Chr. J. Stenberg fra Olsker solgte til Hans Andersen. Salget omfattede:

  1. Arvefæstelodderne nr. 135 og 175t, som Stenberg havde fået skøde på den 17/3 1860 (læst 16/1 1861)
  2. Udmarkslodden matrikel 175gn i Klemensker sogn, som Stenberg havde fået skøde på den 15/2 1870 tinglæst 9/3 1870.
  3. Udmarkslodden matrikel 175cu af Klemensker sogn som Stenberg havde fået skøde på 18/6 1877, tinglæst 27/6 1877
  4. Det på matrikel 135 (21. slg. fortov) stående hus med nagelfaste appertinentier, deriblandt kakkelovn og murkar, samt ejendommen avl afgrøde og udbo.

Købssum i alt var 5.600 kr.

Hans Andersen boende på Fredly til 1904.

I 1884 solgte han matriklen 175cu med bygning, ligesom han i 1886 solgte Ganelæ (matrikel 175gn) med bygning. Hans Andersen tilførte grundene huse inden han solgte jorden.

Skøde 18/11 1884 Arkivalieronline (sa.dk)

Hans Andersen solgte jordlodden matrikel 175cu med bygningerne og en ko til murer Andreas Vallentinus Espersen af Hasle for 3.200 kr.

Beboere:

1884-1892 Andreas Vallentinus Espersen og Juliane Eline f. Klausen

Andreas Valtinus (kirkebogens navn) Espersen blev født 14/2 1863 i Klemensker. Forældre: 40-årige enke Elisabeth Christine Mortensen f. Madsen og udlagt barnefader Christian Lind Espersen på 63. slg. grund

Juliane Eline Klausen blev født 27/12 1862 i Østerlars

Deres børn: Margrethe Espersen f. 23/3 1884 (25. slg. fortov) , Kamilla Kristine Espersen f. 20/4 1886 død 25/7 1886 (23. slg. lynglod), Klaus Axel Andreas Espersen f. o 1888, Kristen Lind Espersen f. 10/9 1889 i Klemensker, Dorte Marie Espersen f. 18/6 1891 på 23. slg. lynglod i Klemensker, Anna Karoline Espersen, f. 22/3 1895 i Sandvig, Johannes Andreas Espersen f. 6/2 1897, Sigfred Normand Espersen f. 28/10 1898 i Sandvig (I folketællingen 1901 oplyses, at de havde 7 levende børn og 3 døde.

Andreas var i 1880 tjenestekarl hos sognefoged Magnus Ipsen i Klemensker. I 1884 i en alder af 20 år blev han husmand og i 1890 også murer. I 1901 var han stenhuggersvend i Vang og bosat i Sandvig (matrikel 42) og baptist (fra 1891).

Plejebarn under fattigvæsenets forsørgelse

Klemensker sogneråds forhandlingsprotokol for 19/10 1888: 

Mødte Andreas Espersens kone paa 23. slg. lynglod og paatog sig paa mandens og egne vegne at have Peter Kofods barn Gine i Pleje 1 aar fra 1. november for 40 kr og for denne betaling forsyne nævnte barn med alt fornødent. Sker ikke opsigelse 1/4 aar før 1. november 1889 betragtes kontrakten paany indgaaet for et aar. Sogneraadet forbeholder sig ret til at flytte barnet naarsomhelst. Indgaaet paa min mands vegne Julie Espersen.

Barnet hed Gine Karoline Kofod og var født omkring 1879 i Aaker. I 1890 var hun hos Andreas og Kirstine Jensen.

Skøde 14/11 1892  Arkivalieronline (sa.dk)

Andreas Vallentinus Espersen solgte til arbejdsmand Carl Petersen Braun af Klemensker. Jord, bygninger, og alt nagelfast undtagen kakkelovnen, ejendommen avl, afgrøde og gødning, samt en ko, en gris og hønsene og hakkelsesmaskine. Købssum 2.400 kr

1892-1907 Karl Petersen Braun og Anna f. Larsdotter

Karl Petersen Braun blev født i Sverige 27/1 1862

Anna Larsdotter blev født i Løderup i Sverige 31/10 1854 – hun døde 4/11 1908

De blev gift 1887 (Vides ikke hvor). I 1892 flyttede de til Klemensker fra Rønne. I 1911 var han enkemand og boede på matrikel 35b  ifølge ft 1911.

De havde ingen børn, men i 1901 en plejedatter Vilhelmine Sjøstrøm f. 8/2 1886 i Klemensker ( Som blev gift med Mårten Hansson se næste – ejer)

Skøde 30/3 1907 Arkivalieronline (sa.dk)

Carl P. Braun solgte til Mårten Hansson af Klemensker for 4.000 kr alt inventar, avl og afgrøder samt redskaber. Køber udstede en panteobligation på 2.000 kr til sælger.

1907-1912 Mårten Hansson og Bengtsine Vilhelmine, f. Sjøstrøm

Mårten Hansson blev født i Sverige 26/4 1878. Han flyttede til Klemensker i 1903 fra Bodilsker.

Bengtsine Vilhelmine Sjøstrøm født 8/12 1886 i Klemensker. Datter af Sven Sjøstrøm og Gertrud Karlsson på  25. slg. gr. Klemensker, senere på Granelæ Granelæ – matrikel 175gn – Bornholms historie (bornholmerting.dk). Hun døde på amtssygehuset den 2/7 1908 21 år gammel.

I 1911 boede også Hans Monsson (F. 28/1 1836) og Karna Monsson (f. 3/7 1846) i samme ejendom. Sandsynligvis hans forældre.

Skøde 28/10 1912 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Mårten Hansson til Hans Martin Svendsen af Nyker for 5.000 kr.

1912-1939 Hans Martin Svendsen og Thora Ingeborg, f. Nielsen

Hans Martin Svendsen blev født 30/10 1874 i Sverige (ved ægteskab i 1897 oplyses, at han er født i Sandvig søn af fisker Jørgen Peter Svendsen og Petrea Elisabeth Vinberg

Thora Ingeborg Nielsen blev født 23/3 1879 i Vestermarie, datter af Jan Nielsen og Kjersti Molander,

De blev gift i 9/7 1897 i Nyker hvor han var husmand. I 1912 flyttede de til Klemensker. De fik vist ikke børn.

3.040 m2 blev eksproprieret til jernbanen. Hans Martin arbejdede ved Allingejernbanen i 1921 og 1930.

I 1921 havde de et plejebarn Sigurd Valdemar Nielsen, f. 16/10 1912 i Klemensker. I 1930 var plejesønnen landarbejder.

I 1921 havde de en logerende Harry Larsen, f. 14/3 1895 i Allinge, der var skovarbejder.

Skøde 28/12 1939 fra Hans Martin Svendsen til Harry Ejner Larsen. Købssum 6.615 kr

1939-1946 Harry Ejner Larsen

Skøde 16/8 1946 fra Harry Ejner Larsen til Thorvald Kristian Jensen. Købssum 11.350 kr

1946-1962- Thorvald Kristian Jensen

Med i Vejviseren for 1962

Bakkely 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

-1967-1980 Vilhelm Rasmussen

Født 3/6 1901

Arbejdsmand og stenhugger. Med i Vejviseren for 1967. Fejrede 75års fødselsdag på Bakkely den 3/6 1976.

Skøde 12/9 1980 til Karl Edvard Rasmussen og Karen Inger Andersen. Købssum 103.000 kr

1980-1994 Karl Edvard Rasmussen og Karen Inger Andersen

Karl er søn af ovennævnte Vilhelm Rasmussen

I 1992 blev der givet tilladelse til at ejendommens status som helårsbolig kunne ændres til sommerbolig.

Skøde 9/2 1994 til Erik Nygaard og Lise Holm. Købssum 170.000 kr

1994- Erik Nygaard og Lise Holm

Hjemmeadresse i Vanløse. Også ejere i 2023.

Bakkely set fra cykelstien i Kleven. Foto 9/11 2023 JVH

Bakkely – Foto 9/11 2023 JVH