Krashaves husmand på 21. slg. grund

Krashaves husmand mellem Kajbjerg og Lille Krashave i Klemensker

Jorden kaldtes Ellesageren

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Kort med rettelser fra 1914. Husmandstedet er markeret.

Kort om ejendommens historie

Ejendommen har aldrig været udmatrikuleret, men har altid ligget på Lille Krashavegårds grund, blot 150 meter syd for gården. Huset har tilhørt gården frem til 1850-erne. Her har gårdens medhjælpere boet. Fra 1853 til 1912 var det bolig for flere håndværkere.

Jeg har ikke kunnet finde beboere efter 1912, men det har der været et par årtier, hvorefter det forfaldt for endelig at forsvinde sidst i 1940’erne.

Luftfoto 1946 af Kajbjerg. Øverst til venstre ses resterne af husmandssted på Lille Krashavegårds grund – Tilh. Kgl. Bibliotek.

Detalje af luftfoto af Kajbjerg, 1946.

Beboere

De ældste oplysninger om beboere er fra 1828, hvor Jens Christophersen er nævnt  “fæstehusmand” på gården grund. Der findes ingen tinglyste skøder på ejendommen, ej heller tinglyste fæstebrev før 1860

 -1820- Jens Christophersen (1771-1838) og Anne Marie Jensdatter (1773-)

Folketællingen 1834 er han daglejer og 63 år.

I kirkebogen læses at den 22/7 1820 fødtes Christian Jensen. Hans mor var “en Løs qvinde Karen Kirstine Anges på 18. slg. grund, udlagt til barnefader udbygger Jens Christophersen på 21. slg. grund” 

Christian Jensen giftede sig for øvrigt med enken på Fredly og blev husmand der fra 1846 til 1856 (Se mere under Fredly)

 Huset blev brandforsikret 1839

l 29/6 1839 Se brandtaksationsprotokollen her

Den 29/6 1839 blev et hus på 21. slg. grund, der ejedes af Ole Jørgensen Koefoed (gårdejer Lille Krashavegård).

Huset bestaar af 6 Fag, 9 ¾ alen bred, 4 alen høj på Stolperne, bygget for størstedelen af Egetræ, klinede vægge og straatag, indrettet til Stuer, kamre og kjøkken, samt de 2de fag til ladehus. – I stuehuset 4 fag med bræddeloft, 1. skorsten og bageovn, 10 døre, 4 fag vinduer, 1 bræddegavl, taxeres a fag 45 rd er 180 rd

De 2 fag ladehus a 2rd er 50 rd  til sammen 230 rd.

Forsvarlig imod ildsraade og ei forhen forsikret. Brandhager som mangler paalagdes Eieren at anskaffe inden 8te dage fra dato.

I folketællingen 1850 nævnes Jørgen Hansen og Barbroe Jørgensdatter, som sandsynligvis boede på ejendommen

1853-1860 Christen Hansen Bech (1831-1914) og Else Cathrine Hansdatter f. Ambrosen (1828-1907)

Døbt: Christian Hansen Bech f. 23/11 1831, Forældre: 11 og 12. udbygger Jeppe Pedersen Bech og Kirstine Margrethe Hansdatter. Han døde 19/10 1914 på 7. slg. parcel (Kirkebog står Englesminde?- det er vel på 8. slg. parcel?)

Else Cathrine Hansdatter blev født 11/12 1828. Forældre: 15. slg. Hans Ambrosen og Else Margrethe Hansdatter. Hun døde 28/5 1907 på 7. slg. parcel i Klemensker

I 1853 var Christen Hansen Bech indsidder på 21. slg. grund. Han må have købt huset inden 1858, hvor han kaldes udbygger samme sted. De flyttede i 1860 til et hus på  7. slg. grund.

 Deres børn: Christine Petrea Ambrosen Bech f. 11/11 1853. Hans Peter Bech, f. 24/4 1858,  Ambros Peter Bech, f. 26/2 1863

Familien gik på det nærmeste fallit i 1857 – muligvis efter at han købte huset af gårdejeren.

Eksekutionsforretning 2/7 1859

læs dokumentet her

Stempelpapirforhandler Nicolai Holm i Allinge og Christian Hansen Buch på 21. slg.s grund i Klemensker havde indgået forlig den 24. december 1857 om betaling af 210 rd. Forpligtelsen var ikke opfyldt hvorfor Holm nu krævede beslaglæggelse af værdierne. Med omkostninger og rente var det skyldige beløb nu på 239 rd 3 mk 13 skilling.

Værdierne blev opgjort således:

 1. en Egetræsvæv a 190 rd
 2. et fyrretræs schatol 10 rd
 3. Et Væguhr 2 rd
 4. en Jernbilægger 7 rd
 5. Et bord, 4 stole 3 rd
 6. en overdyne, en underdyne, 2 Puder 5 rd
 7. en høvlebænk og noget Snedkerværktøj 6 rd
 8. en Sav 4 mk
 9. en Murgryde 3 rd
 10. en Slibesten 1 rd
 11. Fæsteret til Jord fra 21. Selvejergaard i Clemensker Sogn og derpaa staaende Huus samt Avl og Afgrøde 350 rd

I alt 347 rd 4 mk

Fogeden gav derefter reqvirenten lovligt udlæg for hans fodring.

——

 I flg. brandforsikringsprotokollen efter 1858: læs protokollen her

Hus paa 21. slg. grund: ejer Christen Bech, Jens Mortensen og Jens Peter Jørgensen. Første gang forsikret 29/6 1839. Stuehus 4 fag a 45 rd og 2 fag a 25 rd.  i alt 230 rd. Brandfarlig. Nærmeste nabo 162 alen (100 meter)

 

1860-1868 Jens Mortensen (1809-1865) og Karen Kirstine Espersdatter (1811-)

½ 1860 var Jens Mortensen møller (uvist hvor!). Han døde 13/1 1865 på 21. slg. grund 55 år gl.

Fæstebrev 2. april 1860

læs fæstebrevet her

Gårdejer Rasmus Rasmussen udstedte et 50årigt fæstebrev til husmand Jens Mortensen, hvorpå han hus står. Stedet kaldes Ellesager og var på omtrent 3 tønder land havrejord. (altså ikke den frugtbareste jord). Jordstykket er indhegnet med stengærde, som skal vedligeholdes af lejeren. Han havde ret til at overdrage fæstebrevet blot at den nye lejer betalte 5 rigsdaler i kendelsespenge til ejeren.  Jens Mortensen havde betalt 43 rigsdaler rigsmønt i indfæstning og han skulle årligt betale 4 rigsdaler og yde fire dages arbejde på Lille Krashavegaard, heraf 2 dage i sædhøsten og 1 dag om efteråret. Lejeren kunne betale sig fra arbejdet ”efter gangbar pris”. Lejeren havde fri vej ”vestre om gaarden”. (I margin: slettet 11/5 1910 – 4/474)

Panteobligation 2/4 1860

læs dokumentet her

Jens Mortensen, på 21. slg. grund, udstedte en panteobligation på 200 rd til Ane Cathrine, f. Sonne, enke efter Peter Andreasen, nu boende på 20.slg. grund. Pantebrevet blev udstedt i anledning af hushandel. Huset, som Jens Mortensen havde købt, var på 6 fag og som blev stillet som sikkerhed sammen med fæsterettigheden og assurancesummen. Udslettet 22/1 1873

Panteobligation 6. december 1872

læs pantebrevet her

Jens Peter Jørgensen på 21. Slg. grund udstedte et pantebrev på 200 rd. til Ane Cathrine, f. Sonne, enke efter Peder Andersen nu boende i Rønne

Lejeoverdragelse 29/11 1873

Læs dokumentet her

Som enke efter Jens Mortensen transporterer Karen Kirstine Espersdatter lejekontrakten til Jens Peter Jørgensen, der ejede det på fæstegrunden stående hus.

 

1868-1914 Jens Peder Jørgensen (1840-1907) og Caroline Magdalene, f. Jensen (1836-1876) 2 Lovise Margrethe Jensen (1843-1914)

Jens Peder Jørgensen blev født 11/7 1839 i Klemensker. Forældre:  Jørgen Hansen og Barbroe Jørgensdatter, 14. slg. Udbygger. Han døde i Klemensker 18/3 1907 på 21. slg. grund.

Caroline Magdalene Jensen blev født 29/3 1836. Forældrene var udbygger på 9. slg. i Klemensker Jens Mogensen og Anna Maria Mortensdatter. Hun døde på 21. slg. gr. den 29/12 1875

Jens Peder Jørgensen blev i 1876 med Lovise Margrethe Jensen, der blev født 28/8 1842 i Klemensker. Hun døde 7/4 1914 på 21. slg. grund i Klemensker

Børn med Caroline: Mine Marie Jørgensen f. 9/6 1868 (1907 gift med Peter Lind ved Bolby), Janus Peter Jørgensen 4/4 1870 (1907 bosat i Iova i Nordamerika), Anine Caroline Jørgensen, f. 18/3 1873 (1907 bosat St. Torvegade 93 i Rønne),

Børn med Lovise Margrethe Jensen: Juliane Margrethe Jørgensen, f. 16/2 1877 (1907: gift med arbejdsmand Albert Hansen, Søndergade 43 i Rønne.), Hans Peter Jørgensen, f. 8/2 1879 (1907: bosat i Iova i Nordamerika), Kristen Joh. Jørgensen (1907: Klemensker), Jens Jørgensen (1907: snedker i Klemensker), Barbara Elisabeth Jørgensen, Lise Janusine Jørgensen, f. 27/8 1886 (1907: Laasby i Jylland),

Jens Peder Jørgensen (oftest kaldt Jens Peter Jørgensen!) var snedker. I 1868 var han inderste på 21. slg. grund. To år senere benævnes han som husmand på 21. slg. grund.

Skifte efter Jens Peter Jørgensen den 7/12 1907

læs skiftet her

Alle 9 børn accepterede at Lovise Jørgensen måtte sidde i uskiftet bo.

Der er ingen oplysninger efter 1914, hverken i skøde- og panteprotokollen eller i vejviser.