Bedegadevej 39

Ejendom på Bedegadevej 39

Matr. 78f
Indtil 1947 bestod ejendommen også af matrikelnr. 10h og 12i, der herefter blev til matr. 12n

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Herover matrikelkort for 2021

Udsnit af matrikelkort gældende for perioden 1860-1882. Ejendommen omfattede matr. 12i, 78f og 78g – den vestligste del.

Bortfæstning af jord har fundet sted fra starten af 1700-tallet, men bebyggelsen sker først ved at fæstejorden kobles sammen med jord fra Muregaard, der solgtes i parceller 1814/17. Foruden de solgte parceller, var der to fæstelodder. Det ene var udstedt af 1. vornedgaard (matrikel 78f) og det anden af 3. selvejergård (12i). Fæstejorde og parceller skiftede ejere mellem beboerne af to huse, nemlig den som omtales her på adressen Bedegadevej 39 og den anden, der er Vennersminde, Skrubbekrak 1 (matr. 12f).

1817-1819 Anders Madsen

Købte parcellen nr. 7 på auktion for 127 rbd 4 mk 11 sk den 10/4 1817. I hartkorn er jorden sat i 4 skp ¾ album. Se skødet her. Anders Madsen er sandsynligvis den første der boede på grunden.

1819-1830 Hans Bidstrup Tranberg (o. 1794-1866) og Magdalene Kirstine Rasmusdatter (1792-1829)

Anders Madsen solgte parcellen, som han havde købt i 1817, til Hans Bidstrup, der kom fra Olsker sogn. Jorden var sat i hartkorn til 4 skp ¾ album. På jorden var opbygget et 4 fags hus, som Anders Madsen sandsynligvis havde bygget. Prisen var 100 rbd sølv. Se skødet fra den 18/10 1819 her.

Hans Bidstrup stammer fra Rø og hans far var murermester Hans Tranberg (død 1847, 92 år gl), Lindeskoven. Hans Bidstrup Tranberg døde som aftægtsmand fra Lindeskoven den 23/3 1866.

Magdalene døde på 4. slg. parcel i Klemensker, 37 år gammel den 9/19 1829. Den 1. maj 1830 rejste Hans Bidstrup og sønnen Rasmus Mortensen til Hasle, hvor de ikke blev mange dage, før de flyttede videre til Rø.

Den 7. januar 1831 blev han gift med Sidsel Olsdatter, 37 år. I 1834 boede de sammen med Hans Tranberg, Lindeskoven i Rø.

1830-1839 Jørgen Peter Sonne (1804-) og Anne Cathrine Mortensdatter (1811-)

Jørgen Peter Sonne er (vist nok!) søn af Ole Jørgensen, der boede hos Hans Larsen i Risby i Klemensker, og døbt 8/7 1804.

Anne Cathrine Mortensdatter er født 15/6 1811 og forældre er Morten Andersen og Marta Magdalene Hansdatter i Olsker.

De blev gift i Ols kirke 27/3 1830

Hans Bidstrup Tranberg solgte parcel nr. 7 på 4 slg. i Klemensker og huset på 8 fag til Jørgen Peter Sonne for 250 rbd. den 10/3 1830. Hans Bidstrup ønskede at Jørgen Peters betaling skulle dække noget af hans gæld til afdøde Hans Conrad Kofoed.

Ved datters død i 1839 noteres han i kirkebogen som udbygger på 6 slg.gr.- hvilket ikke kan verificeres.

Jørgen Peter Sonne købte 7. slg. hovedlod, bygninger og parcellerne 1,3 og 4 den 6/2 1841 af Tønnes J. Kure for 700 rbd. I skødet nævnes, at køber havde overtaget overtaget ejendommens jord og bygninger.

Børn: Mathea Cathrine Sonne (f. 10/11 1832-29/10 1839), Petrea Cathrine Sonne (f. 28/8 1840-10/4 1842)

1839-1841 Anders Pedersen Kure (1800-) og Karen Kirstine Nielsdatter (Dam) (1805-)

De er begge født i Klemensker. Karen Kirstine er datter af Niels Hansen Dam udbygger på 16. slg. gr. (udbyggersted ved Kanesø) døbt 29/6 1805. Link!

I 1834 boede de til leje hos husmand Peder Weusten i Klemensker

Anders Kure og Karen Nielsdatter havde forinden de overtog fæstejord fra 1. vg. havde de fæstejord fra 3. selvejergård, som var 4 tønder land stort. På denne grund opbyggede de et 7 fagshus, som enken Karen Kirstine beholdte efter sin mand, Anders Pedersen Kures død.  Enken boede i huset indtil 1860 og havde fæstejorden fra 3. slg. Hun solgte hus, parcel fra 2. slg. og  fæsterettigheden til Ole Hansen i 1860 for 200  rbd. Se skødet fra 1860 til Ole Hansen her.

Den 27/12 1840 fik de fæste på jorden der tilhøren 1. vg. og som stødte op til deres hus.

Se fæstebrevet fra den 27/12 1840.(Læst den 6. december 1844). Hans Jørgen Mortensen fæstebrev til Anders Pedersen Kure og hans hustru Maren Kirstine Nielsdatter i 50 år. Det pointeredes af der var to jordlodder: En der lå stik nord for 1. vg. og så en udlod, som forhen tilhørte 1. selvejergårds ejere, men som ved udskiftning og ombytning nu tilhører 1. vg. ejere. Den nordre del af denne udlod, kaldet ”Divets-Moder” [dybets moder?] på størrelse af omtrent 3 tdl. Land til havre og som ganske på den vestre, nordre og østre side til den 2. slg. grund, som Jørgen Jørgensen for tiden har i fæste, og på den søndre side have den næstlængste del har Jøren Larsen Dam i fæste, og den østligste (af den søndre side) tilhøre den 3. slg. og var allerede fæstet til Anders Pedersen Kure. Den årlige afgift til 1. vg. var 1 tønde havre målt med gl. mår som var lig 160 potter hver mortens dag. Desuden skulle leveres 2 pund smør og dusin timers dagsværk. [i margin: udslettet den 15. december 1875]

Børn: Peter Nicolei Bredenbech (f. 1822)

1841-1843 Peder Kofoed Jørgensen (1818-)

Søn af Jørgen Andersen, der i 1845 var forpagter af Præstegården i Nyker. Peder Jørgensen var vist nok ikke bosat på ejendommen, men drev jorden.

1843-1850 Peder Jensen Kjøller (1781-1850) og Karen Marie f. Jeppesdatter (1816-1867)

Peder Jensen Kjøller var tidligere gårdmand på Sæderegaard (2. vg.). Gift første gang med Barbara Kirstine Sonne, der døde 1836. Han blev gift med Karen Marie 30/12 1836 i Klemensker.
Peder Jensen købte den 17/12 1843 parcel nr. 7 på 4 slg. grund og huset på 10 fag på grunden, parcellerne 19 og 20 på 7. slg. grund og fæsterettigheden fra 1. vornedgaard på jorden af Peder Kofoed Jørgensen, der flyttede til Nyker. Købsprisen var 500 rbd.  Se skøde eller overdragelseskontrakten

Ndr. Kirkebogaards ejer, Hans Jørgen Mortensen, udstedte fæstebrev den 9/1 1845 på 46 år til Peder Jensen. Peder Jensen ejede parcel nr 7 på 4. slg. i Klemensker og huset på grunden

Peder Jensen døde 31/3 1850.

Peder Jensen og Barbara Kirstine Sonnes børn: Jens Mortensen (f. 1809), Kirstine Cathrine Jensen (f. 1811), Jørgen Peter Sonne (f. 1814), Karen Marie Sonne (f. 1817), Christian Pedersen Sonne (f. 1821), Karen Kirstine Jensen (f. 1827)

1850-1850 Hans Andersen Riis og Karen Marie f. Jeppesdatter (1816-1867)

Peder Jensen døde 31/3 1850 og enken, Karen Marie f. Ipsen, giftede sig med enkemand Hans Andersen Riis, der var borger i Allinge. I 1852 solgte de parcellen med et 10 fags hus, fæsteretten på 1. vornedgård og parcellerne 19 og 20 på 7. slg. i Klemensker til Jens Nielsen og hustru Karen Christine Nielsen for 500 rdl.

Luftfoto 1949. Taget fra sydøst. Foto: Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek

1852-1855 Jens Nielsen og Karen Christine Nielsen

Købte parcel nr. 7 på 4 slg. grund med huset, samt parcellerne 19 og 20 på 7. slg. og fæsterettigheder til 1. vornedgårds jord af Peder Jensens enke og nye mand Hans Andersen Riis.

1855-1874 Morten Peder Hansen (1805-) og Karen Marie f. Olsdatter (1812-)

Jens Nielsen solgte i 1855 parcel nr. 7 fra 4. slg. og det derpå stående 10 fag hus. Desuden solgtes Jens Nielsen parcellerne 19 og 20 på 7 slg. grund, samt overdrog fæsterettigheden på jord fra 1. vornedgaards ejer Hans Jørgen Mortensen 9/1 1845. Salgsprisen for jord, hus og fæstebrev var 600 rbd.

1855 Jens Nielsen solgte 10. april 1855 parcel nr. 7 på 4. slg., hus på 10 fag, parcellerne 19 og 20 på 7. slg, samt fæsterettigheden på 1. vg. for 600 rdl. til Morten Peder Hansen og hustru Karen Marie Olsen – læst den 11 juli 1855.

1841-1955 udbygger på 11. slg.grund. Ft 1860 4. slg. gr., daglejer. Ft 1870, daglejer, på 4 slg. gr. Karen Marie Oline boede hjemme hos forældrene.

Børn: Elisabeth Margrethe Mortensen (f. 17/5 1841 11. slg. Klemensker), Jens Peter Mortensen (f. 1842 i Klemensker), Peter Carl Christian Mortensen (f. 1844 i Klemensker), Cathrine Sørengine Mortensen (f. 19/2 1846 på 11 slg. gr.), Karen Marie Oline Hansine Mortensen (f. 5/5 1848 på 11. slg. gr. i Klemensker), Hans Jørgen Mortensen (f. 1850 i Klemensker), Bertholine Josephine Mortensen (f. 19/3 1852 11. slg. gr.)

Luftfoto 1955. Taget fra sydøst med udsigt til Rutsker kirke. Foto: Sylvest Jensen, Det Kongelige Bibliotek

1874-1886 Ole Hansen (1809-) og Karen Kirstine Hansdatter (1809-)

Ole Hansen født 1809 i Hasle.

I 1860 er han daglejer i Rutsker. Samme år købte han hus og fæsterettighed på 3. slg. fæstejord og parcel fra 2. slg. af  1870 daglejer i Klemensker på 3 slg. grund (matr. 12i) af Anders Pedersen Kures enke. Se skøde fra 1860.

1875 Skøde hvor Ndr. Kirkebos ejer sælger parcel matr. 78f til husmand Ole Hansen og hustru Karen Kirstine Hansdatter. Jorden var skyldsat til 2 skp 1 fdkr 1 alb og købsprisen var 200 kr. Køberen havde hidtil haft jorden i leje og som han driver med sin tilgrænsende og påbeboende ejendom på 3. slg. grund.

Børn: Hans Peter Olsen (f. 1830 i Hasle), Anine Marie Olsen (f. 1845 i Rutsker), Plejedatter Jensine Kirstine Lyster (f. 1851 i Klemensker), adoptivsøn Nikolai Peter Hansen (f. 16/4 1849 i Klemensker), Plejedatter Hanne Malene Hansen (f. 1861 i Rutsker), plejedatter Sine Maria Sonne (f. 1876 i Klemensker)
Nicolaj Peder Hansen var søn af ugifte Gundeline Margrethe Hansen på 14. slg. gr. – udlagt barnefader gårdmand Morten Pedersen på Aagaard (9. vorned) i Klemensker. Han boede hjemme i 1880 og var skrædder.

Hanne Marlene er i folketællingen 1870 benævnt som slægtning.

1886-1896 Janus Hansen Kure (1860-1950) og Caroline Marie Westh (1853-1920)

Janus Kure er født 17/5 1860 i Klemensker. Hans forældre var smed på 14. slg. gr. smed Lars Hansen Kure og hustru Stine Mortensen. Læs mere om Lars Hansen Kure her.  Janus døde i Aaker 15/11 1950.
Caroline Marie var født i Olsker 21/11 1953, hendes forældre var smed og husmand Martin Peter Westh og Engeline Cathrine.
I 1884 boede de på 2. slg. grund i Klemensker – vist nok hos Carolines forældre.

Murer Janus fik skøde på ejendommen matr. 78f og 12i den 30/10 1886. Prisen var 2200 kr
Familien flyttede til Rutsker omkring 1897/98. I 1901 kaldtes han for murermester.

Børn: Katrine Sofie Kure (f. 7/5 1884 i Klemensker), Martin Kristian Kure (1887-1896), Lavre Kristina Kure (f. 1889), Olga Marie Kure (f. 13/5 1889) og så havde de et plejebarn Matia Andersen (f. 1889), Janus Hansen Kure (f. 4/3 1891 i Klemensker, Kristian A. Kure (f. 27/11 1893 i Klemensker), Martin O. Kure (f. 5/12 1895 i Klemensker), Marie E. Kure (f. 22/8 1900 i Rutsker) (Opl. 1901 3 døde og 5 levende børn)

1918-1920. Morten Nielsen og hustru Maria siddende til venstre. Bagerast sønnerne Alfred, Martin og Sigfred. Den ældre dame siddende til højre er ukendt. Foto på Ø-arkivet (Bornholms Museums bondegårdsundersøgelse)

1896-1939 Morten Nielsen Lundgren (1866-1941) og Maria Nielsen, f. Svendsdatter (1862-1941)

Avlsbruger og murer Morten Nielsen Lundgren [Mårten Nilsson Lundgreen] er født 17/6 1866 i Onslunde, Malmøhus Län, Sverige, søn af murer Nils Mårtensson. Morten døde den 8/4 1941.

Marie f. Svendsen er født 26/7 1862 i ”Fogeltofta”, Christiansstads Län, i Sverige. Datter af snedker Nils Svensson. Fra den 5/11 1887 kom hun til Peder Hansen på 5 slg. parcel i Klemensker. Hun foreviste en opholdsbog udstedt af Nørre Herreds politikammer den 23/4 1884. Fra Klemensker flyttede hun til Rutsker (uden sted og dato). Hun døde den 6/4 1941

Da de blev gift den 6/12 1889 i Rutsker boede Morten i et lejet hus ved Vedbymøllen i Olsker og Maria boede på 4. vd gård i Rutsker. Ved folketællingen 1. februar 1890 var Morten Lundgren daglejer ved mejeriet i Rutsker og indsidder i Olsker. BT 6/12 1895 Formueskatten for 12,25 for arbejdere i Moseløkken for smed Morten Lundgren.

Skøde fra 16/11 1896 på matr. 78f og 21i til Morten Nielsen Lundgren. Prisen var 2450 kr.

Morten Nielsen annoncerede i Bornholms Tidende i 1909

Børn: Martin Marinius Nielsen (f. 24/1 1890 i Olsker- febr. 1972, Snedkermester, Bedegadevej 41), Sigfred Magelius Nielsen (f. 24/8 1896 i Klemensker), Alfred Kristian Nielsen (f 13/5 1900 i Klemensker- 31/10 1970)

Inden Martin flyttede til nabogrunden drev han snedkeri og karatmagerværksted hos forældrene. I 1927 flyttede og byggede han Bedegadevej 41.

1990 Luftfoto tilhørende Kgl. Bibliotek

1939-1982 Sigfred Magelius Nielsen (1896-1982) og Anine M. Nielsen (1895-)

Skøde den 3/6 1938 matrikel 78f (+10n og 12i)- de tre matrikler blev slået sammen under 78f – 6500 kr.

I 1963 frasolgtes matr. 12n og noget jord til Hans Ole Kofoed og Orla Andersen. Den 22/5 1965 bestod ejendommen af matr. 78f på 3206 m2.

I Landbruget og dets biografier, 1950 læses:

12m – 4. Slg.Pc. 4,7 ha – Htk. 0-5-2-1 3/4 – Ejdsk. 9,700 – Grdsk. 3,700. Overtages 1938 af: Sigfred Magelius Nielsen, f. 23.8.1896 paa Ejend. (S. af Morten N. og Marie, f. Svendsen). G.m. Anine, f. Christensen, f. 15.12.1895 i Rutsker (D. af Laurits C. og Boline, f. Kofoed). [Foto 1918-1920 blev brugt som illustration i “Sladrebogen”]

Sigfred Nielsen var aktiv i Den socialdemokratiske vælgerforening i Klemensker, hvis revisor han var i 18 år. I 1950 var han opstillet til kommunalvalget.

1982- Vera Marie Hansen (1922-2010) og Jørgen Mogens Hansen

enken Anine M. Nielsen solgte for 120.000 kr