Granly, Puggevej 3 – Matrikel 108bk

Granly, Puggevej 3, Rø

19. slg. Gudmingegårds lynglod, Rø Sogns udmarksjord

Matrikel 108bk Hartkorn 2 skp 1 fdk 1½ album

I 1887 landbrug i forening med matr. 108u og 108v

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol 1927- https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=45269#45269,8390529

Ældste historie

Udsnit af udskiftningskort fra 1837 over lyngområdet. Tegnet i 1817

Granly blev bygget på lyngen, der i 1850erne blev tildelt Rø sogns forstanderskab at disponere over. Lodderne blev tilbudt bønderne, der havde ejendomme om til lyngen. Området blev 19. slg. Gudmingegårds Lynglodder.

Jordejer af matrikel 108bk

Jorden blev til matrikel 108bk og  var en del af Rø sogns udmarksjord. Ifølge indenrigsministreriet bestemmelse blev sognets udmarksjord tilbudt bønderne at købe i 1860-70’erne. I 1868 købte Gudmingegård matrikel 108bk.

Skøde 26/2 1868 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146678#146678,24051296

Fra Rø Sogneråd til Peder Pedersen (i henh til L 9/2 1866) der efter overenskomst skulle udrede 176 rd 4 mk ½ sk for at erhverve udmarkslodden 108bk, hartkorn 4 skp 1 fdk 2 alb, hvilket i sin tid ved udskiftningen af sognets udmark var tillagt den 19. selvejergård i Rø.

Tilføjet: Fornævnte ejendom er alt ved Indenrigsministeriets skrivelse af 7. januar 1868 udstykket i 2de parceller. Matr. Nr. 108bk af hartkorn 2 skp 1 fdk 1½ alb. Og matr. 108i af hartkorn 2 skp ½ alb (se matrikelkort 1860-1908)

Granly markete på kort tegnet i 1887

I den ældste tid er det svært at skelne ejendommene Virkelyst, Puggevej 1 (matrikel 82 og 108i) og Granly, Puggevej 3 (matrikel 108bk).

 Puggevej 1- Virkely

Blev opført af Jens Peter Clausen i 1866. I en Panteobligation af 18/1 1866 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146669#146669,24048372  oplyses at Jens Peter Clausen lånte 400 rd af Peder Pedersen på den 19. slg. i Rø (Gudmindegård). Som sikkerhed stillede han den nordre del af matrikel 108bk med den af ham nyopførte hus, samt arvefæstelodden matrikel 82 af hartkorn 2 skp samt avl og afgrøde i den nordre halvdel og huset til Peder Pedersen.

Jordejere af matrikel 108bk

I 1868 købte Gudmingegård matrikel 108bk.

1868-1872 Peder Pedersen (Schou) Gårdejer af 19. slg. Gudmindegård

Skøde 26/2 1872 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146671#146671,24049117

Skøde på Gudmindegård fra Peder Pedersen til sin søn Johan Peter Petersen

1872-1885 Johan Peter Pedersen og Boline Madsine

 Johan Peter Pedersen ejede Gudmindegård, 19. slg., i Rø i perioden 1872-1885, hvorefter familien flyttede til Baunegård i Østermarie, som var Bolines forældres gård. I 1887 boede de i Vestermarie.

Skøde 18/7 1885 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146680#146680,24052092

Fra Johan Peter Pedersen til Christian Jespersen. Købssum 3.000 kr for jord og de på grunden stående bygninger.

Johan Peter Pedersen har åbenbart spekuleret i opkøb af lyngjorde. Han ejede også i 1900 til 1905 en ældre ejendom (matrikel 139) på Splitsgårds fortov i Klemensker som havde noget lyngjord, der lå op til Rutsker højlyng. Den udstykkede han til husmandslodder og solgte inden han igen solgte “hoved”ejendommen matrikel 139.

Et 9-fagshus øst-vest

Lars Pedersen ejede i 1862 et hus på 19. slg. lynglod, som kunne være Granly, men måske ligeså godt være nabohuset Højager, som er ældre end Granly.

Lars Pedersen havde et mellemværende med købmanden i Allinge, hvorfor han udstedte en panteobligation, med sikkerhed i sit hus på 19. slg. lynglod.

Forlig og panteobligation 29/12 1862. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146209#146209,23899907  Mellem købmand i Allinge M.J Kurts og husmand Lars Pedersen i Rø blev indgået forlig ved at udstede en obligation på 157 rd 1 mk 13 sk. mod sikkerhed i han parcel matr. 82 samt hus på 19. slg. fortorv.

Lars Pedersen ejendomsret til et hus på 19. slg. lynglod  er bekræftet af en panteobligatiom på 150 rd.. Den bevidner et lån af sogneforstander Christian Schou på 7. vg. i Rø. og som sikkerhed satte Lars Pedersen sit 9 fags hus, som han selv havde opbygget fra ny af, samt lynglodden, som han ejede (det var et arvefæstelod!)

Panteobl. 25/2 1864  blev udslettet 6/12 1865, se  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146209#146209,23899918 (se matr 108bi lejekontrakt i 50 år fra 1858)

Matrikelkort i brug fra 1860 til 1908

Første selvejer og første beboer

Husmand Christian Jespersen udsteder en panteobligation til sælgeren Johan Peter Pedersen på den 75. slg. i Østermarie på 2.200 kr. Som sikkerhed stillede han bygningerne, som stod på matr. 108bk. Se Panteobligation 18/7 1885 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146680#146680,24052093

Husmand Christian Jespersen er dermed helt sikkert beboer husejer af Granly

 1885-1886 (Peter) Christian Jespersen

 Peter Christian Jespersen blev født ¾ 1856 i Klemensker, forældre udbygger Jesper Hendriksen og Karen Margrethe Larsdatter. Han døde 20/4 1898 på Røbro.

Han blev gift (måske i 1891/92, men kirkebog ikke tilgængelig på nettet) Med Nicoline Kofoed, Han blev forpagtede han Røbro mølle i 1890erne.

Bornholms Tidende 17/5 1898

Bornholms Tidende 21/9 1895

For samme pris solgte Christian Jespersen ejendommen tilbage til Gudmingegårds tidligere ejer Johan Peter Pedersen, s.om boede på Lille Bakkegård i Østermarie

Skøde 19/4 1886  https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146680#146680,24052226

Granly indgår i et mageskifte i 1887:

Mageskiftebrev 5/3 1887 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146680#146680,24052432

Johan Peter Pedersen på Lille Bakkegård i Østermarie afgav ejendommen med jordene matriklen 108bk, 108u og 108v til husmand Jens Jørgen Pedersen. Jens Jørgen Pedersen afgav til Johan Peter Pedersen sit hus på 27. selvejergårds grund i Østerlars samt lejeretten til jord ifølge lejebrev af 23. januar 1861 (læst 1. februar 1861). Jens Jørgen Pedersen skulle desuden betale Johan Peter Pedersen 1.800 kr for at udligne værdierne.

Panteobligation 5/3 1887 udstedt af Jens Jørgen Pedersen til Johan Peter Pedersen https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=146680#146680,24052434

1887-1893 Jens Jørgen Pedersen og Juliane Katrine, f. Marcher

Jens Jørgen Pedersen blev f. 20/4 1842 i Klemensker. Han døde 29/1 1913 og blev begravet i Rø.

Juliane Marcher blev født 18/2 1839 i Østerlars. Juliane døde 21/2 1913 i Rø.

De blev gift 21/11 1867 i Østerlars.

Deres børn: Hans Jørgen Pedersen, f. 2/3 1869 i Østerlars, Anna Margrethe Pedersen, f. o. 1775 i Østermarie, Marie Kristine Pedersen, f. 29/4 1879 Østermarie, Andria Laurentsine Pedersen, f. 12/11 1881

Familien flyttede fra Østerlars (Kobbegårds grund, 2. vg.gr.) til Østermarie og til Rø i 1886. Flyttede i 1893 til 4. slg. lynglod i Rø. Matr. 108gf (Skovsminde)

Skøde 27/10 1893 (læst 10/1 1894, pag. 401) https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33143#33143,4246010

Fra Jens Jørgen Pedersen til sønnen Hans Jørgen Pedersen. Salget omfattede matr. 108bk med bygninger, 108v, 108u, samt avl og afgrøde. Købssummen var 5.000 kr

1893-1896 Hans Jørgen Pedersen og Janusine

 Hans Jørgen Pedersen blev født i Østerlars 2/3 1869, Han døde 12/11 1961 på Stensminde i Hasle.

Janusine M. blev født 19/1 1865 i Olsker, hun døde o. 1909

I 1901 boede de på matr. 28i i Klemensker og han var kreaturpasser.

Skøde 6/4 1897 (læst 7/4 1897) Fogedudlæg https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33146#33146,4246910

Ejendommen kom på tvangsauktion den 1. juli 1896 over ejendommen, der tilhørte Hans Jørgen Pedersen. Kreditforeningen overdrog udlægsskøde til Laurits Peter Christensen. Det højeste bud på auktionen var på 2.200 kr givet af Kreditforeningen, der allerede havde 2.900 kr tilgode hos husejeren. Ejendommen matr. 108bk med bygninger og matr. 108v og 108u blev overdraget til Laurits Peter Christensen for 3.179,68 kr.

1896-1897 Laurits Peter Christensen

 Kreditforeningen satte Laurits Peter Christensens ejendom på tvangsauktion

Skøde 3/5 1900 (læst 9/5 1900) https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33149#33149,4247668

Der var sket en eksekutionsforretning på L.P.Christensens gæld den 18/10 1898 (tinglæst 26/10) med udgift på 95 kr samt en restgæld på 460 kr på panteobligation på i alt 2900 kr, dom skulle transporteres til ny ejer. Ved kreditforeningens begærede tvangsauktion den 14/2 1900 blev højeste bud 200 kr. Kreditforeningen overdrog ejendommen til Hans Peter Hansen den 29/3 1900.

1900-1924 Hannes Peter Hansen og Engeline Hansine Margrethe, f. Pedersen

 Hannes (døbenavn) Peter Hansen blev født 21/10 1871 i Klemensker. Moderen var ugifte Ane Marie Hansen, udlagt barnefader Peter Bengtsen (?). Hannes døde i Rutsker 4/4 1948. I folketællingen bruges navnet ”Hannes” – i skøde og panteprotokollen ”Hans”.

Engeline blev født i Rø den 27/9 1879

Børn: Sigurd Herman Hansen, f. 29/7 1899 i Sandvig, Karla Hansen, f. 22/6 1903 i Rø, Klara Hansen26/3 1908 i Rø, Hans Hansen, f. 3/1 1911 i Rø, Asbjørn Hansen, f. 9/11 1918 i Rø

Skøde 22/12 1924 https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=33177#33177,4255865

Skøde fra avlsbruger Hans Peter Hansen til landmand Viggo Hansen. Købssum 17.000 kr, hvoraf de 9000 kr er for fast ejendom.

1924-1928 Viggo Hansen

Skøde 8/8 1928 (læst)

Skøde fra avlsbruger Viggo Hansen til Landmand Sofus Emanuel Larsen (matr. 108bk, 108v og 108u). Købssum 9.000 kr.

Granly, luftfoto 1951 tilh. Kgl. Bibliotek

Granly, luftfoto 1955 tilh. Kgl. Bibliotek

1928-1970 Sofus Emanuel Larsen og Vera, f. Møller

Sofus Emanuel Larsen blev født 2/9 1902 i Rø. Han døde i Rø 26/11 1973 på Brommevej 5.

Vera blev født 24/10 1909 i Klemensker. Hun døde 3/10 1989

Skøde 30/10 1970 til avlsbruger Aage Larsen, Rø. Købssum 80.000 kr

Amatørarkæolog Gert Møller Larsen (1948-2018) er vokset op på ejendommen ”Granly”. Overtog Brommevej 5 efter forældrene. Han modtog Bornholms Historiske Samfunds ”Bornholmerpris” i 1992.

1970-1973 Aage Larsen

Skøde 31/7 1973 til Gerd Hjorth Pedersen og Hans Munch Andersen. Købssum 60.000 kr

1973- Gerd Hjorth Pedersen og Hans Munch Andersen