Sølund – Ndr. Strandvej 24

Sølund, Ndr, Strandvej 24, Tejn

Matrikel 82bg
Kongens udmark – 22. slg. fortorv

Ejendommen hørte til Strandmarken, men i skattelisterne er husets beboere under fiskerlejet Tejn.

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikelkort 1861-1921

Se oversigt i Skøde og panteprotokol

1834-1868 Hans Mikkelsen (1792-1837) og Kirstine Jørgensdatter (1797-1880)

Hans Mikkelsen født o. 1792 i Vestermarie. Han døde 27/5 1837 46½ år gammel, født i Vestermarie. Hans far hed Michel Jensen oplyser kirkebogen ved hans død (de kan ikke verificeres)

Kirstine Jørgensdatter døbtes 13. august 1797 i Rutsker. I kirkebogen oplyses, at det var Jørgen Olsen Bechs enke (Karen Wefstdatter) på 29. slg. (Vestre Rosendalegaard), der lod døbe datteren, da faderen, Jørgen Olsen Bech, døde den 2/8 1797. (se skifte efter Jørgen Olsen Bech 12/9 1797 side 117b).

Kirstine Jørgensdatter døde 2/11 1880

Familien boede fra 1822 i Olsker. I 1823 og 1826 er han husmand, 1829 fisker, 1831 og 1833 udbygger. I Folketællingen i 1834 var han avls- og husmand, 1837 husmand.

Navneforvirringer!

Efter Hans Mikkelsens død kaldte Kirstine sig Mikkelsen, Hansen, Olsen og Olsdatter. Se oplysninger ved folketællingerne (ft), hvor det er personens egne oplysninger, der blev skrevet ned:

Ft 1845: Kirstine Mikkelsen, enke, lever af sin jordlod. Fire af hendes døtre boede hjemme: Helene, Ane Kirstine, Lotte og Karen Jørgine.
Ft 1850: Kirstine Olsen, husmandsenke, lever af sin jord, Helene (27 år) og Karen Jørgine (13 år) boede hjemme, De havde en tjenestepige Ane Kirstine Hansdatter på 36 år fra Klemensker.
Ft 1855: Kirstine Olsdatter, 58 år, lever at sine penge, husmandsenke, født Rutsker. Boede alene i huset
Ft 1860: Ingeborg Kjerstine, 63 år, enke, lever af sine Midler, født i  Rutsker, Hendes datter Helene Hansen boede hos hende.
Ft 1870: Ingeborg Kirstine Margrethe Hansen, 71 år, enke, ernæres af sine midler. Hendes 46årige datter Helene boede hos hende, hun ernærer sig af dagslønsarbejde.
Ft 1880: er det datteren Helene, der ejer huset og tituleredes som ”kapitalist”, Moderen kaldes sig nu: Ingeborg Kirstine Margrethe f. Hansen, 82 år, enke og ”kapitalist”!

Deres børn: Helene Hansdatter, f. 6/4 1823 i Tejn, Caroline Hansdatter,  f. 21/7 1826 i Tejn, Martha Hansen f. ½ 1829 i Tejn, Anna Kirstine Hansen, f. 26/4 1831 i Olsker, Lotte Hansen f. 7/2 1833 ”ved Tejn”, Karen Jørgine Hansen f. 12/10 1837 i Olsker – født efter at faderen var død.

Skattebetaling

Skat til kommunen blev lignet på jord og på formue. Huset lå på en grund, der i hartkorn var sat til 1/4 album, hvilket var det mindste man kunne forestille sig. Hans Mikkelsens enke betalte i perioden 1842-1877 fra ½ til 2 skilling i hartkornskat og 1-2 mark i formueskat.

I perioden 1857-1859 betalte hun desuden en ekstra skat på 8 skilling for sit hus nord for Tejn.

Brandforsikret 1854

Brandtaksationsprotokol 10/7 1854: Et Huus paa 22d. Selveiergaards fortorv, tilhørende Hans Mikkelsens enke, ei forhen forsikret, opført for over 20 Aar siden.
Huset er 3 Fag, 7½ Alen bredt, 3 ¼ Alen højt paa Stolperne, opført af blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 Bræddegavl, 1 Skorsten, 3 Døre, 2 Fag vinduer, bræddeloft i 1 Fag, Indrettet til beboelse og Kjøkken, taxeres til a Fag 20 Rdl. er 60 Rdl, forsvarlig imod Ildebrand.

1868-1903 Helene Hansen, kaldet Line Hansdotter

Helene Hansen blev født 6/4 1823 i Olsker (I ft 1834 kaldtes hun Ellen Kjerstine Hansen!). Forældre husmand Hans Michal Jensen (Mikkelsen) og Kirstine Jørgensdatter.

Helene døde ugift og uden børn den 4/1 1903 i Olsker.

Hun boede hjemme hos sin mor på nær nogle år i 1850’erne. I 1855 oplyser folketællingen at hun var tjenestepige på 28. slg. Hollændergaard.

Brandforsikring

Brandforsikringen blev sat op fra 60 rdl. til 150 rdl. den 31/8 1868. Huset var stadig på blot 3 fag, men det var nu ejet af Helene Hansdatter.

Brandforsikringsprotokol, forsikr. nr. 147, Hus norden for Tejn paa 22. selvejergaards fortorv, matr. 82bg, Hans Mikkelsens enke/ Helene Hansdatter, første gang forsikret 10/7 1854, Stuehus Øst.Vest 3 Fag a 20 r er 60 r/3 fag a 50 r er 150 r.

Nærmeste nabo nr. 138 (tilføjet 195) – afstand 30 alen , nr. 32 – (matr. 79) er 42 alen fra.

Arvefæste- og Skødebrev

I 1859 fik ”Line Hansdatter” brev på jordlodden matr. 82bg af Statens Udmarksjord, som var skyldsat for hartkorn ¼ album.  Der skulle ikke betales nogen købssum, men blot den årlige afgift til statskassen svarende til skat for 1 skp 1 fdkr. Havre  – første gang fra 1/7 1859. Dog var der reduceret afgift for de første tre år.

Skat

Kommuneskat 1 skilling betalte hun første gang i 1865 netop pålignet da hun havde fæstejord. For den beskedne ¼ album af matriklen 82bg var skatten til kommunen 1-2 skilling og fra 1875 mellem 6 og 16 øre. Hun betalte aldrig indkomst eller formueskat. (Kilde: Forhandlingsprotokollen for Olsker kommune)

Manglende “adkomst” til huset

Husets ejerskab gik fra mor til datter uden at der blev udfærdiget et skøde, der blev tinglyst på Nørre Herredsting. Da hun døde kunne arvingerne ikke sælge huset uden videre. I skifteretten fik Snedker Samson i Rønne en fuldmagt af arvingerne til at sælge hus og jord efter Helene Hansens død i 1903. Heller ikke denne gang blev skødet på huset tinglyst.

Skiftet fra 1903 findes derfor i udskrift skøde og panteprotokollen i 1919. I samme protokol ses tillige skødet fra 1903. Begge dokumenter blev herefter tinglyst den 14. maj 1919, hvorefter alle formaliteter var opfyldte.

Skiftet fra den 21. marts 1903 er interessant på flere måder. Helene Hansen havde åbenbart samme tilbøjelighed med navneskift som sin mor. I skiftet oplyses at Helene Hansen kaldte sin “Line Hansdotter”. Hun døde den 4. januar 1903, afdøde var ugift og uden livsarvinger. De eneste arvinger var to søskende:

1. tidligere afdøde fuldsøster Ane Kirstine, f. Hansen, der var gift med skrædder Jens Peter Espersen af Rønne. Her var der to børn:
a. snedker Ferdinand Christianus Hansinius Espersen af Amerika, fuldmyndig.
b. Gotoldine Christiane Jensine Petrea f. Espersen, der er gift med undertegnede snedker Marius J.A. Samson, Lille Madsegade no. 67 i Rønne, fuldmyndig.

2. Andrea Kristine, f. Jensen, der var barn af en tidligere afdøde fuldsøster Karen f. Hansen, der var gift med snedker Andreas Jensen af Olsker sogn. Andrea var gift med arbejdsmand Alfred William Pedersen af København.

Snedker Marius Jørgen Andreas Samson fra Rønne påtog sig fuldmægtigrollen for arvingerne.

Den 20/3 1903 solgte snedker Marius Samson på egne og øvrige arvingers vegne til fisker Peter Christian Falk. Købsprisen var 500 kr for parcellen matr. 82bg af Statens Udmarksjord, skyldsat i hartkorn til ¼ album, og det på grunden stående bygninger med de nagelfaste Appertinentsier, derunder 1 Kakkelovn og 1 murkar.

Ejendommen var vurderet pr. 1. juli 1916 ansat til en værdi af 1.000 kr.

1903-1947 Peter Christian Falk (1863-1944) og Mogensine Caroline, f. Jensen

Peter Christian Falk blev født 29/10 1863 i Olsker. Han var fisker og stenhugger. Forældrene var husmand Christian Hansen Falk og Caroline Christine Frederikke. Han døde på Sølund 7/8 1944.

Mogensine Caroline Jensen, f. 8/4 1869 i Rutsker. Hendes forældre var husmand Mogens Peter Jensen på 1. vg. grund og Johanne Curdtsine Lund. Mogensine døde i Olsker 28/5 1947

Peter Falk og Karoline blev viede i Ruts kirke 7/10 1892

Deres børn: Marie Falk, f. 4/12 1892 i Allinge, Hjalmar Falk, 29/1 1895 i Allinge, Kast Falk, f. 16/1 1897 i Olsker, Astrid Falk, f. 7/4 1899 i Olsker, Peter Chr. Falk, f. 20/4 1901 i Tejn (gift med Julie Augusta Jørgensen), Harry Falk, f. 17/9 1903 I Tejn, Dagmar Falk, f. 258 1909 i Tejn.

Familien hørte til menigheden af adventisterne i Rønne.

I 1901 boede familien til leje hos Henrik Hansen, matr. 3c i Tejn.

Lån 1920

Årsagen til tinglæsning af skifte og skøde i 1919 var sandsynligvis, at Peter Christian Falk ønskede at stille ejendommen som sikkerhed for et lån på 2.000 kr, som han den 26/7 1920 lånte i Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne. Det er sandsynligvis i forbindelse med nyopførsel/ombygning af huset.

I følge BBR-registeret blev huset, som vi kender det i dag opført i 1937.

Strandvejens udvidelse

300 m2 blev eksproprieret den 8/2 1936 til udbygning af Strandvejen Allinge-Rø.

Skifteretten, der behandlede dødsboet efter Peter Christian Falk og Mogensine, og udstedte skøde på ejendommen til fisker Kaj Kristian Falk. Købsprisen 17.100 (vurderet til 6.000 kr)

1858 luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1948-1994- Kaj Kristian Falk (1922-1994) og Agnes

Bornholms Tidende 8/9 1994. Kaj Falk, Tejn er død i en alder af 72 år. Født i Tingsted på Falster, men er vokset op i en fiskerfamilie i Tejn. Fisker. Gik på efterløn som 60-årig. Efterlader sig kone Agnes, to børn, fem børnebørn og fire oldebørn.

-2017- Trine Pelsen

Sølund, Ndr. Strandvej 24, Foto: JVH 24. november 2021