Rønnevej 43 – Olsker

Krakhøj

Matrikel 22d, som er en parcel af Store Bakkegaard + 22ad og 2r

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Ejendommens navn er vekslende. I boligannonce 1988 bruges Krakhøj. Navnet Kratly er brugt i 1937, men kan være en forveksling af 31. selvejer parcel eller 33 slg parcel. I 1873 omtales ejendommen “Ved Dalegaards løkken”.

Oversigt i Skøde- og panteprotokollen under 18. slg. ”Husmænd”
Oversigt fra år 1900 se her.

Husets historie kort

I skødet 1872, udstedt af smed Anders Jensen, nævnes specifikt, at han havde opført huset som nyt. Det kan betyde to ting: Enten, at han selv havde opbygget huset i 1850 efter branden eller, at han havde bygget huset i 1840-1842. Måske er det ældre end 1840.

Sammenligner man forsikringsbeskrivelserne 1849 og efter branden 1850, ses, at det gamle hus havde proportionen minder om ejendommen på Rønnevej 23, der er fra 1828.

Huset, som det ses i dag, er genkendeligt som det hus, der blev brandforsikret i 1850.

Der blev lagt jord til ejendommen allerede i 1847 og ved siden af smedearbejdet, blev der drevet et mindre avlsbrug.

Jorden, hvorpå hus og have lå, kom først i selvejer år 1900.

Ejerliste (og lejere):

(1840)1842-1872 Anders Jensen (Prath) (1815-1885) og 1. Ellen Marie Hansdatter (1814-1867) 2. Lise Kirstine Pedersdatter (Søndergaard)

Anders Jensen blev født i Nyker 10/3 1815 forældrene var udbygger Bertel Jakob Andersen og hustru Anne Cathrine Nielsdatter.

Han blev gift 25/3 1838 med Ellen Marie Hansdatter, medens han stadig var smededreng. Han flyttede til sognet fra Rønne, da han giftede sig med Kirstine. I 1841 nævnes han som husmand og smed i Olsker. Han døde i Rønne 28/2 1885.

Patronymet ”Prath” blev ikke brugt fast. I kirkebogen findes det ikke, hvorimod altid brugt i brandforsikringsprotokollerne og nogle gange også i Skøde- og panteprotokollen.

Hans Første kone, Ellen Marie Hansdatter, blev født i Klemensker den 23/8 1814. Forældrene var udbygger Hans Adolphsen og Karen Larsdatter på 4 slg. fortorv. Hun døde 53 år gammel af brøstsyge den 19/2 1867. Det nævntes, at hun tilhørte Frimenigheden.

Anders Jensen blev gift anden gang med enken Lise Kirstine Søndergaard den 17. maj 1870 i Olsker. Hun var 7½ år ældre end Anders Jensen. Hun var født i Pedersker.

Ejendommen blev solgt den 16/9 1872. Den 20/11 1872 flyttede smed og aftægtsmand Anders Jensen, hustru Lise Kirstine Søndergaard (64½ år) og hans datter Sofie Jensen på 26 år til Rønne (Kirkebogens afgangsliste). De bosatte sig i Nørregade, matrikel 591.

Anders og Ellen Marie Jensens børn: Ane Cathrine Jensen (f. 30/5 1838 i Olsker – ikke nævnt i 1880), Carl Reginius Jensen (f. 5/9 1941 i Olsker – i 1885 i Amerika), Sophie Marie Jensen (f. 8/4 1846 i Olsker- i 1885 i Rønne), Julie Margrethe Jensen (f. 28/12 1847 i Olsker- død inden 1885), Bertheus Andreas Jensen (f. 19/10 1856 i Olsker- i 1885 i Amerika)

“Krakhøjen” var navnet på den fælles grushøj (grusgrav), der lå nord for ejendommen.

Ejendomsbeskrivelser

Anders Jensen og familie boede allerede på stedet i 1842, det kan man slutte efter rækkefølgen af indbyggere på den ældste liste fra 1842 over de kommunale afgifter.

Den 7/2 1846 udlejede Jacob Bertelsens enke Karen Sofie en husplads og have til smed Anders Jensen, der ejede huset, som lå på grunden. Desuden udlejede hun en omtrent 1 skæppeland rugjord i 50 år, der lå syd for Krakhøjen ”ved landevejen fra Allinge der drejer af til Rø”.

I Fæstebrevet nævnes, at jorden tildels er indhegnet, men resten skal indhegnes med et stendige inden nytår 1849. Indfæstningen på 10 rigsbankdaler var betalt. Den årlige leje var 1 rd 3 mark.

Krakhøjen var tidligere en grushøj nord for kirken ved vejkrydset. Ifølge Bornholms Stednavne er det nu (1950) et husnavn.

Den 4/1 1847 solgte gårdejer Jens Bidstrup på 19. selvejergård parcel nr 3 på 4. vornedgaards grund og parcel nr 1 på 34. selvejergårds grund til Anders Jensen for 500 rigsdaler.

Anders Jensen lånte den 4/1 1847 350 rd af Sandemand Hullegaard på Hallegaard mod sikkerhed i hus, fæstebreve og jord.

Brandforsikring

Den 13. oktober 1849 blev ejendommen forsikret mod brand for første gang.
Brandtaksationsprotokollen læses:
Nr. 3. hus på 18 sg. s grund, tilh. Smed Anders Jensen Prath.

a. Et hus på 18 sg. grund, 9 fag, 10½ alen bredt, 3 ¾ alen højt på stolperne, opført af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, 2 skorstene, bagerovn, bræddeloft i 7 fag, bræddegulv i 2 fag, 6 fag vinduer, 10 døre, indrettet til beboelse, køkken, smedeværksted og lade, takseret: 7 fag stuehus a 50 rd, 350 rd,. 2 fag ladehus a 35 rd. i alt 420 rd.

b. Vestre længe. 4 fag med halvlag opbygget for 2 fag, 8½ alen bredt, 4 alen højt på stolper, opført ag blandingstømmer, klinede vægge, straatag, bræddegavl, takseret a fag 35 rd. er 140 rd.

I alt 560 rd.

Ildebrand i 1850

Brandetaksationsprotokollen nr 488:

Aar 1850 den 8. juni indfandt herredsfogden sig med taxationsmand sandemand Hullegaard og gårdmand Mons Andersen for at taxere skaden i anledning af den i dag stedfundne Ildebrand hos smed Anders Jensen Pratts på den 18de gård selvejergaards grund i Olsker sogn.

Husets bygninger ere forsikrede under nr. 667 for 560 rd. og fandtes nedbrændte paa noget af undertømmeret nær, der dog var ganske forbrændt, og skorstenene.
Samtlige tiloversblevne Materialer bleven ansatte til en værdi af 16 rd., altsaa blive skaden 544 rd.

De brandtlidte var tilstede og anlovede sig villig til at modtage de for branden reddede Materialer imod at svare den derpaa satte værdi.

Brandforsikring efter branden

Aar 1850 den 28 oktober indfandt herredsfogden sig med taxationsmand, sandemand Hullegaard og Gaardmand Mogens Andersen hos Smed Anders Jensen Prath på 18 slgrds Grund i Olsker sogn, for at taxere hans efter Branden den 8. juni d.d. opførte huus til forsikring i Brandkassen, Paa Sogneforstanderskabets Vegne mødte Sogneforstander Gaardejer P. Funk. Fors. No. 667.

Huset er 11 fag, 12½ alen bredt, 4 ¾ alen høit paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, Væggene opført med brandt Steen i den søndre Side og begge Gavle, for øvrigt klinede, Staatag, 2 bredegavle, 2½ fag bredegalv, 7 fag Bredeloft, 9 fag Vinduer og 14 døre. I Bygningen er 2 skorstene og Bagerovn.

Materialerne dertil have kostet:
12 Bundt Tømmer og Leideren 144 rd.
15 Tylter Legter 30 rd.’18 Tylter Breder 106 rd.
Halm til taget, kieppe og Kobbel 71 rd 4 mk 8 sk
14 døre 28 rd.
9 fag vinduer 18 rd.
Steen, k.. og skierarbeidet 110 rd.
Fodmuren 9 rd.
Snedkerlæn 40 rd.
Levering (?) af Materialer 20 rd.
I alt 576 rd 4 mk 8 sk

Herefter Bygningen taxeredes saaledes:
7 fag Stuehus a 60 rd 420 rd.
4 fag Ladehus a 40 rd. 160 rd
I alt 680 rd,
Forsvarlig mod Ildsvaade
Paa Sogneforstanderskabets vegne
F.J.Jørgensen
Taxationsmænd Hullegaard og Andersen

Brandtaksationsprotokollen Syn af nyopført hus efter branden: Smed Anders Jensen Prath. I alt 11 fag, 12½ alen bredt 4 ¾ alen højt, blandingstømmer, væggene påført af brændte sten i den søndre side og begge gavle er klinede, stråtag, 2 bræddegavle, 2½ bræddegulv, 7 fag bræddeloft, 9 vinduer, 14 døre. I bygningen er to skorstene og bageovn. Materialeliste…. Ialt 576 rd 4 mk 8 sk. i alt takseret til 680 rd

Efter branden blev smedeværkstedet flyttet ud fra den lange stue og ladelænge, hvilket blev bekræftet i Brandprotokollen: Hus på 18. sg. grund. Anders Prath forsikret 28/10 1850 – et stuehus, med en smedeværkstedslænge, der ikke er forsikret. Over 300 til nærmeste nabo, 680 rdl.  Smedien udflyttet til en uforsikret længe.

Brandforsikringseftersyn i 1855

Brandtaksation 29. oktober 1855.  Hus tilh. Niels Peter Prath. Ombygget for et par år siden – huset er 7 fag, 10 ¾ alen bredt, 3 ¾ alen højt på stolperne, opført af blandingstømmer, murede gavle, 2 bræddegulve, 1 skorten, 1 bageovn, 3 fag bræddeloft, 1 fag bræddegulv, 4½ fag vinduer, 8 døre, indrettet til beboelse, køkken, lo og lade. Takseret til 320 rd

1871 var Smedie og huse lejet ud

Smed Anders Jensen var ikke længere aktiv, men havde overladt smedien til Peder Nielsen, der senere etablerer smedeværksted

Brandtaksationsprotokol  6/3 1871 opmåling af ejendomme i brug for håndværk. Smed Peer Nielsen, lejer hos Smed Anders Jensen ved Daleløkken, 18 sg. grund, som findes ført under nr. 131, som er forsikret for 580 rd. Dertil den uforsikrede del på 100 rd.. Beboelse 1 etage 5½x12½ alen = 68 ¾ kvadratalen, Værksted 11×8 alen= 88 kvadratalen – 156 ¾ kv.alen

I Folketællingen 1870 nævnes at familien var medlem af Frimenigheden. To af børnene. Julie Margrethe og Bertheus boede hjemme hos forældrene. Desuden boede Johanne Juniane Johansen på 16 år og var logerende. Hun forsørgedes af fattigvæsenet.

Matrikelkort 1881-1951

 

1872-1885 Niels Hansen Møller (1816-1891) og Margrethe f. Jensen (1820-1894)

Niels Hansen Møller (tvilling) blev født i Nexø 31/8 1816. Forældrene var skomager Hans Nielsen Møller og hustru Maria Larsdatter. Han forpagtede Olsker Præstegaard fra o. 1852-1872. Han døde på ejendommen Rønnevej 43 den 3/7 1891.

Margrethe Jensen blev født 16/10 1820 i Østerlars, Datter af husmand Jens Jensen og hustru Katrine. Hun døde på 35. selvejergårds parcel 5/8 1894.

Deres børn: Hans Peter Møller (f. 1844 i Østermarie), Nicoline Marie Møller (f. 1847 i Østermarie), Mathea Cecilie Møller (f. 1849), Laura Margrethe Møller (f. 18/5 1852 i Olsker), Marie Cathrine Møller (f. 8/9 1854-død inden 1860), Jens Møller (f. 1856 i Olsker), Otto Nikolaj Møller (f. 20/9 1859 i Olsker)

Anders Jensen Prath udstedte et skøder 16/9 1872  til forpagter Niels Hansen Møller og hustru på a. 1. hus på 18.selvejergårds grund, som Anders Jensen selv har opbygget (efter branden 1850) b. fæstekontrakt på 50 år på husplads og have ifølge fæstebrev, c. Parcelnr. 1 af 34. selvejergård matrikel 38b dateret 7. februar 1846 (læst 13/3)  d. parcel nr 3 af 4. vornedgaard matrikel 43d,  , en arvefæstelodden nr 15 af Habbedam, matrikel 69. Købsprisen var 2000 rigsdaler rigsmønt.
Den nordlige del af matrikel 43d var bortfæstet i 50 fra dato 17/5 1839

1885-1895 Otto Nicolaj Møller (1859-)

Otto var født i Olsker 20/11 1859. I 1880 snedkerlæring og boede hos sine forældre, men i 1890 er han ikke til at finde i folketællingerne. Forklaringen er sandsynligvis, at han er flyttet fra Bornholm. Han findes som udvandrer i udvandrerdatabasen for 27/3 1895 med bestemmelsessted Fremont i Nebraska. Hans erhverv var tømrer.

Niels Hansen Møller solgte til sin yngste søn Otto Nicolaj Møller ifølge skøde af 19/3 1885.  Skødet omfattede: a. hus på den 18. selvejergårds grund ved Dalegaardsløkken, b. fæsterettighed til hus og haveplads fra 18. slg. i flg. fæstebrev af 13/3 1846. b. Parcel nr. 1 af 34. selvejergaard matrikel 38b, d. Parcel nr. 3 af 4. vornedgaard matrikel 43d. Købesum var 3000 kr for hus og jord og 1000 kr for al løsøregods.

Otto Nicolaj Møller skulle desuden betale 200 kr årligt til sin far og mor som underholdningsbidrag. Der blev udstedt en undentagskontrakt den 19/3 1885  Foruden underholdningsbidraget på 200 kr skulle Niels Hansen Møller og hustru have fri bolig så længe de levede. Hvis de flyttede skulle de have 1000 kr og kunne medtage det nødvendigste bohave.

Otto Nicolaj Møller udstedte et pantebrev til sin svoger Anders Madsen i Førslev sogn, Sorø Amt på 1000 kr.  De 1000 kr var en gave til Anders Madsen (og vel også til søsteren?) for at han overtog ejendommen. Otto skulle udrede hvert år en fjerdedel af restbeløbet indtil et halvt år efter at den sidste af forældrene var døde. (?) I 1890 var datteren Marie Katrine Madsen blevet enke og boede i ejendommen med sine tre børn i alderen 4-10 kr.

(1895-)1900-1934 Jørgen Peter Pedersen (1861-1933) og Janusine Kristine Lind (1853-)

Jørgen Peter Pedersen blev født 18/9 1861 i Østerlars. I 1901 var han daglejer ved landbruget.

Janusine Kristine Lind blev født ½ 1853 i Olsker.

De blev gift i Olsker 13/4 1888. I 1887 var han avlsbruger.

Deres børn: Anna Karoline Pedersen (f. 10/7 1889 i Olsker), Jørgine Marie Pedersen (f. 17/2 1893 i Olsker), Jensine Eline Pedersen (f. 11/1 1895 i Olsker), Olivia Magrete Pedersen (f. 23/4 1898 i Olsker)

Gårdejer Georg Christian Jacobsen solgte den 18. marts 1900 matrikel 22d, der af Landbrugsministeriet blev udstykket den 31. januar 1900, for 1.700 kr til Jørgen Peter Pedersen.  Jordarealet var på 56.030 kvadratalen og i hartkorn sat til 2 skpr 1 fdk 1½ album.

Jørgen Peter Pedersen lånte 1.200 kr af Østifternes Kreditforening. Som sikkerhed satte han hele ejendommen med hus, inventar, besætning mm.

Krakhøj, luftfoto 1949. Tilhører Kgl. Bibliotek

1934 Olivia Margrethe Pedersen

Datteren Olivia Pedersen arvede huset, som hun solgte den 12/5 1934 til Colberg for 6.600 kr. I Skøde- og panteprotokollen står desuden at Olivia solgte matrikel 22d (?) og matrikel 89 den 14/4 1939 for 7.725 kr

1934-1939 Aksel Georg Colberg (1901-1988) og Rigmor Andrea Lund (1911-1992)

Krakhøj, Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

1939-1958- Peter Mikkelsen

Vejviser Peter Mikkelsen på matrikel 22d i 1948, 52, 55 og i 1958 ejedes huset af Peter Mikkelsen, men han boede der ikke. I vejviseren 1962 boede han til leje i Kirkeskolen, som også var adresse for 22d.

Luftfoto 1958. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

-1967- John Petersen

Vejviser 1967 her er han benævnt mejeriejer

-1975- Harry Ipsen (1914-1988)

Arbejdsmand, født i Rutsker 21/4 1914. Han døde 24/3 1988 i Rutsker. Han er med i telefonbogen for 1975.

-1979- Inger Gudbergsen

Inger Gudbergsen fejrede sin 60-års fødselsdag på Rønnevej 43 (nævnt i ”Set og hørt” i Bornholms Tidende).

I 1988 var ejendommen til salg som dødsbo. Arvingerne var bl.a. Elly Ipsen. Salgsprisen var i annonce sat til 225.000 kr. Matriklerne 22d, 22ad og 2r havde en ejendomsværdi på 420.000 kr.

Luftfoto 1990. Foto tilhører Kgl. Bibliotek.

1988-1992 Lykke Poulsen Nielsen

Ejendommen bestod af matriklerne 22d på 9048 m2, matrikel 22ad på 2068 m2 og 2r på 1508 m2. Se oversigt her.

Lykke P. Nielsen boede i 1992 Dalby Strand i Gørlev.

1992-1993 Preben Wandt og Lene Wandt

I 1992 blev de givet tilladelse til salg af Kioskvarer. Forretningen blev kaldt for ”Madan Blå”.

1994-1999 Else Marie Jensen

Auktionsskøde på 240.000 kr

1999- Sander Edelgård Nielsen

-2005 Tina og Preben Falk

2005- Rudersdal A/S

Ejendommen blev købt på tvangsauktion af Rudersdal A/S, Vasevej 103, Birkerød og i 2007 udlejedes huset til Gyda Hartmann. Ejendomsværdi 430.000 kr.

Ejeren gav tilladelse til at indrette kiosk mv, på vilkår som Bornholms Regionskommune fastsatte.

Firmaet, der opkøbte boliger enten til udlejning eller videresalg. Firmaet gik konkurs i 2020.

2005- (Pippi) Gyda Elisa Hartmann

I 2009 var de indrettet Cafe i huset, kaldet ”Cafe Pippi”

Rønnevej 43 i Olsker. Foto: JVH 16/8 2021