Tejnvej 96 – Sandkås

Klippehus

Matrikelkort 1860-1921. Klippehus – matrikel 82gc. Parcellen nord for er matrikel 82ha og 82hb, som Andreas Kaas solgte til Martha Steinest i 1915.

Matrikel 82gc som er en parcel af matrikel 82y

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Se oversigt i Skøde- og Panteprotokollen over matrikel 82gc frem til 1949.

1911-1916 Frank Schultz og Elmegard Hedwig Maria f. Bessen

Grunden solgte Andreas P. Kaas den 29/11 1911 til dr. Frank Schultz  – se skødet her. Købsprisen var 1400 kr., som blev betalt kontant.

Schultz var privatdocent og doktor i Berlin. Han døde 6/1 1913 i Berlin-Schøneberg og enken Elmegard Schultz, der var født i Munchen, havde, sammen med ham, to umyndige børn: Erwin Schultz (f. 12/8 1906) og Lise-Lotte Schultz (f. 7/10 1907) I Skøde- og panteprotokollen findes en dansk oversættelse af et tysk dokument fra den tyske formynderret.  Samme findes også på tysk – se denne.

Som fuldmægtig for de to børn, solgte enkefruen ejendommen til antikvitetshandler Frederik Wilhelm Christensen og restauratør Laurits Larsen. Ved salget medfulgte alt løsøregods, møbler, service etc. Overdragelsen af skøde og underskrift fandt sted i København, hvor enkefruen var til stede. Skødet blev først læst på tinget den 17/10 1917.

1916-1917 Frederik Wilhelm Christensen og Laurits Larsen

Skøde 20/9 1916 fra enke efter Frank Schultz, Elmegard Hedwig Maria Schultz til Frederik Wilhelm Christensen og Laurits Larsen  for 4.166 kr 50 øre. Ejendommen værdi var sat til 6.000 kr og løsøret til 500 kr.

1917-1919 Frederik Wilhelm Christensen og Cathrine Christensen f. Hansen

Den 1. februar 1917 solgte Laurits Larsen sin halvdel af ejendommen til antikvitetshandleren Frederik Wilhelm Christensen.

Frederik Wilhelm Christensen var antikvitets- og møbelhandler og boede i Holmens Kanal 18 i København. Han døde 21/11 1918 og hans enke solgte ejendommen den 3. oktober 1919 med al løsøre til vinhandler Carl Hartz for 13.000 kr. De 5.000 kr betaltes kontant og resten skulle stå som en obligation i ejendommen, forrentes med 5% og afdrages med 250 kr hvert halvår. Se skødet her.

Cathrine Christensen sad i uskiftet bo og attest på arveforhold findes i Skøde- og panteprotokollen her.

1919-1926 Carl Hartz

Carl Hartz var vinhandler og boede i Hellerup på Evanstoevej 10.

I 1920 blev ejendommen vurderet til 14.000 kr.

Obligationen til enkefrue Cathrine Christensen kan læses her.  I 1924 optog han et Hypoteksforeningslån på 4000 kr. –se den her.

1926-1929 Bech Andersen

Jeg er ikke klar over om Bech Andersen kom til at eje huset eller om han havde købt ejendommen for tredjepart.

I Bornholms Tidende 18. juni 1926 meddeltes at Vinhandler Carl Hartz’ konkursbo, matrikel 82gc, blev på tvangsauktion købt af sagfører Bech Andersen fra Rønne med et bud på 6100 kr. for 2. prioritetshaver, enkefru Cathrine Christensen i København, der havde fået ejendommen udlagt som ufyldestgjort panthaver.

1929-1947 Carl Stüber

Et ”Udlægsskøde” blev læst på tinget den 9/12 1929 omhandlende matrikel 82gc, der for en købesum på 6.000 kr. blev solgt til den nye ejer Dr. Carl Stüber, Berlin. Samme dag blev læst et pantebrev til enkefru Cathr. Christensen, Vestergade 13, København. Pantet blev overdraget fabrikant Poul Jensen den 12/2 1948.

1947 Den danske Stat

Skøde den 15/9 1947 fra Kommissarius for Konfiskation af tysk og japansk ejendom til Den danske Stat. Ejendomsværdi 19.600 kr.

1948-1959 Poul Ejner Hans Jensen

Skøde 3/1 1948 til fabrikant Poul Jensen sammen med de to ejendomme på den anden side af amtsvejen matrikel 82fs og 82gs, samt grundene 82ft m.fl. – Se yderligere under Tejnvej 73

1959-1960 Ricard Funch

Se yderligere under Tejnvej 73

1960-1970 Karen Andrea Witt-Hansen

Skøde fra R. Funch til Karen Witt-Hansen den 8/8 1960 for en købssum på 24.000 kr.
Enkefrue Karen Witt-Hansen havde i 16/7 1948 købt matrikel 82nq (Tejnvej 49) af Herbert von Garvens-Garvensburg

1970-1980 Emma Othelia Witt-Hansen og Johannes Witt-Hansen

Skifteattest 13/4 1970 til Karen Witt-Hansens arvinger. Ejendomsværdien var sat til 65.000 kr.

1980-1986 Johannes Witt-Hansen (1908-1986) og Gerda Elisabeth, f. Holtved

Skifteattest 7/7 1980, hvorefter Johannes Witt-Hansen blev eneejer. Ejendomsværdien er nu 240.000 kr.

Johannes Witt-Hansen var professor, dr, phil. i filosofi ved Københavns Universitet.

1986-1989 Gerda Elisabeth Witt-Hansen

Skifteattest 18/4 1988 som særeje – omfatter tillige matrikel 82nq (Tejnvej 49)

Klippehus. Den specielle byggestil med mansardtag giver et areal i stueetagen på 60 m2 og 1. salen på 57 m2. Foto: JVH, 2017

1989- Jytte og Bent Pedersen

Skøde 29/6 1989 til en købspris på 325.000 kr. med en ejendomsværdi på 360.000 kr.