Tejnvej 36 – Sandkaas

Solhøj, Tejnvej 36, Sandkås

Matrikel 72a
Kongens udmarksjord, kaldet ”Falkestælet” (nævnt i Skøde- og Panteprotokollen)

Oversigt i Skøde- og panteprotokollen

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Ubebygget fæstejord

Jorden blev først bebygget i 1902/1903. Jorden tilhørte kongen blev fæstet til borgere/landbrugere i Allinge. Fæstejorden blev nævnt under 13. slg. Smedegaard i Olsker og nævnes i amtsregnskaberne den 25/10 1813 som fæstet til Christian Jensen Dam.  Jordens størrelse var på 2 td 4 skp. I 1818 var det Lars Mortensen, der nævnes som fæster.

I 1826 gik fæstet til Jacob Jensen Holm.

1826-1878 Jacob Jensen Holm (1784-1850) Kirstine Holm (1798-1878)

Jacob Jensen Holm, der var købmand og overformynder i Allinge. Han var i 1821-1850 bosat i Nyestrædet (i dag Storegade 5) gl. matr. 71.

Jacob blev døbt 13/10 1784 på Christianshavn. Hans far var styrmand Jens Hansen Holm og hustru Kirstine Maria Rønne. Han døde 66 ¼ år gl. i Allinge 26/12 1850 ”Død af Rørelse”

Kirstine Holm blev døbt 1. november 1789, og hendes far var Jacob Hansen Holm.

Enkemand og styrmand Jacob Jensen Holm fra København giftede sig 3/5 1821 i Allinge med Pigen Kirstine Holm 23 år fra Sandvig.

Jacob og Kirstine Holm barn: Jacobine Marie Holm f. 11/3 1824 i Allinge gift med Johan Jørgen Grønbech.

Fra kongens jord til Arvefæstejord

29/6 1859 arvefæsteskøde.  Matrikel 72, der var skyldsat i Hartkorn for ager og eng 4 skpl. 2 fdk. ¼ alum, blev givet til Kirstine, Jacob J. Holms enke, som havde besiddet jordlodden i længere tid, som ”urykkelig arvefæstejord”.

Matrikelkort 1881-1954

Ft 1855 enke Kirstine Holm var husmor i et hus i Allinge, hvor svigersønnen Johan Grønbech havde overtaget købmandsforretningen

Skøde 3/9 1879 nævner påtegning af arvefæstebrevet og skødebrevet den 29. juni 1859. Ved den imellem mig undertegnede Jensine Dorthea Kirstine Nansen, født Holm, og min Svoger Kjøbmand Johan Jørgen Grønbech, som eneste og myndige Arvinger efter vore Forældre Kjøbmand Johan Jensen Holm og Hustru Kirstine Holm i dag foretagne private Arvedeling af deres fælles Bo, er den i nærværende Arvefæsteskøde nævnte Jordlod, skyldsat under matr. 72 i Olsker Sogn for 4 skp. 2 fdk ¼ Album med 50 øre gammel skat af værdi 1.800 kr, tilfalder ovennævnte Jensine D.K. Nansen som sand Eiendom, hvorom saaledes herved i henhold til Anordningerne en specie det kongl. Danske Cancellies Resolution af 4de Oktb. 1831 gjører Paategning paa dette Adkomstdokument. Allinge den 21. oktober 1878.

1878-1880 Jensine Dorthea Kirstine Nansen, f. Holm

Skøde 2/9 1880: Jensine Nansen solgte til hr. partikulær Peder Hansinius Bardæus Jørgensen og Caroline Marie , f. Kofoed arvefæstelodden, matrikel 72, og en sjettedel af Boesløkke, matrikel 84b. Købspris 3.500 kr.

1880-1901 Peter Hansenius Bardæus Jørgensen (1839-1903) og Caroline Marie, f. Kofoed (1843-1926)

Flyttede til Allinge i 1877. I 1890 var Peter Jørgensen gæstgiver i Allinge, matrikel 1.

I 1901 nævnes han som hotelejer og vognmand. Han ejede Hotel Norden i Allinge.

Peder Hansinius Bardæus Jørgensen var født 26/5 1839 i Tejn. Forældre husmand Bendt Jørgensen og hustru Hansine. Han død 4/9 1903 i Allinge. Der findes et skifte fra 1903.
Caroline Marie Kofoed blev født 6/6 1843 i Olsker. Hendes forældre var bonde Jørgen Kofoed og hustru Kirstine. Hun døde 14/9 1926 i Allinge.

De blev gift i 1861. De havde tre børn, som i 1903 angives i skiftedokument: Sarah Jørbertha, i ægteskab med pianofortefabrikant Hjalmar Hornbech i Amerika, Hans Alfred Jørgensen, som er i Amerika, Albine Kirstine i ægteskab med kunstmaler Carl Oscar Hullgren af Sverige.

Den 30/1 1901 udsteder Jørgensen et gavebrev til hans svigersøn kunstmaler Oscar Hullgren på matr. 72 af Kongens Udmarksjord ”Falkestælet” kaldet i Olsker Sogn, samt matr. 84b ”Boesløkken”.

1901-1905 Oscar Hullgren (1869-1948)

Oscar Hullgren blev født 10. august 1869 i Pataholm, Kalmar Len, Sverige. Forældre var Carl Johan Hullgren, Købmand og hustru Clara Mathilda Persdottir. I 1897, 1901 og 1905 boede han i Pataholm i Sverige (Nord for Kalmar).

Kunstmaler Oscar Hullgren blev den 28/11 1898 gift med Albine Kirstine Jørgensen i Allinge kirke. Ægteskabet blev ophævet o. 1905. Oscar Hullgren giftede sig igen i 1919 med Julie Elise Dinesen fra Aalborg (1879-1963).  Han døde 27/4 1948 i Stockholm.

Kunstmaler Oscar Hullgren besøgte Christiansø næsten hver sommer i fra 1898 til 1947. Se artikel af Per Daugbjerg om marinemaleren Oscar Hullgren i “Sommerskær: Christiansø og kunstnerne”, Side 107-110, Ugivet af Sophienholm , Johannes Larsen Museet, 2. udg.  2011.

Brandforsikring

Alm. Brand for Landbygninger 5. oktober 1903, Matr. 72, Ejer Oscar Hullgren.
Nyt Stuehus i Ø og V. 8 fag, 26 alen i lægden, 7 Alen i dybde, højde 3½ alen, ydervægge af Beton. Cementfalstagsten med 2 murede gavle. Bræddeloft i hele Bygningen, Bræddegulv i 4 Fag. Betongulv i 4 Fag. Indrettet til 2 Stuer, Kjøkken og Bryggers. Bageovn af Mursten. 1 Skorstensrør i Mursten med ca 1½ Alen høj Pibe. Indvendige Vægge af Beton med Spækning. Fundament ca 1 Alen. 1 Kælder 7½ Alen og 4½ Alen. Fornødne Vinduer og Døre. Blev vurderet saaledes til Brandforsikring uden Fundament 8 Fag er a 200 kr, er 1600 kr = 182 kvadratalen a 8,8 kr

Ejendomssalg til hustru!

Gavebrevet på jordlodden fra svigerforældrene blev tilsyneladende givet som særeje til Oscar Hullgren. Da ægteskabet blev brudt solgte Oscar til Albine Kristina Hullgren;

Skøde udstedt den 18/1 1905 fortæller at Oscar Hullgren sælger til Albina Kristina Hullgren, f. Jørgensen af Allinge, arvefæstelodden matr. 72 og kongens udmarksjord, matr. 82b samt matrikel 58 af Statens udmarksjord. Købspris 4.500 kr.

Salget var betinget af at Karoline Jørgensen, f. Kofoed, enke efter hotelejer Peter H. B. Jørgensen af Allinge, fik uindskrænket brugsret til afhændede Ejendomme mod at udrede ejendommenes skatter og afgifter, samt prioritetsudgifter til Østifternes kreditforening.

1905-1918 Albine Kirstine Hullgren, f. Jørgensen

Albine blev født 23/1 1876. Hendes forældre var gårdejer (i 1898 hotelejer) Peter Hansinius Bardæus Jørgensen og hustru Karoline Marie Kofoed, Allinge.
Albine blev gift med kunstmaler Oscar Hullgren den 28/11 1898 i Allinge kirke. Ægteskabet blev ophævet. Oscar Hullgren giftede sig igen i 1919 med Julie Elise Dinesen fra Aalborg (1879-1963)

Albine udvandrede i en alder af 29 år (forevisningsdato:23/8 1905) til New York. I udvandrebasen oplyses at hun var ”frøken”, selv hun vitterligt var gift. Ejendommen blev administreret af sagfører H. Chr. Lund, der havde generalfuldmagt fra hende.
Albina udsteder en fuldmagt til sin mor Karoline Jørgensen, således hun kunne sælge den udstykkede matrikel 72b for 500 kr. Albina boede i1909 i staten New Jersey.

Udstykninger

Den 25/9 1909 blev matrikel 72b udstykket Tejnvej 40 – Se Clarashøj

Forsikring 10. oktober 1910
Ejer: Fru Albine Halgren. Tidl. Ejer Oscar Hullegren. Rekvirent Caroline Jørgensen

a. Stuehus i Syd. 8 Fag. Denne Bygning er uforandret – forsikringssum 1600 kr

b. Nyt Ladehus i Nord. 12 Fag, 37½ Alen i længden, 12,3 Alen i bredden, 4½ høj, Ydermuer Beton Murst?, Tegltg. Bræddeloft i 8. Fag, 4 Fag til lade, 2 Fag til Lo med betongulv, 4 Fag til Hestestald og Kostald og Svinehus. 2 Fag til Vognport med Betongulv. Kampestensgulv i Hestestalden og Beton i Kostald og Svnehus. Bræddeskillerum i Hestestald og Bræddekruben. Beton Kryber i Kostalden. Fornødne Vinduer og Døre. Blev som Nybygning vurderet til Forsikring for 310 kr pr Fag er 3700 kr = 466 kvadratalen a ca 8 kr
I alt 5.300 kr

Skøde 2/10 1918 på matr. 72a, 84b, 84c, 85b, 86b og 87b med bygninger om inventar i Olsker fra sagfører K. Ch. Lund som generalfuldmægtig for Albine Kirstine Hullgren, f. Jørgensen, til hotelejer Carl Jørgensen i Sandvig. Købspris 12.000 kr.

I Bornholms Tidende 6/9 1918 læses på side 3, at ”Hotelejer Jørgensen af enkefru Karoline Jørgensen, forhen Hotel du Nord, har købt ejendommen ”Solhøj” beliggende umiddelbart ved Sandkaas Træbrædt. Købesummen 8000 kroner.”

Sandkaas Trinbrædt. Udsnit af foto 1951. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1918 Carl Jørgensen

Han var hotelejer i Sandvig

Skøde den 3/9 1919 fra Carl Jørgensen til landmand Theodor Jensen i Rønne. Købet omfattede matr. 72a, 84b, 84c, 85b, 86b og 87b med bygninger om inventar for i alt 15.150 kr.

1919-1923 Theodor Peder Jensen

Skøde 31/8 1923 fra landmand Theodor Jensen til ejendomsmægler Georg Theodor Waldemar Westh. Købspris for matr. 72a, 84b, 84c, 85b, 86b og 87b med bygninger og inventar for i alt 15.000 kr.

1923-1938 Georg Theodor Waldemar Westh

Ejendomsmægler Westh på Solhøj tlf. Allinge 64y (annonce BT 17/12 1923, hvori der oplyses, at han havde kontor i Rønne)

Forsikring 26. marts 1924
Nuværende ejer G. Vesth, tidl. Ejer Fru Hulgren.

a. Stuehus, 8 Fag, 16,3 m langt, 4,5 m bredt 2,6 m højt, grundmur, tegltag. Indretning 4 Værelser, Spisekammer, Forstue. Køkken, Bræddeloft, Bræddegulv. Skorstensrør af brændte sten med ca. 1 Meter høj Pibe. Fornødne Vinduer og Døre. Fundament ca 0,5 m. 73 m2 a 62 kr er 4500 kr

b. Ladehus, 12 Fag, 24 m langt, 8 m bredt, 2,6 m højt, grundmur, Tegltag. Indrettet til Hestestald, Kostald og Svinestald, Lo og Lade. Bræddeloft over 8 Fag, fornødne Vinduer og Døre. Fundament ca 0,5 m. 192 m2 a 52 kr er 10.000 kr

c. Halvtag, 2,6 x 4,5 m. 1,8 m højt, grundmur, paptaf. Hønsehus. 200 kr.

Fundament ikke forsikret

Forsikringstegning 1924

Bornholms Tidende 18. oktober 1938: ”Ejendomshandel. Georg Westh, Solhøj, har solgt sin ejendom til Ernst Kofoed, Nexø. Overdragelsen finder sted den 1. November. Købesummen ubekendt”.

Overdragelsen blev dog ikke helt som ventet, da Ernst Kofoed først modtog et fogedudlægsskøde 31/3 1939 på matr. 72a, 72c, 84b, 84c, 85b, 86b og 87b. (Fogedudlægsskøde modtager man normalt efter en tvangsauktion).

Solhøj, luftfoto 1949. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

Solhøj, luftfoto 1951. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

Solhøj, luftfoto 1955. Foto tilhører Kgl. Bibliotek

1938-2005 Ernst Harald Andreas Kofoed (1909-2005) og Inger

Ernst Kofoed blev født 15/6 1909 i Pedersker. Arbejdede i København i 1930’erne indtil han overtog Solhøj i 1938. Han opdrættede bl.a. heste. Blev gift med Inger i 1945.

Nekrolog i Bornholms Tidende 15/1 2005.

2005- Gitte og Lars Bentzon Goldschmidt