Tejnvej 25 – Boesvang

Boesvang, Tejnvej 25, Sandkås

Matrikel 4b

Ejendommen havde skiftende betegnelser: Ældste betegnelse var 12. slg. fortorv og Kongens udmark og i 1840’erne  Degnegaards parcel nr 3

Oversigt Skøde- og Panteprotokollen

Oversigt Skøde- og Panteprotokollen efter 1991

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

De tre ældste matrikelkort, der er sat sammen. I den røde ring ses et hus, der har sin oprindelse før 1790.

Forhistorie

Jorden var en del af kongens udmark. På det ældste matrikelkort ses (med rødt) matrikel nr. 16b (overskrevet med blåt 4b) . I Matrikelprotokollen før udskiftningen (o. 1820) læses:

En bebygget samlet lod nordligst i Sognet ved Allinge sogneskel. Jorden er af Kongens Udmark, der i følge forordningen af 15de April 1818 er sat til 2 skp. 3 fd hartkorn og bruges under Gaarden matrikel 16A. Ejer: Kongen. Bruger: Hans Hansen Hallegaard.

Det er ikke lykkedes mig, at få styr på dette udbyggerhus. Fæsterne af jorden skal sandsynligvis findes i amtsregnskaberne, men det skal undersøges nærmere først.

Det er sandsynligt, at huset er forsvundet inden midten af 1840’erne. I Matrikelprotokollen efter udskiftningen (o 1845) læses om matrikel nr. 4b: En samlet Lod nordøstlig i Sognet ved Allinge Sogneskiel. Ejer: Skolevæsenet. Bruger: ingen oplysninger

Matrikel 4B tilhørte Skolevæsenet i 1841. Ældre bebyggelse i rød ring. Matrikelkort 1860-1881

Boesløkkerne

Jorden som Boesvang blev bygget på, var oprindelig opdelt i smalle jordlodder, kaldet boesløkkerne. Oprindelig hørte de under Allinge Sandvigs købstadsjorde, som var kongens. Ved udskiftningen skete en regulering, således at sognegrænsen blev reguleret. Boesvangs ”løkker” kom under Olsker sogn og området syd for – i dag Sandkås Camping – forblev købstadsjord. Enkelte jordlodder blev tillagt degnen, som kompensation for degnejord, der var fæstet til udbyggere og som lå ud mod højlyngen sydvest for kirken. Degnejord var såkaldte skolelodder, der i 1840/41 blev administreret af Bornholms Amts Skolevæsen og blev solgt til fordel for skolebyggeri.

Sct. Ols Sogns Skolekommission udbød den 2. oktober 1841 to parceller tilhørende Degnegaarden i Olsker til salg på auktion En betingelse var, at parcellen skulle bebygges inden 2 år eller dyrkes fra en nærliggende ejendom. Auktionsbetingelse blev godkendte af Bornholms amts skoledirektiom. Auktionen fandt sted den 2. december..

Degnegårdens parcel nr. 3 på 22.753 kvadratalen blev solgt ved budsummen 306 rd 4 mk til snedker Hans Peter Sonne af Olsker sogn.

[Degnens udbygger boede ikke her, men på matrikelnr 56 Rønnevej 72, som i dag er en del af matrikel 82bu . Huset hed ”Degneboet”, som var en bebygget jordlod (12800 kvadratalen) sydvest for kirken ved højlyngen. Ejer: Kongen. Bruger; Hans Larsen (1791-1841) Dernæst Jørgen Pedersen. Se oversigt i skøde- og panteprotokollen.

1841-1885 Hans Peter Sonne og Kirstine, f. Hansen

Hans Peter Sonne var snedker, hjulmager og avlsbruger i Allinge Han blev født 1815 på Pilegaard i Olsker. Forældre gårdejer Peder Pedersen Bedegade og hustru Elna Christine Sonne. Han døde som aftægtsmand hos sønnen den 6/2 1893.

Han blev gift med Kjerstina født 5/12 1818 i Rutsker.

Deres børn: Hans Peter Elias Sonne, f. 1842 i Allinge, Christian Ludvig Sonne, f. 1846 i Allinge, Nicolai Peter Sonne, f. 1849 i Allinge, Otto Julius Sonne, f. 1852 i Allinge, Elisa Kjerstina Magrethe Sonne f. 1854 i Allinge, Laurits Andreas Sonne, f. 1859 i Allinge (1880 er han snedkersvend)

Familiens bolig

Familien boede på ejendommen “Solvang”, der senere fik matrikel 369ae, Allinge markjorde, Tejnvej 26. Ejendommen er i dag nedrevet og på grunden ligger et stort sort sommerhus.

Solvang. Luftfoto 1949 tilhører Kgl. Bibliotek

Ejendommens tilliggender

Matrikel 52 var en del af Allinge byjorde som matrikel 379, men efter udskiftningen kom jordlodden til at høre til Olsker. Hans Hullegaard solgte den 2/7 1843 jordlodden til Hans Peter Sonne for 150 rd.

Hans Peter Sonne lånte den 21/1 1844 160 rd Hans Jørgen Møller i Klemensker mod sikkerhed i Degnegårdens 3 parcel. Hans Peter Sonne boede på det tidspunkt ”ved” Allinge.

I 1850 betalte Hans Peter Sonne 2 mk 8 sk. i skat for Degnegaards parcel nr 3. Han havde også en af lodderne, der hørte under Allinge og Sandvig, som han betalte 5 skilling for i skat. Af skattelisten 1852 ses, at Hans Peter Sonne betalte hartkornsskat og ikke statsskat af formue, hvilket viser, at han ikke boede på grunden. Af samme skatteliste ses at Boesløkkens fem parceller alle blev drevet af Allingebo.

Af Kreditforeningen lånte Hans Peter Sonne 900 rd den 11. juni 1852. Sonne boede i huset nr. 117 i Allinge. Som sikkerhed satte han sit hus nr. 117 i Allinge, jordlodden nr 379 i Allinge Bys vang, parcel nr 3 af Olsker Degnegård, matr. 4b, og jordlodden matrikel 85 kaldet ”Boesløkken” .

Brandforsikring nr. 182, matr. Udenbys markjord nr. 396ae, ejer Hans Peter Sonne/Julius Sonne, avlsbruger.

  1. Stuehus og ladehus, beboelse og lade, straatag, vurderet 29/11 1870, 6/9 1885 og 3/12 1896, sum 3150 kr
  2. Udhus, Lade og Stald, straatag, vurderet 3/12 1896 1360 kr
  3. Lade og Stald vurd. 700 kr

Ejendommen overdraget til søn

Skøde 23/12 1885.  Hans Peter Sonne solgte til sin søn Otto Julius Sonne ejendommene:
1. Udmarkslodden 369 ae af Allinge Kjøbstads markjorde (forhen parcellerne 9 og 10 af Allinge Søndre Udmark), tillige med de derpå stående bygninger – 1 fdkr ¾ album
2. Udmarkslodden matr. 369am af Allinge købstads markjorde (forhen parcellerne 11 og 12 af Allinge søndre Udmark) – 1 fdk ¾ album
3. Jordlodden matr. 52 af Olsker sogn (forhen matr. 379 i Allinge Vang) – 2 fdk ¾ album
4. Parcellen nr. 3 af Degnegårdsjorder i Olsker, matr. 4b – 5 skp. 1 album.
5. Jordlodden, matr. 85 af Olsker sogn, Boesløkken kaldet – 1 skp 3 fdk 1 album.
6. Jordlodden matr. 82bb Olsker sogns udmark – ¾ album.

Købssummen var 6.300 kr, hvori inkluderede 2000 kr til hans søskende samt aftægt til hans forældre.

1885-1912 Otto Julius Sonne og Hermandine Marie

 Otto Julius Sonne blev født i Allinge 4/11 1852. Han døde den 22/10 1912 i Søndergade,  matr. 135b, Allinge.

Hermandine Marie født i Allinge 11/12 1850, forældre: Sømand Hans Jørgen Johansen og hustru Kirstine Marie. Hermandine døde på Solvang den 7/9 1911.

Otto og Hermandine blev gift 24/11 1885.

Otto Julius Sonne byggede det Boesvang vi kender i dag i 1911. De nåede ikke at flytte til det nye sted. Otto Julius hustru døde i efteråret 1911 på Solvang. Han nåede og sælge Boesvang og flytte til Søndergade i Allinge, hvor han døde kort efter som arbejdsmand .

Brandforsikring 1911

De nybyggede længer blev forsikret første gang.
Østifternes Brandforsikring, 12. december 1911, ejer Otto Julius Sonne, matrikel 85 og 86:
a. Stuehus. 8 Fag, 24 Alen lang, 12 Alen bred, 4 ¾ Alen høj, Ydervægge af brændte Sten og Tegltag. Indrettet til Beboelse med 5 Værelser samt Forstue og Kjøkken. I alle værelser Brædeloft og Brædegulv med Undtagelse af Kjøkkenet hvor der er Betongulv. Alle Væresler er malede og Tapetserede. I de 3 Værelser er Loftet beklædt med Pap. Gulvene er ferniseret. Det findes 2 Styk 9 tommer Skorstene af brændt Sten. Der finde ogsaa Port, 1 Loftkammer og Kjælder. 288 kvadratalen a 17 kr 50 Øre. Er 5.040 kr.

b. Staldbygning. 6 Fag, 20 Alen lang, 10 Alen bred, 4 Alen høj, Ydermure af brændt Sten og Cement Tegl. Indrettet til Kostald, Hestestald, Svinehus og Hønsehus, over Staldene er Brædeloft, I Kostalden er Betongulv og Krybber. I Hestestalden er Gulvet af Brosten. I Svinehuset er Betongulv. 200 kvadratalen a 10 kr er 2.000 kr

c. Ladebygning. 15 Fag, 43 Alen lang, 11 Alen bred, 4 Alen høj, Ydervægge af Brendt Sten, Straatag. Indrettet til Lade, Lo og Kostald i 3 Fag. Loen er af Beton. 474 kvadratalen a 7,50 kr er 3.547 kr

d. Ladebygning. 6 Fag, 20 Alen lang, 9 ¾ Alen bred 4 Alen høj, Ydervægge af Brendt Sten, Cement Tegl. Indrettet til Lade, Vognport og Materialhus. 195 kvadratalen a 6 kr er 1.170 kr
2 Porte ansættes til 70 kr og 1 Veranda ansættes til 75 kr.

I alt 11.902 kr.
Der var over 50 Alen til nærmeste nabo H.L.Hansen, hvis hus var tækket med Straa.

Skøde 27/4 1912 solgte Otte Julius Sonne til landmand i Rutsker, Jens Andreas Michael Mikkelsen, for 18.500 kr. album)
Matr. 4b af Olsker sogn 5 skp 1 album
Matr. 52 af Olsker sogn 2 fdk 1 ¾ album
Matr. 84a af Olsker sogn – 1 skp. 2 fdk. 1½ album
Matr. 85 af Olsker Sogn – 1 skp. 3 fdk. 1 album
Matr. 86 af Olsker sogn – 1 skp. 3 fdk 1 ¼ album
Matr. 87 af Olsker sogn – 2 skp.

1912-1918 Jens Andreas Michael Mikkelsen

Skøde 14/10 1918 fra Jens Mikkelsen til Carl Jørgensen følgende matriklerne: I Olsker sogn 4b, 52, 84a, 85, 86 og 87, samt matr. 369ae i Allinge Sandvig Købstæders markjorde. Købspris 24.400 kr

1918-1919 Carl Jørgensen

I 1918 boede hotelejer Carl Jørgensen i Sandvig

Den 20/5 1919 solgte Carl Jørgensen ejendommen til Alfred Bolivar Bendtsen. Købspris 30.000 kr.

1919-1922 Alfred Bolivar Bendtsen

Brandforsikring 1919
Østifternes brandforsikring revurderede den 17/5 1919 til forsikringssum på 28.700 kr.

Den 6/12 1922 solgte Alfred Bendtsen ejendommen til landmand Thorvald Marius Rottensteen. Købesum 26.000 kr.
Ejendommen bestod af matr. 369ae af Allinge Sandvi Købstæders markjorde, af Olsker sogn matr. 4b, 52, 84a, 84d, 85a, 86a og 87a. Ejendommen kaldtes for første gang ”Boesvang”

1922-1927 Thorvald Marius Rottenskeen

Den 24/3 1927 solgte Thorvald Rottensteen ejendommen til forhenværende købmand i Rønne, Valdemar Mathias Grønnegaard. Købesum 30.000 kr Ejendommen bestod af matr. 369ae af Allinge Sandvi Købstæders markjorde, af Olsker sogn matr. 4b, 52, 84a, 84d, 85a, 86a og 87a.

1927-1941 Valdemar Mathias Grønnegaard

Iflg. Skøde 2/5 1941 solgte Grønnegaard ejendommen til landmand Christian Steenberg til en købssum af 21.000 kr.

Brandforsikring den 21/11 1940 efter at udlængerne brændte og var genopført. Forsikringssummen blev sat til 45.000 kr
a. Stuehus. (uforandret) 8 Fag, 15 meter lang, 7,5 m bred, 3 m høj, ydermuer af brændte sten, tegltag. Grundmuret bygning opført paa Betonfundament, Brændte sten hulmur, Vinkeltag med Tegl. Indrettet i 5 Værelser, Køkken og Forstue med Loftsopgang, et Værelse paa Loftet, Bræddegulve og Bræddelofter. Under Bygningen er et 14 14 m2 kælderrum, 2 Skorstensrør af Br. Sten, Overalt er fodt udstyret i den sydlige ende af Bygningen er Indkørsel. 112 m2 a 127 kr er 14.200 kr. En Veranda tilbygget 200 kr, 1 Kakkelovn 250 kr 1 Komfur 150 kr . I alt 14.800 kr.
b. Udhus. Nyopført efter Branden. 7 Fag, 13,4 m lang, 4,4 m bred, 2,5 m høj Cementstenmur, Asbest tag. Grundmuret Bygning, opført paa Betonfundament, halvstens cement sten mur, Vinkeltag til Hønsehus, Brænde- og Maskinhus. I halvdelen er Bræddeloft, Betongulv i hele bygningen. 59 m2 a 50 kr er 3.000 kr
c. Staldbygning. Nyopført efter Branden. 12 Fag, 25 m lang, 8,80 bred, 4 m høj, Cementstenvægge, Asbest tag. Grundmuret Bygning opført paa Betonfundament. 1 Stens hus Mur af Cement Sten. Lavtagrejsning af Asbest Bølgeplader. Indrettet til Kornlade, Hestestald, Kostald og Svinestald. Loft af Lægter med Ler, Gulv af beto og Brosten. 220 m2 a 60 kr er 13.200 kr
d. Udhus. Nyopført efter Branden. 6 Fag, 12,3 m lang, 4,4 m bred, 2,5 m høj, cementsten mur, Asbest tag. Grundmuret Bygning opført paa Betonfundament halv Stens Cement sten mur. Vinkeltag af Asbest Bølgeplader. Indrettet til Vaskerhus, Materialhus og Vognport. Bræddeloft og Betongulv. 1 Skorstensrør af. Br. Sten. 54 m2 a 50 kr er 2700 kr. 1 Murgryde af 100 kr, 2 Bræddeporte a 100 kr

Udstykninger:
Den 19/5 1937 frasolgtes matrikel 4d, Tejnvej 32
Den 1950 udstykkedes matr. 4g
Den 9/4 1954 solgtes matr. 4h

Boesvang 1946. Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

1941-1949 Christian Steenberg

Brandforsikring 23/2 1949
Med elektriske installationer i stuelænge, stald og vaskehus. Forsikringsværdi 70.000 kr

Skøde 13/12 1949 fra Steenberg til gårdejer Georg Johannes Hansen til en købspris på 36.000 kr

Boesvang 1951. Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

1949- Georg Johannes Hansen

Indenrigsministeriet meddelte pr. 15/4 1950 at følgende matrikler nr 52, 84a, 84d, 85a, 86a og 87 blev lagt sammen med matrikel 4b
Den 1/5 1954 blev ejendommen atter vurderet til premier på brandforsikringen forsikringssum 97. 000 nu med elektromotor til malkemaskine og batterier til elektrisk hegn.

Boesvang 1955 – prøvekopi med farveangivelser. Luftfoto tilhører Kgl. Bibliotek

-1966 Manfred Madsen

Motel Boesvang

1967: Der blev udarbejdet en dispensationplan for området: Et afgrænset område tillades bebyggelse, resten af grunden frededes.

Amtsrådet behandlede ansøgning om cafeteria og opførelse af 4 nybygninger. Amtets krav var at man skulle tilkøre ejendommen var campingpladsens adgangsvej, samt at fredningsmyndighederne kunne godkende dispositionerne.

1968: Manfred Madsen fik byggetilladelse til at omdanne en staldlænge til cafeteria. Samtidigt blev tilladt opførelse af 4 nybygninger indeholdende hver 8 motelværelser.
Der var problemer med brøndene, der blev lukkede på grund af fækale colibakterier.
I 1970 kaldes cafeteriaet også restaurant med gode parkeringsforhold.

1975-1991 Karl Madsen

I 1975 søgtes tilladelse til at ombygge 1. salen af stuehuset til 2 værelser med altan og 2 kamre. Det blev udført i januar 1977.
11/4 1991 solgte Karl Madsen ejendommen til A/S Team Bornholm Invest for 4.100.000 kr (vurderingssum 3,88 mio. kr.)
Den 3/5 1991 blev ejendommens areal beregnet til 5 hektar 4700 m2
I forbindelse med et evt. salg i 1989 blev der søgt om principiel tilladelse til at udvide hotelvirksomheden med flere værelser, svømmehal, tennisbaner mm. – Kaldet en feriepark med idrætsfaciliteter. Kommunen gav afslag, da det stred mod fredningskendelse fra 1967, hvor yderlig udbyggelse ikke kunne tillades.

I 1990 blev planer om 2 ekstra nybygninger med hver 8 værelser, som alternativt hytter langs Poppelvej stoppet af Bornholms Amt

Plan for 50 m2 hytter langs Poppelvej fra 1991. Ikke realiseret.

1991-1994 A/S Team Bornholm Invest

Konkursbehandling 4/3 1994 og skøde til ”Hotel Boesvang ApS for 2.800.000 kr
21/11 1996 Meddelelse om endelig tvangsauktion
20/2 1997 Auktionsskøde til Finn Kaas. Pris 1.243.000 kr

1997-2005 Lene og Finn Kaas

I 2000 blev der givet tilladelse til at nedlægge helårsboligen på betingelse af at boligen blev brugt til erhverv. Familien flyttede til Ndr. Strandvej 79 fra den 15/3 2000.
I år 2000 kaldes Boesvang for ”Boes Vang – den nordbornholmske lejrskole”

I 2004 er der planer om at ombygge hovedbygningen til 17 stk ejerlejligheder
I 2005 opdelte hotelbebyggelsen i 32 ejerlejligheder hver på 27-28 m2 og hovedbygningen adskiltes foreløbig som en samlet enhed. I 2006 blev hovedbygningen opdelt i ejerlejlighed, hvor der tillige er fællesrum for ”Ejerforeningen Boesvang”. Formand var Finn Kaas.

2005- Ejerforeningen Boesvang