Storedalen 8A – Sandkås

Storedal

Stenhuggerhjem, avlsbrug og pensionat

Matrikel 82s

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikel 82s var oprindelig en ret stort bid af Strandmarken, der blev tildelt 11. selvejergaard ved udskiftningen.
Se oversigt over matrikel 82s fra 1869-1949
Se oversigt matrikel 82s fra 1980-1993

Udmarkslodden matrikel 82s i 1860 inden udmatrikulering

Efter udskillelse af matrikel 82cs og 82ct i 1878 var matriklen minimeret til den del, der lå nord for Storedalen. I 1901 udskiltes matrikel 82fe, hvor Hotel Sandkaas tog sin start (sd.). Tilbage blev en jordlod, der i hartkorn blev sat til 2 album.

Ejendommen historie kort

Jorden var en del af Emil Bohn ejendom indtil 1899, hvor Andreas Christian Holm overtog jorden. Der var godt nok udstedt købskontrakt til Karl Emil Jørgensen, men den blev aldrig effektueret. Holm lod en af sine stenhuggere Jørgen Peter Christiansen bygge på grunden i 1900. Salget af jordlodden i 1901 var således starten på husmandsstedet Storedalen 8A.

Holms lod tre stenhuggere stifte bo på jordlodder, hvilket er ret bemærkelsesværdigt. Stenindustrien i områder var i stærk vækst.

Ejendommen blev i 1940-50’erne drevet som sommerpensionat indtil det blev opslugt af ejer af Hotel Sandkaas, der havde planer om sommerhuse og cafeteria til servicering af turisterne.

-1858 Hans Jensen Bech

Hans Jensen Bech var ejer af 11. selvejergaards hovedlod i Olsker. Ved den specielle udskiftning var han blevet tildelt en andel af udmarken, matrikel 82s, der blev sat i hartkorn til 2 fdkr ½ album. Denne lynglod solgte han i 1858 til skolelærer E. Bohns søn Emil Theodor Ferdinand Bohn i Allinge for 250 rbd. den 18. april 1858.

Lynglodden blev solgt til Bohn på betingelse af at Højesteret ikke frakendte ham og de andre gamle hartkornsejere ejendomsretten og bestemte en anden form for anvendelse af udmarken. I fald det skete, ville han tilbagekøbe lynglodden. Se dokumentet fra 1858(læst 2/4 1862 fol 138)  )

(1858) 1878-1887 Emil Theodor Ferdinand Bohn og Sandrine Nielsine Riis

Læs historien om Emil Bohn under Brinkevej 2A.

Af den oprindelige matrikel 82s udskilte han matriklen 82cs, således at der tilbage var en jordlod i nord, der i hartkorn var sat til 1 fjerdingkar ¾ album.

1887-1899 Karl Julius Jørgensen (1842-1923) og Frederikke Margrethe Katrine, f. Holm (1849-1894) og anden gang Ane Katrine Jensen (1862-)

Mellem avlsbruger Emil Th. Frd. Bohn og husmand Karl Julius Jørgensen blev der den 18. januar 1887 oprettet en købekontrakt på matrikel 82s, der var sat i hartkorn til 1 fdk ¾ album. Betingelserne var, at han skulle modtage jordlodden som den var med avl og afgrøder mod at betale alle skatter og afgifter fra først kommende termin. Salgsprisen var 2.700 kr, hvor de 700 kr, som skulle falde kontant.

Sælgeren udstedte en obligation og som sikkerhed satte han den nyerhvervede jordlod, samt den af køberen ejede jordlod matrikel 82bg (Ndr. Strandvej 24) og det på denne jordlod liggende beboelseshus.
Køberen måtte love at den 7 alen brede vej, der førte hen over hans mark til stenværket på matrikel 82cs, skulle forblive liggende til fri afbenyttelse for alle i fremtiden.

Skødet på den endelige salg af matrikel 82s skete den 15/3 1887.

Karl Jørgensen optog et obligationslån i ”Creditforeningen af Grundejere i de danske Østifter” på 2700 kr.  med sikkerhed i matrikel 82s og 82by, samt hans hus, som han havde erhvervet sig i 1872 (læst 29/5 1872)

Karl Julius Jørgensen udsteder en panteobligation dat. 15. marts 1887 til Emil Bohn på 1000 kr som restbetaling.

1899-1901 Andreas Christian Holm

Han var stenværksejer. I folketællingen 1901 boede han i Kirkegade i Allinge og var stenværksbestyrer for det Københavnske firma Hans & Jørgen Larsen Stenbrud

Den 2/6 1899 solgte Karl Jørgensen både jordlodden 82by og 82s, samt det på grunden 82by stående bygninger til Andreas Christian Holm for 5.000 kr.

1901-1906 Jørgen Peter Christiansen (1868-1942) og Nielsine Caroline Munch (1869-1951)

Stenhugger. Familien flyttede til Olsker i 1896, hvor han arbejde for stenværksejer Andreas Christian Holm i det nærliggende stenværk. Ved datteren Jensines dåb i 1898 var familien ”indsiddere”, dvs at de boede til leje. Ved Maries dåb den 30/4 1900 boede familien ved ”Dammen”. Huset ved Storedalen bygge de i år 1900.

Jens Peter Christiansen er født 17/5 1868 i Rutsker (død 1942), gift 17/3 1895 med Nielsine Caroline Munch, f. 12/4 1869 i Rutsker. Hun døde i 1951.

Deres børn: Peter Christiansen (f. 21/12 1895 i Allinge), Jensine Christiansen (f. 2/1 1898 i Olsker), Marie Christiansen (f. 5/4 1900 i Olsker), Emil Andreas Christiansen (f. 3/11 1905 født ved Storedal)

Stenværksejer Andreas Christian Holm delte lodden 82s I to. Den største jordlod blev til matrikel 82fe (se Hotel Sandkaas) og resten beholdte matrikelnummer 82s, som nu var 2 album i hartkorn. Skødet blev udstedt den 4. februar 1901 og købsprisen for jorden var 620 kr. Køberen havde allerede taget jordlodden i besiddelse og opført bygninger på grunden.  Der var tinglyst vejservitut fra matriklen 82cs.

1906-1912 Julius Matthias Frederiksen (1880-)

Jørgen Peter Christensen solgte jordlodden og bygningerne den 5/5 1906 til stenhugger Julius Mathias Frederiksen for 2.500 kr

I 1911 blev der udstykket parceller matrikel 82fø  og matrikel 82ga  på hvert ¼ album Disse lodder var selve storedalens øverst part op til vejen, som kom til at høre sammen med Hotel Sandkaas.

1912-1924 Janus Peter Sinius Larsen (1883-1958)

Stenhugger

Julius Frederiksen solgte den 8/5 1912 jorden matrikel 82s og huset til Janus Peter Larsen for 2800 kr. Med i salget fulgte medlemskabet i Andelsmejeriet Kajbjerggaard i Allinge. Det pointeredes i skødet at den 7 alen brede vej fra stenværket på matrikel 82cs skulle respekteres.

Storedalen 8A. Luftfoto 1958 tilhører Det kgl. Bibliotek

1924-1972 Alfred Bolivar Bendtsen (1881-1979) og Karoline Hansine Bendtsen (1883-)

skræddermester

Janus Larsen solgte ¼ 1924 jordlodden matrikel 82s, den nu var sat for hartkorn til 1½ album for 8.000 kr. Med salget af huset fulgte 2 kakkelovne, 2 komfurer og 1 murgryde. Huset var et to familieshus – den ene ejer, den anden lejer.

Med i salget i 1924 fulgte foder og gødning, inventar, redskaber samt 3 levende geder og 90 høns.

I 1937 frasolgtes en parcel matrikel 82kø

I 1949 blev ejendommen slået sammen med matrikel 82ld

I 1967 blev der søgt tilladelse til at opføre en helårsbolig på grunden til Alfreds søn Palle Bendtsen. De blev afslået da området var udlagt til sommerhuseområde og at man ikke ville have flere helårsbebyggelser.

Alfred Bendtsen drev pensionat i huset på Storedalsvej 8A

1972-1992 Jens Aage Koch Erichsen

Hotelejer, Hotel Sandkaas.

Hotelejer Erichsen fik udstedt skøde på ejendommen den 18/12 1972. Hans hensigt var af opførte 6 ens sommerhuse på grunden og leje ud. Der blev hentet byggetilladelse i januar 1973. Købet af matrikel 82s skete samtidig med at Erchsen solgte hotellet til Dansk Totalentreprise omkring oktober 1972.

Byggetegning til de seks sommerhuset, der blev bygget i 1973

Byggetilladelsen blev givet, men tilladelse til sommerhusudlejningen afslået af Boligministeriet. Udlejningen var imidlertid allerede i gang. Der blev indledt en politisag for ulovlig udlejning.

Erichsen søgte endvidere om at ombygge huset på 8A til cafeteria til betjening af sommerhuselejerne. Sommerhusenen lå på grunde, der var mindre end de krævede 1200 m2, hvorfor der skulle indhentes dispensation.

Huset blev ombygget i 1975 til almindelig enfamilieshus.

I 1983-84 blev sommerhusene solgt.

I 1980 bestod ejendomme af matriklen 82s på 2362 m2 og matrikel 82xb på 1322 m2, hvoraf halvdelen var fredskov. Hovedhuset blev nu annonceret til salg som sommerbolig.

Storedalen 8A – salgsfoto fra Boliga 2017

1992-1993 Aage Skjold Jensen og Birgit Ingrid Jensen

1993-2001 Johnny Wendell og Ingelise Wendell

Skøde 4/5 1993 på 500.000 kr

2001-2005 Arne Jørgensen og Sørita Djurhuus

2005-2014 Helle Skovgaard Danielsen og Håkon Danielsen

Skøde 2005 på 1.410.000 kr

2017- Bente Harboe Knudsen og Peder Nygård Knudsen

solgt ifølge Boliga.dk til 982.100 kr