IMATRA – Tejnvej 74

Bornholms største pensionat i 30erne

Matrikel 82gg – oprindelig en parcel af matrikel 82et

Fra 1981: Hotel Sandkås. I dag: Sø-Terrasserne (Ferielejligheder)

Tejnvej 74

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Beboelseshus blev først bygget i 1930 og burde derfor ikke være med i denne oversigt, men er værd at tage med, da den blev solgt til en tysk apoteker, der havde intension om at bygge sommerbolig på stedet. Interessant er den også på grund af samhørigheden med de andre huse i området.

1912-1919 Max Gartz

28/5 1912 Solgte husmand August Odinius Funch matriklen 82gg til apoteker i Berlin Max Gartz

1919-1927 Carl Julius Olsen

27/9 1919 købte grosserer Carl Julius Olsen  matrikel 82gg af den berlinske apoteker Max Gartz.

Læs mere om grosserer Olsen og hans forbindelse til Martha Zastrow under afsnittet “Villa Brinken”

1927-1929 Martha Zastrow

Martha Zastrow købte matrikel 82gg den 11/2 1927 for 2.000 kr af grosserer Carl Julius Olsen.

Læs om Martha Zastrow under “Villa Brinken”.

Matriklen 82gg bestod i 1927 af en byggegrund og et stort hønseri.

Hønseri

Jeg har ikke fundet beviser på at der lå et hønseri grunden (matrikel 82gg), men det kan næsten ikke være andet steds.

Hun annoncerede i Bornholms Social-Demokrat 20/3 1928: ”Mit Hønseri i Sandkaas er til salg paa grund af Bortrejse, Zastrow Villa ”Brinken”, Sandkaas”.

Annonce 1928

Et halvt år efter den 18/8 1928 annonceredes i Socialdemokraten, at Martha Zastrow ville sælge sin villa ved Strandvejen og sit veldrevne hønseri på 32.000 kvadratalen [mere end 2 tønder land], der lå nærheden.

Den 20/9 1929 kunne Bornholms Social-Demokrat meddele af avlsbruger Mathias Dahl havde købt et stort Hønseri med tilhørende byggegrund for 4.000 kr.

1929-1953 Mathias Dahl

Mathias Dahl byggede hus på grunden med pensionat. Det vi i dag husker som Pension IMATRA. Der for øvrigt fik sit navn efter hans hustrus fødested i Finland.

Pension Imatra i slutningen af 1930erne.

Mathias Dahl udstykkede grunden i følgende parceller den 16/2 1934: 82kc og 82kd (som senere indbefatter matrikel 82pd)

Den 17/12 1951 udstykkedes matriklerne 82 oø, 82pa og 82pb.

Bornholmeren 8. april 1959;
Første pensionatsmand i Sandkås fylder 75 år
Mathias Dahl, Sandkås, en pionér for pensionatserhvervet

TEJN, onsdag: Fredag den 17. april runder fhv. pensionatsejer Mathias Dahl, Sandkås, de 75. Sin barndom levede han i Rønne, og som søn af fattige forældre måtte han allerede som 12-årig ud for at tjene til livets ophold. Sin første plads som vogterdreng havde han på landbrugsejendommen »Louisenhøj« i nærheden af Rønne.

Indtil 17 års alderen havde han forskellige pladser på Bornholm, men han indså snart, at skulle han nå det mål, han nu havde sat sig, nemlig dette at nå ud over arbejderstanden, måtte der mere til. Derfor søgte han over vandet og tog plads på herregården Bygholm ved Horsens. Senere gik han i fodermesterlære på Vennerslyst ved Nørre Alslev. I 1905 blev han gift med sin første hustru, og året efter fik han ansættelse som fodermester på St. Almegård i Knudsker.

Efter 3 års forløb købte han en landejendom i Vestermarie. Foruden at passe driften af denne virkede Mathias Dahl som slagter, havde bl. a. fast stade på St Torv på torvedagene. Slagterfaget var den gang et led i uddannelsen på en herregård. I 1916 afhændede han sin første ejendom og erhvervede derefter Skovfryd i Østerlars. Denne solgte han i 1929 til sin ældste søn, hvorefter han købte en tom byggegrund i Sandkås. Her opførte han en beboelsesejendom med plads til 10 liggende gæster, og dette var den første spæde begyndelse til det Imatra, der ligger på stedet i dag. Virksomheden voksede, og efter 3 års forløb rummede pensionatet 30 senge. Da krigen begyndte i 1939, havde Mathias Dahl plads til 80 liggende
gæster, men pensionatets daglige gæstetal lå på omkring 120, hvorfor Dahl ufortrødent arbejdede videre på sit mål: at få plads til alle gæsterne hjemme på pensionatet.

Krigen satte dog en stopper for al udvidelse. De første par krigsår var turistmæssigt så ringe at værten matte søge arbejde andet steds. Men i 1948 begynder fremgangen for pensionatsvirksom heden atter. Dette år var ikke mindre end 1200 personer gæster på Imatra. Året forud havde han erhvervet Det hvide hus og nåede dermed sit mål.

Mathias Dahl var den første, der begyndte med pensionat i Sandkås. I starten havde han sit eget bureau i København, og hans speciale var et 7 dages ophold incl rejse og rundture på Bornholm.

Som en kuriositet skal det nævnes at da han begyndte i 1930, var pensionsprisen 4 kr. pr. dag; da han afhændede Imatra i 1952, var den steget til 16 kr.

Selv om fødselaren i 1952 havde opnået en sådan alder, at han godt kunne have lagt op, lå denne tanke ham fjern. Tværtimod tog han nu fat på at arbejde mod sit næste mål: at opføre en snes sommerhuse på de grunde i Sandkås, som han i tidens løb havde erhvervet sig. De 11 nåede han at opføre, men så blandede hans energiske hustru sig i foretagendet, idet hun mente, at nu kunne det være nok.

Som en slags kompensation herfor byggede Mathias Dahl en kiosk modsat den, han i sin tid havde opført i tilknytning til Imatra. I ligesom han oprettede en minigolfbane.

De 75 år til trods er Mathias Dahl forbavsende rask og rørig. Selv mener han. at grunden hertil er, at han altid er i virksomhed. Der er nok at gøre med vedligeholdelsen af de mange sommerhuse og tilrettelæggelsen af den kommende sæson. I sin smukke villa nyder han sin livsaften.

1953-1972 Svend Aage Jensen (-1989)

Dahl solgte matriklerne 82gg og 82kd for 85.900 kr. til Svend Aage Jensen

1972-1977 Edgar Dahl og Rigmor

Tidligere hovmester på norsk Passagerliner

1977-1979 Poul Jørgen Videslet Hansen

Imatra ødelagt i 1979 på grund af påsat brand.

1980-1992 Knud Fiil (1925-1998) og Herdis Fiil

Knud Fiil købte den nedbrændte ejendom. Rev resterne ned og fik bygget et nyt hotel, der fik navnet “Hotel Sandkås”. Det blev indviet i juni 1982.

Nekrolog Knud Fiil i Bornholms Tidende den 2/4 1998.

1992- Birgitte Hansen og Bill Hansen

År ? solgt til ejendomsselskab, der renoverede hotellejlighederne og solgte dem som ferielejligheder, kaldet “Sø-Terrasserne”