Rømersminde – Splitsgårdsvej 7 – matrikel 86d

Rømersminde, Splitsgårdsvej 7, Klemensker

Matrikel 86d , samt 86l,86k,86h

Parcel nr. 4 af 9. vornedegård, Aagaard

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokol 1. række 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokollen 2. rk  Arkivalieronline (sa.dk)

Det ældste matrikelkort, der har været i brug fra 1828-1855. De blå streget indikerer lodden efter udskiftningen o 1846

Ældste historie

Fra folketællingen 1787 og skattelisterne ved vi, at der var to udbyggere på 9. vornedgårds grund. I Morten Pedersens optegnelser for perioden 1782 til 1800, omtales de to udbyggere lå ved Æggebjerg.

Husene lå tæt ved hinanden og måske endda været sammenbygget. Ågårds gårdejer Morten Pedersen talte aspetræer i 1797, der lå sydøst for “husene” ved Æggebjerg i en nordre og søndre lund. Husene har ligget samlet. Jeg tror, at den firkantede have, som det ældste matrikelkort,  er delt i to, for at vise, at der er to huse.

Fæstekontrakten fra 1799 indikerer, at ejendommene blev slået sammen til én. Hus A blev slået sammen med Hus B

  

Hus A

-1778- Ole Ipsen (Jepsen)

Ingen yderligere oplysninger

-1787-1790 Anders Hansen og 1. ? og 2.  Anna Rasmusdatter Kofoed

Anders Hansen blev født o 1723. Anders Hansen blev begravet 27/1 1788

Morten Pedersens optegnelsesbog: 1788. Søn Dagen den 27de Januari bliv Anders Hansen (fra Æge Bierg) begraven og bliv lagt Synden til Sydost af Vogn huus Døren ved Kirke gaards gierdet. Det 5te Lig. 

Anna Rasmusdatter  Kofoed blev født o 1738

Børn af 1. ægteskab: Hans Andersen, f. o. 1768, Anna Margrethe Andersdatter, f. o. 1772, Marie Andersdatter, f. o. 1775

Børn af 2. ægteskab: Anders Andersen, f. 1780, Signe Andersdatter f. o 1782, Else Andersdatter, f. 1787

Skifte 19/2 1788 Arkivalieronline (sa.dk)

Boet blev opgjort den 6. februar til en værdi af 47 slettedaler, hvorimod gælden var 82 daler, hvortil kom skifteforretningen. Skifteforretningen blev holdt på Hoglebjerg. Enkens lauværge Peder Mortensen, ejer af Aagaard, havde medlidenhed med enken og hendes børn, hvorfor han kautionerede for enken, således at de ikke ved offentlig auktion skulle ende uden tag over hovedet i den vintertid, de befandt sig i. Tiden måtte vise en udvej.

 

1790-1811 Henrik Mogensen og Anne Mortensdatter

Henrich Mogensen blev født o 1735 og han døde på 9. vg. gr den 8/12 1811 76 år gammel

Anne Mortensdatter blev født o 1744

Deres børn: Morten Henriksen (se hus B),  Hans Henriksen f. o 1785 (Rt 1801, hvilket ikke kan passe!)

Morten Pedersens optegnelsesbog: 1790. Den 11 te Februari Kiøbte Hendrich Maagensen hused af Anders Hans Enke ved Æge Bierg for 58 daller.

1897.Mandagen den 18cte December tællede Jeg vore Asper Syd Ost neden fra huusene ved Æge Bierg og der var i Den Nordre lund 15 og i Den Syndre lund 56, er til sammen 71 Asper.

 

Hus B

-1771-1785 Didrich Mikkelsen (1713-1785) og Kirsten (1711-1784)

Didrich Mikkelsen er nævnt i Oeders efterretninger i 1771, hvor han er 58 år, altså født o 1713. Hans hustru var 60 år i 1771, altså født o. 1711.

Det er meget sandsynligt på grund af rækkefølgen i Oeders efterretninger, at ægteparret boede på 9. vg. grund allerede i 1771.

  1. Den 5 December bliv Kirsten Didriks fra Æge Bierg begraven.
  2. Den 22 Maius bliv Didrik Mikkelsen fra Æge Bierg begraven.

De havde sandsynligvis en datter ved navn Kirsten Didrichsdatter , f. o. 1748 og som blev gift med Hans Mogensen. De overtog huset og fæstejorden efter Didrich og Kirsten

1785- Hans Mogensen og Kirsten Didrichsdatter

Ifølge folketællingen 1787 blev Hans Mogensen født o 1752

Kirsten Didrichsdatter blev født o 1748

-1799 Lars Hansens enke Margrethe (Hansdatter)

Lars Hansen og Margrete har sandsynligvis ikke boet på stedet, men har fæstet/lejet jorden, der hørte til hus B, I Morten Pedersens optegnelsesbog står: 1786. Løver Dagen Den 1 ste Jullii bliv Lars Hansen (fra Degne grund) begraven. Det 29de Lig.

Margrethe blev født o 1738 (63 år i 1801) og hun blev begravet 7/2 1813. Hun døde på 9. vg. grund hos Morten Henriksen

 

1799-1847 Morten Henriksen (Knar) og Kirstine Frederiksdatter

Morten Henriksen blev døbt 10. november 1771 i Vestermarie. Søn af udbygger Henrik Mogensen. Han døde 19/4 1847 76 år gammel som 9. vg. udbygger.

Kirstine Frederiksdatter blev født o 1776 i Klemensker. Forældre: Frederich Hansen (død 1810) og Ellen Clausdatter 25. slg. grund.

Morten Henriksen og Kirstine Frederiksdatter blev gift i Klemensker 29/11 1800

Deres børn: Mons Henrik, døbt 27/5 1805 på 9. vg. gr., Ellen Kirstine Mortensdatter, døbt 3/5 1807 i Klemensker

Fæstebrev 18/3 1799, læst 3/5 1811 Arkivalieronline (sa.dk)

fra Morten Pedersen til Morten Henriksen og Kirstine Friderichsdatter i deres livstid. Fæstet omfattede ager og eng, som lå nord for Bakkeæggebjerg og som grænser ved den østre og sydøstre siden til den eng, som gårdejeren selv vil høste. På den søndre side grænser den til den eng som hører til degnen og mod sydvest og vest til den ager og eng, der hører til præstegården og mod nordvest til en eng som hører til den 10. vg. Jorden havde Morten Henriksens far, Henrich Monsen og enken Margrethe Lars Hansens, haft i leje i nogle år. Fæstepengene var 24 slettedaler. Årligt skulle betales 6 slettedaler og yde 4 dages forsvarllg mandsarbejde. Dog var betingelsen, at fæstejorden først blev overdraget når enken Margrethe døde. Hun havde livsfæste og skulle beholde jorden så længe hun levede.

Folketællingen 1801 Boede Margrethe Hansdatter hos dem, sammen med hendes brodersøn Hans Frederiksen på 28 år

Matrikelprotokollen fra o 1827 før udskiftningen: Matrikel 86B. Ejeren Morten Pedersen, brugeren Morten Hendriksen Knar. En bebygget samlet lod nordøstlig for kirken og nordvest for Æggebjerg. 8 8410/1400 tønder land

Brandforsikring 15/7 1837

Arkivalieronline (sa.dk) Et hus på 9. vornedgårds grund ejet af Morten Henriksen.

a.Huset består af  af 12 fag, 9 alen bred, 4 alen høj på stolperne, opført af egebindingsværk, blandings overtømmer, kninede vægge og stråtag; deraf er 7 fag indrettet til stuehus, stuer, kamre og køkken. En skorsten og bageovn, bræddeloft i alle fagene, som blev takseret a fag 40 rd er 280 rd, De øvrige 5 fag er indrettede til ladehus, takseret a fag 30 rd er 150 rd

b.En tværbygning i forbindelse med forrige på tre fag, 7 alen bred, 3 alen høj på stolperne, opført af egebindingsværk, blandings overtømmer, klinede vægge og stråtag, indrettet til ladehus, takseret a fag 20 rd er 60 rd

i alt 490 rd s.

Forsvarlig imod ildsfare, har forhen ej været forsikret. Ildstedet befandtes i forsvarlig stand.- en større brandhage manglede, som ejeren pålagdes at anskaffe inden 14 dage.

Ildebrand syn 21. august 1846

Arkivalieronline (sa.dk) Husmand Morten Henriksen på 9. vornedegaards grund bad om taksation af hans hus, der blev forsikret 15/7 1837  forsikringsnummer 148 for 490 rd. Skaden blev synet – ejendommen brændte helt ned, kun værdier af 6 rd. reddedes

 

1847-1857 Peder Hansen Holm og Elisabeth Larsdatter (Ellen Kirstine Larsdatter i ft 1845)

Peder Hansen Holm blev født o 1787 i Nyker

Elisabeth Larsdatter blev født o 1788 i Nyker. Datter af gårdejer Lars Ludvigsen og Birte Andersdatter, 2. vg. Munkegård i Nyker.

De blev gift i Nyker 6/7 1811

Deres børn: Birthe Kirstine Pedersdatter, f. o 1820 i Vestermarie, Marte Cathrine Pedersdatter f. o 1821 i Vestermarie, Jens Peter Holm, f. o 1825, Ane Kirstine Holm, f. o 1826 i Vestermarie, Hans Lauritz Peter Holm, f. o. 1828.

De var ejer af 16. vg. Holmegård i Vestermarie fra 1832-1843. I 1843 flyttede de i Klemensker.

Lejekontrakt på jord i 80 år den 3. april 1847

Arkivalieronline (sa.dk)  Fra Morten Pedersen til Peder Hansen- Lejemålet omfatter agerjord, samt en lille eng og nogen skovkrat, som Morten Hendrichsen tidligere havde haft i fæste. Lejesummen var 350 rigsdaler. 80 år var også regnet som livstid og i lejebrevet trådte perioden først i kraft når Morten Hendrichsen døde og at den årlige leje på 10 rd blev indkrævet. Morten Hendrichsen døde 16 dage efter lejekontraktens underskrift.. Peder Hansen og hustru Arkivalieronline (sa.dk)

Genforsikring 23/10 1847

Arkivalieronline (sa.dk) Hus paa 9. vornedgaards grund. Peder Hansen Holm. Huset bestaar af 14 fag, 9 ¼ alen bredt, 3 ¾ alen højt paa Stolperne, opført af Blandingstømmer, klinede vægge og Straatag, 2 bræddegavle, 1 skorsten, 1 Bageovn, 10 døre, 6 fag vinduer, indrettet til Beboelse og kiøkken, samt lo og Lade taxeredes saaledes

7 fag Stuehus a fag 50 rd  er 350 rd og 7 fag ladehus a fag 30 rd er 210 rd.  I alt 560 rd

Forsvarlig imod Ildsraade. Brandredskaber forefandtes. Førend branden forsikret under no. 148.

 

Det nye hus brændte i september 1849

26. november 1850 Arkivalieronline (sa.dk)

Et hus paa 9de Vornedgaards Grund tilhørende Peder Hansen Holm. Nyt opført efter branden september 1849, forsikringsnr, 148. 13 Fag, 9 Alen bredt, 4 Alen højt paa Stolperne, opført af Fyrretømmer, klinede Vægge og Straatag, 2 bræddegavle, 1 Skorsten, 5 Fag Bræddeloft, 1 Fag bræddegulv, 10 Døre, 5 Fag Vinduer, indrettet til beboelse, Kjøkken, Lo, Lade og Stald:

Tømmeret 14 bundter – 132 rd, 8½ tylter a 6 rd  – 51 rd, Lægterne – 30 rd, Halm til Taget – 52 rd, Kæppe, Kabel, søm og Tækkemandsløn – 21 rd, 10 Døre – 20 rd,  5 Fag Vinduer – 5 rd, Leer- og træ-arbejde samt formuren – 50 rd, Transport af Materialer – 40 rd, Snedkerløn – 80 rd, I alt 491 rd

Hvorefter Huset taxeredes saaledes: 5 Fag stuehus a 45 rd  er 225 rd, 8 fag Ladehus a 33 rd er 264 rd = 489 – 490 rd

Forsvarlig imos Ildsraade.

 

Genforsikring 9. oktober 1853

Arkivalieronline (sa.dk) Et Hus paa 9. Vornedegaards Grund, tilhørende Herman Rømer, Forsikrings no. 148 paa grund af forandring.

Huuset er 13 Fag. 9 Alen bredt, 4 Alen højt paa Stolperne, opført af Fyrrebindingsværj, klinede Vægge og Straatag, 2 Bræddegavle, Skorsten, Bageovn, Bræddeloft i 6 Fag, Bræddegul i 4 Fag, 6½ Fag Vinduer, 10 døre, indrettet til Beboelse og Kjøkken, samt Lo, Lade og Stald, Taxeredes saaledes

6 fag Stuehus a 55 rd er 330 rd, 7 Fag ladehus a 35 rd er 245 rd. I alt 575/ 580 rd, forsvarlig imod Ildsraade.

 

Genforsikring af tilbygning 9. oktober 1857

Arkivalieronline (sa.dk) Et Huus på 9. Vornedegaards Grund tilhørende Herman Rømer, forsikringsno 74/148

b. Østre Længe, 3 Fag, lang 11 Alen, dyb 9, høj 3½ Al, Blandingstømmer, klinede Vægge og Straatag, 1 bræddegavl, 1 Dør, 1 Port, 1 Luge, indrettet til Vognskur og Lo, taxeres pr. Fag 30 rd er 90 rd.

a og b. er sammenbyggede, huuset ligger mere end 300 Alen fra alle andre bygninger, Brandhage, Stige og Spand forefandtes.

 

1857-1865 Herman Rømer  (-1864) og Petrea Martine Hansdatter

Skøde 21/7 1857 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra gårdejer Wevst Mogensen Skov sælger det af indenrigsministeriets udstykke den 16/6 1857 jordlod matrikel 86d til Herman Rømer og Petrea Martine Hansdatter. Den var sat i hartkorn til 7 skp  3 fdk ¾ album for 600 rd. Herman Rømer havde hidtil haft jorden i leje og han ejede huset som stod på grunden

Adkomst til ejendom ved ægteskab 7/2 1878 Arkivalieronline (sa.dk)

Enken Petrea Martine Rømer blev den 1/12 1865 gift med enkemand Jørgen Peter Lund fra Ruths sogn

 

1865-1883 Jørgen Peter Lund og Petrea Martine Hansdatter

Skøde 9/9 1883 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Jørgen Peter Lund til Hans Christian Dam, der var gift med hans steddatter Jensine Margrethe Rømer

 For 7.600 kr

 

1883-1897 Hans Christian Dam og Jensine Margrethe Rømer

Hans Christian Dam blev født 28/5 1856 i Rutsker. Han døde 12/3 1913 i Klemensker

Jensine Margrethe Rømer blev født 10/1 1858 og døde 19/7 1942. Forældre: Herman og Petrea Rømer (se ovenfor)

Deres børn: Jørgine Petrea Dam, f. o 1884 i klemensker, Hermandine Kristine Dam, f. o 1885 i Klemensker, Hansine Margrethe Dam, f. o 1887 i Klemensker, Jens Christian Dam, f. o 1888, Lars Christian Dam f. 1890

Skøde 23/10 1897 læst 3/11 1897 pag. 743

Mageskifteskøde fra Hans Christian Dam til Christian Andreas Jensen

 

1897-1933 Christian Andreas Jensen og Hansine Caroline

Christian Jensen blev født 4/10 1863 i Aaker, søn af ugifte Ane Marie Jensen. Christian døde ¼ 1948 på ejendommen.

Hansine Caroline blev født 26/11 1862 i Klemensker. Døde 23/9 1927

Deres børn: Anna Marie Jensen, f. 30/11 1888, Hans Andreas Jensen, f. 12/7 1890, Johannes Mathias Jensen, f. 12/8 1895, Hansine Christine Jensen, f. 12/3 1893, Kristian Hansinius Jensen, f. 18/10 1899, Caroline Jensen, f. 16/11 1902, Anton Jensen, f. 29/7 1904, Janus Jensen, f. 12/6 1906

I 1901 boede en slægtning hos dem ved navn Morten Hansen Kofoed, f. 5/11 1837

Landbrugsministeriet regulerede den 10/7 1918 hartkornets ansættelse fra 7 skp 3 fdk ¾ album til 7 skp 2 fdk ¾ album

Ifølge skrivelse af ½ 1921 er 1790 m2 eksproprieret til jernbane.

Billede 1926 af Hansine Caroline og Christian Andreas Jensen. Pigen er sandsynligvis deres barnebarn Nany Mathilde Jensen, f. 26/2 1920. (Bornholmske Billeder) Foto: Theodor Yhr.

 

Splitsgårdsvej 7 – matrikel 86e – blev udmatrikuleret 19/7 1930 og bebygget – areal 486 m2 (=½ album)

Skøde 24/10 1933 fra Christian Andreas Jensen til Anton Julius Jensen på matriklerne 86d og 91e. Købssum 12.900 kr

Rømersminde 1946 med jernbanelinjen mod nord – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1933-1963 Anthon Julius Jensen

Anthon blev født på ejendommen den 29/7 1905 Anthon døde ugift 2. februar 1963 – blev mindet i husmandsforeningen som stor støtte for foreningen.

Rømersminde 1949 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbruget og dets Biografier, Rønne 1950

86d – »RØMERSMINDE«, Klemensker. 9. Vdg. Pc. 6,7 ha. Htk. 1-0-3-0 – Ejdsk. 15,800 – Grdsk. 6,200. Overtoges 1933 af: Anthon Julius Jensen, f. 29. 7. 1905 paa Ejen. (S. af Chr. Andreas J. og Hansine Karoline, f. Kofoed)

Rømersminde 1951 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Rømersminde 1955 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1973 – 1976 Rasmussen

(annoncer i BT)

Areal 7/11 1980 4382 m2

Skøde 6/9 1985 fra Richard Rasmussen til Keld Nissen. Købssum 452.787 kr

1985- Keld Nissen

Rømersminde 1990 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

-2023- Marianne Baadsgaard Nissen